€65 miljoen voor 4 Zuid-Hollandse Regio Deals

, , ,

Voor de vijfde tranche (2024) Regio Deals werden vanuit Zuid-Holland 5 aanvragen ingediend. Vier aanvragen zijn gehonoreerd, zo maakte minister Hugo de Jonge vrijdag 9 februari namens het kabinet bekend.

Het gaat om de regio’s:

  • Delft
  • Waterweggemeenten
  • Drechtsteden-Gorinchem
  • Zuid-Hollandse Delta

Zij ontvangen gezamenlijk €65 miljoen extra van het Rijk. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het verhogen van de brede welvaart en de Groeiagenda Zuid-Holland.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Vanmiddag hebben wij gehoord dat maar liefst 4 regio’s uit Zuid-Holland extra geld van het Rijk ontvangen dat zij kunnen gebruiken voor plannen die het leven, wonen en werken van onze inwoners en ondernemers verbeteren. Er is maar liefst €65 miljoen beschikbaar gesteld om de regionale economie te versterken. Een ontzettend mooi bedrag! Ik kijk uit naar de plannen die uit de Regio Deals voortvloeien.”

De gehonoreerde Regio Deals in het kort:

Delft-West

De aanvraag vanuit Delft concentreert zich op de kwetsbare wijk Delft-West met 35.000 inwoners. En zet vooral in op een betere en duurzame aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Met deze op Delft-West toegespitste aanpak willen de alliantiepartners in ‘Wij West’ de bestaanszekerheid en het toekomstperspectief van bewoners structureel verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met regionale partners vanuit onderwijs en bedrijfsleven. Deze regio ontvangt €12,3 miljoen.

Waterwegregio

De aanvraag vanuit de Waterwegregio is vooral gericht op kwetsbare wijken in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam West. De Waterwegregio heeft jarenlang in de schaduw gestaan van Rotterdam-Zuid, terwijl de problematiek daar niet voor onder doet. Nu de 4 gemeenten elkaar hebben gevonden, ligt er een uitgelezen kans om krachtig samen te werken (ook met maatschappelijke partners) aan een betere toekomst voor en met inwoners en bedrijven. De aanpak is vertaald in 3 pijlers:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken;
  • Het bevorderen van duurzame werkgelegenheid;
  • Het realiseren van doorbraken in duurzaam en circulair wonen en werken.
  • De Waterwegregio ontvangt €17,7 miljoen.

Drechtsteden-Gorinchem

De aanvraag vanuit de Drechtsteden-Gorinchem gaat om een (gezonde) leefomgeving, bestaanszekerheid en innovatie. De regionale economie is kwetsbaar en de brede welvaart in sommige wijken is onverminderd slecht, terwijl de impact van de PFAS-problematiek rond Chemours nog niet uit de scores is af te lezen. We zien dat de triple helix partners in de regio elkaar, mede voortbouwend op de eerdere Regio Deal, steeds beter weten te vinden. De regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt €25 miljoen.

Zuid-Hollandse Delta

De aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta bouwt voort op de vorige Regio Deal rond de thema’s duurzaamheid, agrifood, landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt. Hoewel de brede welvaart in deze regio gunstig is, staat ze in de toekomst onder druk. De regio heeft te maken met ontgroening en vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten met een hoge vraag naar goed opgeleid personeel. De karakteristieke delta staat onder druk door de transitieopgaven en de opgaven op het gebied van bodem en water. In combinatie met ontwikkelingen in het Haven Industrieel Complex geeft dit de regio extra druk en een minder gunstig toekomstbeeld. Deze regio ontvangt €10 miljoen.

Er was ook een aanvraag uit de Duin- en Bollenstreek (ligt gedeeltelijk in Noord-Holland). Deze is niet gehonoreerd.

Realisatie van de Regio Deals

Alle regio’s hebben in onze ogen een formidabele prestatie geleverd. Ze hebben grote stappen gezet in de samenwerking en prachtige plannen gesmeed passend bij de eigen problematiek en identiteit. Deze plannen kunnen zeker het verschil maken voor de brede welvaart van inwoners en ondernemers van de regio’s en soms ook voor anderen daarbuiten. En nu komt het aan op realisatie daarvan in het belang van de brede welvaart van de inwoners en ondernemers. Partnerschap van het Rijk is daarvoor onontbeerlijk. De regio’s en de provincie zijn er klaar voor.