Nieuwe boardleden bij EBZ

EBZ verwelkomt wederom nieuwe leden. Bouke Arends, burgemeester van gemeente Westland, wordt boardlid. Vanuit kennisinstellingen treedt Tjark Tjin-A-Tsoi toe, de nieuwe CEO van TNO.

Bouke Arends zal zich hard maken voor ontwikkelingen in het tuinbouwgebied. Hij brengt een groot netwerk in het Westland met zich mee. Tjark Tjin-A-Tsoi volgt binnen EBZ zijn voorganger Paul de Krom op. Beide nieuwkomers geven aan actief bij te willen dragen en hun netwerk en organisatie te willen inzetten voor de regio. Daar zijn we blij mee! We kijken uit naar deze waardevolle samenwerking met Bouke en Tjark.

 

Terugblik conferentie ‘Publieke fondsen en Groeiagenda Zuid-Holland’

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om die groeiagenda te realiseren. Hier een korte terugblik.


Al veel meer samenwerking in Zuid-Holland

“Met de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gaat het al een stuk beter”, gaf Jaap Smit aan, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van EBZ. De grote transities die we allemaal door moeten, lossen we alleen in gezamenlijkheid op. Met het oog op die transities en de komst van het Nationaal Groeifonds lanceerden we een jaar geleden de Groeiagenda Zuid-Holland met tachtig regionale partners. Deze actie- en investeringsagenda maakt de noodzaak tot samenwerking zichtbaar en gemakkelijker. Smit is er trots op dat zo veel regionale partners elkaar al weten te vinden en zo al heel wat nationaal fondsgeld voor o.a. Zuid-Holland hebben weten aan te trekken.

Regel je governance en zorg op tijd voor personeel

Michiel Muller (mede-oprichter Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) merkt bij het Nationaal Groeifonds dat er al veel meer wordt samengewerkt in het land. Het aantrekken van geld voor innovaties is niet het probleem. Het op tijd uitgeven van het geld is een grotere uitdaging. Daarbij komt het aan op samenwerking, de manier hoe je die organiseert en structureert en ook op het tijdig beschikbaar hebben van voldoende en goed opgeleid personeel om de innovatie snel te kunnen uitrollen.

Rennen

Muller en Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) hameren ook op snelheid en het nemen van risico’s om de transities op tijd te kunnen doorvoeren. ‘Denk niet langer: het zal mijn tijd wel duren’. Verduurzamen moet nú. En heb je een briljant innovatief concept, wacht dan niet op een level playing field. De elektrische auto is inmiddels niet meer weg te denken. Elon Musk van Tesla riep destijds: ‘niet om je heen kijken maar rennen’.

Het was een boeiende middag dankzij de inspirerende verhalen van Muller en Samson en de informatieve paneldiscussie over de inzet van subsidies en investeringsgeld met Natalie Burgers, Erwin Nijsse en Rinke Zonneveld.

Meer weten over de publieke fondsen?

Young Professional Programma verbreed naar heel Zuid-Holland

Het Young Professional Programma ontving in juni €187.000 subsidie voor opschaling naar heel Zuid-Holland. Het programma is gestart in 2017 met als doel jong talent aantrekken en behouden voor de regio Drechtsesteden en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 projecten en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan. 

Willem Aalders: “Het Young Professionals programma uitbreiden naar Zuid Holland betekent dat we de groep van bedrijven geleidelijk vergroten buiten de grenzen van de Drechtsteden. We werken hierbij intensief samen met HiDelta. Hierdoor ontstaat een steviger en professioneler programma, met meer cross-sectorale samenwerking. En met kansen voor nog meer jonge professionals. Zo vergroten we de impact van het programma op het aantrekken en behouden van talent voor heel Zuid-Holland. Rode draad door de aanpak is dat we bouwen op bestaand succes en daar nieuwe elementen aan toevoegen. Hiermee ontsluiten we niet alleen de kracht van de Drechtsteden, maar van heel Zuid-Holland. Een win-win voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van competenties voor de toekomst.”

Samenwerking tussen de triple helix en bedrijven stimuleren

Vanuit het Young Professionals Programma gaan professionals -in de leeftijd van 25 – 35 jaar- in korte projecten de meest uiteenlopende uitdagingen aan met impact op het innovatieve ecosysteem in de regio. Ze komen samen tijdens events en zetten zich actief in als ambassadeurs. Naast het aantrekken en behouden van talent, wordt huidige en toekomstige samenwerking tussen de triple helix en tussen bedrijven gestimuleerd. Jong talent leert elkaar in een vroeg stadium van hun carrière kennen en dragen bij aan de ontwikkeling van skills die nu en in de toekomst nodig zijn. Communicatie van het programma is in het Engels, zodat ook internationaal talent kan deelnemen aan de projecten.

Het programma wordt vanaf 2021 volledig gefinancierd door de leden. Dat zijn aangesloten bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Inmiddels heeft het programma een eigen bestuur, met jonge professionals uit acht bedrijven en twee gemeenten, die samen met de projectleider van Deal het jaarlijkse programma organiseert.

Human Capital

Het deelakkoord Young Professionals Program is een onderdeel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Vanuit deze agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. En gewerkt aan het terug dringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Young Professional Programma? Neem dan contact op met Willem Aalders, bel (06) 5117 3185 of mail naar willem@dealdrechtcities.nl  

Subsidie voor twee WE-IT deelprojecten

WE-IT heeft april 2022 voor de deelprojecten Make IT Work Den Haag en Next Maritime Professional een subsidie ontvangen van in totaal 228.513,- euro. Remco Engels (Programmamanager WE-IT) “Wij zijn hier heel blij mee. Er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. Met de subsidie kunnen wij nog meer werkenden de mogelijkheid bieden een entree te maken met werken in of met ICT. Zo dragen we bij aan een Zuid-Hollandse beroepsbevolking die klaar is voor de toekomst.”

Ongeacht achtergrond omscholen naar de IT
Make IT Work Den Haag maakt het voor mensen met een HBO werk-/denkniveau, zonder specifieke IT achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op HBO niveau en direct in een baan van start te gaan. Dit gebeurt door de Haagse Hogeschool, onder andere met de leergang  ‘Applied Data & AI for professionals’. Hierin leer je in 5 maanden artificial intelligence toe te passen in de praktijk en/of bedrijven hierover te adviseren. Bijzonder aan Make It Work Den Haag is dat de achtergrond van de kandidaten erg divers is. Er wordt namelijk niet gekeken naar leeftijd of achtergrond. Cursisten worden via een assesmenttool geselecteerd. Werkgevers en kandidaat cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. En wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing.

Human Capital in de haven
Het project Next Maritime Professional richt zich op de digitale vaardigheden van werknemers in de Rotterdamse haven en het achterland in regio Rotterdam/Den Haag. Het doel is om carrièrepaden te ontwikkelen met modulaire trainingen, stages en leerplekken die inhoudelijk worden gevuld door partners uit het regulier en niet-regulier onderwijs. Het project wordt uitgevoerd door de IT Campus Rotterdam.  In fase één (mei 2020 – juni 2021) lag de focus op meer en betere IT’ers de haven binnenhalen. In fase twee (juli 2021-oktober 2022) is dit verschoven naar het vergroten van de digitale vaardigheden van personeel in het groot industriële havencomplex. Het komende halfjaar wordt geïnventariseerd welke behoeften de werkgevers in de haven hebben op dit gebied. Zodat álle havenmedewerkers mee kunnen groeien met de verandering van hun baan die ingezet is door technologische ontwikkelingen.

WE-IT
WE-IT werkt sinds 2020 vanuit een deelakkoord van de Human Capital Agenda aan het om- of bijscholen van 3000 mensen naar een baan in of met ICT. WE-IT is een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland.
WE-IT bevat momenteel 8 scholingstrajecten, primair voor werkenden (binnen bedrijf/sector, of transitie naar andere sector of vanuit een andere regio) en daarnaast voor werkzoekenden en studenten. Ook is er een programma om het MKB te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken.


Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Remco Engels (r.engels@hhs.nl) of Carolien Wetzels (carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl).

Let op: de volgende rondes Nationaal Groeifonds en Regio Deals komen eraan

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om de Zuid-Hollande groeiagenda te realiseren. Hieronder vind je belangrijke informatie over de derde ronde van het Nationaal Groeifonds en de vierde ronde van de Regio Deals.


Dien je voorstel in voor een quick-scan van het Nationaal Groeifonds:

 • Dit jaar gaat de 3e ronde van start waarmee voorstellen op het gebied van innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.
 • Nieuw is dat bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties rechtstreeks een subsidieaanvraag kunnen indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor in totaal € 2 miljard. Daarnaast is er net voorheen ook nog een route waarmee alleen departementen voorstellen kunnen indienen.
 • Je kunt nu al een voorlopig voorstel indienen voor de quick-scan.
 • Op 1 januari 2023 opent het loket voor indiening van definitieve proposities voor de derde ronde, 3 februari is de deadline.
 • Kijk hier voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds


De indieningstermijn voor de komende Regio Deals nadert:

 • Het kabinet heeft € 900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals: voorstellen die zich richten op brede welvaart in de regio’s en die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bevorderen. Voor 2023 is er al € 285 miljoen beschikbaar.
 • Vanaf 15 juli 2022 kunnen regio’s een voorstel indienen voor de vierde tranche bij het ministerie van BZK. Doe dat wel vóór 15 november 2022.
 • De Regio Deals in de 4e tranche worden medio 2023 bekend gemaakt.
 • Informatie over de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen, is hier beschikbaar.

Vraag ondersteuning

Meld je vooral bij de partners achter de Groeiagenda Zuid-Holland zoals Innovation Quarter en de provincie, als je aan voorstellen werkt. Zij kunnen daar actieve ondersteuning bij bieden.

 

Start kwartiermaker ‘Meer mensen naar de Techniek’

Katelien Groenendijk is in juni gestart als kwartiermaker voor het project ‘Meer mensen naar de techniek’. Tot het eind van dit jaar gaat zij partijen in de regio bij elkaar brengen om vanuit een regionale aanpak de instroom in techniekopleidingen en scholingsprojecten te verhogen. De focus ligt op partijen die al bezig zijn met initiatieven om personeelstekorten in de Zuid-Hollandse techniek sectoren terug te dringen.

Katelien Groenendijk: “De tekorten in de techniek zijn groter dan ooit. In mijn vorige opdrachten zag ik dat ook in andere regio’s , maar in Zuid-Holland zijn de tekorten het grootst. Wat gelukkig al goed gaat, is dat er al veel initiatieven zijn om de arbeidskrapte in de techniek terug te dringen. De technische branches zijn hiervoor ook landelijk aan de slag gegaan, dat kunnen we benutten. Het is nu een kwestie van bundelen van krachten en vanuit gezamenlijkheid stappen maken. Een uitdagende en zeer interessante opgave waar ik graag bij help.”

Opdracht: draagvlak eerst
De tekorten in technische sectoren vertragen of verhinderen belangrijke transities als de digitalisering, de energietransitie en transitie naar een circulaire economie. Een oplossing om de tekorten terug te dringen, is meer mensen verleiden een technische opleiding of beroep te kiezen. Om dat te bereiken wordt via de kwartiermakers opdracht ‘Meer mensen naar de techniek’ eerst een analyse gemaakt om bestaande initiatieven -op het gebied van aantrekken van mensen naar de techniek- geïdentificeerd. En onderzocht hoe die gebundeld kunnen worden in een gezamenlijk meerjarenprogramma. Hierbij wordt getoetst of er draagvlak is om samen te werken aan het programma en deze te stroomlijnen. Bij genoeg draagvlak wordt in de vervolgfase van de opdracht een plan van aanpak opgesteld om het programma uit te voeren. Belangrijk hierbij is het vormen van een coalitie van partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Betrokken partijen
In de kwartiermakersfase ligt het initiatief bij de Economic Board Zuid-Holland en daarbinnen bij de taskforces Technologische Industrie, Energietransitie en Digitale Economie. En bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden die daarin vertegenwoordigd zijn. Het project richt zich op de sectoren die onderdeel zijn van de Groeiagenda Zuid-Holland. Het draagt niet direct bij aan de gekwantificeerde doelstellingen van het Human Capital Agenda, maar zorgt indirect voor draagvlak en interesse voor projecten en activiteiten die inzetten op doelen uit de agenda zoals meer mensen verleiden een technisch beroep of opleiding te kiezen.

Human Capital Agenda
Vanuit de Human Capital Agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. Tevens wordt gewerkt aan het terugdringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.

Katelien Groenendijk is inmiddels druk bezig met haar opdracht. Wil je meer weten? Bel (06) 136 712 13 of mail naar K@telien.nl

Eerste studenten Campus Gouda behalen certificaat hbo zorgmodules

De eerste studenten van de Campus Gouda hebben vrijdag 17 juni hun certificaat ontvangen tijdens een officiële uitreiking in het Weeshuis in Gouda. De module is een samenwerking met De Haagse Hogeschool. Het doel is om te voorzien in goed opgeleide vakkrachten voor de sector en werkenden in de zorg een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Wethouder Onderwijs Thierry van Vugt: “Dit is een mijlpaal. In september starten twee nieuwe zorgmodules. We willen een permanent aanbod van hbo-modules neerzetten rond Zorg & Technologie en Bodem & Technologie.”
 
De studenten werken als zorgprofessionals bij Zorgpartners Midden-Holland, Welthuis, Gemiva-SVG, Vierstroom Zorg Thuis of het Groene Hart Ziekenhuis. Met deze zorginstellingen en werkgeversorganisatie ZWconnect is de module ontwikkeld. Betrokken docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool, Frank Koppejan: “Ik ben trots op hoe de studenten zich in een korte tijd hebben ontwikkeld en wat ze hebben bereikt. Ze volgen deze modules naast hun drukke baan in de zorg. Het is mooi om te zien, hoe ze de informatie uit de modules van Communiceren in de Zorg meteen in de praktijk kunnen toepassen en hierdoor nog meer kunnen betekenen in de zorgverlening voor hun patiënten en cliënten.” 
 
Hbo opleiding Verpleegkunde
Sommigen van de studenten hebben de volledige module Communiceren in de Zorg gevolgd, maar er was ook de keuze om één of twee deelmodules te volgen, in plaats van alle drie. Anne Sytsema, verpleegkundige bij de Zevenster van Welthuis volgde de deelmodule zorgtechnologie. “En nu ga ik de volledige hbo opleiding Verpleegkunde doen. Die stap durf ik te nemen dankzij het volgen van de deelmodule bij Campus Gouda.”
 
Werken met zorgtechnologie
Campus Gouda draagt bij aan de ontwikkeling, scholing en groei van werknemers in Zuid-Holland. Eén van de doelen uit de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Campus Gouda laat zien dat regionale samenwerking bijdraagt aan het stimuleren van professionele ontwikkeling van werknemers in de regio en hiermee arbeidstekorten tegen gaat. En ervoor zorgt dat professionals in de zorg meer digitaal vaardig zijn, doordat ze met zorgtechnologie leren werken. Dit biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Dat is wat we willen. Meer kansen voor werknemers in de sector om passend werk te vinden en te behouden. Én meer kansen voor werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden. Nu en in de toekomst.”
 
Van Vugt kijkt uit naar komend schooljaar van Campus Gouda. “Naast de bestaande samenwerkingsprojecten, gaan er nieuwe hbo-modules starten. Voor Zorg & Technologie en Bodem & Technologie. Zo starten we in het najaar met het project Digitale zorg met een bedrijf, zorginstelling en Campus Gouda. Met elkaar maken we vernieuwend en innoverend onderwijs.”
 
Campus Gouda
Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Gouda, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hogescholen bieden samen met bedrijven en zorginstellingen opleidingen aan in een duurzame en innovatieve omgeving. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van de bredere Human Capital Agenda geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland.

‘Kabinet, kom met ambitieuze visie op Nederlandse ruimtevaart en investeer’

Op 17 juni bezocht de Economic Board Zuid-Holland de NL Space Campus in Noordwijk. Ruimtevaart is een florerende sector voor de regio en daarom één van de speerpunten in de Groeiagenda Zuid-Holland. EBZ deelt de zorg van de ruimtevaartsector: er is een langetermijnvisie van het Rijk nodig en extra budget voor de doorontwikkeling van de ruimtevaart in Nederland.

80% van de ruimtevaartactiviteiten in Nederland vindt plaats in Zuid-Holland en vooral in Noordwijk, Leiden, Delft en Den Haag. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Economic Board: ‘ESA-ESTEC in Noordwijk trekt met al haar innovatiekracht steeds meer bedrijven aan en zo ontwikkelt zich hier een compleet ruimtevaartcluster. De verwachte groei is enorm en daarom investeert ook de provincie fors in de versterking van het cluster.’

Investeringen in NL Space campus

Samen met de gemeente Noordwijk ondersteunt de provincie in de ontwikkeling van NL Space Campus. NL Space Campus creëert plek voor open innovatie waarbij de aanwezigheid van ESA-ESTEC nog sterker verbonden wordt aan de drie universiteiten in Zuid-Holland en het space-ecosysteem van Nederland. De investeringen betreffen naast de inhoudelijke ontwikkeling van de campus ook het doorontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus.

‘We dagen het Rijk uit om veel actiever mee te doen en mee te investeren in deze campusontwikkeling. En daarnaast zijn er grote zorgen over het nationale ruimtevaartbudget. Dat is van cruciaal belang voor een goede doorontwikkeling van deze sector met veel potentie, alsook voor de innovatiekracht die ruimtevaart kan bieden in andere sectoren.’

Nationale Agenda Ruimtevaart

In 2021 publiceerde de ruimtevaartsector in Nederland met steun van Zuid-Holland, Noordwijk, Leiden en Delft de Nationale Agenda Ruimtevaart. De landelijke overheid heeft daar tot nu toe nog weinig gehoor aan gegeven. De agenda roept op om werk te maken van een nationale langetermijnvisie op de ruimtevaart, een ambitieus programma en bijbehorende investeringen. Alleen zo kan Nederland haar sterke economische positie in deze sector behouden en kunnen innovaties gerealiseerd worden die nodig zijn voor een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Strategische autonomie

De huidige oorlog in Oekraïne maakt onafhankelijke toegang tot de ruimte vanuit Europa belangrijker dan ooit. Die toegang is nodig om satellieten te lanceren voor navigatie, laser-satellietcommunicatie en aardobservatie. Daarmee kan worden bijgedragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, communicatie, klimaat, emissiemonitoring en precisielandbouw. Het is nodig dat Nederland zich vol blijft inzetten voor die onafhankelijke toegang tot de ruimte en daarmee de strategische autonomie van Europa.

Koploper in emmissiedata

Veilige satellietcommunicatie en emissiemonitoring zijn ontwikkelingen waarin grote kansen liggen voor de Nederlandse ruimtevaart. Veel landen waaronder Nederland streven bijvoorbeeld naar een zero emissie maatschappij in 2050. Ruimtevaart maakt dat mogelijk. Nederlandse ruimtevaarttechnologie geeft dagelijks een beeld van de luchtkwaliteit op iedere plek op aarde. Meten is weten. 25% van de emissies wereldwijd wordt niet verantwoord. In Nederland is een hele keten van wetenschap tot industrie aanwezig die emissiedata kan leveren en hier veel ervaring in heeft. Ons land kan een koppositie innemen in de opkomende wereldmarkt voor emissiedata.

Gewenste nationale ondersteuning

Kennis en kansen zijn er dus in overvloed. Wat nodig is, is een ambitieuze ruimtevaartvisie vanuit Nederland, met een scope die breder is dan de driejaarlijkse ESA-cyclus. De ruimtevaartsector vraagt:

 • Een interdepartementale aanpak (Defensie, I&W, OCW, EZK) die zowel Europees als nationaal gericht is
 • Extra investeringen in de sector:
  o Minimaal €50 miljoen per jaar (op BNP-niveau)
  o Het matchen van kansen die er zijn met het Nationaal Groeifonds, het Klimaatfonds, budgetten vanuit Defensie, etc.
  o Het Nederlandse ruimtevaartbudget daalt al jaren, ondanks stijging van de totale ESA-investeringen en inflatie
 • Regie op het ruimtevaartbeleid op een hoger ministerieel niveau en een sterk Netherlands Space Office (NSA)
 • Space campusontwikkeling als onderdeel van deze langetermijnvisie inclusief bijdragen van het Rijk

De Economic Board van Zuid-Holland ondersteunt deze oproep van de ruimtevaartsector. Kabinet, kom met een langetermijnvisie op de ruimtevaart!

 

Terugblik Human Capital Event 2022

Het is maandag 13 juni 2022, een prachtige zonnige dag in de stad achter de duinen. Iets voor 14:00 uur stromen vanuit een volle Fokker Terminal ruim 100 gasten een sfeervol ingerichte zaal in voor de lancering van de Human Capital Agenda 2.0 (HCA 2.0). Bekende en nieuwe gezichten vullen de ruimte. Het is een fijn weerzien voor velen. De moderator voor deze middag, Annet Veenstra, trapt het programma af met twee prikkelende vragen over het aantal openstaande vacatures in Nederland en de techniek. Vele antwoorden klinken en een aantal komen zeer dichtbij het juiste antwoord, die luidt: 451.000 vacatures waarvan meer dan 125.000 in de techniek!*

De boodschap is duidelijk; er is actie nodig om de problemen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt op te lossen. En dat is niet aan dovemans oren gericht. Uit de zaal klinken veel bevestigende reacties. De noodzaak om de arbeidskrapte aan te pakken wordt door iedereen gevoeld.

 

Human Capital in Zuid-Holland; hoe verder?

In het volgende programmaonderdeel vertelt Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) op bevlogen wijze waarom het op zowel lange als korte termijn hard nodig is om samen aan de Human Capital uitdagingen te werken. Eén van de voorbeelden die hij daarbij aanhaalt gaat over de daling van het aantal mbo-techniekstudenten met 18% tot 2030.* Dat terwijl het aantal banen alleen maar zal toenemen gezien de grote opgaven op het gebied van digitalisering, energietransitie en circulaire economie. De korte inleiding wordt gevolgd door de presentatie van de HCA 2.0. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord (HCA) is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Ferrie: “We moeten breder kijken om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat doen wij vanuit de Human Capital Agenda 2.0. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee willen we nog gerichter aan de slag met het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen ons nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ‘last but not least’ ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.”

In gesprek met…

Na de presentatie van de HCA 2.0 volgt een mooie paneldiscussie met een delegatie van de Human Capital taskforce bestaande uit: Jeffrey van Meerkerk (Directeur Strategische Relaties en Duurzaamheid, ManpowerGroup, voorzitter), Willy de Zoete (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Martijn van Pelt (Voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse).  Jeroen Persoons (Beleidsmedewerker Sectoren Techniek, IT en Zorg Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)) vervangt taskforcelid Eric Verduyn (Directeur onderwijs NCOI). Er worden mooie boodschappen gedeeld.

 

Zo geeft Jeffrey van Meerkerk aan: “Alle arbeidsmarktcijfers laten zien dat de arbeidskrapte met name in de technische sectoren nu en de komende jaren een issue is. Vanuit de Human Capital Agenda 2.0 leggen we daarom nog meer nadruk op het vinden van en behouden van mensen in deze sectoren. Anders lukt het deze regio simpelweg niet om alle ambitieuze doelen op het vlak van bijvoorbeeld innovatie of rond de energietransitie te behalen. Zonder actie zijn er niet genoeg mensen om het werk dat er ligt uit te voeren. We gaan daarom de tekorten nog gerichter aanpakken, door bijvoorbeeld de doelgroepen waar we nu naar kijken te verruimen, iedereen een perspectief te bieden en mensen heel gericht op te leiden op de benodigde vaardigheden.”

Willy de Zoete vult aan: “Met trots kijk ik terug op de resultaten uit drie jaar Human Capital Akkoord. We hebben goede resultaten bereikt. En er zijn prachtige persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders die door verschillende omstandigheden uit de arbeidsmarkt zijn geraakt en nu weer terug zijn in het arbeidsproces. Dergelijke voorbeelden zijn ontzettend belangrijk voor de concurrentiekracht van onze provincie. HCA 2.0 helpt onze provincie te voorzien van voldoende en goed geschoolde werknemers en een goed vestigingsklimaat voor werkgevers.”

Eric Verduyn: “Een duurzame en betere Zuid-Hollandse arbeidsmarkt bereiken we alleen als er ook aanpassingen komen in de landelijke wet- en regelgeving. Om dat te bereiken zetten we in op nog meer lobbywerkzaamheden. En willen we nog meer de verbinding zoeken met onze sociale partners. Zo creëren we nog meer slagkracht om grote veranderingen op politiek vlak tot stand te brengen. De commissie Borstlap heeft met haar adviezen al een belangrijk voorzet gegeven. Daar gaan wij mee verder.”

 

‘Aan het werk’

Na de paneldiscussie wordt aan Willy de Zoete symbolisch één van de eerste exemplaren van het nieuwe digitale magazine ‘Aan het werk’ van Greenport West-Holland overhandigd door Jolanda Heistek (Programmamanager Greenport West-Holland). Een prachtig initiatief van de regionale netwerkorganisatie. In het magazine vertellen onder meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden hoe ze samenwerken aan een betere matching op de arbeidsmarkt.

 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!

De overhandiging van het magazine wordt gevolgd door een inspirerende pitch van Hester Heemskerk (senior manager Leiderschap & Inzetbaarheid bij Johnson & Johnson). Ze neemt het publiek mee in hoe haar bedrijf werkt aan betere matching vanuit verschillende initiatieven. Zo geeft het bedrijf bijvoorbeeld voorlichting op basis- en middelbare scholen over techniekopleidingen om op langere termijn meer mensen in de technieksector te krijgen. Het is voor Hester helder; wezenlijke stappen richting een betere arbeidsmarkt zet je samen. De pitch wordt afgesloten met een uitnodiging om samen met de andere genodigden van gedachten te wisselen over de volgende vragen: ‘Wat heb jij nodig om meer van denken naar doen te gaan als het gaat om het vinden en houden van gekwalificeerd personeel. En welke drempels kom je hierin tegen?’ Het levert direct veel geanimeerde gesprekken op.

 

Young Professionals Challenge programma in beeld

Het Human Capital event wordt waardig afgesloten met een presentatie van Willem Aalders over het Young Professionals Challenge programma van de Drechtsteden. Vanuit het succesvolle programma doen young professionals mee aan challenges die onder andere bijdragen aan hun ontwikkeling. En hiernaast als doel hebben om talent in de regio te houden. De dynamische video’s die Willem deelt geven een mooi inkijkje in de casussen waar de deelnemers aan werken.  De betrokken partijen zijn Deal Drecht Cities en Hi Delta.

 

Human Capital Agenda 2.0

Human Capital Agenda 2.0 is een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Dit akkoord is op 24 juni 2019 ondertekend door 66 Zuid-Hollandse partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het heeft als doel de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. De Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers.

 

(*Bron: CBS 2022)

‘Binnenvaart heeft een gelijk speelveld nodig voor fossiele en nieuwe energie’

Om elektrificatie van de binnenvaart in Nederland te laten slagen, is ook nieuwe regelgeving nodig’, zegt Koen van Eig van Zero Emission Services (ZES). ‘Het is onbegrijpelijk dat een binnenvaartschipper nu zowel energiebelasting als een opslag voor duurzame energie moet betalen voor het varen op batterijen maar niet voor het varen op diesel. Bij een gelijk speelveld stappen schippers eerder over naar elektrisch varen. Daar zou de landelijke overheid eens naar moeten kijken’

Zuid-Holland is het grootste maritieme knooppunt in West-Europa. Hier is het dus noodzakelijk om schoner te gaan varen en dat vraagt om een flinke innovatie van de scheepvaart. Versnelling van de energietransitie in de maritieme sector staat hoog op de groeiagenda van Zuid-Holland. De regio ondersteunt de bouw van emmissieloze schepen en de ontwikkeling van technologie voor die energietransitie en vraagt hierbij ook de steun van het Rijk.

Het bedrijf Zero Emission Services (ZES) ontwikkelde een concept waarbij binnenvaartschepen varen op verwisselbare containers vol batterijen en betalen per kilowatt verbruik. De batterijen kunnen met allerlei vormen van schone energie worden gevuld, zoals wind en zon. Aandeelhouders van ZES zijn het Havenbedrijf Rotterdam, ING, Ebusco en Wärtsilä. ZES kreeg onlangs een flinke subsidie toegezegd uit het National Groeifonds waarmee het inmiddels beproefde concept verder kan worden uitgerold.

Eerste elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld

In september 2021 ging het eerste binnenvaartschip ter wereld, de Alphenaar, met energiecontainers emissieloos varen tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk. De containers van ZES zijn in de huidige fase vooral bedoeld voor schepen die pendelen tussen vaste locaties. Die schepen moeten uitgerust zijn met een elektrische aanvoerlijn en dat zijn er nog maar weinig. De Alphenaar vaart nu nog met twee batterijcontainers, één voor de heen- en één voor de terugreis. Elke avond worden ze op het laadstation in de containerterminal in Alphen aan den Rijn opgeladen. Als in Moerdijk ook een laadstation wordt gebouwd, kan de Alphenaar met één container uit de voeten en kan de andere dure container vol batterijen worden ingezet op een ander schip. Het spel is dus om een schip niet met een lege batterijcontainer te laten varen. De ontwikkeling van de batterijen gaat heel snel. Nu vaart men nog 60 kilometer op een volle batterijcontainer. Binnenkort is dat al 90 kilometer. De proef met de Alphenaar verloopt succesvol. Er is al veel binnenlandse belangstelling voor het concept en ook vanuit België en het Ruhrgebied.

Over vijf jaar varen 40 schepen op batterijen

ZES is nu klaar voor de volgende, spannende ontwikkelfase. Met het geld uit het Nationaal Groeifonds en investeringen van de vier aandeelhouders wil ZES voor eind 2027 in het hele land 14 laadstations realiseren, 75 laadcontainers beschikbaar maken en ongeveer 45 schippers overhalen om elektrisch te gaan varen. De eerste focus ligt op containerschepen vanwege de gemakkelijke handling in de terminal, maar ook zal gekeken worden naar bulkschepen, werkschepen en passagiersschepen. Over vijf jaar is er dan een open-toegankelijk, rendabel en schaalbaar netwerk voor emissieloos varen in Nederland en kan het concept zichzelf bedruipen. Daarvoor moet nog wel heel wat water door den Rijn stroomen.

‘Het overtuigen van de scheepsondernemer is de grootste uitdaging.’ Elektrisch varen vraagt van die ondernemer een enorme investering. En dan moet hij echt weten of dit de juiste keuze is en dat hij niet teveel wordt beknot in zijn ondernemingsvrijheid. Wat gaat helpen is andere regelgeving en lokale ondersteuning. CO²-belasting op fossiele brandstof kan niet uitblijven en de belasting op batterijen zou moeten verdwijnen. Dan wordt elektrisch varen snel rendabel. ‘De provincie Zuid-Holland deelt deze visie en zij helpt ons ook actief mee  onze case op nationaal niveau te bepleiten. Bij de landelijke overheid moet er nog veel gebeuren’.

Lokale ondersteuning is ook gewenst

Daarnaast is de hulp van lokale overheden wenselijk om de benodigde laadstations operationeel te krijgen. De aanleg van enkele stations wordt nu mogelijk gemaakt door de subsidie uit het groeifonds, maar de lokale omstandigheden vereisen vaak nog meer operationele en financiële steun. Denk aan vergunningen, het opzetten van lokale consortia rond het laadstation, ondersteuning bij aanvragen van netaansluiting en nog enige aanvullende subsidiëring.

Koen van Eig vertegenwoordigt het Havenbedrijf Rotterdam in ZES. Na een initiële rol als projectleider binnen het consortium, ligt nu zijn focus op business cases, regulering en subsidies.

 

 

Nieuwe leden bij Economic Board Zuid-Holland

EBZ verwelkomt twee nieuwe boardleden: Stefan Sleijfer en Michel van Agthoven. Beiden spelen een belangrijke rol in de verschillende life sciences & health ecosystemen in Zuid-Holland.

Prof. dr. Stefan Sleijfer is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dr. Michel van Agthoven is hoofd van de Janssen Campus Nederland. Janssen is een van de grootste biofarmaceutische bedrijven en een van de grootste investeerders in research & development van ons land. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland.

Regionale samenwerking tussen de verschillende lifescience & health clusters zoals Leiden en Rotterdam biedt op diverse manieren grote meerwaarde voor organisaties in deze sector. Sleijfer en van Agthoven dragen binnen de EBZ bij aan verdere versterking van die samenwerking en de denk-, netwerk- en lobbykracht vanuit en voor de gezondheidssector. EBZ is blij met de toetreding van deze bestuurders en hun commitment om zich in te zetten voor het vernieuwen en versterken van de regionale economie.

Laat je informeren over publieke fondsen en regiodeals

Op 30 juni is de conferentie Publieke fondsen en Groeiagenda Zuid-Holland. Vanaf 15.00 uur (New Babylon, Den Haag) informeren we je over publieke fondsen zoals het Nationaal Groeifonds, Klimaatfonds en de regiodeals voor de grote transities in ons land. In het bijzonder gaan we in op hoe Zuid-Holland daarop inzet op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland.

Michiel Muller (CEO Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) spreekt over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale uitdagingen. Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) zal een keynote speech verzorgen over de grote transities, Europees beleid en de positie van Zuid-Holland. In een paneldiscussie wordt nader ingegaan op de vraag hoe we publieke fondsen kunnen benutten om in Zuid-Holland de grote transities te realiseren.

 

Toekomstbestendige welvaart én welzijn, de energietransitie, verduurzaming en verstedelijking: Nederland staat voor enorme uitdagingen. In onze regio werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen om de economie te vernieuwen, versterken en verduurzamen. Op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland investeren de sleutelspelers samen om de grote transities te realiseren.

Aanmelden

Wil je de conferentie bijwonen? Meld je hier aan.