Jongere aan het werk

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. In Zuid-Holland gaat het om 35.000 jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarvan zijn de vooruitzichten voor 14.000 van hen echt slecht, omdat ze in een sector zijn opgeleid die het tijdens en na de coronacrisis extra moeilijk hebben. “Als we nu niets doen, dan creëren we een generatie met torenhoge schulden,” zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Zuid-Hollandse taskforce Human Capital. Zuid-Holland start nu een unieke pilot en steekt €1,5 miljoen in startersbanen voor mbo- en hbo-opgeleide jongeren. “We zijn in gesprek met het Rijk om onze pilot landelijk op te schalen. Dan kunnen we geen 150 maar 1500 jongerenwerkplekken creëren.” De pilot is onderdeel van de Zuid-Hollandse GroeiAgenda.

“Het bedrijfsleven zit in een klem,” zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland en mede-initiatiefnemer van het plan. “Bedrijven moeten nu bezuinigen op hun flexibele schil – en vaak betekent dat op jong talent. Maar binnen een jaar, als er een vaccin is, verwachten we dat diezelfde bedrijven juist weer staan te springen om jong talent. Die periode willen wij overbruggen. Door de coronacrisis verandert werk sneller en daarom moet er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van skills van mensen.”

Zuid-Hollandse pilot opschalen naar heel Nederland

Als eerste regio in Nederland start Zuid-Holland nu een pilot om in ieder geval 150 jongerenwerkplekken te creëren. Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een startende jongere een jaar lang een arbeidscontract aan te bieden. Hiervoor krijgt het bedrijf een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris. Hierbij geldt de voorwaarde dat het bedrijf actief is in of gerelateerd aan een toekomstbestendige sector (Life Sciences & Health, cybersecurity, hightech-maakindustrie, tuinbouw en/of haven) en/of bijdraagt aan de transities digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

“We zijn momenteel in gesprek met het Rijk om onze pilot op te schalen naar de rest van Nederland. Dan kunnen er geen 150, maar 1500 jongerenwerkplekken gecreëerd worden,” zegt Jeffrey van Meerkerk.

De jongerenwerkplekken zijn onderdeel van de Zuid-Hollandse GroeiAgenda. Daarmee wil Zuid-Holland binnen 5 jaar 5,5% extra economische groei voor Nederland realiseren. Dat betekent over 5 jaar € 11 miljard en over 10 jaar € 24 miljard extra BBP voor Nederland. #Zuid-Holland4NL

Geen reguliere vacature vervullen

Het bedrijf mag er geen reguliere vacature mee invullen en moet bereid zijn om de jongere minimaal een jaar lang in dienst te nemen. “Jongeren die op of na 1 maart 2020 minimaal een mbo-3-diploma en maximaal een hbo-diploma hebben behaald en minder dan een jaar relevante werkervaring hebben, komen in aanmerking. We richten ons op jongeren die op dit moment moeizaam aan een baan komen. Dit geldt in principe voor alle sectoren, uitgezonderd jongeren met een IT-, onderwijs- of zorg-achtergrond. In IT, onderwijs en zorg zijn overigens kansen op banen genoeg,” zegt Ron Bormans, mede-initiatiefnemer van het plan en bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. “Na selectie en matching bekijken we of de jongere bij- of omscholing nodig heeft en daarna zorgen we voor goede begeleiding van de jongere gedurende het jaar.”

Taskforce Human Capital springt in op coronaproblematiek

De provincie Zuid-Holland investeert €1,5 miljoen in deze subsidie voor jongerenwerkplekken. “Met de Human Capital Agenda Zuid-Holland werken we aan een betere arbeidsmarkt. Hierbij zetten we vooral in op het terugdringen van tekorten aan technici en IT’ers en het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen van werknemers,” zegt Willy de Zoete, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. “Door de coronacrisis zien we echter dat jongeren hard geraakt worden. Daar willen we als provincie op inspelen met dit Jongeren Werkplan.”

Over het Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

In het deelakkoord WE-IT zet Zuid-Holland zich momenteel in om 3000 extra IT’ers op te leiden.

En vanaf januari start Zuid-Holland de unieke pilot om ‘Jongeren-werkplekken’ te creëren. Die pilot wil ze opschalen naar heel Nederland. Dat betekent geen 150, maar 1500 werkplekken.

“De EBZ draait ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt op volle toeren. De afgelopen maanden is samen met belangrijke partners in de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een ambitieuze groeiagenda inspelend op het investeringsfonds (in de wandelgangen het Wobke-Wiebesfonds) dat het kabinet in het leven heeft geroepen om innovatie en groei een grote impuls te geven en daarmee ons toekomstig verdienvermogen als Nederland significant te vergroten.”

“De kracht van Zuid-Holland wordt duidelijk als wij in deze complexe en belangrijke provincie de krachten bundelen en gezamenlijk optrekken in de vraag naar kansen voor de toekomst. Samen met de vele partijen die aangesloten zijn bij de Economic Board Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam/den Haag, bedrijven en kennisinstellingen is deze groeiagenda ontwikkeld. Juist het feit dat wij de krachten bundelen is een belangrijke stap voorwaarts. Zuid-Holland is een belangrijk deel van de economische motor van ons land en investeringen in die regio zullen onze gehele economie ten goede komen. In die groeiagenda zijn 5 ecosystemen benoemd te weten: Uitbouwen kennis- en innovatie ecosystemen met proposities op het gebied van AI, Quantum, biotech en medtech. Versterken regionale waardeketens met proposities op het gebied van smart manufacturing. Vernieuwen energie-infrastructuur met de focus op waterstof- en electrificatieindustrie. Moderne vormen van metropolitaan OV en verstedelijking. Intensivering van een leven lang ontwikkelen waardoor mensen in zichzelf kunnen blijven investeren en de aansluiting bij de arbeidsmarkt behouden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat wij met elkaar op die manier in de komende jaren een forse impuls aan het groeivermogen van Zuid-Holland kunnen geven en daarmee een impuls kunnen geven aan onze nationale welvaart en ik ben er trots op dat wij in staat zijn om met elkaar deze ambities verder uit te werken en zo de kracht van deze regio ten volle kunnen benutten.”

 

Jaap Smit

De economie in Zuid-Holland had een goede uitgangspositie aan het begin van de Covid-19-crisis. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2020 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “Het aantal scale-ups en buitenlandse investeringen laten een stijgende lijn zien en de regio heeft een uitstekende kennisbasis”, zegt Jan Jacob Vogelaar, de opsteller van de Monitor. Hoewel Zuid-Holland iets minder hard getroffen wordt dan andere regio’s, verwacht hij wel een forse terugslag in 2020 en 2021. “We denken dat de economie met ca. 10 mld euro zal krimpen.”

 

Grote veranderingen op de arbeidsmarkt 

Door de covid-19-maatregelen is de situatie op de arbeidsmarkt nu al sterk veranderd. Vorig jaar ervoer een kwart van de Zuid-Hollandse bedrijven een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor groei. Inmiddels is dat aantal fors gedaald naar een kleine 9%. Vogelaar: “Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er zeker nog bedrijven zijn die arbeidstekorten als een belemmering ervaren. De behoefte aan cybersecurity en software ontwikkelaars blijft onverminderd hoog. Het aantal WW-uitkeringen toegenomen met bijna 12.000, een stijging van 25%. Veel van deze uitkeringen gaan naar jongeren met flexcontracten die hun baan hebben verloren.  

Brede welvaart vraagt investeringen 

De Monitor presenteert voor het eerst ook cijfers over brede welvaart. Uit deze cijfers, verzameld door PBL, blijkt dat de kwaliteit van leven in Zuid-Holland onder het Nederlands gemiddelde ligt. EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen: “Deze cijfers onderstrepen het belang van de Groeiagenda Zuid-Holland, die de regio momenteel opstelt. Samenhangende investeringen in kennis, maakindustrie, energietransitie, scholing, bereikbaarheid en woningbouw zijn nodig.” 

‘Right to play’ op technologievelden van groot maatschappelijk belang 

De Economische Monitor 2020 besteedt extra aandacht aan het technologieprofiel van de regio, een belangrijke basis voor investeringen in meer welvaart. Uit onderzoek van RVO blijkt dat Zuid-Holland goede papieren heeft binnen technologievelden die de komende jaren van groot maatschappelijk en economisch belang zijn. “Vooral op quantumtechnologie, fotonica en life sciences heeft de regio een ‘right to play’, bijvoorbeeld binnen voorstellen voor het Groeifonds”, zegt Jan Jacob Vogelaar. 

Zuid-Holland: groeimotor van de Nederlandse economie 

Zuid-Holland is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Op gebied van export, innovatie en werkgelegenheid draagt de regio Zuid-Holland meer dan 20% bij aan het nationale totaal. De regio was in 2019 de regio met het hoogste aantal venture capital investeringen in Nederland. Projecten met 135 buitenlandse bedrijven resulteerden in 6120 extra banen en 665 miljoen euro aan investeringen, een forse stijging ten opzichte van 2018. 

Terugkijken: Webinar Zuid-Holland sterker uit de crisis

“De uitdagingen en te nemen acties die het kabinet signaleert, herkennen we,” zegt vice-voorzitter Martin van Gogh.