Op 24 juni 2019 ondertekenden 66 partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human Capital Akkoord Zuid-Holland 2019-2024 om de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. Halverwege deze periode heeft de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een evaluatie door SEOR laten uitvoeren om na te gaan of de resultaten van het Human Capital Akkoord op koers liggen, hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies, en welke aanbevelingen op weg naar de Human Capital Agenda 2.0 gegeven kunnen worden.

Tussenevaluatie

Met alle realisaties is er tot nu 1,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd (in 2018 berekende Birch een potentiële toegevoegde waarde van 5,7 miljard voor de gehele periode). Op dit moment lopen er binnen het Human Capital Akkoord 18 projecten in diverse fases. De ambities en doelstellingen waren aan de start hoog. Niet alle doelstellingen liggen dan ook op koers, sommige zullen zelfs helemaal niet gehaald gaan worden vanwege bewust gemaakte keuzes en de gevolgen van de coronacrisis. De ambitieuze doelstellingen hebben ervoor gezorgd dat Human Capital nu op de gezamenlijke agenda’s van alle betrokken partijen in overheid, onderwijs en bedrijfsleven staat, en er is een infrastructuur neergezet waarin men elkaar snel kan vinden en tot actie kan overgaan.

Zuid-Holland is ingelopen op de benchmarks vergeleken met andere provincies, staat nu op de tweede plek als het gaat om de getoonde veerkracht na de coronacrisis (dat betekent dat mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door corona, nu weer aan het werk zijn) en wat betreft het activeren van onbenut arbeidspotentieel is de provincie opgeschoven van plek 9 naar plek 7. Wel bestaat er nog steeds een mismatch op de arbeidsmarkt: er is zowel een grote personeelskrapte als een on(der)benut arbeidspotentieel.

Human Capital Agenda 2.0

Met de aanbevelingen en gesprekken met partners gaat het projectteam aan de slag met een Human Capital Agenda 2.0. Dit wordt geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. De nieuwe agenda wordt op 13 juni gelanceerd.

Wilt u als bedrijf meedoen? Neem contact op met Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland).

Kickstart your Career is in 2019 gestart naar aanleiding van de verwachting dat de jeugdwerkloosheid flink zou stijgen. Inmiddels ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit. Vandaag de dag zijn er zelfs meer vacatures dan mensen zonder werk. Veel jonge werkzoekenden vinden dan ook op eigen initiatief een baan na hun afstuderen. Sinds 24 december 2021 maakt Kickstart your Career (KYC) daarom geen matches meer tussen kandidaten en bedrijven in de regio. Wél kunnen bedrijven subsidie blijven aanvragen voor nieuwe, net-afgestudeerde aanwinsten in hun bedrijf in de brede technische sector. Om zo te stimuleren dat meer jonge mensen in de technische sector gaan werken, ook jongeren die misschien nog niet de bijpassende scholing hebben.

 

In die twee jaar zijn er natuurlijk wel allerlei matches gemaakt. Tussen Esraa en Tomatoworld bijvoorbeeld. Esraa (21) was net klaar met haar opleiding Marketingcommunicatie aan het ROC in Den Haag en op zoek naar de volgende uitdaging: een baan. “Ik had echt geen idee waar ik moest beginnen, maar ik wilde wel heel graag aan de slag. Toen ben ik, zoals zo vaak, begonnen met googelen en na een paar zoekacties kwam ik al heel snel bij Kickstart your Career uit.”

Ze stuurde een berichtje, kwam in contact met de mensen bij KYC en werd al gauw gekoppeld aan het bedrijf Tomatoworld. Esraa: “Ik heb geen voorliefde voor de tuinbouw, maar het leek me wel erg interessant. Zeker het internationale karakter sprak me aan.”

En dat kwam goed uit, want bij Tomatoworld waren ze nou juist op zoek naar iemand met een frisse blik. Miranda (directeur Tomatoworld): “Wij zochten iemand die we zelf nog konden opleiden, maar er kwamen geen reacties op onze vacature. Toen werd ik getipt door Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) om het eens via Kickstart your Career te proberen.”

Dat pakte goed uit. “We hebben nu een hele leuke vlotte nieuwe medewerker.” Voor bedrijven is het daarnaast fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel. “Het aantrekken van mensen in de tuinbouwsector is best lastig. Met de subsidieregeling van Kickstart your Career waren we instaat om Esraa meer te bieden, namelijk een fulltime baan.”

Een echte win-win situatie dus.

Kickstart your Career

Wil je meer weten over de subsidieregeling? Kijk dan op de website. Kickstart your Career juicht bedrijven toe die jongtalent begeleiden bij hun eerste echte baan. Bedrijven kunnen daarom tot 30% tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De praktijk is namelijk de beste leeromgeving.

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Lees er hier meer over.

In 2021 verwelkomde de EBZ vier nieuwe leden: Koen Bogers (CEO Stedin), Leo Peeters Weem (regiodirecteur Midden Rabobank), Meindert Stolk (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Roos Vermeij (wethouder economie gemeente Rotterdam). We brachten het afgelopen jaar ook de agenda’s van de taskforces in lijn met die van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ondanks de beperkingen van Covid-19 is de board elkaar digitaal blijven ontmoeten. En we brachten ook dit jaar weer de Economische Monitor uit.

Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet in de professionalisering van de bestuurlijke lobby. Nu de urgentie voor de regio duidelijk is, er één scherpe lobbyboodschap ligt en ons regionale verhaal momentum heeft, hebben bestuurlijke kopstukken meer dan 100 lobbygesprekken gevoerd met politieke, ambtelijke en maatschappelijke stakeholders. Daarnaast hebben we de banden aangehaald met de ‘regionale’ Tweede-Kamerleden en daar een tweetal evenementen voor georganiseerd.

In 2021 is er hard gewerkt om de ambities van het in 2019 getekende Human Capital akkoord te halen. Sinds 2019 is er al € 1,9 mrd. aan toegevoegde waarde gerealiseerd. Inmiddels zijn er meer dan honderd partners betrokken bij de uitvoering van het Human Capital Akkoord en zijn er elf kwartiermakers aan het werk gezet. Dat resulteerde in verschillende projecten, waaronder SMITZH Leven Lang Ontwikkelen (1000 medewerkers in de hightech-maakindustrie bijscholen), Van Bank naar Bouw en Techniek, het Internationaal Talent Programma (aantrekken en behouden van 500 internationale werknemers) en Crest (480 werknemers in de maritieme/offshore-sector bijscholen).

In 2021 werd ook de ActieAgenda Technologische Industrie gepresenteerd. De agenda bestaat uit vier actielijnen. De verschillende actielijnen worden getrokken door individuele taskforceleden. Vanuit de lijn ‘nieuwe waardeketens’ is bijvoorbeeld de regionale inbreng voor een aantal Groeifondsvoorstellen opgesteld. Op de lijn ‘talent’ is de inzet om te komen tot een effectieve bundeling in de versnippering aan techniekpromotie-initiatieven in de regio. Uiteindelijk moeten de verschillende acties resulteren in een verdubbeling van de totale omzet van € 25 mrd. naar € 50 mrd. in 2030.

In 2021 is ook de regionale digitaliseringagenda ontwikkeld. Deze richt zich op vier sporen: deze vormen de randvoorwaarden die iedere sector en iedere ketenspeler nodig heeft om succesvol mee te kunnen in de digitale transitie. Het gaat om: mensgerichte transitie (digitalisering als middel), connectiviteit (digitale infrastructuur), innovatie (lokale valorisatie van hier ontwikkelde kennis en kunde) en cyberveiligheid (universeel vangnet voor ondernemers).

Vanuit wetenschap en beleid neemt de aandacht voor brede welvaart toe. De beperkingen van traditionele welvaartsmaten, zoals het bruto binnenlands product waar alleen het ‘monetaire geldt’, zijn hiervoor een belangrijke verklaring. Brede welvaart zegt bijvoorbeeld niets over de verdeling van welvaart, laat onbeprijsde kosten buiten beschouwing en is waardevrij – of je sigaretten of groente koopt maakt voor het BBP niet uit.

Bij het meten van brede welvaart is de regionale schaal van belang. Vrijwel alle dimensies die ertoe doen voor brede welvaart hebben een aanmerkelijke regionale dimensie. Denk bijvoorbeeld aan de toegang tot goede scholen, het kunnen vinden van een geschikte woning en sociale contacten.

Op basis van eerdere analyses van onder andere de Universiteit Utrecht en Rabobank en het CBS bestond het beeld dat de brede welvaart in Zuid-Holland achterblijft bij de het Nederlands gemiddelde. Zo constateerden we vorig jaar op basis van de ‘Kwaliteit van leven monitor’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat er werk aan de winkel is voor Zuid-Holland. Zuid-Holland scoorde toen met name ondermaats op de dimensie ‘Samenleving & Subjectief welzijn’.

Bevindingen nieuwe PBL studie

Een nieuwe studie van het PBL schetst een ander beeld. Het onderzoek stelt dat inwoners die nabij (maar niet in) een grote stad in de Randstad wonen, de grootste brede welvaart ervaren. Belangrijke verklaringen hiervoor zijn de toegang tot groen in combinatie met toegang tot de voordelen die steden bieden, zoals het culturele aanbod. Van de nadelen van steden, zoals vervuiling en criminaliteit, hebben zij minder last. Door net buiten de stad te wonen combineren ervaren ze ‘the best of both worlds’. In dit onderzoek naar brede welvaart komen de randstedelijke provincies gemiddeld genomen dan ook het beste uit de bus. In veel Zuid-Hollandse gemeenten is de brede welvaart bijzonder hoog (zie hittekaart).

Rangorde brede welvaart Nederlandse gemeenten, 2019

Rangorde brede welvaart Nederlandse gemeenten, 2019 Bron: PBL, gebaseerd op data uit 2019

De bevindingen roepen vragen op over eerdere studies naar brede welvaart. Hoe kan het zijn dat veel Zuid-Hollandse gemeenten in eerdere studies matig uit de bus kwamen, maar nu worden aangemerkt als koplopers? De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de methodiek van deze studie verschilt van eerdere studies. Waar eerdere studies zich baseerden op indicatoren om brede welvaart te meten (bijv. gerelateerd aan werkgelegenheid of milieu), zijn inwoners van gemeenten in deze studie ook gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij verschillende dimensies van brede welvaart vinden.

De uiteindelijke brede welvaartsscore is een combinatie van de toegang tot aspecten van brede welvaart (zoals het gemiddeld besteedbaar inkomen, het aantal betaalbare woningen en de gemiddelde afstand tot openbaar groen) en de waardering hiervan door bewoners. Wat bewoners belangrijk vinden verschilt immers per individu. Voor de een is schone lucht het belangrijkst, voor de ander toegang tot banen. Als gevolg van deze methode kan het zo zijn dat twee gemeenten identiek scoren op de toegang tot aspecten van brede welvaart, maar de waardering van inwoners verschilt wat resulteert in verschillende brede welvaartsscores.

Wat de methode verder onderscheidt van eerdere onderzoeken is dat ook aspecten van brede welvaart die van invloed zijn maar zich buiten de gemeente bevinden zijn meegenomen. Mensen zijn voor hun brede welvaart immers niet alleen afhankelijk van de voorzieningen in hun eigen gemeente (denk aan een boswandeling of een museumbezoek in een omliggende gemeente). De onderzoekers concluderen dan ook dat: “… voor de brede welvaart van inwoners is niet alleen de eigen gemeente, maar ook de regio van groot belang.”

Voor Zuid-Holland en andere Nederlandse regio’s onderstrepen de resultaten in ieder geval het belang van samenwerking tussen gemeenten. Omdat brede welvaart wordt in belangrijke mate regionaal bepaald is het niet nodig dat iedere gemeente op alle aspecten van brede welvaart uitstekend scoort. Simpel gezegd, een groene randgemeente met weinig banen en een minder groene stad die werkgelegenheid biedt aan velen kunnen elkaar uitstekend versterken.

Er blijft werk aan de winkel

De resultaten van deze PBL studie schetsen een rooskleuriger beeld over de brede welvaart in Zuid-Holland dan eerdere studies. Dat bevestigt het prettige woon- en werkklimaat in de regio, maar doet niet af aan de grote opgaven waar de regio voor staat. Zo is Zuid-Holland nog steeds verantwoordelijk voor een derde van de Nederlandse CO2 uitstoot en blijft een inclusieve arbeidsmarkt waarop iedereen mee kan (blijven) doen een aandachtspunt. Om die uitdagingen het hoofd te bieden blijft er werk aan de winkel en blijven goede cijfers over de aard en omvang van die problemen broodnodig.

[av_iq_teammember name=’22728 – Jan Jacob Vogelaar’ description=’

Heeft u vragen over dit artikel?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-vpcqlq’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]