De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. “Maar de grote vraag is hoe breed er wordt geprofiteerd van het voorspelde economisch herstel.”

Zicht op economisch herstel, maar naweeën klap blijven voelbaar

De economische gevolgen van COVID-19 en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn wereldwijd voelbaar. In het tweede kwartaal van 2020 kreeg het vertrouwen van Zuid-Hollandse ondernemers een historische knauw. Het negatieve sentiment onder ondernemers strookt met de economische groeicijfers voor dat jaar: de Zuid-Hollandse economie kromp in 2020 met 2,3 %. De krimp is fors, maar minder ernstig dan in Nederland als geheel, waar de krimp 3,7 % betrof. De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie de komende jaren weer zal gaan groeien. Toch zullen de naweeën van de economische klap nog langere tijd voelbaar blijven, voorspelt Vogelaar: “Terwijl Nederlandse consumenten in 2020 historisch veel hebben gespaard, zagen veel bedrijven zich genoodzaakt leningen aan te gaan om te overleven. Die schulden moeten worden terugbetaald en maken bedrijven de komende jaren extra kwetsbaar.”

Buitenlandse bedrijven blijven investeren in Zuid-Holland

Ondanks het onzekere economische klimaat wisten ook in 2020 veel buitenlandse bedrijven hun weg naar Zuid-Holland te vinden. In 2020 vertegenwoordigden projecten van regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter met buitenlandse bedrijven een totaal investeringsvolume van € 769 miljoen, een stijging van 15 % ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst in lange tijd dat er meer bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk komen dan uit China of de Verenigde Staten. Chris van Voorden, verantwoordelijk voor de acquisitieactiviteiten van InnovationQuarter, legt uit dat dit een gevolg is van de Brexit: “Bedrijven willen gevestigd blijven in de Europese Unie en kiezen daarom voor Nederland.”

Webinar Inclusieve groei voor brede welvaart (vanaf 19:50 min.)

Zorgen dat breed wordt geprofiteerd van kennis regionale koplopers

De monitor besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan het thema inclusiviteit, dat wordt gedefinieerd als de breedte waarin wordt geprofiteerd van welvaart en economisch herstel. Uit de monitor blijkt dat Zuid-Holland voor een forse inclusiviteitsuitdaging staat. Zo liggen de werkloosheidspercentages onder lageropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een stuk hoger dan gemiddeld. EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen ziet kansen om inwoners en bedrijven uit de regio te laten meeliften op het succes van deze innovatieve koplopers. Hij wijst naar de 11 bedrijven uit de Top-30 van Technisch Weekblad, een ranking met Nederlandse bedrijven die het meest investeren in R&D, met een vestiging in Zuid-Holland: “Door deze koplopers slim te verbinden aan andere spelers in de regio, zorgen we dat er breed wordt geprofiteerd van hun kennis en kunde. En natuurlijk dat de innovaties die zij bedenken ook hier geproduceerd worden.”

Het Rathenau-instituut laat zien dat het Nationaal Groeifonds de nationale R&D vooruit helpt, maar ook dat het nog lang niet genoeg is.

Meer geld, een betere orkestratie van de subsidieprocessen en een slimmere samenwerking tussen publiek en privaat, maar ook tussen Rijk en regio: alleen op die manier kan Nederland ook in de toekomst een rol van betekenis blijven spelen op het gebied van maatschappelijk noodzakelijke innovaties. Recente onderzoeken van het Rathenau-instituut en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie geven aan dat Nederland weliswaar al veel doet op dit terrein, maar ook dat het nog niet genoeg is. In een gezamenlijk manifest roepen de vier grote innovatieclusters (Brainport Eindhoven, Twente, Wageningen en Zuid-Holland) het nieuwe kabinet op om hier werk van te maken.
Volgens onderzoekers van het Rathenau Instituut zorgt het Nationaal Groeifonds voor een forse stijging van de rijksoverheidsuitgaven voor Research & Development en innovatie. Achterliggende gedachte bij investeringen in R&D is dat deze vitaal zijn voor onze kennissamenleving en dat ze de economische groei stimuleren. Innovatieve oplossingen zorgen immers voor transities in gezondheid, mobiliteit, voedselvoorziening en energie waarmee Nederland zijn kennispositie en productiekracht blijvend kan verstevigen.

Onder gemiddelde van OESO-landen

Nederland heeft in Europees verband afgesproken om in 2020 2,5% van het bbp te besteden aan R&D. Overheid, bedrijfsleven en overige financiers investeren nu zo’n 2,16% van het bbp aan R&D. Daarmee liggen de totale Nederlandse R&D-uitgaven onder het gemiddelde van de OESO-landen, en net boven het gemiddelde van de EU. Hoewel de extra middelen uit het groeifonds goed zijn, wordt zonder extra investering de gestelde ambitie van het kabinet niet gehaald, zo stelt het Rathenau Instituut vast. “Om in 2021 op 2,5% uit te komen is €4,1 miljard nodig bovenop de €16,6 miljard die in 2018 is uitgegeven”, zo staat in het rapport.

Naast financiering is er ook een slimmere orkestratie nodig om Nederland zijn positie te behouden en te versterken, zegt ook prof. Marcel Bogers, hoogleraar Open & Collaborative Innovation. “Extra investeringen zetten weinig zoden aan de dijk wanneer het niet ten goede komen aan bestaande innovatiesystemen waarin kennisinstellingen, multinationals, mkb, startups en overheden nauw samenwerken in goed aangesloten ecosystemen rond technologieën en maatschappelijke uitdagingen.”

Hechte samenhang en samenwerking, met een gezonde concurrentie zijn daarbij cruciaal. Bogers: “Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld een belangrijke pijler in iedere innovatiestrategie. Laat ons land nou net enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis hebben.”

Sterke posities ecosystemen

De ecosystemen rond de universiteiten van Rotterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Twente en Wageningen vormen de kern van dat potentieel. “Publieke en private spelers werken hier samen aan zaken als de toekomst van de landbouw, quantumcomputers, de mobiliteit van morgen, electrolysers en slimme batterijen voor de energietransitie, vaccins en medische apparatuur. De sterke posities van deze ecosystemen op technologische kennis hebben Nederland een sterke positie op wereldniveau opgeleverd. Samen met de andere innovatieclusters in het land bouwen ze niet alleen aan de oplossingen voor onze grote maatschappelijke uitdagingen, maar ook aan onze economie. Innovatie-ecosystemen zijn hiermee de kraamkamers van ons missiegedreven innovatiebeleid.”
De vier grote innovatieclusters (Brainport Eindhoven, Twente, Wageningen en Zuid-Holland) stellen in een manifest vast dat gerichte investeringen nodig zijn die ons innovatieve fundament versterken om zo de weg van economisch herstel in te kunnen slaan. Bogers overhandigde het manifest vorige maand samen met Jaap Beernink, CEO van Novel-T en de Holding van Universiteit Twente aan de SER. Beernink: “Het komt aan op de juiste keuzes om de kracht van deze innovatie-ecosystemen volledig tot haar recht te laten komen. Nederland kan niet mee met de miljardenbudgetten van andere landen dus moet het zich op een andere manier positioneren. Door te kiezen voor technologieën waar we goed in zijn en goed in willen zijn.”

Er is al volop aandacht vanuit de Rijksoverheid voor de vitale rol van technologie voor onze samenleving en economie. Maar de geboden steun is versnipperd, onsamenhangend en incidenteel, aldus de innovatieclusters in hun verklaring. “Kennisinstellingen en bedrijven die al nauw samenwerken in ecosystemen moeten nog te vaak losse projectvoorstellen indienen waardoor ze gedwongen worden tot concurrenten. Bovenal is onderhoud en doorontwikkeling van ecosystemen niet opgenomen in landelijk innovatiebeleid en ontbreekt een samenhangend financieringsinstrument. Dat is extra voelbaar omdat veel van onze internationale concurrenten wél sneller kunnen schakelen en zo hun marktpositie kunnen verstevigen.”

Duurzaam investeren

De innovatieclusters roepen het aankomend kabinet op om innovatie-ecosystemen een vaste plek te geven in het Nederlandse innovatiebeleid en hier samen met de verschillende regio’s duurzaam in te investeren. Daarmee sluiten de clusters ook aan bij de recente bevindingen van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

“Vanzelfsprekend mag in dat verband van ons verwacht worden dat we onze steentjes bijdragen: succes is alleen mogelijk met commitment van zowel publieke als private partners, van Rijk en regio.”

Bron: Innovation Origins (Tekst Bart Brouwers)

Onder de titel ‘Europe’s Hydrogen Hub’ wil Zuid-Holland zich ontwikkelen tot Europees knooppunt voor groene en blauwe waterstof. Op 1 juni gingen de provincie en de Economic Board Zuid-Holland in gesprek over de plannen met alle partners, EU-politici en experts.

Groene waterstof, geproduceerd van duurzaam opgewekte energie, gaat een belangrijke rol spelen als duurzame brandstof en grondstof voor de industrie. In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. De belangrijkste troefkaart van de regio als Europese hub is het complete aanbod: van de productie en opslag van waterstof tot overslag en transport. “Met de Rotterdamse haven, goede achterlandverbindingen, hoogwaardige kennis en expertise heeft Zuid-Holland alles in huis om zich te ontwikkelen tot een Europees knooppunt voor waterstof,” stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Netwerk van Hydrogen Valleys

Met de lancering van Europe’s Hydrogen Hub – ‘proposition Zuid-Holland/Rotterdam’ – is Zuid-Holland onderdeel geworden van een netwerk van Europese Hydrogen valleys, waarvan een aantal zich ook in Nederland bevindt. Baljeu: “Ieder initiatief speelt een belangrijke rol bij de transitie naar groene waterstof. Wij zetten ons in om met alle initiatieven nauw samen te werken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Groningen, één van de andere Hydrogen Valleys, om Nederland te positioneren als waterstofland.“

Europese respons

De Zuid-Hollandse plannen werden goed ontvangen door de Europese experts die deelnamen aan de online bijeenkomst op 1 juni. Dit komt met name vanwege de kennis en expertise die al aanwezig is, het complete aanbod en de positie met de haven en het achterland.

Als jongere een baan vinden ondanks corona, daar hebben de provincie en de Economic Board Zuid-Holland een initiatief voor in het leven geroepen: Kickstart your Career. Kickstart your Career heeft als doel jongeren die net zijn afgestudeerd te matchen met een bedrijf in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen een subsidie krijgen voor het aannemen van nieuw talent. Mikhail is één van de jongeren die via deze regeling aan de slag kan bij een bedrijf in Zuid-Holland, Yespers. Daar is hij vorige week gestart als marketingmedewerker.

 

Mikhail studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en liep stage bij een bedrijf waar hij leek te mogen blijven, tot het bedrijf door de corona-onzekerheid liet weten af te zien van de arbeidsovereenkomst. Hetzelfde gebeurde hem bij het bedrijf waar hij vlak daarna succesvol had gesolliciteerd; last-minute kon hij daar toch niet aan de slag.  “Het is vervelend om te horen dat een bedrijf je in een andere situatie wel aan had kunnen en willen nemen. Door Kickstart your Career is het mij uiteindelijk gelukt om mijn droombaan te vinden en dit bij een organisatie waar ik ook echt trots op ben om deel van uit te maken”, vertelt Mikhail.

Samen met Mikhail is er gekeken naar zijn interesses en talenten. En werd hij gekoppeld aan een Zuid-Hollands bedrijf, Yespers, dat ontbijtproducten en snacks produceert met oog voor een duurzame voedselketen.

Extra zekerheid

Voor bedrijven is het fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel, juist in deze tijden. “De match met Mikhail was heel welkom en hij is bezig met een vliegende start hier. Wij zijn een scale-up en dan is het goed meegenomen om aan de ene kant een talentvolle starter aan de slag te laten gaan en daar via Kickstart your Career ook financiële steun bij te krijgen”, aldus Stefan Baecke, directeur van Yespers.

Kickstart your Career loopt tot eind 2021. Zuid-Hollandse jongeren die na maart 2020 hun diploma hebben gehaald niveau kunnen zich aanmelden. Samen met de jongeren gaan de consultants van KYC aan de slag om talenten & vaardigheden in kaart te brengen. Zo kunnen zij samen de best passende match maken. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Jongeren een toekomst bieden in onzekere coronatijden en bedrijven daarin stimuleren. Deze doelstelling van Kickstart Your Career biedt onze jonge afgestudeerden deze kans. Dit is een investering voor de toekomst. De toekomst van talentvolle jongeren, de toekomst van Zuid-Hollandse bedrijven en de toekomst van een sterkere economie in Zuid-Holland.”

Kickstart your Career

Interesse in Kickstart your Career? De vacatures bekijken en inschrijven kan op de website: http://www.kickstartyourcareer.nl/

Voor bedrijven is op de website ook meer informatie te vinden. Of neem direct contact op met Claudia Alberts, senior consultant van Kickstart your Career: 06-46928328

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.