Gezonde voeding economische kans Zuid-Holland

Gezonde voeding economische kans Zuid-Holland

“Mijn droom: De gezondste stad van Europa ligt in Zuid-Holland”, aldus EBZ-lid Martin van Gogh tijdens de boardvergadering van 30 november. In de Leidse Hortus Botanicus spraken de leden van de Economic Board Zuid-Holland over kansen op de cross-over van twee EBZ-speerpunten: Feeding megacities en Life Sciences & Health. Een werkgroep vanuit de board gaat acties in gang zetten om de kansen op deze cross-over te verzilveren.

Zuid-Holland heeft een unieke positie in de wereld met zowel een toonaangevend tuinbouwcluster als een sterke lifesciences sector. De combinatie van die twee sectoren biedt veel kansen die de regio nog onvoldoende benut, stelde boardlid Pancras Hogendoorn, lid van de raad van bestuur van het LUMC, in zijn introductie. Als voorbeelden noemt hij kennis en technologie over genetica van plant en mens en kennis over schimmels.

Rob Baan, CEO van Koppert Cress, vroeg aandacht voor het belang van gezonde voeding. In zijn pitch ‘Medical delta of Health delta? Geen pillen, maar paprika’s!’ schetste hij mogelijkheden om door plantaardig voedsel ziekten te voorkomen of te genezen. Als voorbeeld wees hij op het programma Vers+, dat mensen gericht wil voorzien van bepaalde plantinhoudsstoffen via groente en fruit. Fiscale prikkels en aandacht voor voeding in de opleiding van artsen zouden een extra impuls geven, stelde Baan.

Vanuit de life sciences invalshoek presenteerde prof. Marcel Tijsterman hoe zijn recente ontdekkingen op het gebied van humane genetica een universeel mechanisme voor de verandering van genetisch materiaal – en dus ook in planten – heeft weten op te helderen. Hier is een octrooi op aangevraagd.

Op basis van de gepresenteerde voorbeelden en voorstellen riep boardlid Martin van Gogh, directeur Hoogendoorn / Batenburg Techniek, gemeenten op om samen met bedrijven en kennisinstellingen werk te maken van de ambitie gezondste stad van Europa. Daarbij kan de regio voortbouwen op al lopende acties en plannen vanuit Greenport West Holland, Roadmap Next Economy en Vers+. Ook deed hij een aantal voorstellen om de interactie tussen de sectoren structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door aandacht voor gezonde voeding te verankeren in de onderzoeksprogramma’s van individuele instellingen en samenwerkingsverbanden als Medical Delta.

Ab van der Touw onderscheiden met provinciale Gouden Lis bij afscheid EBZ

Ab van der Touw onderscheiden met provinciale Gouden Lis bij afscheid EBZ

Ab van der Touw, vertrekkend voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), heeft op 30 november 2017 de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Van der Touw ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen, omdat hij, naast allerlei andere activiteiten, vele jaren lang belangeloos werkte ten faveure van het bedrijfsleven en de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland.

Van der Touw werd in 2013 de eerste voorzitter van, wat toen nog heette, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). De EPZ ging in 2017 verder onder de naam Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Ab van der Touw zette de koers uit en leverde een grote bijdrage aan het verstevigen van de relaties tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast werkte hij als CEO van Siemens Nederland en vanuit verschillende andere nevenfuncties aan de ontwikkeling van de (regionale) economie en thema’ s als energietransitie. Commissaris Jaap Smit noemde hem ‘een voorzitter met verbindende, visionaire en diplomatieke kwaliteiten’.

Bij het officiële afscheid van Van der Touw van de EBZ op 30 november 2017 onderstreepte Jaap Smit de grote betekenis van het werk van Ab van der Touw voor Zuid-Holland. “Daarvoor wil ik hier, namens GS van Zuid-Holland, mijn grote waardering uitspreken. En met groot genoegen wil ik op dit moment van afscheid, namens het provinciaal bestuur, de hoogste onderscheiding van Zuid-Holland aan Ab van der Touw uitreiken’, aldus Smit.

Ab van der Touw behoort nu tot het selecte gezelschap dat de Gouden Lis mocht ontvangen. Hij is de 38e drager van de Gouden Lis sinds de instelling van de provinciale onderscheiding in 1952. De Gouden Lis is bedoeld voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Zuid-Holland.

Van de leden van de EBZ ontving Ab van der Touw de bundel Ab initio, een terugblik van de boardleden op vier jaar EBZ en de rol die Van der Touw daarin gespeeld heeft, en een vooruitblik op de komende periode. 

KPN CFO Jan Kees de Jager nieuwe voorzitter Economic Board Zuid-Holland

KPN CFO Jan Kees de Jager nieuwe voorzitter Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland heeft Jan Kees de Jager benoemd als nieuwe voorzitter van de board. De Jager, CFO van KPN, is de opvolger van Ab van der Touw die vanaf de start van de EBZ in 2014 voorzitter was.

Vice-voorzitter Karel Luyben: “We zijn blij dat we met Jan Kees de Jager opnieuw een voorzitter hebben vanuit één van de grootste bedrijven uit onze regio. Als voormalig politicus en ondernemer brengt hij ook een schat aan ervaring mee. Die is heel waardevol om de EBZ verder te ontwikkelen als aanjager van samenwerking en economische ontwikkeling.”

De Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht.

De EBZ is Van der Touw veel dank verschuldigd voor de goede basis die is gelegd, zegt Luyben. “We hebben onder leiding van Ab van der Touw bereikt dat er de laatste vijf jaar veel meer dan voorheen een gezamenlijkheid is ontstaan en dat is merkbaar en zichtbaar.”

Ab van der Touw: “vanaf het begin ging het bij de EBZ om de economische ontwikkeling in deze regio. Niet als doel op zich, maar voor de 2,3 miljoen mensen die in deze regio wonen, leven en werken. Een economisch succesvolle en duurzame regio biedt kansen voor iedereen, waarbij geldt: waar het goed is, is je thuis.”

De Jager: “Het is Ab van der Touw gelukt om in vier jaar een breed draagvlak te creëren bij de veelheid aan stakeholders in de regio Zuid-Holland. Met een heldere missie en focus op een aantal speerpunten staat deze Board er goed voor. Ik kijk met veel goede zin uit naar het voorzitterschap van de EBZ waarin we het brede draagvlak in de regio en daarbuiten heel goed kunnen gebruiken om de impact van EBZ zo krachtig mogelijk te laten zijn.”

Volle kracht vooruit met het Regionaal Investeringsprogramma

Volle kracht vooruit met het Regionaal Investeringsprogramma

De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economic Board Zuid-Holland, de regio Drechtste­den en de regio Holland-Rijnland hebben flink aan de weg getimmerd sinds zij precies 1 jaar geleden het Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad aan minister-president Rutte aanboden. Een aantal projecten is ondertussen gerealiseerd.

De samenwerkende partijen zullen de komende periode doorpakken en verwachten dat de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet het gezamenlijk realiseren van het investeringsprogramma zullen ondersteunen. De regionale schaal is immers hét niveau om maatschappelijke opgaven te realiseren!

 Mooie resultaten na 1 jaar

Vandaag hebben de betrokken bestuurders de balans opgemaakt en stropen ze alvast de mouwen op voor de tweede helft van dit jaar: “We moeten met elkaar zorgen dat de zuidelijke Randstad sterk en aantrekkelijk blijft. Dat kan alleen als we inzetten op vernieuwing en duurzaamheid, want het roer moet om in deze regio. En daarom investeren we in de vernieuwing van de economie, energievoorzieningen, verbindingen en de steden en regio’s. We weten elkaar goed te vinden in de samenwerking en nu gaat het er om dat we ook geld vrijmaken voor de projecten. Aan onze kant dragen we fors bij om die te realiseren. We hopen dat het Rijk ook investeert”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

 Europese investeringen

In totaal omvat het programma voor de komende 10 jaar omvangrijke investeringen. Gemeenten en provincie kunnen daarvan een groot deel via de eigen begrotingen bekostigen. Bedrijven zullen ook bijdragen leveren. Tevens zal gebruik worden gemaakt van Europese fondsen. De EU heeft via Eurocommissaris Šefčovič (vice-president Europese Commissie) al laten weten zeer gecharmeerd te zijn van het door de regio opgestelde programma en deze ook te willen ondersteunen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag: “Het Regionaal Investeringsprogramma laat zien dat partijen in de regio samenwerken aan versterking van het economisch vestigingsklimaat én van de bereikbaarheid. Het is een flexibel programma met projecten van regionaal belang met bijvoorbeeld vanuit Den Haag de Schaalsprong OV die dringend nodig is. Wij maken in Den Haag financieel werk van belangrijke investeringen.”

 Nieuwe Economie

Voor bedrijven ligt er een grote uitdaging om de kansen die de nieuwe economie biedt, te benutten. Dit past goed in de gedachte achter de Roadmap Next Economy. Zeker met Smart Manufacturing kun je grote stappen maken in de optimalisatie van een productieproces. Zo zijn er inmiddels bedrijven die zich specialiseren in het 3D-printen van scheepsonderdelen of het werken met innovatieve lasrobots. Om deze ontwikkelingen verder te stimuleren, moeten we extra inzet plegen.

 Energietransitie

Binnen onze regio is het opwekken van duurzame energie kansrijk. Het gaat niet alleen om zonne- en windenergie, maar ook om geothermie (aardwarmte). Er is een samenwerkingsverband ingericht, getiteld Warmtealliantie, bestaande uit de provincie Zuid-Holland, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Warmtebedrijf Rotterdam en Eneco. We willen in 2018 een Warmtetransportbedrijf oprichten.

 Next Generation Woonwijken

De zuidelijke Randstad moet een aantrekkelijke plek blijven voor mensen om te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Daarom worden Next Generation Woonwijken ingericht. Sleutelwoorden zijn daarbij: duurzaam (aardgasloos) en levensloopbestendig wonen (inbouwen van domotica) en versterking van de wijkeconomie, lokale werkgelegenheid en onderwijs. Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “De komende drie jaar willen we in deze regio 100.000 woningen aanpakken.​ Dat is goed voor het klimaat, maar ook een enorme impuls voor de werkgelegenheid in onze regio. En dat is natuurlijk waar dit investeringsprogramma om draait: zorgen dat mensen in onze regio prettig kunnen wonen en een goede baan hebben!”

Snelle verbindingen openbaar vervoer

Tot 2040 komen er in de zuidelijke Randstad 350.000 nieuwe woningen bij. Dat betekent ook fors meer vervoersbewegingen in de regio. Om die op te vangen moeten de bestaande verbindingen worden uitgebreid, waarbij vooral extra steun van de Rijksoverheid nodig is voor een schaalsprong in het OV. Met een forse uitbreiding van de lightrail verbindingen kan de capaciteit uitgebreid worden, zodat reizigers vaker en sneller tussen de verschillende hotspots in de regio kunnen reizen. Deze schaalsprong van het openbaar vervoer is een absolute must, omdat de zuidelijke Randstad een van de meest dichtbevolkte gebieden van Europa is.

Greenport 3.0: samen sterk voor de tuinbouw van morgen

Greenport 3.0: samen sterk voor de tuinbouw van morgen

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken.

De Nederlandse tuinbouw is niet alleen de op één na grootste exporteur ter wereld van plantaardige producten, maar is ook leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Niets voor niets draagt de Nederlandse tuinbouw uit dat zij dé expert is waar het gaat om “feeding & greening the megacities”.

De doorbraken in de impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor biobased en circulaire economie en het internationaal positioneren van de sierteelt en tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met Mainports kunnen worden gerealiseerd.

Concreet kijken de partijen de komende periode naar financieringsmogelijkheden voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer. De partijen werken de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:

Greenport WestlandOostland, Greenport Aalsmeer, Greenport Venlo, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Havenbedrijf Rotterdam

Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Limburg

Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu

Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland

Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Hogeschool InHolland,

Hogeschool van Amsterdam