De economie in Zuid-Holland groeide het afgelopen jaar harder dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. Ondanks de positieve groeicijfers is er nog veel werk aan de winkel voor de regio. Zuid-Holland heeft een economische achterstand op andere stedelijke regio’s in Europa. Een grote uitdaging is de beperkte beschikbaarheid van mensen. Hierdoor wordt de banengroei en de transitie van de economie in Zuid-Holland geremd.

 

Groeimotor Nederlandse economie hapert
Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie. Op gebied van export, innovatie en werkgelegenheid draagt de regio Zuid-Holland meer dan 20% bij aan het nationale totaal. Maar sinds de crisis haperde die motor. Concurrerende stedelijke regio’s in Europa, zoals Antwerpen, München en Stockholm, groeiden sinds 2009 meer dan drie keer zo hard. Dit heeft Zuid-Holland op een grote economische achterstand gezet.

Toch bovengemiddelde groei
De economie in Zuid-Holland groeide in het afgelopen jaar met 2,8%, opnieuw boven het nationaal gemiddelde. Ramingen van ING geven zelfs aan dat een aantal stedelijke gebieden in Zuid-Holland dit jaar de snelst groeiende van Nederland zullen zijn: Alphen aan den Rijn, Gouda, Den Haag, Delft en het Westland. Dat is goed nieuws, maar de Economic Board Zuid-Holland geeft aan dat dit nog te weinig is om te spreken van een kantelpunt.

Verbeteren arbeidsmarkt levert veel winst op
De regio zal een aantal grote uitdagingen moeten overwinnen om de economische achterstand in te halen en de maatschappelijke opgaven, zoals het verduurzamen van de economie, te realiseren. Een van die uitdagingen is de arbeidsmarkt. Meer dan één op de vijf bedrijven in Zuid-Holland heeft een tekort aan personeel. De beperkte beschikbaarheid van mensen remt de banengroei en de transitie van de economie aan Zuid-Holland. Cijfers laten zien dat de regio winst kan boeken op leven lang ontwikkelen, overstap van werkenden naar andere sectoren en het activeren van onbenut potentieel.  Via het recent gepresenteerde Human Capital Akkoord pakken meer dan 65 werkgevers en andere partijen deze punten op.

Meer bedrijvigheid en innovatie
Als het gaat om nieuwe bedrijvigheid en innovatie dan scoort Zuid-Holland erg goed. De beschikbaarheid van kapitaal voor jonge en snelgroeiende bedrijven is sterk verbeterd, net als het vestigingsklimaat voor bedrijven. Steeds meer buitenlandse investeringen en bedrijven komen naar Zuid-Holland. Hiermee heeft de regio alle bouwstenen in handen om de economische achterstand op de Europese concurrenten in te lopen.

 

Lees de Economische Monitor Zuid-Holland 2019

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Human Capital Akkoord staat voor een wendbare arbeidsmarkt

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Van de financiële dienstverlening naar de glastuinbouw

De doelstellingen in het akkoord worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste drie inmiddels zijn gestart, vertelt projectleider Ferrie Förster. “In het SMITZH lang leven ontwikkelen-project worden 2000 werknemers uit de hightechsector bijgeschoold, in onder andere het Expertisecentrum Precisietechnologie, met de nieuwste technieken en nieuwste machines. In het Van Werk Naar Werk-project in samenwerking met de Greenport West-Holland worden 1500 werknemers onder andere in het World Horti Center om- of bijgeschoold voor een baan in de glastuinbouw. Het IT-kavel project laat 5000 werknemers in vernieuwende, kortdurende IT-opleidingen om- of bijscholen voor een IT-baan in Zuid-Holland.”

Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het creëren van een leercultuur, zowel bij werkgevers als werknemers. In de arbeidsmarkt van morgen gaan we ons een leven lang ontwikkelen.

Akkoord breed gedragen in de regio

Het Human Capital Akkoord wordt breed gedragen in de regio Zuid-Holland. Dat blijkt niet in de laatste plaats uit de grote en diverse groep partners die zich middels aan de doelstellingen hebben verbonden. 66 partijen hebben op 24 juni het akkoord ondertekend. Onder hen is zowel het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd (onder vele anderen Unilever, KPN en Siemens), als onderwijsinstellingen (alle Zuid-Hollandse mbo’s, hbo’s, universiteiten en medisch centra), als overheden (de provincie Zuid-Holland en alle grote gemeenten).

“Dit akkoord is hard nodig,” zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. “De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”

Klik hier voor alle ondertekenaars van het Human Capital Akkoord.

Knelpunten arbeidsmarkt kosten Zuid-Holland € 6 miljard

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland presenteerden eind 2018 de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek door Birch Consultants. Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. In de board voeren alle bestuurlijke boegbeelden uit de regio (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) het structurele gesprek met elkaar. De nijpende tekorten op de arbeidsmarkt zijn al langer onderwerp van gesprek. Naar aanleiding van het arbeidsmarktrapport stelde de EBZ eind 2018 een taskforce Human Capital in onder leiding van oud-minister van Onderwijs, en inmiddels burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend tijdens het jaarevenement van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, in de Van Nellefabriek in Rotterdam.