Knelpunten arbeidsmarkt Zuid-Holland kosten regio € 6 mld.

Knelpunten arbeidsmarkt Zuid-Holland kosten regio € 6 mld.

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. De Economic Board Zuid-Holland wil daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal human capital akkoord opstellen met concrete doelen, acties en uitvoeringskracht om deze knelpunten aan te pakken.

Onderzoek knelpunten

In opdracht van de EBZ en Provincie Zuid-Holland heeft bureau Birch onderzoek gedaan naar structurele oplossingen om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren. Het onderzoek laat zien dat de regio drie grote knelpunten heeft:

  • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
  • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
  • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau belemmeren Zuid-Holland om deze knelpunten aan te pakken, concludeert Birch.

Marja van Bijsterveldt, lid van de EBZ en trekker van het human capital traject: “Het onderzoek onderstreept de economische urgentie om als regio samen in actie te komen. Zuid-Holland moet één van de meest aantrekkelijke arbeidsregio’s van Nederland worden. Bovenop de huidige inspanningen binnen sectoren en op lokaal niveau is actie op regionaal niveau nodig om die ambitie te realiseren.”

Human capital akkoord

Om deze knelpunten op te lossen, zet de EBZ in op een regionaal human capital akkoord met drie interventieroutes met daaraan gekoppeld stevige ambities:

  • Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
  • Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
  • Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

In economische termen levert de realisatie van deze ambitie volgens Birch 6 mld. extra economische groei op en neemt de concurrentiekracht van bedrijven in de regio toe.

Van Bijsterveldt: “Dit zijn stevige ambities, maar dit niveau is wel nodig om als regio ons been bij te trekken. We zullen echt uit een ander vaatje moeten tappen. De komende maanden gaan we met bedrijven, publieke en private onderwijsinstellingen, en regionale overheden afspraken maken over wat op korte termijn mogelijk is. We focussen daarbij op een leven lang ontwikkelen en de transitie van werk naar werk. We roepen regionale partijen die met ons mee willen doen op zich te melden.”

Ook zet de EBZ in op het versterken van organiserend vermogen en uitvoeringskracht. Daarnaast onderzoekt de board welke structurele maatregelen nodig zijn om de ambities te halen. Daarover zal ook met andere regio’s en het Rijk geschakeld worden.

Download hier de presentatie Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse en het Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland.

Meedoen?

Werkt u als bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Heeft u interesse om mee te denken over de verdere uitwerking/realisatie van het human capital akkoord? Wij horen graag van u. Neem contact op met de secretaris van de EBZ, linco.nieuwenhuyzen@economicboardzuidholland.nl.

Ambitie EBZ: 100.000 banen en 30 mld extra in 2025

Ambitie EBZ: 100.000 banen en 30 mld extra in 2025

De EBZ richt zich op duurzame economische groei en meer banen. Op basis van onderzoek door Rotterdam School of Management heeft de board deze ambitie gekwantificeerd: 100.000 extra banen (een toename van 10%) en 30 mld euro groei (20%) in 2025. Deze ambitie is gebaseerd op onderzoek naar de huidige bijdrage en de groeimogelijkheden van de vijf speerpunten waar de EBZ zich op richt. 

Linco Nieuwenhuyzen, secretaris van de EBZ: “In 2017 heeft de EBZ besloten te focussen op vijf speerpunten: haven in transitie, feeding & greening megacities, cybersecurity, life sciences & health en smart industry. Om de ambities van de EBZ te kwantificeren en te toetsen of de focus op de vijf speerpunten inderdaad de goede is, zijn de groeikansen van de speerpunten onderzocht. In opdracht van de EBZ heeft Rotterdam School of Management dit onderzoek uitgevoerd.”  

900.000 banen

Op basis van de historische groeicijfers van de speerpunten en de groeiprognoses van het CPB is een macro-economische analyse gemaakt van de groeimogelijkheden. Op hoofdlijnen zijn de uitkomsten van het onderzoek van RSM als volgt: 

  • De speerpunten van de EBZ zijn goed voor 900 duizend banen en 90 miljard euro toegevoegde waarde in 2015. Dit betreft zowel de directe als indirecte bijdrage. Eén baan in de speerpunten levert indirect 1,8 banen op, binnen en buiten de regio. 
  • Doorrekening op basis van de CPB scenario’s resulteert bij een neutraal scenario in ca. 980 duizend banen en 115 miljard euro toegevoegde waarde in 2025. In meest positieve CPB scenario is de prognose 1 mln banen en 120 miljard euro toegevoegde waarde in 2025. 
  • Ook is doorgerekend wat de toekomstige groei kan zijn op basis van meest positieve historische groei. Het resultaat, 212 miljard euro en 1,3 miljoen banen, is niet erg waarschijnlijk maar toont de potentie van de speerpunten, aldus RSM. 

Al met al concludeert RSM dat de directe en indirecte werkgelegenheid en de bovengemiddelde groei van de toegevoegde waarde per baan de keuze van de EBZ voor deze sectoren te rechtvaardigen. 

Roadmap Next Economy 

Nieuwenhuyzen: “De cijfers laten zien dat de speerpunten verschillen in gewicht. Ze legitimeren extra inzet van EBZ op de speerpunten Haven in Transitie, Smart industry en Feeding megacities. Tegelijk zitten veel opgaven in deze sectoren op de crossovers met elkaar en met Cybersecurity en Life Sciences & Health. Deze opgaven zijn geadresseerd in de Roadmap Next Economy, waarvan de EBZ de strategische sturing doet. Agendering van de opgaven van Roadmap geeft dus ook focus voor EBZ.”

Europese Investeringsbank: start regionaal investeringsplatform Zuid-Holland

Europese Investeringsbank: start regionaal investeringsplatform Zuid-Holland

Om grote innovatieve transitieprojecten in Zuid-Holland beter van de grond te krijgen, zou een investeringsplatform moeten worden opgezet. Dat concludeert de Europese Investeringsbank.

De Europese Investeringsbank (EIB) presenteerde deze conclusie maandag 9 juli aan de bestuurlijke Investment Board van het Regionaal Investeringsprogramma, waarvan de EBZ één van de partners is. In dit programma werken publieke partijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk aan het sterker maken van de regio. Dat gezamenlijk optrekken is van belang. Op die manier worden de kansen die deze regio heeft optimaal benut. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en gemeenten Rotterdam en Den Haag, hadden de EIB om een onderzoek gevraagd omdat het voor projecten die vanuit dit programma starten, soms een flinke zoektocht is naar financiering. Uit het onderzoek blijkt dat er diverse middelen zijn – zowel nationaal als Europees – maar dat er een mismatch bestaat wat betreft risicobereidheid. En dat in een tijd waarin de regio voor grote opgaven staat als energietransitie, circulaire economie en digitalisering, waarbij risicovolle innovatieprojecten horen.

Ondersteuning en financiering

Een investeringsplatform zou ondersteuning bieden om van startende innovatieve projecten van de Roadmap Next Economy en het Regionaal Investeringsprogramma voldragen financierbare business cases te maken. Het platform kan de ondernemers bijvoorbeeld in contact brengen met diverse programma’s en financiële instrumenten van de EIB en de EU. Daarnaast adviseert de EIB om vanaf 2020 via het platform risicodragende financiering aan te bieden. Daarmee krijgen de innovatieprojecten een eerste impuls waarna marktpartijen gemakkelijker aanhaken en ook investeren. De provincie, regio en gemeenten zouden hiervoor een fonds in het leven moeten roepen. De EIB zou hier dan in participeren. Dankzij de bijdrage van de publieke partijen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) zou het fonds risicovollere projecten financieren dan de EIB gebruikelijk doet.

Aan de slag met advies

De bestuurders die het advies in ontvangt namen herkenden zich in de analyse van de EIB en gaan aan de slag met de adviezen.

Oproep aan Kabinet: laat 30%-regeling ongewijzigd voor bestaande gevallen

Oproep aan Kabinet: laat 30%-regeling ongewijzigd voor bestaande gevallen

Een brede coalitie van wetenschappelijke organisaties, regio’s, bedrijven en kenniswerkers heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel opgeroepen tot actie als het gaat om de aanpassing van de 30%-regeling voor expats. Ook de EBZ heeft deze oproep gesteund.  Deze regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken.

Pamflet 30%-regeling overhandigd

Een delegatie van buitenlandse kenniswerkers, VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten), burgemeester John Jorritsma (namens Brainport Eindhoven) en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer (namens VNO-NCW en MKB-Nederland) overhandigden dinsdag 29 mei een pamflet aan de Tweede Kamer. Met dit pamflet roepen zo’n 35 wetenschappelijke en culturele organisaties, regio’s en bedrijven de Tweede Kamer en de staatssecretaris op om de zogeheten ‘30%-regeling’ niet te wijzigen voor bestaande gevallen, zoals het kabinet van plan is.

Aanpassing raakt expats en bedrijven

Volgens de organisaties toont de overheid zich volstrekt onbetrouwbaar door de looptijd van de 30%-regeling onverwacht terug te brengen van 8 naar 5 jaar. ‘Dit raakt honderden bedrijven en instellingen en circa 60.000 buitenlandse werknemers. Ook zorgt het ervoor dat veel organisaties – die al moeite hebben om mensen te vinden – nog meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken. Er is dus ‘Snel’ actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang’, aldus de initiatiefnemers.

Grootstedelijke mobiliteit is topprioriteit

Grootstedelijke mobiliteit is topprioriteit

700.000 extra inwoners, 3,7 mld euro economische schade door files, 25% van de CO2 uitstoot door mobiliteit: investeren in openbaar vervoer in de Randstad is hard nodig, concludeerde de EBZ in de boardvergadering van 4 april. De board ziet vier railsporen tussen Dordrecht en Leiden als belangrijke basis voor verbetering van de bereikbaarheid en roept regionale en nationale overheden op dit te realiseren.

EBZ-lid Jaap Bierman, directeur HTM, schetste tijdens de boardmeeting de urgentie van betere mobiliteit. Zo wees hij erop dat in regio’s met evenveel inwoners per vierkante kilometer zoals Parijs, Wenen en Stockholm, meer dan 33 procent van de verplaatsingen per OV gaat. In Rotterdam en den Haag is dat ca. tien procent.

Hij riep op om als regio een aantal dingen goed te regelen. Eerste aandachtspunt is prioritering, waar gaan we voor. Ook nodig is een heldere governance van de uitvoering. Nu is die niet eenvoudig en lopen er, bij gebrek aan geld, tal van studies en verkenningen waarbij het onduidelijk is wat met de uitkomsten gebeurt. Een ander aandachtspunt is de financiering van investeringen en de exploitatie. De regio kan bijvoorbeeld co-financiering halen uit woningbouwprogramma’s. Maar ook overheidsmiddelen zijn nodig: omliggende metropoolgebieden investeren massaal in openbaar vervoer.

Adri Bom-Lemstra, als gedeputeerde nauw betrokken bij de woningbouw- en mobiliteitsopgave van de regio, onderschreef de door Bierman geschetste uitdagingen en maakt graag gebruik van het aanbod van de EBZ om de overheden te adviseren op dit thema vanuit economisch perspectief en als ambassadeur op te treden richting Rijk en regio. De board zal de komende weken in contact treden met mogelijke coalitiepartijen in de grootste gemeenten in de regio over het reserveren van middelen voor investeringen in bereikbaarheid.