Driver van samenwerking

Slagkracht voor de economie

Board of boards

pointer1

EBZ – Economic Board Zuid-Holland

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) heeft de ambitie het innovatief vermogen te ontsluiten en duurzame economische groei in Zuid-Holland aan te jagen. Dit doet de board door netwerkkracht, denkkracht en lobbykracht te mobiliseren gericht op de belangrijkste economische speerpunten van de regio en de transitieopgaven zoals geadresseerd in de Roadmap Next Economy.

  • Netwerkkracht – de EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid-Holland elkaar ontmoeten. De EBZ brengt ondernemers en bestuurders vanuit de belangrijkste bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel.
  • Denkkracht – De board formuleert een eenduidige en gedragen economische strategie, factbased en met significante inbreng van boardleden en experts vanuit hun organisatie.
  • Lobbykracht – de board positioneert de regio in nationale en Europese netwerken als krachtige economische regio, agendeert de grote opgaven die hieraan verbonden zijn en ondersteunt de lobby van partners op specifieke dossiers.

De board focust daarbij op initiatieven binnen de speerpunten Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart industry en op het vestigingsklimaat voor deze speerpunten. Lees meer over onze missie.

pointer1

Twitter

pointer1

Nieuws

Meer Rotterdammers langdurig aan de slag met leerwerkakkoord

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden en een platform waar medewerkers uit de havensector kennis en ervaring opdoen bij andere bedrijven. Het is een greep uit acties van het Rotterdams Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan. Ook de EBZ heeft dit akkoord ondertekend.

Ondernemers stevig vertegenwoordigd in Economic Board Zuid-Holland

Tien Zuid-Hollandse ondernemers en bestuurders zijn toegetreden tot de Economic Board Zuid-Holland. De board bestaat nu uit vijftien vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, zeven vanuit onderwijs- en kennisinstellingen en zeven vanuit de overheid. Jan Kees de Jager, EBZ-voorzitter en KPN-CFO: “Dankzij de nieuwe leden vergroten we de netwerkkracht van de board. Alle belangrijke clusters en sectoren zitten nu aan tafel.”

Knelpunten arbeidsmarkt Zuid-Holland kosten regio € 6 mld.

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. De Economic Board Zuid-Holland wil daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal human capital akkoord opstellen met concrete doelen, acties en uitvoeringskracht om deze knelpunten aan te pakken.

pointer1

Speerpunten

Human Capital Zuid-Holland

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. Ook staat de regio voor grote transities die veel impact hebben op de arbeidsmarkt. De Economic Board Zuid-Holland stelt daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal Human Capital akkoord op. De board werkt daarbij nauw samen met Provincie Zuid-Holland.

Cybersecurity

Het Nederlandse veiligheidscluster, met de regio Rotterdam-Den Haag als belangrijke hotspot, is één van de grootste van Europa. De regio herbergt internationaal leidende bedrijven, beschikt over een sterke kennispositie en is een proeftuin voor cross-sectorale toepassingen.

Smart Industry

De maakindustrie in Zuid-Holland telt bijna 10.000 bedrijven en heeft een groot aandeel in de werkgelegenheid. Om ook in de toekomst competitief te blijven, staan bedrijven in de hele keten voor de uitdaging om hun concurrentiepositie te versterken en te profiteren van de kansen van digitalisering.

pointer1

Agenda

Op dit moment zijn er geen kalender-items beschikbaar

Economic Board Zuid-Holland
WTC Den Haag
Prinses Margriet­plantsoen 32
2595 BR Den Haag
T: +31 88 4747 255
E: info@economicboardzuidholland.nl