De EBZ richt zich op duurzame economische groei en meer banen. Op basis van onderzoek door Rotterdam School of Management heeft de board deze ambitie gekwantificeerd: 100.000 extra banen (een toename van 10%) en 30 mld euro groei (20%) in 2025. Deze ambitie is gebaseerd op onderzoek naar de huidige bijdrage en de groeimogelijkheden van de vijf speerpunten waar de EBZ zich op richt. 

Linco Nieuwenhuyzen, secretaris van de EBZ: “In 2017 heeft de EBZ besloten te focussen op vijf speerpunten: haven in transitie, feeding & greening megacities, cybersecurity, life sciences & health en smart industry. Om de ambities van de EBZ te kwantificeren en te toetsen of de focus op de vijf speerpunten inderdaad de goede is, zijn de groeikansen van de speerpunten onderzocht. In opdracht van de EBZ heeft Rotterdam School of Management dit onderzoek uitgevoerd.”  

900.000 banen

Op basis van de historische groeicijfers van de speerpunten en de groeiprognoses van het CPB is een macro-economische analyse gemaakt van de groeimogelijkheden. Op hoofdlijnen zijn de uitkomsten van het onderzoek van RSM als volgt: 

  • De speerpunten van de EBZ zijn goed voor 900 duizend banen en 90 miljard euro toegevoegde waarde in 2015. Dit betreft zowel de directe als indirecte bijdrage. Eén baan in de speerpunten levert indirect 1,8 banen op, binnen en buiten de regio. 
  • Doorrekening op basis van de CPB scenario’s resulteert bij een neutraal scenario in ca. 980 duizend banen en 115 miljard euro toegevoegde waarde in 2025. In meest positieve CPB scenario is de prognose 1 mln banen en 120 miljard euro toegevoegde waarde in 2025. 
  • Ook is doorgerekend wat de toekomstige groei kan zijn op basis van meest positieve historische groei. Het resultaat, 212 miljard euro en 1,3 miljoen banen, is niet erg waarschijnlijk maar toont de potentie van de speerpunten, aldus RSM. 

Al met al concludeert RSM dat de directe en indirecte werkgelegenheid en de bovengemiddelde groei van de toegevoegde waarde per baan de keuze van de EBZ voor deze sectoren te rechtvaardigen. 

Roadmap Next Economy 

Nieuwenhuyzen: “De cijfers laten zien dat de speerpunten verschillen in gewicht. Ze legitimeren extra inzet van EBZ op de speerpunten Haven in Transitie, Smart industry en Feeding megacities. Tegelijk zitten veel opgaven in deze sectoren op de crossovers met elkaar en met Cybersecurity en Life Sciences & Health. Deze opgaven zijn geadresseerd in de Roadmap Next Economy, waarvan de EBZ de strategische sturing doet. Agendering van de opgaven van Roadmap geeft dus ook focus voor EBZ.”

Om grote innovatieve transitieprojecten in Zuid-Holland beter van de grond te krijgen, zou een investeringsplatform moeten worden opgezet. Dat concludeert de Europese Investeringsbank.

De Europese Investeringsbank (EIB) presenteerde deze conclusie maandag 9 juli aan de bestuurlijke Investment Board van het Regionaal Investeringsprogramma, waarvan de EBZ één van de partners is. In dit programma werken publieke partijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk aan het sterker maken van de regio. Dat gezamenlijk optrekken is van belang. Op die manier worden de kansen die deze regio heeft optimaal benut. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en gemeenten Rotterdam en Den Haag, hadden de EIB om een onderzoek gevraagd omdat het voor projecten die vanuit dit programma starten, soms een flinke zoektocht is naar financiering. Uit het onderzoek blijkt dat er diverse middelen zijn – zowel nationaal als Europees – maar dat er een mismatch bestaat wat betreft risicobereidheid. En dat in een tijd waarin de regio voor grote opgaven staat als energietransitie, circulaire economie en digitalisering, waarbij risicovolle innovatieprojecten horen.

Ondersteuning en financiering

Een investeringsplatform zou ondersteuning bieden om van startende innovatieve projecten van de Roadmap Next Economy en het Regionaal Investeringsprogramma voldragen financierbare business cases te maken. Het platform kan de ondernemers bijvoorbeeld in contact brengen met diverse programma’s en financiële instrumenten van de EIB en de EU. Daarnaast adviseert de EIB om vanaf 2020 via het platform risicodragende financiering aan te bieden. Daarmee krijgen de innovatieprojecten een eerste impuls waarna marktpartijen gemakkelijker aanhaken en ook investeren. De provincie, regio en gemeenten zouden hiervoor een fonds in het leven moeten roepen. De EIB zou hier dan in participeren. Dankzij de bijdrage van de publieke partijen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) zou het fonds risicovollere projecten financieren dan de EIB gebruikelijk doet.

Aan de slag met advies

De bestuurders die het advies in ontvangt namen herkenden zich in de analyse van de EIB en gaan aan de slag met de adviezen.