Na de vorige boardvergadering over veiligheid en Defensie bij TNO kwam de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) vorige week vrijdag bijeen in het historische gebouw Arti Legi in het centrum van Gouda. De bijeenkomst richtte zich op de groeiende kansen voor de circulaire economie en de versterking van startups en scale-ups in Zuid-Holland. Hierbij werd doorgepakt op de heldere oproep van Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – in de vorige EBZ-vergadering: “In Zuid-Holland groeien onvoldoende startups door naar scale-ups, en dit vraagt om actie!”. Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – gaf een update over de verkenning van het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland. Tevens werd afscheid genomen van voorzitter Jaap Smit en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht. Ze werden ruimhartig bedankt voor hun inzet voor de EBZ en de regio.

Deze keer was de EBZ te gast bij Campus Gouda, midden in het bruisende centrum van Gouda, in het historische gebouw Arti Legi aan de Markt. Ook tijdens deze bijeenkomst kwamen een paar bredere economische vraagstukken aan bod. De vergadering belichtte de groeiende kansen voor circulaire economie en de ondersteuning van startups en scale-ups in Zuid-Holland.  Het vond plaats in Campus Gouda, die gesteund wordt door onze Human Capital Agenda Zuid-Holland. De gemeente Gouda is formeel geen lid van de EBZ, maar maakt uiteraard wel onderdeel uit van het warme netwerk van de EBZ. Technolution is gevestigd in Gouda, lid van de EBZ en de taskforce Digitale Economie en benadrukte de belangrijke rol van de stad binnen de regio Midden-Holland, samenwerkend met omliggende gemeenten als Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

Kansen voor Circulaire Economie

Tijdens de vergadering werd uitgebreid gesproken over de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ. Nico van Dooren – Voorzitter Taskforce Circulaire Economie en Director New Business & Portfolio Havenbedrijf Rotterdam – lichtte de resultaten en acties van deze taskforce toe. De focus lag hierbij op het ondernemingsklimaat, ook op de korte termijn. We hebben besloten tot blijvende inzet op het vergroten van concurrentiekracht, strategische onafhankelijkheid en een gelijk speelveld in Europa, zowel met andere landen als ten opzichte van virgin materialen. Ook willen we als EBZ meestreven naar het verkorten van overheidsprocedures.

Zuid-Holland als dé hotspot voor startups en scale-ups

Vervolgens hebben we diepgaand verkend hoe het startup- en scale-up ecosysteem in Zuid-Holland verder kan worden verbeterd. In de vorige EBZ-vergadering gaf Tjark Tjin-A-Tsoi – CEO van TNO – aan dat één van de grootste uitdagingen in de regio is dat onvoldoende startups doorgroeien naar scale-ups. Deze boodschap werd serieus genomen en vormde daarom een belangrijk aandachtspunt tijdens de sessie.

Onder leiding van Maaike Zwart – Wethouder gemeente Delft – werd een update gegeven over de huidige verkenning waarbij wordt gekeken hoe meer startups kunnen doorgroeien naar scale-ups. Deze verkenning vindt plaats in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), kwartiermaker Ruben Nieuwenhuis is hiervoor aangesteld. Zuid-Holland heeft inmiddels meerdere succesvolle startup- en scale-up hotspots, maar de uitdaging blijft om deze beter met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor kan Zuid-Holland gepositioneerd worden als dé plek voor startups en scale-ups.

Afscheid voorzitter EBZ Jaap Smit en burgemeester gemeente Dordrecht Wouter Kolff

Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij neemt 1 september afscheid als commissaris van de Koning, dus dit was zijn laatste EBZ-vergadering. Na een mooie speech van vicevoorzitter Martin van Gogh werd hij ruimhartig bedankt voor zijn inzet voor de EBZ en de regio en zijn werk als ambassadeur van de Groeiagenda Zuid-Holland. Ook werd afscheid genomen van Wouter Kolff, nu nog burgemeester van de gemeente Dordrecht, maar voorgedragen als nieuwe Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Ook voor hem was het dus zijn laatste EBZ-vergadering, maar hij zal uiteraard onderdeel blijven uitmaken van ons warme netwerk. We bedankten hem voor zijn waardevolle bijdrage aan de taskforce Human Capital, de EBZ en de regio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Voormalig commissaris van de Koning (cvdK) Zuid-Holland Jaap Smit, nieuwe cvdK Wouter Kolff en Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt, Foto: Jan Puts

 

Op de dag van de Europese Verkiezingen, tekent de Taskforce Circulaire Economie van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) de Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal. Deze ondertekening onderstreept de ambities die de Taskforce Circulaire Economie van de EBZ heeft vastgelegd in de Circulaire actieagenda Zuid-Holland. Met deze circulaire agenda focussen we op het versneld realiseren van de transitie van fossiele naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen op industriële schaal in Zuid-Holland. Op de dag van de Europese Verkiezingen benadrukken we graag het belang van het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit én het scheppen van voorwaarden voor een sterkere businesscase in Europa. Onze ondertekening van de Verklaring van Antwerpen is een heldere oproep aan het nieuwe Europese parlement, de nieuwe Europese Commissie en de lidstaten om de energie- en grondstoffentransitie te versnellen.

Uitdagingen voor klimaatneutrale Europese industrie

Om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050 én om het onlangs gecommuniceerde doel gesteld voor 2040 te behalen, zal de hernieuwbare elektriciteitsproductie in Europa moeten vermenigvuldigen. Ook zullen de investeringen in de industrie zes keer hoger moeten zijn dan in het afgelopen decennium. Deze enorme uitdaging komt juist op het moment dat zowel grote bedrijven als het mkb te maken hebben met de ernstigste economische neergang in een decennium: de vraag daalt, de productiekosten stijgen en investeringen verplaatsen naar andere regio’s. De gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag voor Europese bedrijven: vele locaties worden gesloten, de productie wordt stilgelegd en mensen worden ontslagen. Europa heeft dringend een duurzame businesscase nodig.

“Vandaag zijn de Europese Verkiezingen. Als Taskforce Circulaire Economie van EBZ doen we een heldere oproep: versnel de energie- en grondstoffentransitie en creëer daarvoor de juiste randvoorwaarden in Europa. Daarom ondertekenen wij vandaag de Verklaring van Antwerpen.” – Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal

De Verklaring van Antwerpen voor een Europese Industriedeal is een oproep voor een uitgebreid actieplan om het Europese verdienvermogen als strategische prioriteit te agenderen en de voorwaarden te scheppen voor een sterkere businesscase in Europa. De Verklaring wordt breed gedragen door organisaties in verschillende EU-lidstaten en sluit aan bij wat de EBZ met de Groeiagenda Zuid-Holland beoogt, in het bijzonder:

 • Fondsen beschikbaar stellen om met spoed de infrastructuur, zoals uitbreiding van het elektriciteitsnet en leidingen voor waterstof, voor het energiesysteem van de toekomst aan te leggen, inclusief de bijbehorende Human Capital opgave.
 • Een gelijk speelveld garanderen voor industrieën in Europa met alle mogelijke beleidsinstrumenten, zowel op de energie- als grondstoffenmarkt, inclusief bescherming tegen weglekeffecten.
 • Een slimmer innovatiekader, waarin onder andere hoogwaardige wetenschap en technologische innovatie worden bevorderd, samenwerkingsbeleid is dat openheid en pragmatische resultaten prioriteert, en regelgeving slim wordt ingezet om transities te stimuleren.

De hele Verklaring van Antwerpen lezen of zelf ook ondertekenen? Bekijk deze hier: The antwerp Declaration for a European Industrial Deal (antwerp-declaration.eu)

© Antwerp Declaration

 

– Nico van Dooren, Voorzitter Taskforce Circulaire Economie EBZ

Den Haag – Deal Drechtsteden heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het verkrijgen van een projectsubsidie van €500.000 voor een periode van vier jaar, dankzij de steun van Provincie Zuid-Holland en de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Deze financiële injectie is bedoeld om het dynamische ecosysteem van kennis en innovatie in de regio te versterken, met een bijzondere focus op het aantrekken en behouden van jong talent. Dit is belangrijk voor Deal Drechtsteden, de EBZ en Provincie Zuid-Holland. In de provincie is jong talent nodig om te blijven innoveren.  

Samenwerking in Zuid-Holland is nu belangrijker dan ooit. Met de maatschappelijke uitdagingen en transities waar we momenteel samen voor staan, is het delen van kennis en voortdurende innovatie van cruciaal belang. Deze financiële bijdrage geeft Deal Drechtsteden een boost die het nodig had om samenwerkingen tussen verschillende hubs in Zuid-Holland te kunnen blijven bevorderen. Hierbij richten ze zich in het bijzonder op het aantrekken en behouden van jong talent. Joost Weeda, directeur Deal Drechtsteden: “Aantrekken en behouden van talent is cruciaal voor het innovatieve vermogen van onze bedrijven. Met de steun van Provincie Zuid-Holland maakt het Young Professional programma een sprong voorwaarts. Als Deal Drechtsteden zijn we trots met de erkenning dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het innovatieve ecosysteem en dat we de komende jaren onze kennis en netwerk kunnen delen met de rest van Zuid-Holland.”

Nieuw deelakkoord

Het nieuwe deelakkoord van Deal Drechtsteden genaamd ‘Young Professionals Chapters’, dat door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland wordt bekrachtigd, omvat een breed scala aan activiteiten gericht op het stimuleren van innovatie en kennisdeling. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord is de subsidie voor innovatie, die wordt gebruikt om challenges te organiseren waarbij Young Professionals van verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze samenwerkingen ontstaan vanuit verschillende hubs in Zuid-Holland, zoals de Drechtsteden, Rotterdam, Leiden, Schiedam, en andere regio’s waar innovatieve bedrijven zitten die met hun producten of activiteiten de basis kunnen vormen voor vraagstukken van het programma. Samen worden de hubs de ‘Zuid-Holland Chapters’ genoemd.

Challenges

Een Young Professionals-challenge is een project waarbij jong talent van verschillende bedrijven gedurende meerdere dagen samenwerkt om innovatieve oplossingen te bedenken voor specifieke vraagstukken. Ten eerste bieden challenges een manier voor jong talent om creatieve oplossingen te bedenken voor concrete vraagstukken binnen verschillende sectoren. Dit stimuleert samenwerking tussen bedrijven die deelnemen. Ten tweede dienen de challenges als een katalysator voor het behoud en aantrekken van jong talent in de regio. Door hen actief te betrekken bij uitdagende projecten, worden ze gemotiveerd om te blijven investeren in hun ontwikkeling en carrière binnen Zuid-Holland.

Subsidie

Deal Drechtsteden heeft zich intensief ingezet om deze subsidie te verkrijgen. Met steun van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) is een gedegen aanvraag opgesteld. Joost Weeda: “Bij de aanvraag zijn we actief ondersteund door de Economic Board Zuid-Holland. Zonder de professionele en enthousiaste begeleiding van Aad van Pelt – werkzaam voor het projectteam Human Capital – hadden we het niet voor elkaar gekregen.”. Dit deelakkoord is onderdeel van de Human Capital Agenda 2.0, een initiatief van de Economic Board en Provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag onderstreept het cruciale belang van het Young Professionals-programma van Deal Drechtsteden en de rol die het speelt als kennis- en innovatieplatform. Aad van Pelt, Economic Board Zuid-Holland: “Dit programma doet recht aan één van de routes van de Human Capital Agenda. Door de prettige samenwerking met Joost Weeda zijn we in staat geweest een zeer gedegen deelakkoord op te stellen. Na goedkeuring van dit deelakkoord door de taskforce Human Capital heeft ook de provincie het grote belang hiervan ingezien. Joost en ik hebben er het volste vertrouwen in dat dit deelakkoord tot een groot succes gaat leiden.”

Drechtsteden: een voorbeeldhub in Zuid-Holland Chapters

De belangrijkste uitdagingen van onze provincie zijn het bevorderen van de innovatiecultuur en kennisdeling in de regio, met de logische vervolgstap dat het behouden en aantrekken van personeel een vereiste is om dit voor elkaar te krijgen. Met de subsidie van Provincie Zuid-Holland en ondersteuning van Economic Board Zuid-Holland kan Deal Drechtsteden deze uitdagingen aanpakken en nieuwe mogelijkheden creëren voor innovatie en groei in de regio. Deze  hub,  die in de Drechtsteden is opgezet, kan als voorbeeld dienen voor de andere hubs binnen de Zuid-Holland Chapters. Hiervoor zal het programma op zoek gaan naar bedrijven die open staan voor samenwerking en het delen van kennis met hun Young Professionals, en elkaar.

Meetbaar resultaat en duurzame samenwerking

Het Young Professionals-programma bestaat al sinds 2017 in de Drechtsteden. In 2022 breidde het al uit naar Zuid-Holland met challenges in onder andere Rotterdam, Leiden, Gouda, Gorinchem en Schiedam. De resultaten van de nieuwe subsidie zullen wederom zichtbaar zijn in de vorm van afgeronde challenges, maar ook evenementen, samenwerkingen en kennisdeling tussen tientallen bedrijven per jaar. Direct resultaat en kwantitatieve targets dus, waar bedrijven en inwoners van profiteren. Daarnaast draagt het bij aan het realiseren van een structureel verbeterde arbeidsmarkt door de versnippering in de aanpak in Zuid-Holland tegen te gaan.

 

 

Wil je meer weten over dit deelakkoord of even sparren?

Neem contact op met Aad van Pelt, Strategisch Projectadviseur Human Capital.

In deze column neemt Ron Brans – Strategisch Projectadviseur Human Capital – je op speelse wijze mee in een veelvoorkomend dilemma van ondernemers. Volgens hem voelt  het dilemma tussen de korte-termijn-keuze (productie draaiende houden)  en de lange termijnkeuze (investeren in talentontwikkeling) voor veel Zuid-Hollandse ondernemers als een spagaat. Dit vereist lenigheid van ondernemers, in de vorm van flexibiliteit én innovatie. Daarom is de MKB’ter Challenge gelanceerd, een initiatief van Economic Board Zuid-Holland (EBZ), Provincie Zuid-Holland en Rabobank. Om het beste idee te vinden om talentontwikkeling in Zuid-Holland en daarmee het MKB als geheel een boost te geven. Dit kunnen we alleen samen. Juist daarom hopen we te ontmoeten op 8 juli tijdens hét finale event van de MKB’ter Challenge, waar de finalisten hun ideeën zullen pitchen en er alle ruimte is om te netwerken met andere geïnteresseerden.

“Ik ben groot sportliefhebber. Jarenlang had ik een wekelijkse sportblog totdat een overname van de ondersteunende webhost leidde tot een onwerkbaar format en daarmee tot beëindiging. Geen nood, het was tijd voor wat anders. Een mens moet verder. Ontwikkeling staat voorop en flexibiliteit of lenigheid der geest is een groot goed.

Ik herken die noodzakelijke lenigheid ook bij een goede vriend van mij. Hij heeft een goedlopende comestibleszaak en is een echte MKB-ondernemer. Hij is terecht trots op zijn toko waar veel hard werk in is gaan zitten. Toch is hij niet zonder zorgen. Ontwikkelingen gaan immers snel en hoe speel je daar op een goede manier op in? Blijven mensen nog wel naar een winkel komen, moeten we niet meer doen aan internetverkoop, hoe zet je social media gericht in, kan het voorraadbeheer gedigitaliseerd worden? Vragen waar hij niet bij stilstond toen hij z’n winkel opende en waar in beginsel zijn interesse en kwaliteiten ook niet liggen. Ik zie echter ook dat hij soms ’s avonds blij is dat hij onderuit kan op de bank met werkweken van meer dan 60 uur, want behalve de ruime openingstijden is er natuurlijk altijd nog de boekhouding, de inkoop, het ondernemersnetwerk en nog zoveel meer.

Kortom ik zie een spagaat en waar die voor de schrijver van sportcolumns best aantrekkelijk is, geldt dat veel minder voor een MKB’er. Hij wil best meer inzetten op Leven Lang Ontwikkelen en niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor zijn personeel waar hij zich betrokken bij en verantwoordelijk voor voelt en die wellicht niet uit zichzelf de neiging heeft of de noodzaak voelt om zich in een formele setting te laten onderrichten. Maar waar, hoe en wanneer? Een bordje op de deur met “De winkel is gesloten, we zijn op cursus om u nog beter te kunnen bedienen”, een directieve opdracht aan het personeel, het kan tegenwoordig (gelukkig) allemaal niet meer.

Spagaten zijn van alle tijden en lenigheid van geest en lichaam zijn nodig om ze aan te kunnen. Ik was mij daar van bewust toen ik blogs schreef over de Uchimura’s en Biles’ van deze wereld. Ik word me daar nu steeds sterker van bewust nu ik me met arbeidsmarktbeleid en specifiek in relatie tot het MKB bezighoud. Gelukkig hebben we vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland (samen met Provincie Zuid-Holland en Rabobank) precies op dat punt een Challenge op- en uitgezet: de MKB’ter Challenge. Partijen die een oplossing denken te hebben voor dit vaak duivelse dilemma kunnen dat bij ons kenbaar maken. Het is mede aan jullie om de nood te lenigen en de spagaat blijvend mogelijk te maken. Dus, zie ik jou op 8 juli? Meld je snel aan, want het aantal plekken is beperkt!”

– Ron Brans, Strategisch Projectadviseur Human Capital

 

© Vecteezy.com

Recent vond de EBZ Voorjaarsbijeenkomst plaats bij GKN Fokker Aerospace in Papendrecht. De bijeenkomst had een focus op vrede, veiligheid en innovatie. Gastheer namens GKN Fokker Aerospace Arjen Landman heette de aanwezigen welkom, waarna Jaap Smit, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een persoonlijke bijdrage gaf. Keynote spreker David van Weel, Assistant Secretary General Innovation, Hybrid, and Cyber bij de NAVO belichtte hedendaagse dreigingen zoals conflicten in Oekraïne en sabotage in Europa. De bijeenkomst benadrukte de noodzaak van technologische innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een veerkrachtige defensie-industrie en een veilige toekomst.

‘Si vis pacem, para bellum.’ Als u vrede wilt, bereid u dan voor op oorlog, wisten de Romeinen al. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en EBZ voorzitter Jaap Smit haalde klassieke adagium aan tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de EBZ. Deze bijeenkomst stond in het teken van defensie en veiligheid in brede zin, zoals energieveiligheid, de bescherming van vitale infrastructuren en investeringen in technologische innovaties voor strategische onafhankelijkheid.

Namens gastheer GKN Fokker Aerospace nam Arjen Landman (CCO) ons mee langs de meer dan 100 jarige geschiedenis van de luchtvaartindustrie in Nederland. Nederland staat bekend om zijn hoogwaardige en technologisch innovatieve toeleveringsindustrieën voor complexe systemen. Om hierop als land en regio voort te bouwen, is samenwerking nodig en daarnaast ondersteuning en een op de lange termijn gerichte overheid.

De hoofspreker David van Weel, Assistant Secretary General Innovation, Hybrid, and Cyber bij de NAVO, schetste in een indrukwekkende vogelvlucht de dreigingen waar NAVO-landen en in het bijzonder het Europese continent voor staan. Naast het actieve oorlogsgebied in de Oekraïne, zijn er sabotageacties in verschillende Europese landen en is er sprake van beïnvloeding om verdeeldheid in de samenleving te zaaien en de democratie te ondermijnen.

Hoe maken we ons weerbaarder?

Na dertig jaar afbraak en roofbouw plegen op onze eigen defensie, moet dat gerepareerd worden. De dreiging is groot en een volgend conflict zal ons allen kunnen treffen. Terwijl voor klassieke oorlogsvoering nog steeds veel artillerie nodig is, vereist een betere verdediging ook veel technologie en innovatie. David van Weel riep op om na te denken wat jij vanuit jouw eigen bedrijf, kennis en kunde kan betekenen in het beschermen en weerbaarder maken van onze omgeving, waardoor de drempel om ons aan te vallen hoger wordt.

Het is van essentieel belang dat de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) hier gezamenlijk mee aan de slag gaat. Naast infrastructuur moeten we ook de weerbaarheid van de samenleving versterken. Finland biedt hierin een goed voorbeeld. Het is belangrijk om te anticiperen op hoe schadelijke actoren processen kunnen verstoren en ons daartegen te wapenen. Innovatie is hierin cruciaal: we hebben niet de middelen om traditioneel grondig te werk te gaan. Oekraïne laat hier sterke staaltjes van zien. Bijna alle civiele technologie en innovatie heeft een dual use richting zowel veiligheid als defensie. Het is van groot belang deze kansen te spotten én de toepassing ervan mogelijk te maken.

Na de inspirerende toespraken werd er druk nagepraat door vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die zich bewust werden van de urgentie om gezamenlijk aan een veilige toekomst te werken.

Vervolg

Welke toegevoegde waarde heeft Zuid-Holland in de defensieopgave en welke bijdrage kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren aan een innovatieve en veerkrachtige defensie-industrie? Die vraag beantwoordde adviesbureau Berenschot in opdracht van Provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter in een uitgebreid onderzoek naar de invloed van de regio om bij te dragen aan deze sterke industrie.

Zuid-Holland beschikt over de technologische expertise die cruciaal is voor het moderniseren van onze krijgsmacht en heeft kostenvoordelen ten opzichte van andere regio’s; dat is één van de conclusies. Lees hier verder.

© Foto: Edith Bentvelsen, Algemeen Directeur Ter Laak Orchids

Als je door het Westland rijdt springt met name één van de gebouwen eruit. Langs de N211 in Wateringen staat een enorm gebouw met daarop de letters ‘Ter Laak’. De kassen van Ter Laak Orchids staan vol innovaties en jaarlijks worden er op duurzame wijze zo’n 9 miljoen orchideeën per jaar geteeld. Aan het roer van de organisatie staat Edith Bentvelsen, ‘ik ben geboren in de tuinbouw’, zoals ze zelf vertelt. In dit interview vertelt ze vol passie over de innovaties in de orchideeënkwekerij, welke uitdagingen zich in de toekomst vormen en hoe de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) hierin kan ondersteunen.

Mijn opa was voorzitter van de bloemenveiling. Op zondag liepen we regelmatig samen door de veilinggebouwen. Mijn vader was kweker. Wij woonden naast ons bedrijf dus als ik uit school kwam liep ik naar ons bedrijf waar mijn ouders beiden aan het werk waren. Mijn zussen en ik werkten in vakanties mee in het bedrijf. Tuinbouw is mij met de paplepel ingegoten. Na mijn studie Communicatie aan de Hogeschool Utrecht ben ik mijn roots met mijn opleiding gaan combineren. Dat ben ik altijd blijven doen. Gestart op de communicatieafdeling van toen Bloemenveiling Westland, vervolgens 20 jaar communicatie-, organisatieadvies en interim management in de tuinbouwsector als zelfstandige, met een onderbreking van 4 jaar als Manager Communicatie bij het Productschap Tuinbouw. Ondertussen heb ik ook een studie Bedrijfskunde gevolgd om mijn kennis te verbreden. Inmiddels ben ik algemeen directeur bij Ter Laak Orchids. Hier heb ik de kans gekregen om mijn ervaring in communicatie, organisatieadvies en interim management te combineren met mijn jeugdliefde: mijn passie voor het levende product.

Edith in de bloei van haar leven: Sinds 2018 Algemeen Directeur van Ter Laak Orchids

“In de laatste jaren is Ter Laak Orchids aanzienlijk gegroeid; momenteel werken er 250 mensen bij ons. De eigenaren besloten op dat moment dat ze zich moesten richten op waar ze goed in waren: het kweken van orchideeën, het handhaven van een goed assortiment en het maximaliseren van de productie-efficiëntie. Het strategische en managementaspect van het bedrijf lag niet binnen hun expertise, dus besloten ze dat het goed zou zijn als iemand anders die rol op zich nam.

In 2018 vroeg Ter Laak Orchids mij hen te helpen met de organisatie-ontwikkeling van het groeiende bedrijf. Ik vond de ambitie van het bedrijf aansprekend en had veel gevoel bij het ‘DNA’ van het familiebedrijf; ambitieus, samen, betrokken, vooroplopend.  Zo ben ik, zes jaar geleden toegetreden tot de directie als algemeen directeur, waarbij ik me bezighoud met het management, de organisatiestrategie en de externe vertegenwoordiging, Met veel enthousiasme ben ik dan ook aan boord gekomen bij de EBZ.”

Verduurzaming bovenaan prioriteitenlijstje

“Wij zijn als Ter Laak Orchids volop bezig met duurzaamheid. Onze ambitie is om in 2030 volledig circulair te worden, wat inhoudt dat we zonder fossiele brandstoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen werken, en emissievrij zijn. Tegenwoordig is duurzaam ondernemen eigenlijk gewoon ondernemen, ‘sustainability is the ability to sustain your company’. Maar we investeren niet alleen in circulariteit, maar ook in ons team. Daarnaast zetten we sterk in op robotisering, gezien de stijgende kosten en afnemende beschikbaarheid van arbeid. Bovendien wordt technologie steeds belangrijker, zowel op zichzelf als in het gebruik van data. Binnen de hele glastuinbouwsector wordt momenteel hard getrokken aan verduurzaming: de doelstelling van de glastuinbouwsector als geheel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daar proberen wij als bedrijf een bijdrage aan te leveren door een trekkersrol te vervullen binnen onze productgroep en de glastuinbouwsector.”

De toekomstige rol van de glastuinbouwsector in Nederland

“Ik denk dat ruimte en samenwerking hele belangrijke aspecten zijn. Op dit moment beslaat de glastuinbouw slechts 2% van de ruimte in Zuid-Holland, wat niet overdreven veel is. Echter, het is wel vooral geconcentreerd in het Westland. De glastuinbouw vormt een cluster van productiebedrijven, handelsbedrijven, technische toeleveranciers, kennisinstellingen en veredelaars. Om dit te behouden, moeten we blijven investeren in productie. Een kenniscluster kan namelijk niet groeien zonder te produceren. Naar de toekomst toe zullen we ons ook moeten concentreren op technologische innovaties in de glastuinbouw. Dit is met name relevant in het kader van de wereldwijde voedselvoorziening, maar ook in de voorziening van groen in huis en in de omgeving. Zoals ik net al zei, kan een kenniscluster niet groeien zonder te produceren. Aangezien Nederland natuurlijk maar een relatief klein land is, is de export van kennis – op het gebied van technologische innovaties in de glastuinbouw – misschien nog wel belangrijker.”

 

Edith Bentvelsen als vertegenwoordiger van de glastuinbouwsector lid van de EBZ

“Ik ben geen CEO van een groot bedrijf zoals Shell en Rabobank. In plaats daarvan zie ik mijn rol binnen de EBZ veel meer als vertegenwoordiger van de glastuinbouwsector. Deze sector bestaat uit een groot aantal mkb-bedrijven, waaronder kwekers, handelsbedrijven, veredelaars en toeleveranciers. Ter Laak Orchids heeft een prominente positie in de sierteeltsector en daarom voel ik een zekere verantwoordelijkheid om de glastuinbouw te vertegenwoordigen.”

Volgens Edith is het belangrijk om de glastuinbouw terug te zien in de EBZ. Ze vertelt: “Ik denk dat het enorm belangrijk is dat we niet alleen een bijdrage leveren aan het speelveld in Zuid-Holland, maar ook duidelijke verbinding hebben met andere partijen. De glastuinbouw is een belangrijke economische factor in Zuid-Holland en wanneer we kijken naar de thema’s- zoals CO2-reductie, ruimtegebruik, mobiliteit, arbeid en economische groei – dan zien we een gedeeld belang. We delen deze regio en moeten samenwerken om vooruitgang te boeken. Het begrijpen van elkaars bezigheden, het delen van kennis en samen oplossingen vinden is cruciaal.”

Op de vraag: “Wat kun jij de EBZ bieden?” antwoordt Edith: “Als bedrijf zijn we natuurlijk actief binnen onze eigen sector. We werken nauw samen met andere kwekers en partners in de keten, zoals handelspartijen en zijn goed op de hoogte van wat er speelt en wat belangrijk is in de sector. Onze troef is onze kennis van de sector, de behoeften ervan en de waardevolle maatschappelijke bijdrage die de sector kan leveren. Wat wij kunnen bieden, is de verbinding die we leggen tussen de EBZ en andere sectoren. Oplossingen die we gezamenlijk bedenken voor problemen elders kunnen we  binnen onze sector toepassen en andersom.

Als we kijken naar de thema’s, dan speelt bijvoorbeeld de energietransitie een grote rol. Vaak moeten we regionaal samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken. Kijk maar naar wat er nu gebeurt in de tuinbouw, vooral in regio’s zoals het Westland, waar initiatieven zoals aardwarmteboringen en de ontwikkeling van warmtenetten voornamelijk vanuit ondernemerschap binnen de tuinbouwsector worden gestart. Dit heeft een breder maatschappelijk belang, omdat de opgewekte warmte niet alleen voor de tuinbouw kan worden gebruikt, maar ook voor gemeenten en andere instellingen. Een ander voorbeeld is het CO2-vraagstuk. Wij gebruiken CO2 in onze kassen om onze planten te laten groeien. Als we naar niet-fossiele brandstoffen overstappen, hebben we echter nog steeds CO2 nodig. Dus hier kunnen verbindingen worden gelegd tussen sectoren om overschotten aan CO2 te benutten.”

Edith Bentvelsen: “De kracht van de EBZ ligt het aanpakken van maatschappelijke thema’s dankzij samenwerking.”

Een belangrijk maatschappelijk thema binnen de tuinbouwsector is natuurlijk de arbeidsmigratie. Maar volgens Edith reikt dit thema veel verder dan dat: “Ik denk dat arbeidsmigratie een breed maatschappelijk thema is, dat niet alleen relevant is voor de tuinbouwsector, maar voor veel andere sectoren in Zuid-Holland. We moeten samen oplossingen vinden voor dit maatschappelijke vraagstuk, omdat arbeidsmigratie niet beperkt is tot een paar sectoren, maar van toepassing is op veel sectoren waar productiearbeid plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om verbindingen te leggen tussen die verschillende sectoren. Zoals ik eerder op LinkedIn schreef, is het belangrijk dat er een dialoog plaatsvindt tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is precies waar de kracht van de EBZ ligt: het creëren van die samenwerkingsdriehoek, die allemaal kunnen bijdragen aan het aanpakken van het thema arbeidsmigratie. Edith over de EBZ: “Begrip, verbinding en samen oplossingen zoeken”

Begrip, verbinding en samen oplossingen zoeken zijn voor mij essentiële kernwoorden. Ik geloof dat het belangrijk is om aan tafel te zitten, niet alleen om ons verhaal goed te kunnen vertellen, maar ook om naar anderen te luisteren en samen die verbinding te zoeken.

Tot slot vroegen we Edith: “Heb je nog iets wat je vanuit jullie organisatie belangrijk vindt om te benadrukken in het kader van de samenwerking binnen de EBZ?”. Haar antwoord luidt als volgt: “Mijn verwachting is dat we proactief bijdragen aan oplossingen voor problemen die niet alleen bij ons, maar ook in andere sectoren spelen. We hebben het gehad over energie, arbeidsmigratie, en nog veel meer. Daar sta ik voor en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, in het belang van Zuid-Holland. Als glastuinbouw zijn we daar een belangrijk onderdeel van.”

© Foto: Ter Laak Orchids

1 mei – De dag van de arbeid. De grondtoon van de Dag van de Arbeid is het gevoel van internationale verbondenheid. In Zuid-Holland, een provincie die een cruciale rol speelt in de Nederlandse en zelfs internationale economie, is dit gevoel van verbondenheid meer dan ooit van belang. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) bestaat uit de belangrijkste spelers van Zuid-Holland uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Samen zetten de boardleden zich in voor het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de Zuid-Hollandse economie en het vestigingsklimaat in onze regio. Wat we in Zuid-Holland bedenken, uitvinden en produceren, zien we terug in de hele wereld. Vandaag, op de Dag van de Arbeid, kijken we terug op de activiteiten en prestaties van de EBZ in 2023. Met trots presenteren we ons jaarverslag met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en resultaten van het afgelopen jaar.

Download hier het EBZ jaarverslag van 2023

In 2023 is de EBZ vooral bezig geweest met het op orde krijgen van de (financiële) basis en de herijking van de focus en prioriteiten voor de komende periode.

 De grootste mijlpalen op een rijtje:

 • Maart: De staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat heeft een werkbezoek gebracht aan Zuid-Holland. Samen met de provincie, SpaceNed en de NL Space Campus is de staatssecretaris bijgepraat over de ruim aanwezige hightech-maakindustrie die als toeleveranciers voor defensie kunnen dienen, inclusief de inzet die wij plegen op Human Capital.
 • Mei: De EBZ heeft het avondprogramma van het werkbezoek van Invest-NL aan Zuid-Holland gehost. Invest-NL kwam met nieuwe directeur Rinke Zonneveld op bezoek waarbij bijzondere aandacht was voor de thema’s deeptech en energie- & grondstoffentransitie.
 • Juni: De allereerste EBZ-Voorjaarsbijeenkomst is een feit. In het provinciehuis Zuid-Holland waren ruim 100 mensen aanwezig, heeft Jaap Smit een toespraak gegeven en waren thematafels waar aanwezigen inhoudelijk het gesprek met elkaar konden voeren.
 • November: Het Diner! We organiseerden samen met de MRDH, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en InnovationQuarter Het Diner bij Het Depot in Rotterdam. Met 120 aanwezigen en bijdragen van Jaap Smit, Ludo Baauw (CEO van Intermax) en Jeroen van den Hoven (professor Ethiek & Technologie bij de TU Delft) was het een geslaagde avond.

 

De taskforces en kopgroepen op een rijtje:

 • Human Capital: Onder de taskforce Human Capital zijn in 2023 weer diverse nieuwe projecten gestart. Er is inmiddels €3,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd.
 • Energietransitie: In de taskforce energietransitie was in 2023 netcongestie een belangrijk dossier. Ook is aandacht besteed aan onder andere geothermie en waterstof.
 • Technologische Industrie: De taskforce Technologische industrie heeft in 2023 een review uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in verdere strategieontwikkeling.
 • Digitale economie: De taskforce digitale economie is in 2023 gevraagd om een klankbord/programmaraad voor Digitalzh te worden, een programma voor digitalisering van het mkb uitgevoerd door InnovationQuarter. Daarnaast is gesproken over cyberweerbaarheidsinitiatieven en human capital.
 • Circulaire economie: In de taskforce circulaire economie was in 2023 ruimte voor de transitie naar een circulaire economie een belangrijk thema. Daarnaast is veel aandacht geweest voor de grondstoffentransitie, met name in het Havenindustrieel Complex.
 • Kopgroep innovatiecampussen: De kopgroep innovatiecampussen is in 2023 meer gaan werken conform de taskforcewerkwijze, daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland €3 miljoen beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling van de innovatiecampussen.

 

“Wat gebeurde er op het gebied van Public Affairs?

 • In januari hebben we samen met de Economic Development Board Drechtsteden en de Economic Board The Hague een open brief over het belang van Internationaal Talent verstuurd aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en OCW en de leden van de Tweede Kamercommissies.
 • In maart waren Provinciale Statenverkiezingen. We hebben een brief verstuurd aan informateur Arie Slob met daarin het aanbod voor de nieuwe coalitie van de provincie Zuid-Holland.
 • In november waren Tweede Kamerverkiezingen. Voorafgaand hebben we een advies aan verkiezingscommissies van de diverse politieke partijen verstuurd.
 • Na de verkiezingen hebben we een informatiefiche over Zuid-Holland aan alle (nieuwe) Tweede Kamerleden gestuurd. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waarvoor Kamerleden en rijksambtenaren zijn benaderd, om Zuid-Holland ook op nationaal niveau de politiek-bestuurlijke aandacht te geven die het verdient.

 

“Wat zijn de resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland?”

In juli vond de Conferentie Groeiagenda Zuid-Holland plaats, waar vertegenwoordigers van de 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden samen kwamen. Het thema ‘Brede Welvaart’ stond centraal. Enkele resultaten van de Groeiagenda Zuid-Holland in 2023:

 • €3,6 miljard toegevoegde waarde bereikt met de Human Capital Agenda

 

En, wat nog…?

Lees het hier in ons jaarverslag

Graag laten we jullie kennismaken met onze nieuwe collega, Cees-Jan van Overveld, die binnen ons Human Capital Programmateam zal fungeren als  senior beleidsmedewerker. Hij zal zich inzetten om de samenwerking met collega’s versterken om – met focus op human capital – de economie in Zuid-Holland te bevorderen. Hierbij zal hij acteren in het publiekprivate netwerk rond de Economic Board én Provincie Zuid-Holland. We zijn blij met je komst, Cees-Jan! Benieuwd naar onze nieuwe collega? Met onderstaande vragen maak je alvast kort kennis met Cees-Jan.

Wat breng jij mee in het Programmateam Human Capital?

Als senior beleids- en bestuursadviseur heb ik inmiddels de nodige relevante kennis en ervaring opgedaan. Ruim dertig jaar geleden ben ik gestart als adviseur bedrijfsontwikkeling bij het Landbouwschap. Het zogenaamde ovo-drieluik (onderzoek, voorlichting en onderwijs) was de sleutel voor de ontwikkeling van de sector en werkenden in de sector. Het vervolg van mijn loopbaan omvatte verschillende functies bij de rijksoverheid (LNV, VWS en OCW) en advieswerk (vaak in het beroepsonderwijs). Met enige regelmaat kwam ik ook bij gemeenten en provincies over de vloer. Nu ga ik bijdragen aan het drieluik (de ‘triple helix’) van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid voor o.a. het ontwikkelen van ‘menselijk kapitaal’. Na ruim dertig jaar is dit nog steeds actueel en sleutel voor een brede welvaart.

Waar komt je keuze voor deze nieuwe carrièrestap vandaan; Wat verwacht je tegen te komen en te gaan doen bij de Economic Board en Provincie Zuid-Holland?

Het klinkt als een cliché, maar het was voor mij weer eens tijd om ander werk te gaan doen. En dat lukt vaak het beste wanneer het nieuwe werk deels in het verlengde ligt van opgedane kennis en/of ervaring. En voor mijn werk voor het programmateam van de HCA Zuid-Holland is dat het geval. Het is ook een mooie mix van beleid én uitvoering. Binnen de HCA ga ik me met name inzetten voor het zogenaamde Bouwen-spoor: bijdragen aan de samenwerking van organisaties binnen en buiten de kring van de Economic Board en de provincie Zuid-Holland gericht op een weerbare en wendbare arbeidsmarkt met werkzekerheid voor werkenden. Want voldoende geschikte mensen zijn noodzakelijk voor de regionale economische ontwikkeling en de daarbij behorende transities.

Welk vraagstuk rond human capital is wat jou betreft momenteel het meest urgent; Wat wil je als eerste aanpakken?

Wat mij opvalt is dat Zuid-Holland enerzijds een economisch krachtige provincie is en anderzijds regio’s kent met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland. Het zo mooi zijn als iedereen in Zuid-Holland in staat is mee te (blijven) doen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de provincie. Dat levert voordeel op voor henzelf en voor Zuid-Hollandse bedrijven en instellingen. Binnen de HCA sluit dat aan op de doelstelling inclusie. Eenieder zou de kans moeten hebben zich te ontwikkelen. Voor vele mensen en bedrijven is dit vanzelfsprekend en al goed geregeld, anderen kunnen nog een zetje in de rug gebruiken.

Welkom bij het team, Cees-Jan. We kijken uit naar de samenwerking!

 

Even sparren?

Dat kan! Neem contact op met Cees-Jan via cjwa.van.overveld@pzh.nl.

Eind 2009 stapt Elisabeth Minnemann de wereld van de hogescholen binnen. Het is, zegt ze, liefde op het eerste gezicht en al snel heeft ze een gevoel van: “Wauw, dit doet er echt toe. Het hbo is zo’n emancipatiemotor!” Minnemann vervult de rol van Voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool en is recentelijk toegetreden tot de Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Als vertegenwoordiger van de Zuid-Hollandse hogescholen, is haar inzet werken aan innovatie. Haar toewijding aan de EBZ wordt gewaardeerd: ze gelooft dat het essentieel is om verschillende perspectieven samen te brengen, moedigt aan tot meer trots over de kennisintensieve samenwerking in de regio én benadrukt het belang van een nauwe band tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor regionale welvaart. In dit interview meer over haar persoonlijke achtergrond, de positie van de hogeschool en haar ervaringen in en ideeën over de EBZ.

Sinds 2009 werkt Elisabeth Minnemann, op twee jaar na, als leidinggevende of bestuurder op hogescholen. Na Rotterdam komt Breda en sinds medio 2020 is ze Voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Ze spreekt met passie over de combinatie van praktijkgericht onderzoek en onderwijs, over studenten die leren hun talenten optimaal te ontwikkelen en over samenwerking met andere hogescholen en partners. Als lid van de EBZ vertegenwoordigt Minnemann de vier Zuid-Hollandse hogescholen. Haar inzet is werken aan innovatie. “Wij brengen talent mee en zijn een belangrijke partner in de samenwerking met overheid en bedrijven,” zegt ze.

Diversiteit in perspectieven

Elisabeth Minnemann is geboren en getogen in Duitsland in een multicultureel gezin. Haar moeder is Duits, haar vader half Duits, half Portugees. “Diversiteit in perspectieven, verschillende stijlen en manieren om naar de wereld te kijken kreeg ik als waarde mee. Dat is een cadeau”, zegt ze daarover. Op de middelbare school is filosofie haar favoriete vak. Ze besluit haar interesse te volgen en studeert psychologie en filosofie, in Bonn en Heidelberg. Therapeut wil ze niet worden, ze legt zich toe op de (theoretische kant van) de ontwikkelingspsychologie. In haar onderzoek, vooral gericht op ouderen, houdt ze veel zogeheten biografische interviews, waarin het gaat om levensloop en identiteit van de geïnterviewde. Minnemann:

“Twee belangrijke dingen die ik daarbij heb geleerd zijn, ten eerste, goed luisteren en ten tweede dat het beeld dat iemand van de eigen toekomst heeft de waarneming van de tegenwoordige tijd inkleurt. Dit geldt voor personen en, zo heb ik uit die tijd meegenomen, ook voor organisaties.”

Elisabeth Minnemann werkt als onderzoeker in Heidelberg als zij (heel klassiek, zegt ze) op een bruiloft in Duitsland een Nederlandse man ontmoet, met wie het zo goed klikt dat ze besluiten samen door te gaan. In 1996 trouwt ze. Na enig wikken en wegen en omdat onderzoekswerk minder plaatsgebonden is, verhuist ze naar Nederland. Dat is één jaar daarna. “Ik heb er geen spijt van, want na zo’n verhuizing ben je natuurlijk niet helemaal weg. Ik kom nog vaak in Duitsland terug.” Minnemann heeft naast de Duitse ook de Nederlandse nationaliteit.

“Wauw, dit doet ertoe”

Van Onderzoek naar Bestuur

Eenmaal in Nederland werkt ze eerst als onderzoeker en stapt dan over naar een adviesbureau, waar ze zich richt op advisering in de ouderenzorg. “De impact van fundamenteel onderzoek is vaak iets op lange termijn. Bij advieswerk zie je sneller wat het resultaat is.” Ook werkt ze een periode in Maleisië, als adviseur bij een commercieel bureau dat zich richt op transformatie van organisaties. Weer terug in Nederland (in 2009) kiest ze zelf ook voor een verandering. Ze wil zich meer met een organisatie dan met een opdracht verbinden. Die organisatie wordt de Hogeschool Rotterdam, waar veranderplannen moeten worden uitgevoerd. “Dat was precies mijn vak en paste ook goed bij mijn ervaring in de ontwikkelingspsychologie”, zegt ze. Ze is er eerst directeur van het Instituut voor Managementopleidingen en later directeur van het Instituut voor Bedrijfskunde.

Een passie voor Hoger Onderwijs

Over het werk voor de hogeschool is Elisabeth Minnemann al snel enthousiast. “Wauw, dit doet er echt toe. Het hbo is zo’n emancipatiemotor!” Ze is een korte periode directeur programma Internationaal bij de gemeente Den Haag, waarna ze weer terugkeert in de wereld van het hoger onderwijs. Eerst als voorzitter van het bestuur van Hogeschool Breda en sinds de zomer van 2020 als voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Daar is haar benoeming inmiddels tot de zomer van 2028 verlengd.

De werkruimte van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool zijn te vinden op de tweede etage van de hoofdvestiging, dichtbij het station Den Haag Holland Spoor. Elisabeth Minnemann laat de ruimte zien waar de bestuurders vergaderen. Vanuit die zaal is de centrale hal van het imposante gebouw heel goed te observeren. Met duizenden studenten uit binnen- en buitenland, die kunnen kiezen uit vele tientallen opleidingen, is er in de hal en in de ruimtes er omheen altijd reuring. Minnemann en haar collega’s kijken er graag naar. Ze geniet van de dynamiek en de diversiteit. “Wij staan als De Haagse Hogeschool midden in de maatschappij. Onze studenten leren samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en perspectieven. Dat is een heel belangrijke startpositie, want in je professionele leven werk je meestal niet alleen met mensen samen, zoals jijzelf. Daarbij is het onze strategie om ons te richten op het eindresultaat dat iedere student kan halen in plaats van naar gelijke startkansen te streven.”

Innovatiegericht onderwijs

Voor de komende jaren ligt de focus van De Haagse Hogeschool op de thema’s rechtvaardige samenleving (stedelijke ontwikkeling, gezondheid en zorg), digitalisering (kunstmatige intelligentie en cybersecurity) en duurzaamheid.

Elisabeth Minnemann wijst op het plan dat voor de toekomst van De Haagse Hogeschool is gemaakt. Daarover zegt ze: “De titel is ‘Onderzoekend leren met impact’ en daarin zit alles wat ik belangrijk vind. Wij zijn niet een opleidingsfabriek, maar een kennisinstelling. Wij leiden professionals op en professionals die impact willen hebben, die moeten ook leren buiten de randen van hun eigen specialisme te kijken. Onze studenten leren een onderzoekende houding te hebben. Wij hebben geen ‘l’art pour l’art-vakken’, er moet altijd iemand of een organisatie zijn met een maatschappelijke vraag. Het gaat om toepassing van kennis. En om co-creatie, want de kennis die hier verder wordt ontwikkeld, komt voor een groot deel uit het werkveld. Onze onderzoeksresultaten komen meteen weer terug in de onderwijscurricula.”

“Co-creatie en innovatie staan centraal in hogescholen en in de EBZ”

Elisabeth Minnemann benadrukt dat De Haagse Hogeschool niet op een eiland ligt. “We zijn een netwerkhogeschool. Je moet iets kunnen betekenen voor je omgeving – onze studenten doen bijvoorbeeld ook onderzoek hier in de wijken – en voor je partners.” Samen met Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland vormt De Haagse de Zuid-Holland Impact Alliantie (ZHIA) om daar nadere invulling aan te geven. “Wij willen dat het praktijkgerichte onderzoek groeit. Wij doen nu zo’n 20 jaar onderzoek en de universiteiten al ongeveer 500 jaar. We hebben iets in te halen, maar brengen ook een vernieuwende aanpak. Alle vier de ZHIA-hogescholen zijn hierbij even geëngageerd en willen dit verder brengen en ik ben daar erg trots op.”

Elisabeth Minnemann en de EBZ: Streven naar impact en samenwerking

Elisabeth Minnemann vertegenwoordigt de Zuid-Hollandse hogescholen in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), waar zij in 2023 lid van is geworden. Dat de hogescholen meedoen in de EBZ vindt zij interessant, relevant en ook logisch, omdat het gaat over samenwerken aan de welvaart in de regio en over toekomstplannen, zoals die zijn vastgelegd in de Groeiagenda Zuid-Holland. Volgens haar gaat het ook in de EBZ om het vergroten van de impact. Vanuit die optiek lijkt het haar een goede zaak als de vertegenwoordiging van de hogescholen in de EBZ verder zou worden versterkt. “Waarom zitten we er niet alle vier? Wij zijn belangrijke partners in de triple helix. De gezamenlijke hogescholen hebben 110.000 studenten en het is belangrijk die positie mee te nemen in het plannen van alles wat wij hier doen. Bovendien, de thema’s die in de EBZ aan de orde komen, zoals energietransitie en de arbeidsmarktontwikkelingen, zijn ook thema’s die bij de hogescholen op de curricula staan.”

“Onze regio heeft het nodig met elkaar vast te stellen waar onze kracht ligt. Die beweging maken we daar aan tafel samen. Wat in de EBZ duidelijk wordt, is dat het de moeite loont verschillende perspectieven samen te brengen en dat merk je natuurlijk in de gesprekken,” zegt Minnemann. Als voorbeeld noemt ze het belang van internationale studenten. “Als wij zeggen dat dat belang groot is, lijkt het op die reclame van ‘Wij van WC-Eend…’, maar als de werkgevers in de regio dat ook onderschrijven, is het iets anders.”

Samenwerking en Innovatie in de EBZ

Elisabeth Minnemann vindt twee begrippen, die heel belangrijk zijn in de hogescholen, ook cruciaal in de samenwerking in de EBZ. Ten eerste co-creatie vanuit de gedachte dat ieders inbreng even belangrijk is en je echt samen vormgeeft aan gedeelde ambities. Het tweede kernbegrip is voor haar innovatie. “Je wilt met elkaar een bijdrage leveren aan een innovatieve regio. Wij als hogescholen brengen daarvoor het talent mee en het onderzoek. Het toepassen van kennis is de manier van innovatie die je bij ons op de hogescholen leert, maar dat moet je wel ergens doen en dat gebeurt in de regio. Maar dat kan niet zonder te weten waar de regio behoefte aan heeft. Dus is het belangrijk te horen wat de bedrijven en de overheid hierover vertellen. En dat vindt in een heel geconcentreerde vorm aan die EBZ-tafel plaats. Of soms aan sub-tafels, want bij bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de human capital agenda, kun je ook met deel van de leden van de EBZ al tot nadere samenwerking en ideeënvorming komen.”

Op de vraag wat de EBZ in haar ogen anders zou kunnen of moeten doen, komt Elisabeth Minnemann met de suggestie meer trots uit te stralen. “We zouden meer uit mogen dragen dat onze regio zo ontiegelijk kennisintensief is. Waar zijn er nu drie universiteiten en vier hogescholen op zo’n klein oppervlak? Ook vind ik het belangrijk te beseffen dat een samenspel tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, zoals wij die hebben, misschien wel vanzelfsprekend lijkt, maar dat niet is. Dat wij zo samenwerken, is een enorme kracht.”

© Foto’s: De Haagse Hogeschool

Economic Board Zuid-Holland doet aanbod aan de informerende partijen: klaar voor actie! Met de afgelopen verkiezingen van 22 november nog vers in ons geheugen, is de formatie van een nieuw kabinet iets wat de Nederlanders in zijn greep heeft. In deze periode van onzekerheid worstelen velen met vragen als: “Waar gaat een nieuwe coalitie zich voor inzetten?” en “Hoe gaan ze om met financiële uitdagingen?”. Samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland helpen het nieuwe kabinet graag met vier concrete ambities, namelijk: meer dan 25% van de nationale bouwopgave, meer dan 20% van de nationale strategische groeiambitie, 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling, 5-15% productievere beroepsbevolking. Om dit te kunnen realiseren hebben zijn de juiste keuzes van de nationale overheid essentieel.

Samenwerkende partijen in Zuid-Holland  vragen het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer om naar gemeenschappelijkheid en (ver)binding te zoeken. Nederland heeft behoefte aan investeringen in innovatie, toekomstbestendige infrastructuur en een standvastig industriebeleid. Dit is ook belangrijk voor een gezond vestigings- en investeringsklimaat. Onzekerheid leidt tot het uitstellen of verplaatsen van investeringsbeslissingen daar waar tempo juist is vereist. Er is behoefte aan een stabiel, toekomstbestendig en betrouwbaar beleid.

Nederland staat voor uitdagende opgaven. Voor veel mensen staat hun bestaanszekerheid onder druk, ondernemingen moeten veel veranderingen doorvoeren om fit te zijn voor de economie van de toekomst. In een gezamenlijke brief aan de informateurs onderstreept Jaap Smit, Voorzitter van de EBZ, de potentie van Nederland, met name in de provincie Zuid-Holland, om deze uitdagingen aan te gaan.

“Samenwerking tussen Rijksoverheid en partijen achter de Groeiagenda Zuid-Holland illustreert hoe gemeenschappelijke uitdagingen aangepakt kunnen worden,” aldus Jaap Smit. Hij benadrukt de rol van Zuid-Holland als economische motor van het land en de bijdrage van de regio aan nationale doelstellingen, zoals het realiseren van een kwart van de nationale bouwopgave en 40% van de nationale CO2-reductiedoelstelling.

De brief benadrukt verder de noodzaak voor een stabiel en toekomstgericht beleid, met investeringen in innovatie, infrastructuur en industriebeleid als prioriteiten. Onzekerheid wordt gezien als een rem op investeringsbeslissingen, waar snelheid juist geboden is. Smit sluit af met een uitnodiging aan het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer om samen te werken aan een gezonde economie en welzijn voor de inwoners van Zuid-Holland en heel Nederland. De Groeiagenda van Zuid-Holland geeft een overzicht van de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Ferrie Förster, Secretaris Economic Board Zuid-Holland:

”Zuid-Holland vormt bijna een kwart van de Nederlandse economie. We dragen graag bij aan de doelstellingen van het Rijk op het gebied van CO2-reductie, woningbouw, productiviteit en toekomstbestendige economie. Hiervoor is goede samenwerking met het Rijk cruciaal, evenals een stabiel, toekomstbestendig en betrouwbaar beleid. Zuid-Holland doet mee, u ook? Zoals de bekende Rotterdamse uitdrukking luidt: niet lullen, maar poetsen!”

 

In een gezamenlijke oproep naar de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat pleiten alle Economic Boards in Nederland voor het voortzetten van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds en blijvende investeringen in het verdienvermogen van Nederland. Economic Board Zuid-Holland heeft de brief ook ondertekend.

Het Nationaal Groeifonds speelt een essentiële rol in het versterken van het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland. Recente ontwikkelingen tonen aan dat de Nederlandse industrie krimpt en investeringen afnemen. Dit is zorgwekkend, vooral gezien de daling van Nederland van de 2e naar de 7e plaats op de WIPO-innovatieranglijst in 5 jaar tijd.

Economic Board Zuid-Holland zet zich actief in voor een sterke regio door de economie toekomstgericht en duurzaam te versterken. Investeringen uit het Nationaal Groeifonds zijn van essentieel belang voor deze ambitie. Het Nationaal Groeifonds fungeert als vliegwiel, verlaagt investeringsrisico’s en bevordert publiek-private samenwerkingsverbanden. Hierdoor draagt het fonds direct bij aan het verdienvermogen van Nederland, ons vestigingsklimaat, onze welvaart en die van onze kinderen.

Zie hiervoor ook ons eerdere nieuwsbericht over verdienvermogen, met daarin drie concrete adviezen aan de Tweede Kamer met betrekking tot Infrastructuur, Industriebeleid en Innovatie. Door voort te bouwen op onze strategische geografische ligging en de hier aanwezige sleuteltechnologieën kunnen we floreren. Laten we samen werken aan een veerkrachtig Nederland dat klaar is voor de uitdagingen en kansen die de toekomst biedt.

Ferrie Förster, Secretaris Economic Board Zuid-Holland benadrukt:

“Onze oproep aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat is glashelder: Houd de 4e tranche van het Nationaal Groeifonds intact. Als secretaris van de Economic Board Zuid-Holland sta ik volledig achter deze boodschap. Het Groeifonds is niet alleen een cruciaal instrument om het innovatie- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken, maar het vormt tevens de ruggengraat van onze economische toekomst. Als regio die zich inzet voor een duurzame en toekomstbestendige economie, zien wij de investeringen uit het Groeifonds als onmisbaar voor onze ambitie. Laten we niet alleen vasthouden aan ons verleden, maar samen bouwen aan een veerkrachtig Nederland dat klaar is voor de uitdagingen en kansen van morgen.”

In een brief aan de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat roepen de Economic Boards van Nederland op om de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds intact te houden en in de toekomst duurzaam te blijven investeren in het verdienvermogen van Nederland.

De hele brief is hier te lezen.

 

© NXTGEN Hightech. Dit is een van de Groeifonds projecten in Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland heeft middels het programma Kansen voor West een financiële bijdrage van maar liefst €3 miljoen toegekend aan innovatiecampussen in de regio. De campussen brengen een innovatie-ecosysteem samen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Ze spelen een essentiële rol in het realiseren van de ambities in de Groeiagenda Zuid-Holland, het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2. Het geld is bedoeld om de campussen te versterken en de samenwerking met mkb-partijen te vergroten. Daarnaast bevordert de subsidie de samenwerking tussen de innovatiecampussen.

Op weg naar een innovatief Zuid-Holland dankzij “Kansen voor West”

De subsidies aan de campussen worden verstrekt vanuit het meerjarig subsidieprogramma “Kansen voor West” dat onder andere gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een belangrijke doelstelling van dit programma is de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën.

Provincie Zuid-Holland heeft de zeggenschap over een vastgesteld deel van het budget van “Kansen voor West” en een gedeelte hiervan wordt gebruikt voor het versterken van innovatiecampussen. Voor Zuid-Holland betekent dit concreet dat vijf campussen in de regio financiële steun ontvangen: TU Delft Campus en Leiden Bio Science Park ontvangen €900.000, daarnaast hebben Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus elk €400.000 toegekend gekregen. Met deze financiële steun kunnen de campussen en campusorganisaties een volgende stap zetten in de doorontwikkeling en wordt de betrokkenheid van het mkb op de campussen vergroot. De campussen kunnen zo een nog grotere rol spelen in het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid om de transitie te maken naar een economie waarin duurzaamheid en welzijn centraal staan.

Op donderdag 7 maart heeft Gedeputeerde Meindert Stolk de subsidiecheque uitgereikt aan de vijf innovatiecampussen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Delft. Gedeputeerde Meindert Stolk, Economie en Innovatie: “Wij zijn erg blij met het Kansen voor West-programma. Dit programma biedt ons als provincie de kans om in campussen te investeren, waardoor we de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie kunnen versnellen. De subsidies die ik heb mogen uitreiken, worden voornamelijk ingezet voor verdere groei en doorontwikkeling. Ik kijk er zeker naar uit om binnenkort bij alle campussen langs te gaan en te zien hoe deze subsidies worden ingezet.”

Een gezamenlijke Investerings- en Samenwerkingsagenda

In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft adviesbureau Buck Consultants International een gezamenlijke investerings- en samenwerkingsagenda voor de campussen in Zuid-Holland opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de campussen en daarnaast worden terreinen voor samenwerking geïdentificeerd. Meer samenwerking helpt om het volledig potentieel van de campussen te benutten en oplossingen voor de grote maatschappelijke transities te versnellen.

Buck heeft berekend dat er voor al deze investeringen – zoals beschreven in de ‘Investerings- en Samenwerkingsagenda’ – minimaal €54 miljoen nodig is. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de campusorganisaties de capaciteit hebben om deze plannen uit te werken en financiering te verkrijgen. Deze financiering zal in veel gevallen afkomstig zijn van diverse partijen, waaronder overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

Kopgroep Innovatiecampussen

Vanuit een gedeelde ambitie om technologieoverdracht naar en via bedrijven te bevorderen,  hebben de vijf Zuid-Hollandse campussen de afgelopen jaren hun krachten gebundeld. In de Kopgroep Innovatiecampussen wisselen zij kennis uit en zorgen ze ervoor dat beschikbare financiering optimaal wordt benut. De campussen hebben een gedeelde ambitie, maar variëren  sterk in ontwikkelingsfase: van de Erasmus MC Campus (die pas recent is begonnen), tot de (universitaire) campussen in Leiden en Delft, die al jaren volwassen zijn en een sterk fundament hebben gelegd voor verdere groei. Deze diversiteit biedt een omgeving voor wederzijdse leerervaringen.

De Kopgroep Innovatiecampussen werkt met specifieke aandacht voor de Groeiagenda Zuid-Holland. Samen met meer dan 80 sleutelspelers in Zuid-Holland is de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) partner van deze Groeiagenda, waarin sterk wordt gefocust op het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2 in Zuid-Holland. Onze regio telt veel verschillende fysieke locaties die van groot belang zijn voor het behalen van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland.

De vijf eerdergenoemde innovatiecampussen (TU Delft Campus, Leiden Bio Science Park, Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus) hebben hier een substantieel aandeel in. Wil je meer weten over deze campussen? Hieronder hebben we de vijf Zuid-Hollandse innovatiecampussen en hun visies voor je op een rijtje gezet.

© Buck Consultants International, 2022

 

©BCI/Ministerie Economische Zaken en Klimaat

#1 TU Delft Campus

TU Delft Campus is een internationaal toonaangevend innovatie-ecosysteem met een focus op radicale innovaties op het gebied van Robotica, Quantum, Health &Tech en de Energietransitie. Op dit moment telt de campus 31.000 studenten en 3600 medewerkers van diverse onderwijs- en kennisinstellingen. Op de campus zijn 12 fieldlabs gevestigd, 200 startups verspreid over zes verschillende hubs en ongeveer 50 bedrijven met in totaal 5000 medewerkers. Op de campus werken  onderzoekers, ondernemers en studenten samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken – a community pioneering for change.

#2 Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is de nr. 8 Bio tech campus van de wereld en de  grootste bio tech en Life Sciences & Health (LSH) campus van Nederland. De clustering van hoogwaardig onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en bedrijvigheid trekt studenten, wetenschappers en ondernemers vanuit de hele wereld naar het Leiden Bio Science Park. Deze campus telt 425 organisaties en er werken meer dan 22.000 professionals. Er studeren meer dan 22.000 studenten. op zowel mbo, hbo als wo niveau. Van het eerste onderzoek van een molecuul tot de toepassing in de patiënt vindt op het LBSP plaats. Van start-ups, scale-ups tot corporates zoals Johnson & Johnson en Bristol Myers Squibb en Galapagos. Een uniek en compleet ecosysteem op 125 hectare grond.  Het LBSP is daarmee een toonaangevend  Innovation District, waar mensen uit verschillende domeinen en sectoren elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken, waar wordt gewoond, gewerkt en ontspannen. De komende jaren worden er in de fysieke ruimte nog meer elementen toegevoegd die de levendigheid, de kans op toevallige ontmoetingen en het stimuleren en faciliteren van open innovatie verder vergroot en daarmee toepassingen die levens verlengen en verbeteren.

#3 Biotech Campus Delft

De Biotech Campus Delft (BCD) is de grootste open innovatiecampus in Europa gericht op biotechnologie die de transitie naar een duurzame, biobased economie een boost geeft. Ze ondersteunt de hele innovatiecyclus, van onderzoek en pilot tot productie. De Biotech Campus Delft speelt een cruciale rol in het bevorderen van een biobased economie, waarbij het zorgvuldig benutten van natuurlijke grondstoffen en het waarborgen van een verantwoorde leefomgeving centraal staan. De ambitie van de Biotech Campus Delft is om een internationaal erkende open innovatiecampus te zijn op het gebied van industriële biotechnologie, met als voornaamste doel om middels een open innovatie-ecosysteem de totstandkoming van een duurzame, biobased economie te versnellen.

#4 NL Space Campus

De NL Space Campus fungeert als het centrale ontmoetingspunt voor zowel de nationale als internationale space sector. Het campusgebied omvat belangrijke instellingen zoals ESA test centrum ESTEC, het EUSPA Galileo Reference Centre (GRC), het Space Business Innovation Centre (SBIC), met het ESA incubatieprogramma, en Space Expo. Bovendien is de Leiden Delft Erasmus (LDE) alliantie een vooraanstaande partner en kennispoot in dit geheel. De NL Space Campus heeft de ambitie om een hotspot te zijn voor innovatieve space gerelateerde startups en scale-ups waar gevestigde bedrijven, studenten, wetenschappers, young professionals en overheid samenkomen en samenwerken. Het doel van de campus is uit te groeien tot een centrale plek voor de space community en de hotspot voor de ontwikkeling van commerciële space ondernemers. Een plek waar (internationale) ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en andere (maatschappelijke) belanghebbenden elkaar ontmoeten, samenwerking initiëren en gestimuleerd en gefaciliteerd worden kennis te delen en verder te ontwikkelen.

#5  Erasmus MC Campus

De Erasmus MC Campus heeft de ambitie om de toonaangevende HealthTech-campus van Nederland te zijn, waar ondernemers, bedrijven, studenten en (zorg)instellingen van over de hele wereld samenkomen. Hier versmelten onderzoek, onderwijs, wetenschap en technologie om baanbrekende innovaties te bedenken en deze sneller te implementeren met het oog op de toekomstige gezondheidszorg. Visie is om een campus te zijn waar zorgorganisaties, vernieuwende bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de toekomst samenwerken om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen.