“De grote transities draaien op onze innovatie-ecosystemen.” Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld de kern van elke innovatiestrategie. Zij maken de grote transities mogelijk en leveren verdienvermogen voor heel Nederland. Ons land heeft enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis. Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheid het innovatiebeleid hierop gaat afstemmen.

De innovatieclusters rond de universiteiten van Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen vormen de kern van dat potentieel. De sterke posities in technologie en de samenwerking die hier plaatsvindt tussen kennisinstellingen, grote bedrijven, mkb, startups en overheden heeft deze ecosystemen een positie op wereldniveau opgeleverd. Samen met de andere innovatieclusters in het land bouwen ze niet alleen aan de oplossingen voor onze grote maatschappelijke uitdagingen, maar ook aan onze economie.

Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen. Economic Board Zuid-Holland, Brainport Eindhoven, Twente Board, Wageningen Campus en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen lichten die oproep toe in een visiedocument dat ingaat op het belang van de Nederlandse innovatieclusters. Ze laten daarin zien hoezeer mondiale oplossingen in agrifood, biotech, hightech, medtech, quantum, AI en fotonica afhankelijk zijn van juist deze clusters.

Publieke en private spelers werken hier samen aan zaken als de eiwittransitie, quantumcomputers, de mobiliteit van morgen, electrolysers en slimme batterijen voor de energietransitie, vaccins en medische apparatuur. Op de vruchtbare grond van deze innovatieve ecosystemen ontstaan de nieuwe bedrijven die de transities ‘maken’ en voor nieuwe werkgelegenheid en omzet zorgen. Dankzij de aanwezige kennis vanuit universiteiten en grote bedrijven en met publiek en privaat opstartgeld gaan zij aan de slag voor de oplossing van onze grote opgaven. Ecosystemen zijn hiermee de kraamkamers van ons missiegedreven innovatiebeleid.

Om dat innovatiebeleid de komende jaren veilig te stellen, is een meer samenhangend financieringsinstrument van het Rijk nodig. Nu is de ondersteuning vaak nog te versnipperd en te incidenteel, waardoor de noodzakelijke samenwerking eerder gehinderd dan bevorderd wordt. Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen.

De oplossing zit volgens de vier innovatieclusters in een slimmere orkestratie van het beleid. Ze roepen het aankomend kabinet op om innovatie-ecosystemen een vaste plek te geven in het Nederland innovatiebeleid en hier samen met de verschillende regio’s duurzaam in te investeren.

Jaap Smit (Economic Board Zuid-Holland): “Het antwoord op de COVID19-pandemie ligt in een innovatieve economie waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe banen, verduurzaming, aanpak van de grote transities en brede welvaart. Onze innovatieclusters verdienen een stevige positie in de Europese kennis- en innovatieketen. Zo geven we straks zélf vorm aan de grote transities, zijn we de mondiale concurrentie de baas en garanderen we een brede welvaart voor ons land.”

Sebastiaan Berendse (Wageningen Campus): “Actie is extra noodzakelijk omdat in de rest van de wereld al volop wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën. In Europa zijn de industriële allianties zich in aan het vormen. Wij kunnen daar direct op aanhaken. Nederland heeft ecosystemen die tot de top van de wereld behoren. Deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.”

John Jorritsma (Stichting Brainport): “De uitdagingen die voor ons liggen kunnen alleen aangepakt kunnen worden als Nederland aan de top blijft in de belangrijkste sleuteltechnologieën. Onze innovatiedrang creëert duizenden toekomstbestendige nieuwe banen. Om dat voor elkaar te krijgen, steekt het bedrijfsleven al structureel miljarden in R&D en zorgt er daarmee voor dat ze aan de wereldtop blijven. Een soortgelijk signaal vanuit de overheid maakt die strategie onverslaanbaar.”

Wim Boomkamp (Twente Board): “Ons land kan rekenen op het commitment van zowel publieke als private partners, landelijk en regionaal. Funding vanuit het grootbedrijf en een sterke betrokkenheid van mkb, startups en scale-ups zijn essentiële factoren om de doelen te kunnen behalen. Maar onze missie krijgt pas echt impact als we de nu nog te versnipperde en incidentele steun van het Rijk weten om te bouwen tot iets structureels.”

Rinke Zonneveld (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen Nederland): “Het nauw samenwerken tussen kennispartijen, startups, mkb en grote bedrijven in de verschillende ecosystemen heeft tot leidende posities op meerdere sleuteltechnologieën geleid. Gerichte ondersteuning van deze aanpak zorgt dat we deze posities kunnen versterken en uitbouwen”.

Over de innovatie-ecosystemen

De innovatie-ecosystemen rond Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen huisvesten gezamenlijk 34.500 private R&D-medewerkers, 31% van het Nederlandse totaal. Samen met collega’s in publieke instituten doen zij baanbrekend onderzoek vanuit sleuteltechnologieën en zorgen zij voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, dicht bij huis en wereldwijd. De bedrijven in deze ecosystemen zijn samen goed voor 36% van de Nederlandse private investeringen in onderzoek en innovatie (€3,9 miljard). Investeringen die zorgen voor een brede werkgelegenheid in de nauw aangesloten waardeketens. Gezamenlijk exporteren de regio’s Brainport Eindhoven, Twente, Zuid-Holland en Wageningen voor bijna €114 miljard aan goederen (2019). Dat is 45% van de landelijke export.

14.000 extra mbo’ers en 10.000 hbo’ers: die heeft de regio Drechtsteden nodig in 2030 om de innovatievraag van de toekomst tegemoet te komen. De provincie Zuid-Holland stelt nu via het Human Capital Akkoord €400.000 beschikbaar om Leven Lang Ontwikkelen in de regio Drechtsteden te versterken.

De gelden gaat het project Dordrecht Academy gebruiken om drie associate degree opleidingen mogelijk te maken. Deze opleidingen krijgen een nauwe verbinding met het werkveld waar afgestudeerden in terechtkomen. Ook komen er investeringen in het project ‘Baas over je eigen toekomst’ waarbinnen o.a. werkenden en werkzoekenden om- en bijscholing krijgen. Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie, MKB en Human Capital): “De toekomst van de Zuid-Hollandse economie staat en valt met de deskundigheid en vaardigheden van goed opgeleide werknemers. Scholing en (vervolgens) Leven Lang Ontwikkelen is daarbij een essentieel onderdeel. De provincie steunt daarom deze initiatieven van de regio Drechtsteden van harte.”

Investeren in het onderwijs

Dit geld komt ten goede aan twee projecten. Zo werken binnen het initiatief Dordrecht Academy onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen om passende opleidingen te ontwikkelen. Zo realiseren de hogescholen en het ROC DaVinci College per september een aanbod van praktische en op de regio toegesneden associate degree opleidingen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven hebben de opleidingen sterke verbinding met het werkveld. De associate degrees zijn beschikbaar voor studenten, maar zijn juist ook interessant voor werkenden. De eerste opleidingen (Engineering, Integraal Bouwmanagement en Logistiek) starten in september. Hier vind je meer informatie over Dordrecht Academy.

De investering in ‘Baas over je eigen toekomst’ (BOJET) betreft een mbo-aanpak die al bestaat en nu verder wordt versterkt. Hierbij voeren de Drechtsteden campagne om jongeren goed geïnformeerd een keuze te laten maken voor een mbo-opleiding. En bij die keuze is het ook belangrijk dat die aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Het inzetten van BOJET geeft extra stimulans aan om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden én zorgt voor slimmere verbindingen op de regionale arbeidsmarkt tussen bedrijven en werkzoekenden. Meer weten over Baas over je eigen toekomst? Klik hier.

Leven Lang Ontwikkelen

Om tegemoet te kunnen komen aan de innovatievraag van de toekomst zijn in 2030 alleen al de regio Drechtsteden 14.000 extra mbo-opgeleide vakkrachten en 10.000 extra hbo-opgeleide werknemers nodig. Met alleen aanwas zijn we er dus niet – daarom dragen de twee initiatieven bij aan ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “We moeten ons ervan bewust zijn dat inzet op nieuwe instroom alleen onvoldoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Inzet op het bestaande personeel is minstens zo belangrijk voor het bedrijfsleven.”, aldus Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden.

Human Capital

Voor deze twee projecten is een begroting van in totaal €7,2 miljoen opgesteld binnen de Regiodeal Drechtsteden: €2,2 miljoen van het Rijk, €4,6 miljoen van de gemeente. De provincie Zuid-Holland subsidieert via het Human Capital Akkoord de projecten met €400.000. André Flach, portefeuillehouder Economie in de regio Drechtsteden: “Vorig jaar hebben we met het Rijk een Regiodeal afgesloten. Human Capital is hierbinnen een belangrijke pijler. Ik ben blij dat ook de provincie Zuid-Holland door een cofinanciering van €400.000 hier een bijdrage aan levert.”

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van inmiddels meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder ook de provincie Zuid-Holland. Binnen de Human Capital Agenda is plek om met concrete plannen Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend te maken. Zo wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd om het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hier meer over de Human Capital initiatieven.

Zuid-Holland | Nationaal Groeifonds | Quantum | AI | RegMed | Waterstof | Human Capital

€ 646 miljoen kent het Nationaal Groeifonds toe en nog eens € 3,5 miljard reserveert het voor plannen die op lange termijn bij moeten dragen aan het structureel verdienvermogen van Nederland. De potentie van de sterke innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland werd door de overheid duidelijk herkend en erkend. Zo wordt er maar liefst € 615 mln. gereserveerd voor quantumtechnologie, €338 mln. voor het groene-waterstofecosysteem, € 276 mln. voor Artificial Intelligence en € 56 mln. voor Regeneratieve Geneeskunde. Bovendien wordt er € 90 mln. vrijgemaakt voor een Leven Lang Ontwikkelen, een van de speerpunten van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Tenslotte wordt er € 1 mrd. gereserveerd voor een viersporige lijn tussen Leiden en Dordrecht. Die lijn moet 5 innovatiecampussen in Zuid-Holland met elkaar verbinden.

€ 615 mln voor Quantumtechnologie

De grote positieve verrassing van de groeifondsgelden: maar liefst € 615 mln. wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van Quantumtechnologie (€ 54 mln. onvoorwaardelijk, € 228 mln. voorwaardelijk). Er wordt o.a. een ‘House of Quantum’ in Delft neergezet waar onderzoekers en ondernemers elkaar ontmoeten. Delft is wereldleidend op quantum, met de QuTech Campus aan de TU Delft als epicentrum. “We zijn de Nederlandse overheid dankbaar dat het belang en de potentie van quantum zo vroeg al hebben herkend,” schrijft Quantum Delta NL. De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds prijst de hoge kwaliteit van het ingediende voorstel van Quantum Delta: “Dialogic beoordeelt de ecosysteemaanpak van het Quantumdeltaprogramma zelfs het beste van de voorliggende R&D&I-voorstellen.

In het plan schrijft Quantum Delta de excellente kennispositie van de regio te willen vertalen naar een verhoging van de productiviteit. Concrete doelen voor 2027 zijn o.a. 100 nieuwe bedrijven, 2000 PhD’s en drie corporate labs.

€ 276 mln voor AI

Bij de toekenning van € 276 mln. van de middelen voor AI (€ 44 mln. onvoorwaardelijk, € 44 mln. voorwaardelijk, € 188 mln. gereserveerd) erkent de commissie dat Nederland het zich simpelweg niet kan veroorloven om achter te lopen in het benutten van AI. AI is van waarde voor efficiëntere energiesystemen, slimme zorg, en slimme mobiliteit en logistiek. Zuid-Holland is een van de belangrijkste Nederlandse hubs als het gaat om AI. 26% van de Nederlandse AI-startups en -scale-ups zit in Zuid-Holland en er zijn maar liefst 1000 wetenschappers actief met een AI-specialisatie. Bedrijven waarderen het Zuid-Hollandse AI-ecosysteem met name om het missiegedreven karakter. In Zuid-Holland zijn ook alle relevante eindmarkten – maritieme industrie, zorg, agrifood, energie, smart industry en security – vertegenwoordigd.

€ 56 mln voor Regeneratieve Geneeskunde

Het Rijk trekt € 56 miljoen uit voor een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde (€ 23 miljoen onvoorwaardelijk, € 33 miljoen voorwaardelijk). Vanwege de ijzersterke positie speelt het Leidse Bio Science Park hierin een belangrijke rol. Het geld wordt gebruikt voor de hoogwaardige bouw, inrichting en bemensing ervan. Regeneratieve geneeskunde richt zich op nieuwe behandelingen die profiteren van het vermogen van het lichaam om beschadigd weefsel zelf te herstellen. Daardoor is levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig.

Het ontwikkelen van regeneratieve technologieën is complex omdat er gewerkt wordt met levende materialen, zoals cellen en weefsels. Je moet daarom voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Daardoor is het nu nog zeer arbeidsintensief en niet geautomatiseerd. Met de pilotfabriek wordt het voor verschillende materialen (biomaterialen, stamcellen, microweefsels, macroweefsels) mogelijk deze op grotere schaal te maken. Daarnaast kunnen onderzoekers en start-ups gebruik maken van deze faciliteiten. De nieuwe faciliteiten in de vier deelnemende regio’s (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) vormen samen de pilotfabriek. Ze beslaan de hele keten van de ontwikkeling en kleinschalige productie van biomaterialen, stamcellen, micro- en macroweefsels voor gepersonaliseerde toepassingen.

€ 338 mln. voor het groene-waterstofecosysteem

De commissie investeert daarnaast fors in de waterstofeconomie: € 73 mln. wordt voorwaardelijk toegekend en nog eens € 265 mln. gereserveerd. De investering is bedoeld voor de eerste waterstofprojecten, onderzoek, human capital en programmamanagement. De uitgangspositie van Zuid-Holland als Europese waterstofhub is zeer goed: met een sterke industrie zitten vraag en aanbod vlak bij elkaar en bestaande infrastructuur kan gebruikt worden voor waterstoftransport. Bovendien is de regio actief op álle aspecten van de waterstofketen: lokale productie en import, opslag en doorvoer, en toepassing in verschillende sectoren. En dat is uniek in Nederland en Europa.

In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. Maar met productie alleen kan Nederland haar huidige positie als Europese energiehub niet behouden. De vraag, vanuit Nederland en de rest van Europa, is vele malen groter dan wat we in Nederland kunnen produceren. In 2050 zal het grootste deel van de waterstof dan ook worden geïmporteerd. Dat kan alleen dankzij de prominente positie van de Rotterdamse haven als energy port: nu al voorziet de haven in maar liefst 13% van de totale Europese energiebehoefte. Daarmee heeft Rotterdam de ideale uitgangspositie om ook een centrale rol te spelen in de groene-waterstofeconomie in Europa.

€ 1 mrd naar lijn Leiden-Dordrecht

Het meest reserveert het Rijk voor een viersporige OV-lijn die Leiden en Dordrecht met elkaar verbindt. “Met zo’n lijn verbind je in deze regio niet één, maar vijf kenniscampussen tegelijk,” zegt TU Delft-rector Tim van der Hagen. En dat is hard nodig, want Zuid-Holland krijgt in de komende jaren 400.000 extra inwoners te verstouwen. “Dankzij deze lijn kunnen we 208.000 extra woningen bouwen langs de nieuwe OV-lijn. En het levert 70.000 extra banen op,” zegt  commissaris van de Koning Jaap Smit.

€ 90 mln naar Leven Lang Ontwikkelen

Met de grootste werkloosheidscijfers van Nederland in Rotterdam en Den Haag sloot Zuid-Holland in 2019 al haar Human Capital Akkoord met alle belangrijke spelers in Zuid-Holland. De regio stelt 85.000 werknemers in staat zich te ontwikkelen en laat 55.000 werknemers de overstap maken naar een andere sector.

Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt nu € 45 miljoen voorwaardelijk vrijgemaakt en € 45 miljoen gereserveerd om een digitaal scholingsoverzicht te personaliseren en aan een pilot met ontwikkeladviezen voor praktisch geschoolden.