De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar aangevraagd.

De overheden willen met het geld projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

Via de taskforce Human Capital spant de Economic Board Zuid-Holland zich in om het onderwijs in Drechtsteden-Gorinchem beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Ook InnovationQuarter heeft haar support uitgesproken voor de deal:

“De regiodeal Drechtsteden/Gorinchem heeft onze volledige steun,” zegt directeur Rinke Zonneveld. “Het is een prachtig gebied in Zuid-Holland met veel economische potentie maar ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen die support verdienen. Met deze regiodeal worden in dit waterrijke gebied bruggen gebouwd. Tussen sterke sectoren, tussen onderwijsinstellingen, tussen diverse groepen bewoners. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpen we graag mee om de pijler Innovatie van deze bruggen steviger neer te zetten.”

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: “Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!” Voorzitter Sjoerd Vollebregt van de Economic Development Board: “Er is door iedereen goed werk verzet. Dit geeft een winnaarsgevoel in de Drechtsteden.”

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden, verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de Regio Deal: “Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers van de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!” Ook Reinie Melissant, burgemeester Gorinchem, is zeer verheugd: “Dit is fantastisch nieuws! We kunnen nu als regio werken aan een duurzame toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Neem de beroepencampus in Gorinchem. Daar kunnen studenten uit de hele regio een vak leren. Of de oevers van de Linge. Daar maken we ruimte voor woningen en recreatie. De Arkelsedijk in Gorinchem is zo’n voorbeeld en er zijn er veel meer aan te wijzen in de regio.”

Hoe verder

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden gaan de overheden samen met onder meer scholen en bedrijven en het Rijk afspraken maken over hoe de miljoenen precies ingezet gaan worden.

Regio Deal

De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal 180 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals.

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld.

 

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.
Tegelijk werd een begin gemaakt met een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft namelijk vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Doel van het Human Capital Akkoord Greenport is een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland is er jaarlijks financiering voor de uitvoering van het het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Vijf sporen

Sinds die ondertekening is een plan van aanpak geschreven voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Doel is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en ww laten instromen.

De Human Capital Agenda kent daarvoor vijf zogenoemde sporen: vergroten van de instroom door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren imago; ontwikkelen en aanbieden van een portfolio van scholing en opleidingen voor het “Leven Lang Ontwikkelen”; versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap; vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid; begeleiden van mensen in WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Vrijdagochtend 14 februari is het plan van aanpak ondertekend door een groot aantal overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers. Bij de uitvoering richt de agenda zich vooral op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven, en op een goede aansluiting bij de vraag van de ondernemers.

‘Goed werk voor iedereen’

Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

Leonard Geluk, lid EBZ taskforce Human Capital: “De Economic Board Zuid-Holland is samen met de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer van het Human Capital akkoord. De tuinbouw is voor deze regio van groot belang, daarnaast hebben ontwikkelingen als automatisering en digitalisering een grote impact op deze sector. Ik vind het dan ook goed dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan om arbeidstekorten terug te dringen, aandacht te hebben voor scholing van werknemers en het duurzamer inzetbaar maken van flexwerkers.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn. We zijn wereldwijd koploper. Om dat te kunnen blijven zijn we afhankelijk van voldoende en passend personeel. Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend: Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruithuis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kwartiermaker Gerard van Oosten van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Hier vindt u meer informatie, waaronder het volledige Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Vanuit InnovationQuarter is Ferrie Förster uw contactpersoon voor Human Capital Zuid-Holland.