Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. De Economic Board Zuid-Holland wil daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal human capital akkoord opstellen met concrete doelen, acties en uitvoeringskracht om deze knelpunten aan te pakken.

Onderzoek knelpunten

In opdracht van de EBZ en Provincie Zuid-Holland heeft bureau Birch onderzoek gedaan naar structurele oplossingen om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren. Het onderzoek laat zien dat de regio drie grote knelpunten heeft:

  • Zuid-Holland kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. 1 op de 5 bedrijven kan geen goede mensen krijgen.
  • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren. Vergeleken met koploper Utrecht is Zuid-Holland daardoor ca. 30% minder veerkrachtig. Dat is een enorm risico in het licht van alle transities die op de regio afkomen en voor veel dynamiek op de arbeidsmarkt gaan zorgen.
  • Zuid-Holland is nummer 10 van de 12 provincies in het activeren van onbenut arbeidspotentieel, mensen zonder werk die wel willen werken of mensen die meer willen werken.

Gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op regionaal niveau belemmeren Zuid-Holland om deze knelpunten aan te pakken, concludeert Birch.

Marja van Bijsterveldt, lid van de EBZ en trekker van het human capital traject: “Het onderzoek onderstreept de economische urgentie om als regio samen in actie te komen. Zuid-Holland moet één van de meest aantrekkelijke arbeidsregio’s van Nederland worden. Bovenop de huidige inspanningen binnen sectoren en op lokaal niveau is actie op regionaal niveau nodig om die ambitie te realiseren.”

Human capital akkoord

Om deze knelpunten op te lossen, zet de EBZ in op een regionaal human capital akkoord met drie interventieroutes met daaraan gekoppeld stevige ambities:

  • Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen;
  • Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland;
  • Zuid-Holland schuift op naar de middenmoot van presterende provincies activeren onbenut potentieel.

In economische termen levert de realisatie van deze ambitie volgens Birch 6 mld. extra economische groei op en neemt de concurrentiekracht van bedrijven in de regio toe.

Van Bijsterveldt: “Dit zijn stevige ambities, maar dit niveau is wel nodig om als regio ons been bij te trekken. We zullen echt uit een ander vaatje moeten tappen. De komende maanden gaan we met bedrijven, publieke en private onderwijsinstellingen, en regionale overheden afspraken maken over wat op korte termijn mogelijk is. We focussen daarbij op een leven lang ontwikkelen en de transitie van werk naar werk. We roepen regionale partijen die met ons mee willen doen op zich te melden.”

Ook zet de EBZ in op het versterken van organiserend vermogen en uitvoeringskracht. Daarnaast onderzoekt de board welke structurele maatregelen nodig zijn om de ambities te halen. Daarover zal ook met andere regio’s en het Rijk geschakeld worden.

Download hier de presentatie Het verhaal van Zuid-Holland – Economische arbeidsmarktanalyse en het Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland.

Meedoen?

Werkt u als bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Heeft u interesse om mee te denken over de verdere uitwerking/realisatie van het human capital akkoord? Wij horen graag van u. Neem contact op met de secretaris van de EBZ, linco.nieuwenhuyzen@economicboardzuidholland.nl.

De Nederlandse bijdrage aan de ESA optionele ruimtevaart technologieprogramma’s is nog geen 40% van de internationale ESA norm. Met een sterk ruimtevaartcluster in Zuid-Holland en met het technisch hart van de Europese ruimtevaart in Noordwijk is het niet meer dan logisch dat Nederland haar ‘fair share’ neemt in de ESA optionele technologieprogramma’s, vindt de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).

Ruimtevaart levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Zuid-Holland en Nederland, zo bleek tijdens de themavergadering van de EBZ. “Innovaties in de ruimtevaart zien we vaak terugkomen als doorbraken in de rest van de economie en maatschappij, zoals op het gebied van high tech materialen, communicatie en klimaatmonitoring. Daarom is het van groot belang om als Nederland voldoende te investeren in ruimtevaart.”, aldus Jan Kees de Jager, voorzitter van de EBZ.

Innovaties van de toekomst uit Nederland: veilige communicatie en klimaatmonitoring

Nederland kent een concentratie van activiteiten rondom ruimtevaart die uniek is. Het hart van dit ecosysteem is ESA-ESTEC in Noordwijk: met 2800 internationale kenniswerkers het hart van de Europese ruimtevaart. Bovendien ligt in Zuid-Holland het zwaartepunt van de sector met instituten als TNO, de universiteiten van Delft en Leiden, en bedrijven. Grote bedrijven, MKB en startups zijn gezamenlijk pionier op terreinen als klimaatmonitoring, zonnepanelen, raketonderdelen, cubesats en diensten gebaseerd op satellietdata.

Binnen dit unieke ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan de innovaties van de toekomst. Een voorbeeld is laser-satellietcommunicatie, dat zorgt voor veiligere, snellere en goedkopere communicatie. Ook is Nederland al jaren wereldvermaard om hightech instrumenten voor aardobservatie. Het Nederlandse satellietinstrument Tropomi monitort wereldwijde doelen om CO2 uitstoot te verminderen.

Investeer een ‘fair share’ in de ESA Optionele programma’s tijdens de ESA Conferentie van 2019

De Economic Board Zuid-Holland stelt vast dat Nederland, in tegenstelling tot andere ESA lidstaten, niet op ‘fair share’ niveau bijdraagt aan de ESA optionele programma’s. Nederland draagt 1,7% bij in plaats van een fair share van 4,6%. 97% van de activiteiten bij ESTEC in Noordwijk wordt gefinancierd door de andere 21 ESA lidstaten.

 

De impuls uit de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ voor de realisatie van een internationale ontmoetingsplek op ESTEC en de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk is goed nieuws. De ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in de ruimtevaart en de ambities van een sterk ruimtevaartcluster in Zuid-Holland zullen echter hand-in-hand moeten gaan met de mogelijkheid mee te kunnen dingen naar technologie-opdrachten van ESA. Deze ontstaat alleen als Nederland op niveau bijdraagt aan de ESA optionele programma’s.