In 2014 is vanuit de EPZ de werkgroep Campussen gestart. Na een eerste inventarisatie is besloten langs twee lijnen mogelijkheden voor actie vanuit EPZ te identificeren: facility sharing en versterken van het ecosysteem van campussen.

Versterken van het ecosysteem voor campussen
Kort na de start van de werkgroep Campussen startte het traject Regionaal Investeringsprogramma. Deze lijn is in samenhang hiermee opgepakt en heeft geresulteerd in concrete proposities voor de campussen van Leiden en Delft en de infrastructuur voor fieldlabs. Vanuit de werkgroep is daarnaast nagedacht over de verschillende typen campussen en hoe daarmee om te gaan vanuit EPZ.

Door Buck Consultants International is de studie ‘Hotspots in de Zuidvleugel. Input voor de investeringsstrategie Economische Programmaraad Zuidvleugel’ uitgevoerd. Hierin worden drie typen hotspots onderscheiden:
Campus: voortgekomen uit onderzoeksinstelling, met focus op (fundamenteel) onderzoek en clusterontwikkeling, o.a. campussen en incubators voor techno-starters
Hotspot: voortgekomen uit bedrijf of instelling (industrial hotspot) of uit onderwijs-instelling (education hotspot), met focus op praktijkgericht onderzoek en innovatie in samenwerking met een ecosysteem van MKB
Bedrijfscampus: grote R&D-vestiging van multinational, geen open innovatie

Voor de EPZ en haar afzonderlijke leden worden een zestal handelingsperspectieven geschetst:
1) Versterken van campussen van nationaal belang (Delft en Leiden)
2) Uitbouwen van regionale hotspots/bottom-up initiatieven onder de voorwaarden van concrete investeringsplannen, financiële bijdrage van minimaal 50% van bedrijven en kennisinstellingen en duidelijke trekker(s) vanuit het bedrijfsleven.
3) Faciliteren van bedrijfscampussen
4) Alert zijn op witte vlekken
5) Verbinden met onderwijs en arbeidsmarkt
6) Bouwen aan onderscheidend vermogen van de Zuidvleugel op basis van dragers van de Next Economy

In november 2016 is besloten dat de EPZ zich richt op twee zaken:
– Versterking campussen van nationaal belang in de regio: Delft en Leiden. De EPZ blijft deze campussen steunen op basis van concrete vragen.
– Generieke knelpunten en uitdagingen die spelen bij meerdere hotspots/bottom-up initiatieven en bedrijfscampussen zoals bijvoorbeeld de financiering van de fieldlabinfrastructuur.

Facility sharing
In 2016 is de verkenning naar betere benutting van de aanwezige onderzoeksfaciliteiten voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, testlocaties, praktijkopstellingen, onderwijsinfrastructuur etc. uitgevoerd.
Op basis van een serie gesprekken met de vertegenwoordigers van verschillende faciliteiten en uitgebreide literatuurstudie is geconstateerd dat er geen rol ligt voor de EPZ. De verschillen tussen de faciliteiten zijn te groot om regiobreed een gemeenschappelijke actie te ontwikkelen die echt synergie oplevert. Het gaat hierbij om verschillen tussen aanbieders, aangeboden diensten en doelgroepen.

Kansrijker is om bottom-up partijen te verbinden die raakvlakken hebben op deze punten. Hierop lopen inmiddels de volgende acties:
Provincie Zuid-Holland en MRDH verkennen mogelijkheden voor crossovers tussen klantenkringen. (pilot BioProcessFacility en Demokwekerij) Aanbod faciliteiten (en fieldlabs) wordt expliciet onderdeel van de regionale brandingsstrategie ‘Real Life testing ground’
De universiteiten en UMC’s werken aan het verder inzichtelijk maken van hun aanbod voor externe partijen

Bestuurlijk eigenaar: Frank Teeuwisse, Carin Huibers, Robert Strijk, Victor Elsendoorn

download hier de analyse: 20151115_Hotspots Zuidvleugel

Op 15 november organiseerde InnovationQuarter in samenwerking met dhr. Matthijs van Miltenburg – lid van het Europees Parlement – een Ronde Tafel over de implementatie van Horizon 2020, het grootste Onderzoeks & Innovatie programma van de Europese Unie.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Ronde Tafel
Als Europarlementariër en meer specifiek als lid van de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling was dhr. van Miltenburg tijdens de Ronde Tafel benieuwd naar de ervaringen van diverse experts, hun kijk op de interim evaluatie van Horizon 2020 en hun visie op de toekomst van het Europese Onderzoeks- en Innovatie programma. Aan tafel zaten afgevaardigden van Kansen voor West (Gemeente Rotterdam), TNO, het Ministerie van Economische Zaken, het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en InnovationQuarter.

Food for thought
Hoewel alle aanwezigen grotendeels op één lijn zaten wat betreft hun visie op bijvoorbeeld synergiën tussen fondsen en de problemen daarin, waren er ook gebieden waarop de meningen zeer uiteenliepen. Hoe ziet een toekomstig programma idealiter in elkaar? Waar liet Horizon2020 wat liggen? Waar zouden prioriteiten moeten liggen? Al met al een zeer enerverende middag boordevol kritische noten, ideeën en vooral heel veel ‘food for thought’.

De topsector Life Science and Health staat hoog op de agenda van de EBZ. De board ziet economische kansen op het domein Regeneratieve geneeskunde voor de regio en het landelijk initiatief RegMed XB. In REGMED XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) werken straks gezondheidsfondsen, wetenschappers, ondernemers en artsen samen vanuit hun eigen instellingen.

Positie innemen met regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel het herstellen van zieke of beschadigde weefsels en organen. Hiermee kunnen we wat nu chronische ziektes zijn in de toekomst mogelijk genezen en leed en zorgkosten besparen. In de EBZ vergadering is besloten om de Regeneratieve geneeskunde propositie als een belangrijke economische kans voor de regio te verankeren in de roadmap next economy. Daarnaast ondersteunt de regio de RegMed XB propositie in de nationale wetenschapsagenda. Als derde punt is gesproken over profilering en branding. Inzet is de regio te positioneren als nationaal en Europees valorisatiecentrum voor regeneratieve geneeskunde en Leiden Bioscience Park als het bioscience park van Nederland met focus op LSH, met name biotech en big farma.

De topsector Life Science and Health staat hoog op de agenda van de EBZ. De board ziet economische kansen op het domein Regeneratieve geneeskunde voor de regio en het landelijk initiatief RegMed XB. In REGMED XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) werken straks gezondheidsfondsen, wetenschappers, ondernemers en artsen samen vanuit hun eigen instellingen.

Positie innemen met regeneratieve geneeskunde

Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel het herstellen van zieke of beschadigde weefsels en organen. Hiermee kunnen we wat nu chronische ziektes zijn in de toekomst mogelijk genezen en leed en zorgkosten besparen. In de EBZ vergadering is besloten om de Regeneratieve geneeskunde propositie als een belangrijke economische kans voor de regio te verankeren in de roadmap next economy. Daarnaast ondersteunt de regio de RegMed XB propositie in de nationale wetenschapsagenda. Als derde punt is gesproken over profilering en branding. Inzet is de regio te positioneren als nationaal en Europees valorisatiecentrum voor regeneratieve geneeskunde en Leiden Bioscience Park als het bioscience park van Nederland met focus op LSH, met name biotech en big farma.

De provincie Zuid-Holland klimt steeds verder uit het economisch dal met een groei van 2,5 procent over 2015. Daarmee zit de provincie voor het tweede achtereenvolgende jaar boven het landelijk gemiddelde. De groei wordt voor een belangrijk deel bepaald door toenemende technologisering, automatisering en digitalisering. De werkgelegenheidsgroei blijft achter.

Dat is een van de conclusies uit de ‘Regiomonitor 2016 Economie & Bereikbaarheid’ van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). MRDH-bestuurder en wethouder in Rotterdam, Maarten Struijvenberg, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra presenteerden de monitor in de Theater Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg tijdens het jaarevent van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Het is voor de tweede keer dat de Zuid-Hollandse partners de jaarlijkse economische monitor uitbrengen. De monitor is de actuele en gefundeerde bron voor economische ontwikkelingen in onze regio. Nieuw is dat ook trends en ontwikkelingen rond het thema bereikbaarheid zijn meegenomen in de monitor. Struijvenberg en Bom-Lemstra spraken tijdens het InnovationQuarter Jaarevent hun zorgen uit over de achterblijvende werkgelegenheidsgroei. Het is zaak, zeiden beide bestuurders, dat de traditionele economie in Zuid-Holland vernieuwt en verduurzaamt. Ook dient er meer werkgelegenheid te worden gecreëerd in afgeleide sectoren – consumentendiensten als horeca, recreatie en toerisme, de bouw, zakelijke dienstverlening en innovatie & wetenschap.

Investeren in transitie
De EPZ, MRDH, provincie en de regio Drechtsteden en Holland-Rijnland stellen nu samen het regionaal investeringsprogramma op, met als werktitel “Investeren in Transitie”, met als doel de economische ontwikkeling verder op gang te helpen. Vanuit vier invalshoeken zal aan de economische slagkracht worden gewerkt: nieuwe economie, toonaangevende duurzaamheid, connectiviteit en attractiviteit. Het programma wordt binnen enkele weken bekend  gemaakt.

Ga naar downloads

Bestuurders van de noordelijke en zuidelijke Randstad, Brainport Eindhoven en het Rijk hebben vandaag het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) vastgesteld. Bestuurlijke aanjagers gaan zes actielijnen uitvoeren om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen. De EBZ werd vertegenwoordigd door boardlid Albert Bogaard.

 

Dat is een van de conclusies uit de ‘Regiomonitor 2016 Economie & Bereikbaarheid’ van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). MRDH-bestuurder en wethouder in Rotterdam, Maarten Struijvenberg, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra presenteerden de monitor in de Theater Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg tijdens het jaarevent van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Het is voor de tweede keer dat de Zuid-Hollandse partners de jaarlijkse economische monitor uitbrengen. De monitor is de actuele en gefundeerde bron voor economische ontwikkelingen in onze regio. Nieuw is dat ook trends en ontwikkelingen rond het thema bereikbaarheid zijn meegenomen in de monitor. Struijvenberg en Bom-Lemstra spraken tijdens het InnovationQuarter Jaarevent hun zorgen uit over de achterblijvende werkgelegenheidsgroei. Het is zaak, zeiden beide bestuurders, dat de traditionele economie in Zuid-Holland vernieuwt en verduurzaamt. Ook dient er meer werkgelegenheid te worden gecreëerd in afgeleide sectoren – consumentendiensten als horeca, recreatie en toerisme, de bouw, zakelijke dienstverlening en innovatie & wetenschap.

Investeren in transitie
De EPZ, MRDH, provincie en de regio Drechtsteden en Holland-Rijnland stellen nu samen het regionaal investeringsprogramma op, met als werktitel “Investeren in Transitie”, met als doel de economische ontwikkeling verder op gang te helpen. Vanuit vier invalshoeken zal aan de economische slagkracht worden gewerkt: nieuwe economie, toonaangevende duurzaamheid, connectiviteit en attractiviteit. Het programma wordt binnen enkele weken bekend  gemaakt.

Ga naar downloads

TomatoWorld in Honselaarsdijk was op 1 november de inspirerende locatie voor de laatste EPZ vergadering van 2016. Tomatoworld brengt de innovatieve kracht van de Nederlandse glastuinbouw tot leven. Commissaris van de Koning Jaap Smit (Provincie Zuid-Holland) en DG Bedrijfsleven & Innovatie Bertholt Leeftink (Ministerie EZ) waren te gast. Daarnaast werd de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, verwelkomd als nieuw lid van de EPZ.

EPZ aan de slag met kansen op werk voor MBO2
EPZ-lid Luc Verburgh, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, maakt zich zorgen over de kansen op werk voor MBO2 studenten en het grote aantal uitvallers op dat niveau. Aan partners vanuit EPZ, andere regionale partijen en het Rijk heeft hij een oproep gedaan om met dit thema aan de slag te gaan. Zij hebben samen afgesproken om een coalitie vormen en willen samen nagaan welke concrete stappen er kunnen worden gezet. Daarbij leggen zij verbinding met het thema Next Society van de Roadmap Next Economy en andere initiatieven die binnen steden en deelregio’s lopen.

Terugblikken en vooruitkijken
Zoals gewoonlijk staat de EPZ bij iedere laatste vergadering van het jaar stil bij de geboekte resultaten en kijkt zij vooruit naar het nieuwe jaar.

Speciale aandacht is er voor het Regionale investeringsprogramma. Gasten Bertholt Leeftink en Jaap Smit spreken hun waardering uit over hoe de EPZ en haar regionale partners via het Regionaal investeringsprogramma, dat in juni officieel werd aangeboden aan Premier Rutte, werken aan één gezamenlijke agenda. Ook in 2017 zal de EPZ direct en indirect bijgedragen aan dit initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Roadmap Next Economy, die rond de jaarwisseling wordt aangeboden aan Minister Kamp en Eurocommissaris Sefkovic zal daarbij een belangrijke aanvulling en verrijking zijn.

Naast het initiatief van Luc Verburgh is stilgestaan en vooruitgekeken naar de lopende initiatieven waar de EPZ samen met haar partners mee bezig is. Zo werd de voortgang besproken over de trajecten rondom Fieldlabs, Feeding Megacities, het European Medicines Agency en de handelsmissie naar Zuid-Duitsland..

Campussen
Tijdens de vergadering van 1 november heeft Frank Teeuwisse (Directeur DSM Delft) de resultaten gepresenteerd van de werkgroep Campussen. Een groot deel van de ondersteuning van campussen en fieldlabs is inmiddels verankerd in het Regionaal investeringsprogramma. Daarnaast blijft de EPZ de campussen van nationaal belang in de regio, Leiden en Delft, steunen op basis van concrete vragen. Tot slot zal er specifieke aandacht zijn voor generieke knelpunten en uitdagingen die spelen bij meerdere hotspots en bedrijfscampussen. Dit houdt dus geen steun in voor individuele fieldlabs, maar voor een vitale infrastructuur waarin de fieldlabs gezamenlijk kunnen opereren.

Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van de EPZ, heeft voorgesteld te experimenteren met structurele maatregelen om de kans op werk voor MBO 2 studenten te vergroten.

In veel sectoren is steeds minder werk voor mensen met een MBO niveau-2 opleiding. Als gevolg van automatisering verdwijnen veel banen, en banen die overblijven of er nieuw bij komen (bijvoorbeeld in de techniek), vragen een hoger opleidingsniveau. Internationale concurrentie zorgt ervoor dat de productiviteit van bepaalde banen lager is dan de loonkosten voor de werkgever.
Dit zien we in werkloosheidscijfers voor deze groep. Momenteel is de werkloosheid onder MBO 1 en 2 studenten al twee keer zo hoog als onder MBO 3 en 4. En het gaat om veel jongeren: één op de tien studenten start op dit niveau.

Een coalitie vanuit de EPZ gaat samen met regionale partners en zo mogelijk ook het Rijk experimenten uitwerken en uitvoeren. Dit wordt opgepakt als onderdeel van het transitiepad Next Society van de Roadmap Next Economy. Met deze aanpak speelt de regio in op het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs van de SER. Eén van de aanbevelingen luidt: “verken de mogelijkheden om (regionale) experimenteer ruimte op te starten in een regel-luwe zone”.

Ideeën voor actie zijn:
– Hogere instroom in BBL (leerwerkbanen) door het creëren van meer plekken en door prikkels voor studenten om voor een leerwerkbaan te kiezen
– Verminderen van de uitval door intensieve persoonlijke begeleiding, gefinancierd met structurele middelen
– Bundeling van beschikbare middelen voor inkomen, onderwijs, sociale problematiek