Focus op groei – jaarverslag 2017

Focus op groei – jaarverslag 2017

Een nieuwe naam, een aangescherpte focus en een nieuwe voorzitter: in 2017 heeft de EBZ weer flinke stappen gezet op weg naar een krachtige economic board.

In dit jaarverslag presenteert de EBZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2017, zoals de economische missie naar Zuid-Duitsland, de boardvergaderingen over de speerpunten en de intelligence-activiteiten.

Focus op groei | Jaarverslag 2017

EBZ: versterk regionale samenwerking in volgende collegeperiode

EBZ: versterk regionale samenwerking in volgende collegeperiode

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bieden kansen om de goede regionale samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd verder te versterken. Deze oproep doet EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager vandaag in een brief aan alle colleges en fractievoorzitters van Zuid-Hollandse gemeenten.

Alleen door meer samen te werken kunnen we als regio onze positie richting het Rijk en Europa versterken, schrijft De Jager. De EBZ onderstreept in de brief de urgentie van meer samenwerking. Het gaat weliswaar beter met de economie, maar de banengroei blijft achter en de werkloosheid is te hoog. Bekeken vanuit langjarig perspectief presteert de regio vergeleken met andere regio’s in Nederland onvoldoende. En de uitdagingen zijn groot. Om de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, veiligheid en klimaat te vertalen in economische kansen. Om de bereikbaarheid en leefklimaat van de regio te verbeteren. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de next economy. Dergelijke opgaven kunnen we alleen oppakken als we samenwerken, stelt de board. De EBZ is graag bereid hierbij te helpen.

Brief EBZ aan colleges en fractievoorzitters

Gezonde voeding economische kans Zuid-Holland

Gezonde voeding economische kans Zuid-Holland

“Mijn droom: De gezondste stad van Europa ligt in Zuid-Holland”, aldus EBZ-lid Martin van Gogh tijdens de boardvergadering van 30 november. In de Leidse Hortus Botanicus spraken de leden van de Economic Board Zuid-Holland over kansen op de cross-over van twee EBZ-speerpunten: Feeding megacities en Life Sciences & Health. Een werkgroep vanuit de board gaat acties in gang zetten om de kansen op deze cross-over te verzilveren.

Zuid-Holland heeft een unieke positie in de wereld met zowel een toonaangevend tuinbouwcluster als een sterke lifesciences sector. De combinatie van die twee sectoren biedt veel kansen die de regio nog onvoldoende benut, stelde boardlid Pancras Hogendoorn, lid van de raad van bestuur van het LUMC, in zijn introductie. Als voorbeelden noemt hij kennis en technologie over genetica van plant en mens en kennis over schimmels.

Rob Baan, CEO van Koppert Cress, vroeg aandacht voor het belang van gezonde voeding. In zijn pitch ‘Medical delta of Health delta? Geen pillen, maar paprika’s!’ schetste hij mogelijkheden om door plantaardig voedsel ziekten te voorkomen of te genezen. Als voorbeeld wees hij op het programma Vers+, dat mensen gericht wil voorzien van bepaalde plantinhoudsstoffen via groente en fruit. Fiscale prikkels en aandacht voor voeding in de opleiding van artsen zouden een extra impuls geven, stelde Baan.

Vanuit de life sciences invalshoek presenteerde prof. Marcel Tijsterman hoe zijn recente ontdekkingen op het gebied van humane genetica een universeel mechanisme voor de verandering van genetisch materiaal – en dus ook in planten – heeft weten op te helderen. Hier is een octrooi op aangevraagd.

Op basis van de gepresenteerde voorbeelden en voorstellen riep boardlid Martin van Gogh, directeur Hoogendoorn / Batenburg Techniek, gemeenten op om samen met bedrijven en kennisinstellingen werk te maken van de ambitie gezondste stad van Europa. Daarbij kan de regio voortbouwen op al lopende acties en plannen vanuit Greenport West Holland, Roadmap Next Economy en Vers+. Ook deed hij een aantal voorstellen om de interactie tussen de sectoren structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door aandacht voor gezonde voeding te verankeren in de onderzoeksprogramma’s van individuele instellingen en samenwerkingsverbanden als Medical Delta.

Ab van der Touw onderscheiden met provinciale Gouden Lis bij afscheid EBZ

Ab van der Touw onderscheiden met provinciale Gouden Lis bij afscheid EBZ

Ab van der Touw, vertrekkend voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), heeft op 30 november 2017 de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Van der Touw ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen, omdat hij, naast allerlei andere activiteiten, vele jaren lang belangeloos werkte ten faveure van het bedrijfsleven en de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland.

Van der Touw werd in 2013 de eerste voorzitter van, wat toen nog heette, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). De EPZ ging in 2017 verder onder de naam Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Ab van der Touw zette de koers uit en leverde een grote bijdrage aan het verstevigen van de relaties tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast werkte hij als CEO van Siemens Nederland en vanuit verschillende andere nevenfuncties aan de ontwikkeling van de (regionale) economie en thema’ s als energietransitie. Commissaris Jaap Smit noemde hem ‘een voorzitter met verbindende, visionaire en diplomatieke kwaliteiten’.

Bij het officiële afscheid van Van der Touw van de EBZ op 30 november 2017 onderstreepte Jaap Smit de grote betekenis van het werk van Ab van der Touw voor Zuid-Holland. “Daarvoor wil ik hier, namens GS van Zuid-Holland, mijn grote waardering uitspreken. En met groot genoegen wil ik op dit moment van afscheid, namens het provinciaal bestuur, de hoogste onderscheiding van Zuid-Holland aan Ab van der Touw uitreiken’, aldus Smit.

Ab van der Touw behoort nu tot het selecte gezelschap dat de Gouden Lis mocht ontvangen. Hij is de 38e drager van de Gouden Lis sinds de instelling van de provinciale onderscheiding in 1952. De Gouden Lis is bedoeld voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Zuid-Holland.

Van de leden van de EBZ ontving Ab van der Touw de bundel Ab initio, een terugblik van de boardleden op vier jaar EBZ en de rol die Van der Touw daarin gespeeld heeft, en een vooruitblik op de komende periode. 

KPN CFO Jan Kees de Jager nieuwe voorzitter Economic Board Zuid-Holland

KPN CFO Jan Kees de Jager nieuwe voorzitter Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland heeft Jan Kees de Jager benoemd als nieuwe voorzitter van de board. De Jager, CFO van KPN, is de opvolger van Ab van der Touw die vanaf de start van de EBZ in 2014 voorzitter was.

Vice-voorzitter Karel Luyben: “We zijn blij dat we met Jan Kees de Jager opnieuw een voorzitter hebben vanuit één van de grootste bedrijven uit onze regio. Als voormalig politicus en ondernemer brengt hij ook een schat aan ervaring mee. Die is heel waardevol om de EBZ verder te ontwikkelen als aanjager van samenwerking en economische ontwikkeling.”

De Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht.

De EBZ is Van der Touw veel dank verschuldigd voor de goede basis die is gelegd, zegt Luyben. “We hebben onder leiding van Ab van der Touw bereikt dat er de laatste vijf jaar veel meer dan voorheen een gezamenlijkheid is ontstaan en dat is merkbaar en zichtbaar.”

Ab van der Touw: “vanaf het begin ging het bij de EBZ om de economische ontwikkeling in deze regio. Niet als doel op zich, maar voor de 2,3 miljoen mensen die in deze regio wonen, leven en werken. Een economisch succesvolle en duurzame regio biedt kansen voor iedereen, waarbij geldt: waar het goed is, is je thuis.”

De Jager: “Het is Ab van der Touw gelukt om in vier jaar een breed draagvlak te creëren bij de veelheid aan stakeholders in de regio Zuid-Holland. Met een heldere missie en focus op een aantal speerpunten staat deze Board er goed voor. Ik kijk met veel goede zin uit naar het voorzitterschap van de EBZ waarin we het brede draagvlak in de regio en daarbuiten heel goed kunnen gebruiken om de impact van EBZ zo krachtig mogelijk te laten zijn.”