In een brief aan de Tweede Kamer hebben ministers Beljaarts (EZ) en Bruins (OCW)  een besluit genomen over de verdeling van het budget voor het Nationaal Versterkingsplan microchip-talent. Hierin stellen zij voor om voor Zuid-Holland €43 miljoen te reserveren van de beschikbare €450 miljoen. Deze investering zorgt ervoor dat extra talent wordt opgeleid voor de microchipsector en zijn toeleveranciers, waarmee Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor deze sector. Zuid-Holland kan een relevante bijdrage leveren aan deze talentopgave. Een belangrijk deel van de sector, alsook van de toeleveranciers, zijn gevestigd in Zuid-Holland. Dit plan maakt onderdeel uit van Project Beethoven, een investering van in totaal €2,5 miljard euro overheidsgeld voor woningen, bereikbaarheid en onderwijs. Met als ambitie het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie én het vestigingsklimaat van Zuid-Holland, vinden we het als EBZ belangrijk om te investeren in het vestigingsklimaat om zo bij te dragen aan de nationale strategische groeiambitie.

 

Ambitieus, realistisch plan van Zuid-Holland

De regio’s Brainport, Zuid-Holland, Twente en Groningen zijn afgelopen maart gevraagd om een plan in te dienen voor het Nationaal Versterkingsplan microchip-talent. In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland  (Human Capital Agenda) heeft bureau Birch ondersteuning verleend aan de betrokken kennisinstellingen, bedrijven en partners, om te komen tot een  ambitieus, onderbouwd en realistisch plan. De kerngroep vanuit de kennisinstellingen werd gevormd door de TU Delft, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en ROC Mondriaan.  Ook zijn andere onderwijsinstellingen als Universiteit Leiden, de ROC’s (Via Delta) en de Leidse Instrumentmakers School betrokken.

Zuid-Holland kan 25% van de nationale talentopgave realiseren. In Zuid-Holland wordt maar liefst 50% van alle Nederlandse technici opgeleid en veel bedrijven en ketenpartners van ASML zijn er gevestigd. In het advies van de ministers is nu gesteld dat 63% van het budget voor het onderwijsplan gaat naar Brainport, 17% naar Twente en Groningen 7%. 10% gaat naar Zuid-Holland.

 

Henk Bakker, programmamanager Human Capital Zuid-Holland: “10% doet geen recht aan de behoefte van de sector en aan de positie van Zuid-Holland als belangrijkste opleider voor de sector. Het gaat immers om een nationaal opleidingsplan en ook bedrijven in de halfgeleiderindustrie en toeleveranciers in Zuid-Holland kampen met tekort aan talent.” Ferrie Förster, secretaris Economic Board  Zuid-Holland vult aan: “We pleiten voor een evenwichtiger verdeling van het budget over de vier regio’s. Evengoed zullen we ook binnen dit financieel kader een nieuw, goed plan indienen. Maar met meer geld hadden we meer kunnen doen.”

 

Volgens het besluit van de ministers is nu een bedrag per regio gereserveerd. Om tot een daadwerkelijke toekenning van de regionale plannen te komen, is een nadere uitwerking door betrokken regio’s nodig. Op basis van de kwaliteit van de herijkte plannen, die in september klaar moeten zijn, zullen definitieve bedragen aan de regio’s worden toegekend.

Hoe kan Zuid-Holland bijdragen aan het Nederlandse ondernemingsklimaat?

Op de derde conferentie Groeiagenda Zuid-Holland stonden 2 juli 2024 de zorgen om het vestigingsklimaat centraal. Nederland is in de internationale index gezakt van plaats vijf naar plaats negen, onder andere op productiviteit, arbeidsmarkt en technologie. Omdat Zuid-Holland bijna een kwart van de Nederlandse economie is, kunnen hier grote stappen op het gebied van technologie, onderzoek en onderwijs worden gezet.

 

Bekijk de aftermovie

 

De Groeiagenda Zuid-Holland is een initiatief om samen te werken aan kansen en uitdagingen in de regio. De 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden waren bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. Wat is er nodig om de ambities in Zuid-Holland te laten slagen? Sprekers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid gingen tijdens de conferentie in op de bedreigingen van de voortgang, door voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en innovatie, een rem op internationaal talent, de hoge energieprijs, netcongestie en trage vergunningverlening.

Samen sterk om uitdagingen aan te gaan

 

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en lid van de EBZ, benadrukte in haar opening van de conferentie de kracht van samenwerking. “Nu is het tijd om de plannen uit 2021 actief te vertalen naar de praktijk. Zuid-Holland is het meest verstedelijkte én productieve deel van Nederland. Onze provincie laat minder groei zien dan zou kunnen. Nederland moet juist hier meer investeren. Hiervoor is ambitie en leiderschap nodig. Laten we er  samen de schouders onder te zetten.”

Vervolgens ging prof. Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan de Erasmus Universiteit, in hoe we, nu de missiefase voorbij is, de ingezette economische verandering kwalitatief kunnen borgen. Gaat de groei snel genoeg, is deze duurzaam en innovatief genoeg? Er gaat zeker veel goed: er is lage werkeloosheid, er zijn veel investeringen en de gemiddelde welvaart groeit. Maar dit heeft ook zijn keerzijde.  Groei vraagt om herstructurering die per sector verschilt. Waar kun je de schaal- en scopevergroting halen in deze provincie? Er moet meer bijkomen dan alleen economische waarde. We zouden willen dat de productie complexer wordt, meer gediversifieerd. Ondanks de goede ontwikkelingen zijn er blijvende zorgen.

Arbeidsmarkt is de sleutel tot groei
Ook in de pitches van het panel werden zorgen geuit. Directeur TNO Vector Wimar Bolhuis toonde cijfers waar te zien was dat de groei van Zuid-Holland achter blijft bij het Nederlands gemiddelde. Hij zag dat juist met de potentie die de provincie heeft er kansen liggen, door vanuit de technologische basis meer samenhang van bedrijven te creëren. Roland van Vliet, lid van de EBZ-taskforce Technologische Industrie en mede-oprichter van Nearfield Instruments, haakte hierop aan met voorbeelden waar hij met zijn succesvolle bedrijf tegenaan loopt: samenwerking van gemeenten is belangrijk voor startups zodat er eenduidige informatie wordt verstrekt als een bedrijf wil uitbreiden in aangrenzende gemeenten. Een ander punt is de belemmering van kennismigranten: als je wil groeien en innovatief wil zijn, moet je juist divers zijn. Zo kan er een kruisbestuiving ontstaan die versterkend werkt. Samenvattend concludeerde Pieter Waasdorp, directeur Ondernemersklimaat bij het ministerie van Economische Zaken, dat de arbeidsmarkt de sleutel is voor het behoud van bedrijven in Zuid-Holland. Daarvoor moeten de randvoorwaarden, zoals demografie, elektriciteitsnet, beschikbare ruimte, OV-verbindingen op orde zijn. Dat vraagt een slimme samenwerking.

Hoe versterken we de arbeidsproductiviteit, het fundament van het bedrijfsleven? Dat was de vraag waar Ester Barendregt, hoofdeconoom bij RaboResearch, een antwoord op gaf. Productiviteit is een puzzel met vele stukjes. Het vraagt in ieder geval om regionale kennisontwikkeling en samenwerking van innovatieve bedrijven. Daarbij speelt goed management ook een belangrijke rol. Hoe beter het management, hoe groter het verandervermogen.

Het plan is dat dit jaar het schip gaat varen!

Als laatste had Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC en lid van EBZ het woord. Zij gaf het voorbeeld van hoe het eerste nieuwbouw waterstof-elektrisch binnenvaartschip, ms Antonie, van Harm Lenten, tot stand was gekomen. Brenninkmeijer ging in op de lessen die zij daaruit heeft geleerd: “Dergelijke innovatieve projecten komen alleen van de grond als je er samen met alle partners in zit en stappen zet en commitment toont zonder de vastgestelde uitkomst al te kennen. Daarbij is het van belang dat je het vuurtje blijft aanwakkeren en vooral ook doorzettingsvermogen hebt met elkaar om daar te komen waar je uiteindelijk wilt zijn. Ook al schuurt het soms, de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid blijft cruciaal.”

 

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering kwam tijdens de conferentie ook een paar keer ter sprake. Dit is het moment om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan. In de afsluiting van de bijeenkomst onderstreepte secretaris van de EBZ  Ferrie Förster nog eens het belang van Zuid-Holland. Juist omdat de provincie bijna een kwart van Nederland is, kunnen de Zuid-Hollandse bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden veel bijdragen aan de nationale opgaven.

Urgentie om in Zuid-Holland te investeren blijft groot
In 2021 presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. In Zuid-Holland wonen 3,8 miljoen mensen en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. In Zuid-Holland worden ruim 235.000 nieuwe woningen gebouwd, meer dan een kwart van het aantal dat in Nederland nodig is. Zuid-Holland is ook de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden en kan 40% van de nationale CO2reductie leveren. De uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie. Gezamenlijke investeringen van rijk, regio, bedrijven en kennisinstellingen in de Groeiagenda Zuid-Holland leiden tot meer dan 20% van de nationale strategische groeiambitie.

 

Meer weten over de Groeiagenda Zuid-Holland? Kijk hier.

 

Met maar liefst 30 geweldige inzendingen hebben we met de MKB’ter Challenge gewerkt aan versnelling en verbreding van talentontwikkeling en innovatie in het mkb . In februari 2024 lanceerden Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland samen met de Rabobank deze challenge en afgelopen maandag – 8 juli – vond hét finale event plaats. In het provinciehuis van Zuid-Holland gaven de drie geselecteerde finalisten een inspirerende pitch over hun oplossingen, die werden beoordeeld door een deskundige jury met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Daarnaast vond een levendig gesprek met een goed gevulde zaal en een panel plaats. Het programma werd afgesloten met een Meet & Greet, waar ook andere deelnemers aan de MKB’ter Challenge aanwezig waren en waar interessante nieuwe verbindingen en ideeën voor talentontwikkeling en innovatie in het mkb ontstonden.

Drie veelbelovende oplossingen: de finalisten

Na een welkom door gastheer gedeputeerde Meindert Stolk (Provincie Zuid-Holland en lid van de Taskforce Human Capital Zuid-Holland) en Caspert van der Wel (Rabobank, partner bij de challenge), werd melding gemaakt van twee eervolle vermeldingen. Deze inzendingen hadden de eindselectie net niet gehaald, maar werden wel zeer interessant bevonden door de jury: Samen Leren is Leuker Werken door FNV en Persoonlijke Leerroutes, op Maat van Iedereen, door Autogarage G. Van Wijk. Hierbij de inzendingen van de drie finalisten op een rijtje:

 • Serious game modules door de Menselijke Maat, door Marlous Wessels, Optimalistic

  De kracht van serious gaming inzetten om ondernemers en werkenden te triggeren, vanuit het perspectief van de doelgroepen die we willen bereiken.

 

 • WorkBoost Coach, door Jason Gawke, WorkBoost

  Een online platform (incl. gamification elementen) inzetten om bedrijven en mensen te activeren, met daarmee verbonden een virtuele coach en een netwerk van loopbaancoaches.

 

 • De Urgentiemeter, door Loes Zomer, Horti Academy

  Een data gedreven tool waarmee ondernemers zicht krijgen op de uitdagingen voor hun bedrijf en wat de consequenties zijn van het niet vinden en opleiden van medewerkers.

Een interactief gesprek met de zaal en met het panel (door Henk Bakker, Programmamanager Human Capital Zuid-Holland) heeft de urgentie van de MKB’ter Challenge onderstreept. We spraken over een aantal prikkelende vragen en stellingen m.b.t. talentontwikkeling en innovatie in het MKB. Ook gingen we in gesprek over de oorzaken, want waarom zijn te veel bedrijven en mensen eigenlijk nog onvoldoende bezig met bijscholing- en omscholing? Het panel bestond uit een aantal partners bij de Human Capital Agenda Zuid-Holland én een ondernemer: Harry Nuys (Via Delta), Peter Nagelkerke (MKB Rotterdam Rijnmond), Marie-Claire van Doremalen (Techniekcoalitie Zuid-Holland), Remco Engels (WE-IT) en ondernemer Giel Biersteker (Biersteker, Duurzame Bouwpartner).

Eindoordeel

Juryvoorzitter Jeffrey van de Meerkerk maakte namens de jury de winnaar bekend: gefeliciteerd Horti Academy met de Urgentiemeter! Gelet op de kwaliteit van alle drie de inzendingen, was het voor de jury een lastige keuze. De Urgentiemeter van Horti Academy rolde als eerste uit de bus door de slimme wijze van triggeren van de ondernemer. Er is goed nagedacht over de vraag: hoe kom je nu “van belangrijk tot urgentie en actie”? Ook de onderliggende data om de urgentie concreet te kunnen maken, sprak aan. Het is, als aandachtspunt, in de verdere ontwikkelfase belangrijk om ook te kijken hoe de werknemers als directe doelgroep en gebruikers meer kunnen worden betrokken bij de Urgentiemeter. De huldiging werd bezegeld met een cheque van €15.000,-, maar ook door de toezegging van de Rabobank om ondersteuning te bieden bij de verdere doorontwikkeling van de Urgentiemeter. In dit licht biedt de Rabobank ook een brand story aan Horti Academy. Daarnaast gaan de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland met de winnaar (en een aantal andere indieners) in gesprek over hoe kansrijke oplossingen verder te brengen. Ook de andere twee finalisten – Workboost en Optimalistic – ontvingen een geldbedrag als blijk van waardering en ter stimulering, ter waarde van elk €5.000,-. Kortom: met de prijsuitreiking wordt een fase afgesloten, maar wordt vooral ook de nog belangrijkere volgende fase ingeluid: van idee naar uitwerken en toepassen!

Samen boosten we het mkb van Zuid-Holland

Natuurlijk verdienen alle 30 inzendingen een podium. Daarom werd de middag afgesloten met een drukbezochte Meet & Greet, waar naast de drie finalisten ook andere deelnemers van de MKB’ter Challenge aanwezig waren. De deelnemers werden hier in contact gebracht met geïnteresseerden in hun oplossingen en het gesprek over talentontwikkeling en innovatie in het mkb werd aangegaan. Benieuwd naar de andere inzendingen van de MKB’Ter Challenge? Bekijk ze op onze website onder ‘De deelnemers’.

Met de prijsuitreiking wordt een fase afgesloten, maar wordt dus vooral ook de nog belangrijkere volgende fase ingeluid: het verder ontwikkelen en opschalen van de oplossing(en)! Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Meld je dan hier aan voor de Human Capital nieuwsbrief van de Economic Board en Provincie Zuid-Holland.

In februari 2024 lanceerden we als Economic Board Zuid-Holland samen met Provincie Zuid-Holland en Rabobank, ondersteund door ESTI, de MKB’ter Challenge. Met welke oplossing kunnen we talentontwikkeling en innovatie in het MKB effectief een boost te geven?

In mei sloot de inzendtermijn en kwamen maar liefst 30 inzendingen binnen. Juryvoorzitter Jeffrey van Meerkerk is blij met de kwaliteit en diversiteit aan voorstellen. De initiatiefnemers van de MKB’ter Challenge zijn eveneens verheugd over het rijke aanbod dat voor ondernemers in Zuid-Holland veel waarde zal bieden. Talent is de sleutel tot innovatie en groei. Van mensen én van bedrijven. Hartstikke nodig, omdat de economie snel verandert, omdat de arbeidsproductiviteit in Nederland achterblijft én omdat we het door de vergrijzing met minder mensen moeten doen. Helaas is het zo dat veel medewerkers in het MKB onvoldoende tijd of middelen hebben om aan bij- of omscholing te kunnen doen. Uit de 30 inzendingen koos de jury uiteindelijk 3 finalisten. Bij de afweging tussen die inzendingen is goed gekeken naar toepasbaarheid voor MKB-ondernemers, schaalbaarheid, originaliteit, kostenefficiëntie en de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing.

Ondernemers aan het woord

Onze collega Renee Bakker, communicatieadviseur Economic Board Zuid-Holland, ging op bezoek bij enkele ondernemers in Zuid-Holland. In onderstaande video laten de ondernemers zien hoe het er bij hen op de werkvloer aan toe gaat. In beeld zijn Giel Biersteker (eigenaar van Biersteker, Duurzame Bouwpartner), Mike Gordijn (eigenaar Verhuisbedrijf Gordijn) en Irene van Wijk (mede-eigenaar van Garage van Wijk). Irene heeft tevens een innovatieve oplossing ingediend en is dus een van de ondernemers die heeft deelgenomen aan deze Challenge. En daar zijn we blij mee! Alleen samen boosten we het MKB van Zuid-Holland.

“Als eigenaren van een garagebedrijf zorgen wij – Gert van Wijk en ik – er altijd voor dat we mee gaan met het omscholen en bijscholen van onszelf. Zo hopen wij ons personeel te stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. Stilstaan is een beetje achteruit gaan. We vinden het belangrijk om het goede voorbeeld te geven: goed voorbeeld doet goed volgen!”

– Irene van Wijk, Mede-eigenaar Garage van Wijk en deelnemer van de MKB’ter Challenge

De finalisten zijn:

Lentiz Cursus & Consult (met de Urgentiemeter)
Workboost (met de Workboost Coach)
Optimalistic (met Serious game voor de Menselijke Maat)

Namens de juryleden, de initiatiefnemers en alle betrokkenen van harte gefeliciteerd!

Finale event 8 juli

Op 8 juli tijdens het finale event zullen de finalisten hun oplossingen pitchen voor de jury en het groot publiek. Daarna is het aan de jury om de winnaars bekend te maken. Bezoekers van het event luisteren niet alleen naar de finalisten maar kunnen ook in contact komen met alle deelnemers van de MKB’ter Challenge. Tijdens het event wordt een Meet & Greet ingericht om samen met de deelnemers en andere betrokkenen informatie uit te wisselen en natuurlijk te spreken over hoe we talentontwikkeling en innovatie in het MKB een boost kunnen geven!

Meld je hier aan

De winnaars

Voor de beste oplossingen van de MKB’ter Challenge wordt € 25.000 aan prijzengeld uitgereikt engaan we aan de slag met de toepassing van de winnende oplossing(en), bijvoorbeeld via een pilot. Rabobank biedt de eersteprijswinnaar extra publiciteit aan. Voor meer informatie en aanmelding voor de finale gaat u naar onze website.

Over Rabobank

Rabobank is nauw betrokken bij het MKB in Zuid-Holland. Zij draagt als partner van de MKB’ter Challenge graag haar steentje bij aan de ontwikkeling en groei van het MKB. Zij zet haar netwerk, kennis en financieringsmogelijkheden hiervoor in.

Over ESTI

Stichting EcoSystem Thinking Institute draagt zorg voor de neutrale organisatie van vraaggestuurde innovatietrajecten. ESTI consolideert de marktzijde, biedt implementatiebegeleiding,
verandertrajecten en opleiding rondom open innovatie en ecosysteemvorming. Voor meer informatie over de challenge u contact opnemen met ESTI via challenge@esti.site

Over Economic Board Zuid-Holland

Via de Human Capital Agenda werken de Economic Board en de provincie Zuid-Holland samen met 150 partners samen aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Gezamenlijk zorgen wij voor een sterke leer- en innovatiecultuur. Via een groot aantal projecten en andere activiteiten willen we bereiken dat Zuid-Holland koploper wordt op Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven moeten kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en skills; nu en in de toekomst. De gezamenlijke Human Capital Agenda van ondernemers, onderwijs en overheden maakt door bundeling van vraag, aanbod en middelen een einde aan voorheen te versnipperde activiteiten. Deze gezamenlijke focus en inzet is nodig om de Groeiagenda Zuid-Holland te realiseren, inclusief het uitvoeren van grote transities zoals de energietransitie, de klimaattransitie en de digitalisering.

Na de vorige boardvergadering over veiligheid en Defensie bij TNO kwam de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) vorige week vrijdag bijeen in het historische gebouw Arti Legi in het centrum van Gouda. De bijeenkomst richtte zich op de groeiende kansen voor de circulaire economie en de versterking van startups en scale-ups in Zuid-Holland. Hierbij werd doorgepakt op de heldere oproep van Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – in de vorige EBZ-vergadering: “In Zuid-Holland groeien onvoldoende startups door naar scale-ups, en dit vraagt om actie!”. Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – gaf een update over de verkenning van het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland. Tevens werd afscheid genomen van voorzitter Jaap Smit en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht. Ze werden ruimhartig bedankt voor hun inzet voor de EBZ en de regio.

Deze keer was de EBZ te gast bij Campus Gouda, midden in het bruisende centrum van Gouda, in het historische gebouw Arti Legi aan de Markt. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen een paar bredere economische vraagstukken aan bod. De vergadering belichtte de groeiende kansen voor circulaire economie en de ondersteuning van startups en scale-ups in Zuid-Holland.  Het vond plaats in Campus Gouda, die gesteund wordt door onze Human Capital Agenda Zuid-Holland. De gemeente Gouda is formeel geen lid van de EBZ, maar maakt uiteraard wel onderdeel uit van het warme netwerk van de EBZ. Technolution is gevestigd in Gouda, lid van de EBZ en de taskforce Digitale Economie en benadrukte de belangrijke rol van de stad binnen de regio Midden-Holland, samenwerkend met omliggende gemeenten als Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

Kansen voor Circulaire Economie

Tijdens de vergadering werd uitgebreid gesproken over de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ. Nico van Dooren – Voorzitter Taskforce Circulaire Economie en Director New Business & Portfolio Havenbedrijf Rotterdam – lichtte de resultaten en acties van deze taskforce toe. De focus lag hierbij op het ondernemingsklimaat, ook op de korte termijn. We hebben besloten tot blijvende inzet op het vergroten van concurrentiekracht, strategische onafhankelijkheid en een gelijk speelveld in Europa, zowel met andere landen als ten opzichte van virgin materialen. Ook willen we als EBZ meestreven naar het verkorten van overheidsprocedures.

Zuid-Holland als dé hotspot voor startups en scale-ups

Vervolgens hebben we diepgaand verkend hoe het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland verder kan worden verbeterd. In de vorige EBZ-vergadering gaf Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – aan dat één van de grootste uitdagingen in de regio is dat onvoldoende startups doorgroeien naar scale-ups. Deze boodschap werd serieus genomen en vormde daarom een belangrijk aandachtspunt tijdens de sessie.

Onder leiding van Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – werd een update gegeven over de huidige verkenning waarbij wordt gekeken hoe meer startups kunnen doorgroeien naar scale-ups. Deze verkenning vindt plaats in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), kwartiermaker Ruben Nieuwenhuis is hiervoor aangesteld. Zuid-Holland heeft inmiddels meerdere succesvolle startup- en scale-up hotspots, maar de uitdaging blijft om deze beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kan Zuid-Holland gepositioneerd worden als dé plek voor startups en scale-ups.

Afscheid voorzitter EBZ Jaap Smit en burgemeester gemeente Dordrecht Wouter Kolff

Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij neemt 1 september afscheid als commissaris van de Koning, dus dit was zijn laatste EBZ-vergadering. Na een mooie speech van vicevoorzitter Martin van Gogh werd hij ruimhartig bedankt voor zijn inzet voor de EBZ en de regio en zijn werk als ambassadeur van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook werd afscheid genomen van Wouter Kolff, nu nog burgemeester van de gemeente Dordrecht, maar voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ook voor hem was het dus zijn laatste EBZ-vergadering, maar hij zal uiteraard onderdeel blijven uitmaken van ons warme netwerk. We bedankten hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de taskforce Human Capital, de EBZ en de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Voormalig commissaris van de Koning (cvdK) Zuid-Holland Jaap Smit, nieuwe cvdK Wouter Kolff en Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt, Foto: Jan Puts

 

Op de dag van de Europese Verkiezingen, tekent de Taskforce Circulaire Economie van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Deze ondertekening onderstreept de ambities die de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ heeft vastgelegd in de Circulaire actieagenda Zuid-Holland. Met deze circulaire agenda focussen we op het versneld realiseren van de transitie van fossiele naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen op industriële schaal in Zuid-Holland. Op de dag van de Europese Verkiezingen benadrukken we graag het belang van het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit én het scheppen van voorwaarden voor een sterkere businesscase in Europa. Onze ondertekening van de Verklaring van Antwerpen is een heldere oproep aan het nieuwe Europese parlement, de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten om de energie- en grondstoffentransitie te versnellen.

Uitdagingen voor klimaatneutrale Europese industrie

Om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050 én om het onlangs gecommuniceerde doel gesteld voor 2040 te behalen, zal de hernieuwbare elektriciteitsproductie in Europa moeten vermenigvuldigen. Ook zullen de investeringen in de industrie zes keer hoger moeten zijn dan in het afgelopen decennium. Deze enorme uitdaging komt juist op het moment dat zowel grote bedrijven als het mkb te maken hebben met de ernstigste economische neergang in een decennium: de vraag daalt, de productiekosten stijgen en investeringen verplaatsen naar andere regio’s. De gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag voor Europese bedrijven: vele locaties worden gesloten, de productie wordt stilgelegd en mensen worden ontslagen. Europa heeft dringend een duurzame businesscase nodig.

“Vandaag zijn de Europese Verkiezingen. Als Taskforce Circulaire Economie van EBZ doen we een heldere oproep: versnel de energie- en grondstoffentransitie en creëer daarvoor de juiste randvoorwaarden in Europa. Daarom ondertekenen wij vandaag de Verklaring van Antwerpen.” – Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal

De Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal is een oproep voor een uitgebreid actieplan om het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit te agenderen en de voorwaarden te scheppen voor een sterkere businesscase in Europa. De Verklaring wordt breed gedragen door organisaties in verschillende EU-lidstaten en sluit aan bij wat de EBZ met de Groeiagenda Zuid-Holland beoogt, in het bijzonder:

 • Fondsen beschikbaar stellen om met spoed de infrastructuur, zoals uitbreiding van het elektriciteitsnet en leidingen voor waterstof, voor het energiesysteem van de toekomst aan te leggen, inclusief de bijbehorende Human Capital opgave.
 • Een gelijk speelveld garanderen voor industrieën in Europa met alle mogelijke beleidsinstrumenten, zowel op de energie- als grondstoffenmarkt, inclusief bescherming tegen weglekeffecten.
 • Een slimmer innovatiekader, waarin onder andere hoogwaardige wetenschap en technologische innovatie worden bevorderd, samenwerkingsbeleid is dat openheid en pragmatische resultaten prioriteert, en regelgeving slim wordt ingezet om transities te stimuleren.

De hele Verklaring van Antwerpen lezen of zelf ook ondertekenen? Bekijk deze hier: The antwerp Declaration for a European Industrial Deal (antwerp-declaration.eu)

© Antwerp Declaration

 

– Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Den Haag – Deal Drechtsteden heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het verkrijgen van een projectsubsidie van €500.000 voor een periode van vier jaar, dankzij de steun van Provincie Zuid-Holland en de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Deze financiële injectie is bedoeld om het dynamische ecosysteem van kennis en innovatie in de regio te versterken, met een bijzondere focus op het aantrekken en behouden van jong talent. Dit is belangrijk voor Deal Drechtsteden, de EBZ en Provincie Zuid-Holland. In de provincie is jong talent nodig om te blijven innoveren.  

Samenwerking in Zuid-Holland is nu belangrijker dan ooit. Met de maatschappelijke uitdagingen en transities waar we momenteel samen voor staan, is het delen van kennis en voortdurende innovatie van cruciaal belang. Deze financiële bijdrage geeft Deal Drechtsteden een boost die het nodig had om samenwerkingen tussen verschillende hubs in Zuid-Holland te kunnen blijven bevorderen. Hierbij richten ze zich in het bijzonder op het aantrekken en behouden van jong talent. Joost Weeda, directeur Deal Drechtsteden: “Aantrekken en behouden van talent is cruciaal voor het innovatieve vermogen van onze bedrijven. Met de steun van Provincie Zuid-Holland maakt het Young Professional programma een sprong voorwaarts. Als Deal Drechtsteden zijn we trots met de erkenning dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het innovatieve ecosysteem en dat we de komende jaren onze kennis en netwerk kunnen delen met de rest van Zuid-Holland.”

Nieuw deelakkoord

Het nieuwe deelakkoord van Deal Drechtsteden genaamd ‘Young Professionals Chapters’, dat door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland wordt bekrachtigd, omvat een breed scala aan activiteiten gericht op het stimuleren van innovatie en kennisdeling. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de subsidie voor innovatie, die wordt gebruikt om challenges te organiseren waarbij Young Professionals van verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze samenwerkingen ontstaan vanuit verschillende hubs in Zuid-Holland, zoals de Drechtsteden, Rotterdam, Leiden, Schiedam, en andere regio’s waar innovatieve bedrijven zitten die met hun producten of activiteiten de basis kunnen vormen voor vraagstukken van het programma. Samen worden de hubs de ‘Zuid-Holland Chapters’ genoemd.

Challenges

Een Young Professionals-challenge is een project waarbij jong talent van verschillende bedrijven gedurende meerdere dagen samenwerkt om innovatieve oplossingen te bedenken voor specifieke vraagstukken. Ten eerste bieden challenges een manier voor jong talent om creatieve oplossingen te bedenken voor concrete vraagstukken binnen verschillende sectoren. Dit stimuleert samenwerking tussen bedrijven die deelnemen. Ten tweede dienen de challenges als een katalysator voor het behoud en aantrekken van jong talent in de regio. Door hen actief te betrekken bij uitdagende projecten, worden ze gemotiveerd om te blijven investeren in hun ontwikkeling en carrière binnen Zuid-Holland.

Subsidie

Deal Drechtsteden heeft zich intensief ingezet om deze subsidie te verkrijgen. Met steun van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) is een gedegen aanvraag opgesteld. Joost Weeda: “Bij de aanvraag zijn we actief ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland. Zonder de professionele en enthousiaste begeleiding van Aad van Pelt – werkzaam voor het projectteam Human Capital – hadden we het niet voor elkaar gekregen.”. Dit deelakkoord is onderdeel van de Human Capital Agenda 2.0, een initiatief van de Economic Board en Provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag onderstreept het cruciale belang van het Young Professionals-programma van Deal Drechtsteden en de rol die het speelt als kennis- en innovatieplatform. Aad van Pelt, Economic Board Zuid-Holland: “Dit programma doet recht aan één van de routes van de Human Capital Agenda. Door de prettige samenwerking met Joost Weeda zijn we in staat geweest een zeer gedegen deelakkoord op te stellen. Na goedkeuring van dit deelakkoord door de taskforce Human Capital heeft ook de provincie het grote belang hiervan ingezien. Joost en ik hebben er het volste vertrouwen in dat dit deelakkoord tot een groot succes gaat leiden.”

Drechtsteden: een voorbeeldhub in Zuid-Holland Chapters

De belangrijkste uitdagingen van onze provincie zijn het bevorderen van de innovatiecultuur en kennisdeling in de regio, met de logische vervolgstap dat het behouden en aantrekken van personeel een vereiste is om dit voor elkaar te krijgen. Met de subsidie van Provincie Zuid-Holland en ondersteuning van Economic Board Zuid-Holland kan Deal Drechtsteden deze uitdagingen aanpakken en nieuwe mogelijkheden creëren voor innovatie en groei in de regio. Deze  hub,  die in de Drechtsteden is opgezet, kan als voorbeeld dienen voor de andere hubs binnen de Zuid-Holland Chapters. Hiervoor zal het programma op zoek gaan naar bedrijven die open staan voor samenwerking en het delen van kennis met hun Young Professionals, en elkaar.

Meetbaar resultaat en duurzame samenwerking

Het Young Professionals-programma bestaat al sinds 2017 in de Drechtsteden. In 2022 breidde het al uit naar Zuid-Holland met challenges in onder andere Rotterdam, Leiden, Gouda, Gorinchem en Schiedam. De resultaten van de nieuwe subsidie zullen wederom zichtbaar zijn in de vorm van afgeronde challenges, maar ook evenementen, samenwerkingen en kennisdeling tussen tientallen bedrijven per jaar. Direct resultaat en kwantitatieve targets dus, waar bedrijven en inwoners van profiteren. Daarnaast draagt het bij aan het realiseren van een structureel verbeterde arbeidsmarkt door de versnippering in de aanpak in Zuid-Holland tegen te gaan.

 

 

Wil je meer weten over dit deelakkoord of even sparren?

Neem contact op met Aad van Pelt, Strategisch Projectadviseur Human Capital.

In deze column neemt Ron Brans – Strategisch Projectadviseur Human Capital – je op speelse wijze mee in een veelvoorkomend dilemma van ondernemers. Volgens hem voelt  het dilemma tussen de korte-termijn-keuze (productie draaiende houden)  en de lange termijnkeuze (investeren in talentontwikkeling) voor veel Zuid-Hollandse ondernemers als een spagaat. Dit vereist lenigheid van ondernemers, in de vorm van flexibiliteit én innovatie. Daarom is de MKB’ter Challenge gelanceerd, een initiatief van Economic Board Zuid-Holland (EBZ), Provincie Zuid-Holland en Rabobank. Om het beste idee te vinden om talentontwikkeling in Zuid-Holland en daarmee het MKB als geheel een boost te geven. Dit kunnen we alleen samen. Juist daarom hopen we te ontmoeten op 8 juli tijdens hét finale event van de MKB’ter Challenge, waar de finalisten hun ideeën zullen pitchen en er alle ruimte is om te netwerken met andere geïnteresseerden.

“Ik ben groot sportliefhebber. Jarenlang had ik een wekelijkse sportblog totdat een overname van de ondersteunende webhost leidde tot een onwerkbaar format en daarmee tot beëindiging. Geen nood, het was tijd voor wat anders. Een mens moet verder. Ontwikkeling staat voorop en flexibiliteit of lenigheid der geest is een groot goed.

Ik herken die noodzakelijke lenigheid ook bij een goede vriend van mij. Hij heeft een goedlopende comestibleszaak en is een echte MKB-ondernemer. Hij is terecht trots op zijn toko waar veel hard werk in is gaan zitten. Toch is hij niet zonder zorgen. Ontwikkelingen gaan immers snel en hoe speel je daar op een goede manier op in? Blijven mensen nog wel naar een winkel komen, moeten we niet meer doen aan internetverkoop, hoe zet je social media gericht in, kan het voorraadbeheer gedigitaliseerd worden? Vragen waar hij niet bij stilstond toen hij z’n winkel opende en waar in beginsel zijn interesse en kwaliteiten ook niet liggen. Ik zie echter ook dat hij soms ’s avonds blij is dat hij onderuit kan op de bank met werkweken van meer dan 60 uur, want behalve de ruime openingstijden is er natuurlijk altijd nog de boekhouding, de inkoop, het ondernemersnetwerk en nog zoveel meer.

Kortom ik zie een spagaat en waar die voor de schrijver van sportcolumns best aantrekkelijk is, geldt dat veel minder voor een MKB’er. Hij wil best meer inzetten op Leven Lang Ontwikkelen en niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor zijn personeel waar hij zich betrokken bij en verantwoordelijk voor voelt en die wellicht niet uit zichzelf de neiging heeft of de noodzaak voelt om zich in een formele setting te laten onderrichten. Maar waar, hoe en wanneer? Een bordje op de deur met “De winkel is gesloten, we zijn op cursus om u nog beter te kunnen bedienen”, een directieve opdracht aan het personeel, het kan tegenwoordig (gelukkig) allemaal niet meer.

Spagaten zijn van alle tijden en lenigheid van geest en lichaam zijn nodig om ze aan te kunnen. Ik was mij daar van bewust toen ik blogs schreef over de Uchimura’s en Biles’ van deze wereld. Ik word me daar nu steeds sterker van bewust nu ik me met arbeidsmarktbeleid en specifiek in relatie tot het MKB bezighoud. Gelukkig hebben we vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland (samen met Provincie Zuid-Holland en Rabobank) precies op dat punt een Challenge op- en uitgezet: de MKB’ter Challenge. Partijen die een oplossing denken te hebben voor dit vaak duivelse dilemma kunnen dat bij ons kenbaar maken. Het is mede aan jullie om de nood te lenigen en de spagaat blijvend mogelijk te maken. Dus, zie ik jou op 8 juli? Meld je snel aan, want het aantal plekken is beperkt!”

– Ron Brans, Strategisch Projectadviseur Human Capital

 

© Vecteezy.com

Recent vond de EBZ Voorjaarsbijeenkomst plaats bij GKN Fokker Aerospace in Papendrecht. De bijeenkomst had een focus op vrede, veiligheid en innovatie. Gastheer namens GKN Fokker Aerospace Arjen Landman heette de aanwezigen welkom, waarna Jaap Smit, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een persoonlijke bijdrage gaf. Keynote spreker David van Weel, Assistant Secretary General Innovation, Hybrid, and Cyber bij de NAVO belichtte hedendaagse dreigingen zoals conflicten in Oekraïne en sabotage in Europa. De bijeenkomst benadrukte de noodzaak van technologische innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een veerkrachtige defensie-industrie en een veilige toekomst.

‘Si vis pacem, para bellum.’ Als u vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog, wisten de Romeinen al. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en EBZ voorzitter Jaap Smit haalde klassieke adagium aan tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de EBZ. Deze bijeenkomst stond in het teken van defensie en veiligheid in brede zin, zoals energieveiligheid, de bescherming van vitale infrastructuren en investeringen in technologische innovaties voor strategische onafhankelijkheid.

Namens gastheer GKN Fokker Aerospace nam Arjen Landman (CCO) ons mee langs de meer dan 100 jarige geschiedenis van de luchtvaartindustrie in Nederland. Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige en technologisch innovatieve toeleveringsindustrieën voor complexe systemen. Om hierop als land en regio voort te bouwen, is samenwerking nodig en daarnaast ondersteuning en een op de lange termijn gerichte overheid.

De hoofspreker David van Weel, Assistant Secretary General Innovation, Hybrid, and Cyber bij de NAVO, schetste in een indrukwekkende vogelvlucht de dreigingen waar NAVO-landen en in het bijzonder het Europese continent voor staan. Naast het actieve oorlogsgebied in de Oekraïne, zijn er sabotageacties in verschillende Europese landen en is er sprake van beïnvloeding om verdeeldheid in de samenleving te zaaien en de democratie te ondermijnen.

Hoe maken we ons weerbaarder?

Na dertig jaar afbraak en roofbouw plegen op onze eigen defensie, moet dat gerepareerd worden. De dreiging is groot en een volgend conflict zal ons allen kunnen treffen. Terwijl voor klassieke oorlogsvoering nog steeds veel artillerie nodig is, vereist een betere verdediging ook veel technologie en innovatie. David van Weel riep op om na te denken wat jij vanuit jouw eigen bedrijf, kennis en kunde kan betekenen in het beschermen en weerbaarder maken van onze omgeving, waardoor de drempel om ons aan te vallen hoger wordt.

Het is van essentieel belang dat de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) hier gezamenlijk mee aan de slag gaat. Naast infrastructuur moeten we ook de weerbaarheid van de samenleving versterken. Finland biedt hierin een goed voorbeeld. Het is belangrijk om te anticiperen op hoe schadelijke actoren processen kunnen verstoren en ons daartegen te wapenen. Innovatie is hierin cruciaal: we hebben niet de middelen om traditioneel grondig te werk te gaan. Oekraïne laat hier sterke staaltjes van zien. Bijna alle civiele technologie en innovatie heeft een dual use richting zowel veiligheid als defensie. Het is van groot belang deze kansen te spotten én de toepassing ervan mogelijk te maken.

Na de inspirerende toespraken werd er druk nagepraat door vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die zich bewust werden van de urgentie om gezamenlijk aan een veilige toekomst te werken.

Vervolg

Welke toegevoegde waarde heeft Zuid-Holland in de defensieopgave en welke bijdrage kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren aan een innovatieve en veerkrachtige defensie-industrie? Die vraag beantwoordde adviesbureau Berenschot in opdracht van Provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter in een uitgebreid onderzoek naar de invloed van de regio om bij te dragen aan deze sterke industrie.

Zuid-Holland beschikt over de technologische expertise die cruciaal is voor het moderniseren van onze krijgsmacht en heeft kostenvoordelen ten opzichte van andere regio’s; dat is één van de conclusies. Lees hier verder.

© Foto: Edith Bentvelsen, Algemeen Directeur Ter Laak Orchids

Als je door het Westland rijdt springt met name één van de gebouwen eruit. Langs de N211 in Wateringen staat een enorm gebouw met daarop de letters ‘Ter Laak’. De kassen van Ter Laak Orchids staan vol innovaties en jaarlijks worden er op duurzame wijze zo’n 9 miljoen orchideeën per jaar geteeld. Aan het roer van de organisatie staat Edith Bentvelsen, ‘ik ben geboren in de tuinbouw’, zoals ze zelf vertelt. In dit interview vertelt ze vol passie over de innovaties in de orchideeënkwekerij, welke uitdagingen zich in de toekomst vormen en hoe de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) hierin kan ondersteunen.

Mijn opa was voorzitter van de bloemenveiling. Op zondag liepen we regelmatig samen door de veilinggebouwen. Mijn vader was kweker. Wij woonden naast ons bedrijf dus als ik uit school kwam liep ik naar ons bedrijf waar mijn ouders beiden aan het werk waren. Mijn zussen en ik werkten in vakanties mee in het bedrijf. Tuinbouw is mij met de paplepel ingegoten. Na mijn studie Communicatie aan de Hogeschool Utrecht ben ik mijn roots met mijn opleiding gaan combineren. Dat ben ik altijd blijven doen. Gestart op de communicatieafdeling van toen Bloemenveiling Westland, vervolgens 20 jaar communicatie-, organisatieadvies en interim management in de tuinbouwsector als zelfstandige, met een onderbreking van 4 jaar als Manager Communicatie bij het Productschap Tuinbouw. Ondertussen heb ik ook een studie Bedrijfskunde gevolgd om mijn kennis te verbreden. Inmiddels ben ik algemeen directeur bij Ter Laak Orchids. Hier heb ik de kans gekregen om mijn ervaring in communicatie, organisatieadvies en interim management te combineren met mijn jeugdliefde: mijn passie voor het levende product.

Edith in de bloei van haar leven: Sinds 2018 Algemeen Directeur van Ter Laak Orchids

“In de laatste jaren is Ter Laak Orchids aanzienlijk gegroeid; momenteel werken er 250 mensen bij ons. De eigenaren besloten op dat moment dat ze zich moesten richten op waar ze goed in waren: het kweken van orchideeën, het handhaven van een goed assortiment en het maximaliseren van de productie-efficiëntie. Het strategische en managementaspect van het bedrijf lag niet binnen hun expertise, dus besloten ze dat het goed zou zijn als iemand anders die rol op zich nam.

In 2018 vroeg Ter Laak Orchids mij hen te helpen met de organisatie-ontwikkeling van het groeiende bedrijf. Ik vond de ambitie van het bedrijf aansprekend en had veel gevoel bij het ‘DNA’ van het familiebedrijf; ambitieus, samen, betrokken, vooroplopend.  Zo ben ik, zes jaar geleden toegetreden tot de directie als algemeen directeur, waarbij ik me bezighoud met het management, de organisatiestrategie en de externe vertegenwoordiging, Met veel enthousiasme ben ik dan ook aan boord gekomen bij de EBZ.”

Verduurzaming bovenaan prioriteitenlijstje

“Wij zijn als Ter Laak Orchids volop bezig met duurzaamheid. Onze ambitie is om in 2030 volledig circulair te worden, wat inhoudt dat we zonder fossiele brandstoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen werken, en emissievrij zijn. Tegenwoordig is duurzaam ondernemen eigenlijk gewoon ondernemen, ‘sustainability is the ability to sustain your company’. Maar we investeren niet alleen in circulariteit, maar ook in ons team. Daarnaast zetten we sterk in op robotisering, gezien de stijgende kosten en afnemende beschikbaarheid van arbeid. Bovendien wordt technologie steeds belangrijker, zowel op zichzelf als in het gebruik van data. Binnen de hele glastuinbouwsector wordt momenteel hard getrokken aan verduurzaming: de doelstelling van de glastuinbouwsector als geheel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daar proberen wij als bedrijf een bijdrage aan te leveren door een trekkersrol te vervullen binnen onze productgroep en de glastuinbouwsector.”

De toekomstige rol van de glastuinbouwsector in Nederland

“Ik denk dat ruimte en samenwerking hele belangrijke aspecten zijn. Op dit moment beslaat de glastuinbouw slechts 2% van de ruimte in Zuid-Holland, wat niet overdreven veel is. Echter, het is wel vooral geconcentreerd in het Westland. De glastuinbouw vormt een cluster van productiebedrijven, handelsbedrijven, technische toeleveranciers, kennisinstellingen en veredelaars. Om dit te behouden, moeten we blijven investeren in productie. Een kenniscluster kan namelijk niet groeien zonder te produceren. Naar de toekomst toe zullen we ons ook moeten concentreren op technologische innovaties in de glastuinbouw. Dit is met name relevant in het kader van de wereldwijde voedselvoorziening, maar ook in de voorziening van groen in huis en in de omgeving. Zoals ik net al zei, kan een kenniscluster niet groeien zonder te produceren. Aangezien Nederland natuurlijk maar een relatief klein land is, is de export van kennis – op het gebied van technologische innovaties in de glastuinbouw – misschien nog wel belangrijker.”

 

Edith Bentvelsen als vertegenwoordiger van de glastuinbouwsector lid van de EBZ

“Ik ben geen CEO van een groot bedrijf zoals Shell en Rabobank. In plaats daarvan zie ik mijn rol binnen de EBZ veel meer als vertegenwoordiger van de glastuinbouwsector. Deze sector bestaat uit een groot aantal mkb-bedrijven, waaronder kwekers, handelsbedrijven, veredelaars en toeleveranciers. Ter Laak Orchids heeft een prominente positie in de sierteeltsector en daarom voel ik een zekere verantwoordelijkheid om de glastuinbouw te vertegenwoordigen.”

Volgens Edith is het belangrijk om de glastuinbouw terug te zien in de EBZ. Ze vertelt: “Ik denk dat het enorm belangrijk is dat we niet alleen een bijdrage leveren aan het speelveld in Zuid-Holland, maar ook duidelijke verbinding hebben met andere partijen. De glastuinbouw is een belangrijke economische factor in Zuid-Holland en wanneer we kijken naar de thema’s- zoals CO2-reductie, ruimtegebruik, mobiliteit, arbeid en economische groei – dan zien we een gedeeld belang. We delen deze regio en moeten samenwerken om vooruitgang te boeken. Het begrijpen van elkaars bezigheden, het delen van kennis en samen oplossingen vinden is cruciaal.”

Op de vraag: “Wat kun jij de EBZ bieden?” antwoordt Edith: “Als bedrijf zijn we natuurlijk actief binnen onze eigen sector. We werken nauw samen met andere kwekers en partners in de keten, zoals handelspartijen en zijn goed op de hoogte van wat er speelt en wat belangrijk is in de sector. Onze troef is onze kennis van de sector, de behoeften ervan en de waardevolle maatschappelijke bijdrage die de sector kan leveren. Wat wij kunnen bieden, is de verbinding die we leggen tussen de EBZ en andere sectoren. Oplossingen die we gezamenlijk bedenken voor problemen elders kunnen we  binnen onze sector toepassen en andersom.

Als we kijken naar de thema’s, dan speelt bijvoorbeeld de energietransitie een grote rol. Vaak moeten we regionaal samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken. Kijk maar naar wat er nu gebeurt in de tuinbouw, vooral in regio’s zoals het Westland, waar initiatieven zoals aardwarmteboringen en de ontwikkeling van warmtenetten voornamelijk vanuit ondernemerschap binnen de tuinbouwsector worden gestart. Dit heeft een breder maatschappelijk belang, omdat de opgewekte warmte niet alleen voor de tuinbouw kan worden gebruikt, maar ook voor gemeenten en andere instellingen. Een ander voorbeeld is het CO2-vraagstuk. Wij gebruiken CO2 in onze kassen om onze planten te laten groeien. Als we naar niet-fossiele brandstoffen overstappen, hebben we echter nog steeds CO2 nodig. Dus hier kunnen verbindingen worden gelegd tussen sectoren om overschotten aan CO2 te benutten.”

Edith Bentvelsen: “De kracht van de EBZ ligt het aanpakken van maatschappelijke thema’s dankzij samenwerking.”

Een belangrijk maatschappelijk thema binnen de tuinbouwsector is natuurlijk de arbeidsmigratie. Maar volgens Edith reikt dit thema veel verder dan dat: “Ik denk dat arbeidsmigratie een breed maatschappelijk thema is, dat niet alleen relevant is voor de tuinbouwsector, maar voor veel andere sectoren in Zuid-Holland. We moeten samen oplossingen vinden voor dit maatschappelijke vraagstuk, omdat arbeidsmigratie niet beperkt is tot een paar sectoren, maar van toepassing is op veel sectoren waar productiearbeid plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om verbindingen te leggen tussen die verschillende sectoren. Zoals ik eerder op LinkedIn schreef, is het belangrijk dat er een dialoog plaatsvindt tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is precies waar de kracht van de EBZ ligt: het creëren van die samenwerkingsdriehoek, die allemaal kunnen bijdragen aan het aanpakken van het thema arbeidsmigratie. Edith over de EBZ: “Begrip, verbinding en samen oplossingen zoeken”

Begrip, verbinding en samen oplossingen zoeken zijn voor mij essentiële kernwoorden. Ik geloof dat het belangrijk is om aan tafel te zitten, niet alleen om ons verhaal goed te kunnen vertellen, maar ook om naar anderen te luisteren en samen die verbinding te zoeken.

Tot slot vroegen we Edith: “Heb je nog iets wat je vanuit jullie organisatie belangrijk vindt om te benadrukken in het kader van de samenwerking binnen de EBZ?”. Haar antwoord luidt als volgt: “Mijn verwachting is dat we proactief bijdragen aan oplossingen voor problemen die niet alleen bij ons, maar ook in andere sectoren spelen. We hebben het gehad over energie, arbeidsmigratie, en nog veel meer. Daar sta ik voor en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, in het belang van Zuid-Holland. Als glastuinbouw zijn we daar een belangrijk onderdeel van.”

© Foto: Ter Laak Orchids

1 mei – De dag van de arbeid. De grondtoon van de Dag van de Arbeid is het gevoel van internationale verbondenheid. In Zuid-Holland, een provincie die een cruciale rol speelt in de Nederlandse en zelfs internationale economie, is dit gevoel van verbondenheid meer dan ooit van belang. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) bestaat uit de belangrijkste spelers van Zuid-Holland uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Samen zetten de boardleden zich in voor het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de Zuid-Hollandse economie en het vestigingsklimaat in onze regio. Wat we in Zuid-Holland bedenken, uitvinden en produceren, zien we terug in de hele wereld. Vandaag, op de Dag van de Arbeid, kijken we terug op de activiteiten en prestaties van de EBZ in 2023. Met trots presenteren we ons jaarverslag met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en resultaten van het afgelopen jaar.

Download hier het EBZ jaarverslag van 2023

In 2023 is de EBZ vooral bezig geweest met het op orde krijgen van de (financiële) basis en de herijking van de focus en prioriteiten voor de komende periode.

 De grootste mijlpalen op een rijtje:

 • Maart: De staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat heeft een werkbezoek gebracht aan Zuid-Holland. Samen met de provincie, SpaceNed en de NL Space Campus is de staatssecretaris bijgepraat over de ruim aanwezige hightech-maakindustrie die als toeleveranciers voor defensie kunnen dienen, inclusief de inzet die wij plegen op Human Capital.
 • Mei: De EBZ heeft het avondprogramma van het werkbezoek van Invest-NL aan Zuid-Holland gehost. Invest-NL kwam met nieuwe directeur Rinke Zonneveld op bezoek waarbij bijzondere aandacht was voor de thema’s deeptech en energie- & grondstoffentransitie.
 • Juni: De allereerste EBZ-Voorjaarsbijeenkomst is een feit. In het provinciehuis Zuid-Holland waren ruim 100 mensen aanwezig, heeft Jaap Smit een toespraak gegeven en waren thematafels waar aanwezigen inhoudelijk het gesprek met elkaar konden voeren.
 • November: Het Diner! We organiseerden samen met de MRDH, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en InnovationQuarter Het Diner bij Het Depot in Rotterdam. Met 120 aanwezigen en bijdragen van Jaap Smit, Ludo Baauw (CEO van Intermax) en Jeroen van den Hoven (professor Ethiek & Technologie bij de TU Delft) was het een geslaagde avond.

 

De taskforces en kopgroepen op een rijtje:

 • Human Capital: Onder de taskforce Human Capital zijn in 2023 weer diverse nieuwe projecten gestart. Er is inmiddels €3,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd.
 • Energietransitie: In de taskforce energietransitie was in 2023 netcongestie een belangrijk dossier. Ook is aandacht besteed aan onder andere geothermie en waterstof.
 • Technologische Industrie: De taskforce Technologische industrie heeft in 2023 een review uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in verdere strategieontwikkeling.
 • Digitale economie: De taskforce digitale economie is in 2023 gevraagd om een klankbord/programmaraad voor Digitalzh te worden, een programma voor digitalisering van het mkb uitgevoerd door InnovationQuarter. Daarnaast is gesproken over cyberweerbaarheidsinitiatieven en human capital.
 • Circulaire economie: In de taskforce circulaire economie was in 2023 ruimte voor de transitie naar een circulaire economie een belangrijk thema. Daarnaast is veel aandacht geweest voor de grondstoffentransitie, met name in het Havenindustrieel Complex.
 • Kopgroep innovatiecampussen: De kopgroep innovatiecampussen is in 2023 meer gaan werken conform de taskforcewerkwijze, daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland €3 miljoen beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling van de innovatiecampussen.

 

“Wat gebeurde er op het gebied van Public Affairs?

 • In januari hebben we samen met de Economic Development Board Drechtsteden en de Economic Board The Hague een open brief over het belang van Internationaal Talent verstuurd aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en OCW en de leden van de Tweede Kamercommissies.
 • In maart waren Provinciale Statenverkiezingen. We hebben een brief verstuurd aan informateur Arie Slob met daarin het aanbod voor de nieuwe coalitie van de provincie Zuid-Holland.
 • In november waren Tweede Kamerverkiezingen. Voorafgaand hebben we een advies aan verkiezingscommissies van de diverse politieke partijen verstuurd.
 • Na de verkiezingen hebben we een informatiefiche over Zuid-Holland aan alle (nieuwe) Tweede Kamerleden gestuurd. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waarvoor Kamerleden en rijksambtenaren zijn benaderd, om Zuid-Holland ook op nationaal niveau de politiek-bestuurlijke aandacht te geven die het verdient.

 

“Wat zijn de resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland?”

In juli vond de Conferentie Groeiagenda Zuid-Holland plaats, waar vertegenwoordigers van de 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden samen kwamen. Het thema ‘Brede Welvaart’ stond centraal. Enkele resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland in 2023:

 • €3,6 miljard toegevoegde waarde bereikt met de Human Capital Agenda

 

En, wat nog…?

Lees het hier in ons jaarverslag

Graag laten we jullie kennismaken met onze nieuwe collega, Cees-Jan van Overveld, die binnen ons Human Capital Programmateam zal fungeren als  senior beleidsmedewerker. Hij zal zich inzetten om de samenwerking met collega’s versterken om – met focus op human capital – de economie in Zuid-Holland te bevorderen. Hierbij zal hij acteren in het publiekprivate netwerk rond de Economic Board én Provincie Zuid-Holland. We zijn blij met je komst, Cees-Jan! Benieuwd naar onze nieuwe collega? Met onderstaande vragen maak je alvast kort kennis met Cees-Jan.

Wat breng jij mee in het Programmateam Human Capital?

Als senior beleids- en bestuursadviseur heb ik inmiddels de nodige relevante kennis en ervaring opgedaan. Ruim dertig jaar geleden ben ik gestart als adviseur bedrijfsontwikkeling bij het Landbouwschap. Het zogenaamde ovo-drieluik (onderzoek, voorlichting en onderwijs) was de sleutel voor de ontwikkeling van de sector en werkenden in de sector. Het vervolg van mijn loopbaan omvatte verschillende functies bij de rijksoverheid (LNV, VWS en OCW) en advieswerk (vaak in het beroepsonderwijs). Met enige regelmaat kwam ik ook bij gemeenten en provincies over de vloer. Nu ga ik bijdragen aan het drieluik (de ‘triple helix’) van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid voor o.a. het ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’. Na ruim dertig jaar is dit nog steeds actueel en sleutel voor een brede welvaart.

Waar komt je keuze voor deze nieuwe carrièrestap vandaan; Wat verwacht je tegen te komen en te gaan doen bij de Economic Board en Provincie Zuid-Holland?

Het klinkt als een cliché, maar het was voor mij weer eens tijd om ander werk te gaan doen. En dat lukt vaak het beste wanneer het nieuwe werk deels in het verlengde ligt van opgedane kennis en/of ervaring. En voor mijn werk voor het programmateam van de HCA Zuid-Holland is dat het geval. Het is ook een mooie mix van beleid én uitvoering. Binnen de HCA ga ik me met name inzetten voor het zogenaamde Bouwen-spoor: bijdragen aan de samenwerking van organisaties binnen en buiten de kring van de Economic Board en de provincie Zuid-Holland gericht op een weerbare en wendbare arbeidsmarkt met werkzekerheid voor werkenden. Want voldoende geschikte mensen zijn noodzakelijk voor de regionale economische ontwikkeling en de daarbij behorende transities.

Welk vraagstuk rond human capital is wat jou betreft momenteel het meest urgent; Wat wil je als eerste aanpakken?

Wat mij opvalt is dat Zuid-Holland enerzijds een economisch krachtige provincie is en anderzijds regio’s kent met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland. Het zo mooi zijn als iedereen in Zuid-Holland in staat is mee te (blijven) doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie. Dat levert voordeel op voor henzelf en voor Zuid-Hollandse bedrijven en instellingen. Binnen de HCA sluit dat aan op de doelstelling inclusie. Eenieder zou de kans moeten hebben zich te ontwikkelen. Voor vele mensen en bedrijven is dit vanzelfsprekend en al goed geregeld, anderen kunnen nog een zetje in de rug gebruiken.

Welkom bij het team, Cees-Jan. We kijken uit naar de samenwerking!

 

Even sparren?

Dat kan! Neem contact op met Cees-Jan via cjwa.van.overveld@pzh.nl.