EBZ schrijft open brief aan de fractievoorzitter van de provincie

Op de dag voor de installatie van de nieuwe Provinciale Staten heeft Jan Kees de Jager namens de gehele Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een open brief geschreven aan de fractievoorzitters. In de brief stelt de EBZ haar kennis en expertise ter beschikking om samen de gezamenlijke opgaven waar de regio voor staat, te realiseren. Daarnaast roept de Board op om vier kernpunten in het nieuwe coalitieakkoord te adresseren.

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Onze regio staat voor grote arbeidsmarktuitdagingen. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen en Zuid-Holland is de nummer 10 (van 12 provincies) in het activeren van onbenut arbeidspotentieel. De EBZ heeft samen met Provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar deze opgaven. Ook heeft de Provincie op basis van dit onderzoek middelen ter beschikking gesteld om een human capital akkoord op te stellen. De board ziet een cruciale rol voor de Provincie om de uitvoering van dit akkoord mogelijk te maken en adviseert 5-8 mln per jaar hiervoor te reserveren.

Financiële middelen voor vernieuwing van de economie

De afgelopen jaren heeft de provincie veel middelen vrijgemaakt om de vernieuwing van de economie aan te jagen. En met succes: op de innovatieranking van ING steeg de regio van de één na laatste plaats in 2014 naar de 2e plaats in 2018. We pleiten ervoor de komende periode hiermee door te gaan. De EBZ steunt in dit verband het advies van de Europese Investeringsbank (EIB) om de oprichting van een zogenaamd Multisectorfonds te verkennen en ziet Provincie Zuid-Holland als een logische partij om dit te initiëren samen met regionale partners.

Bereikbaarheid

Aantrekkelijke en goed bereikbare woon- en werkomgevingen zijn een belangrijke troef om talent aan te trekken en te binden. Inzet van Provincie Zuid-Holland is nodig voor bekostiging van infrastructuur zoals de viersporigheid tussen Leiden en Dordrecht en eenduidige aansturing van de verschillende initiatieven op gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid. Ook adviseert de EBZ actie op bundeling van initiatieven op slimme mobiliteit.

Samenwerken loont

Het gebrek aan samenwerking in de regio tussen overheden, maar ook binnen de zogenaamde triple helix (bedrijven, onderwijs, overheden) zette Zuid-Holland jarenlang op achterstand. De afgelopen jaren is een duidelijke kanteling te zien en wordt de noodzaak tot samenwerking steeds meer ervaren. De totstandkoming van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland en MRDH, de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en de Economic Board zelf zijn hiervan belangrijke voorbeelden. De EBZ roept daarom op ook in de volgende collegeperiode te gaan voor de verdere versterking van de regionaal economische samenwerking.

Lees hier de gehele brief aan de fractievoorzitters van de Provinciale Staten.

Dat er een transitie van economie en samenleving nodig is in Zuid-Holland, is onmiskenbaar. Samenwerking en kruisbestuiving tussen sectoren zijn daarbij troef. En precies daarbij kan de Economic Board Zuid-Holland een rol spelen. Achter de schermen, maar ook daarvoor. Kwartiermaker Wietze Smid werkte daarom de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de boardleden en het secretariaat aan een Public Affairs-aanpak voor de EBZ en de regio. 

“Het belang van meer intensieve regionale samenwerking wordt binnen de EBZ door iedereen onderschreven. Toenemende concurrentie en competitie tussen regio’s in Europa, en toenemende regionale samenwerking op complexe dossiers zorgen steeds vaker voor public affairs-vraagstukken,” zegt EBZ-voorzitter en KPN CFO Jan Kees de Jager. “De EBZ kan een belangrijke bijdrage leveren aan de grote transitievraagstukken van de regio dankzij de netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht van de boardleden: de EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid-Holland elkaar ontmoeten. Hier zetten we een eenduidige, gedragen economische strategie uit voor de regio.”

“De board heeft een goed verhaal dat het verdient om uitgedragen te worden,” zegt kwartiermaker Public Affairs Wietze Smid. “De urgentie voor een economische transitie in Zuid-Holland is onmiskenbaar. Het potentieel van de regio is op zichzelf gunstig: de regio beschikt over de kennis, vaardigheden, infrastructuur en instituties om te anticiperen op de transitie van economie en samenleving. Dit potentieel wordt tot nu toe echter onvoldoende omgezet in een stevige economische winst en maatschappelijke waarde. OESO analyseert dat dit vooral komt door een gebrek aan samenwerking en kruisbestuiving tussen economische sectoren. Juist hier kan de Economic Board van Zuid-Holland met haar triple helix-samenstelling en -aanpak een belangrijke rol spelen.”

De Economic Board Zuid-Holland gaat zich actief inzetten voor de positionering van de regio. Dat besloot de board op 14 maart tijdens de voorjaarsvergadering in het Schielandhuis in Rotterdam. Zo zal de EBZ onder andere een actievere rol gaan vervullen en meer zichtbaar worden bij het uitdragen van het bredere economische triple helix verhaal van de regio. De banden met regionale stakeholders gaan worden aangehaald en daarnaast worden de krachten gebundeld richting externe stakeholders op de onderwerpen human capital, mobiliteit, digitalisering en regionaal vestigingsklimaat. Bij de verdere realisatie van de Quantum Campus gaat de EBZ wat betreft de public affairs een ondersteunende rol vervullen.