EBZ-voorjaarsbijeenkomst: grote transities maken intensievere samenwerking noodzakelijk

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) biedt ondernemers, kennisinstellingen en overheden een platform om gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk op te pakken. Tijdens de EBZ- voorjaarsbijeenkomst van dinsdag 6 juni 2023 werd het belang van de triple helix samenwerking (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) in Zuid-Holland onderstreept.

Commissaris van de Koning Jaap Smit benadrukte in zijn rol als voorzitter van de EBZ het belang van de triple helix samenwerking:

“Juist in een tijd van grote onzekerheden en transities, is de mix van ondernemers, kennisinstellingen en overheden cruciaal om omvangrijke uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden.”

Zuid-Holland speelt een sleutelrol in het verwezenlijken van de ambities van Nederland op het gebied van CO2-reductie, woningbouw en brede duurzame economische groei.

Jaap Smit: “Wat ons bindt is de innovatie en vernieuwing van de Zuid-Hollandse economie. Die ambitie is er in een tijd van onzekerheden, denk aan: de geopolitieke spanningen die leiden tot schommelingen in de energieprijzen en stijging van de vluchtelingeninstroom. Tegelijkertijd hebben een aantal grote opgaven en transities – zoals de woningbouw, de energietransitie, klimaatadaptatie, digitalisering en de overgang naar de circulaire economie – een flinke impact op Zuid-Holland. In deze dichtbevolkte provincie vragen deze transities om scherpe keuzes in schaarse ruimte. Daarbij heeft Zuid-Holland een aantal traditioneel sterke sectoren met een economische structuur die vernieuwd moet worden om ook in de toekomst sterk te zijn.”

Er is toenemende aandacht voor regionale verschillen in brede welvaart. Daarbij gaat het om achterstanden in gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en de beschikbaarheid van publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en openbaar vervoer. In iedere provincie zijn er ook regionale verschillen. Aandachtswijken in Zuid-Hollandse steden en sommige landelijke regio’s hebben ook te maken met achterstanden in brede welvaart. In ons regionaal economisch beleid moeten we hier aandacht voor hebben, via bijvoorbeeld investeringen in mobiliteit, leefomgeving en human capital.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het vereenvoudigen van problemen, zoals de gedachte dat bedrijven of bewoners zich elders moeten vestigen, geen recht doet aan de complexiteit van de uitdagingen waar we voor staan. Er is geen sprake van een “randstad tegen de rest”-mentaliteit; iedere regio kent zijn eigen uitdagingen. Het maken van keuzes in de schaarse ruimte waarover we beschikken, is echter onvermijdelijk.

Er werd ook aandacht besteed aan de spanningsvelden die kunnen ontstaan, zoals de impact van een grote instroom van internationale studenten op instellingen en de krappe woningmarkt. Tegelijkertijd is internationaal talent van essentieel belang op een arbeidsmarkt waarin technische functies moeilijk vervuld kunnen worden. Daarnaast werd gewezen op de noodzaak om enerzijds extra woningen bij hoogwaardig openbaar vervoer te organiseren, en anderzijds de veiligheid in en om het spoor met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen.

De bijeenkomst onderstreepte het belang van (triple helix) samenwerking in Zuid-Holland bij het vinden van oplossingen. Dit vereist niet alleen extra middelen en bevoegdheden vanuit de Rijksoverheid en Europese Unie, maar vooral ook praktische samenwerking tussen verschillende partijen. In Zuid-Holland is alles aanwezig om Nederland op Europees niveau een grote rol te laten spelen in de energietransitie, met name in de vorm van een waterstof-hub. Het realiseren van deze ambitie vereist samenwerking tussen verschillende toezichthouders en overheden op meerdere bestuursniveaus en beleidsvelden.

Als Economic Board Zuid-Holland reiken we graag de hand naar andere economic boards, zoals die in Noord-Brabant, om ons gezamenlijk in te zetten voor een veilige infrastructuur naar Chemelot in Limburg en naar het Ruhrgebied in Duitsland. Door krachten te bundelen en regionale samenwerking te bevorderen, kunnen we efficiënter en effectiever werken aan de economische groei en duurzame ontwikkeling van ons land.

De Economic Board Zuid-Holland blijft zich onverminderd inzetten voor het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de Zuid-Hollandse economie en het bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat in onze regio. Samen met ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden zullen we blijven streven naar innovatieve oplossingen, duurzame groei en een bloeiende toekomst voor Zuid-Holland.

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst, waarna we gezamenlijk verder werken aan een welvarend en duurzaam Zuid-Holland.