Op 14 juni 2016 organiseerde de EPZ samen met provincie Zuid-Holland, TNO, TU Delft en gemeente Delft een event over fieldlabs in Brussel voor experts uit andere Europese regio’s en de Europese Commissie en leden van het Europees parlement.

De regio heeft, aan de hand van de voorbeelden FreshTeq en Green Village, laten zien dat fieldlabs een grote bijdrage kunnen leveren aan Europese uitdagingen en dat onze regio als ‘real life testing ground’ werk van maakt.

In het vervolg heeft de regio met de experts en Europarlementariërs gesproken over hoe het Europees instrumentarium beter kan aansluiten op wat nodig is om fieldlabs te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Bestuurlijk eigenaar: Bas Verkerk ism Adri Bom-Lemstra en Ferrie Förster

meer nieuws over dit werkbezoek

Het Regionaal Investeringsprogramma ‘Investeren in vernieuwen’ is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de EBZ, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden. Op 6 juli is het programma overhandigd aan premier Rutte.

Vernieuwen in viervoud

Vanuit vier invalshoeken zijn investeringsprojecten uitgewerkt:

  • Vernieuwen economie
  • Vernieuwen energie
  • Vernieuwen verbindingen
  • Vernieuwen stad en omgeving

Het programma bevat investeringen voor onder andere de campussen van Leiden en Delft, fieldlabs, OV-bereikbaarheid en duurzame woonwijken.

‘Investeren in vernieuwen’ brengt een investering met zich mee van tussen de 12 en 15 miljard euro over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio waar nu al ruim 22% van het BNP wordt verdiend. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei.

Rol EBZ

De EBZ en haar leden en het secretariaat bewaken de strategie, dragen via hun netwerken de urgentie uit van het programma en dragen waar mogelijk bij aan snelle realisatie. Dit gebeurt op de volgende wijze:

  • Strategische kansen, dilemma’s en knelpunten bespreken en adresseren via agendering tijdens EBZ-vergaderingen
  • Deelname kernteam: het EBZ-secretariaat neemt deel aan het kernteam dat voortgang bewaakt, kansen en knelpunten identificeert, agendeert en waar mogelijk oplost.
  • Public affairs: EBZ-secretariaat en vertegenwoordigers van EPZ-leden nemen deel aan de werkgroep Public Affairs. Vanuit de geformuleerde kernboodschap worden acties in gang gezet als werkbezoeken, 1-op-1 meetings en events; waar nodig zullen ook EBZ-leden gevraagd worden inzet te plegen.
  • Europa: de provincie Zuid-Holland organiseert een Europa-werkgroep waarin de provincie, verschillende gemeenten en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en bedrijven die ook deel uitmaken van de EBZ hun inzet en kennis bundelen om kansen voor Europese financiering van projecten te identificeren en te ondersteunen bij het aanvragen van middelen.

Lees meer:  www.investeringsprogramma.nl

De wereldbevolking stijgt naar 10 miljard mensen in 2050, waarvan het overgrote deel zal leven in megasteden. Tegelijkertijd speelt de grote uitdaging om de mondiale C02-footprint sterk te verkleinen. Dit vereist een andere visie op Nederland als dé wereldwijde leverancier van food & flowers. Van Gogh schetste dat zogenaamde megacities in de toekomst in staat moeten zijn om zichzelf te voeden. Nederland heeft in dit kader een uitstekende uitgangspositie als de leverancier van kwalitatief hoogwaardig voedsel voor de megacity West-Europa. Daarnaast gaat de BV Nederland wereldwijd haar geld verdienen met het verkopen van ‘sjablonen’ die megacities helpen om hun inwoners zelf van gezonde voeding te voorzien. Van Gogh geeft aan dat wanneer we als regio slagen om deze stap te maken, het economisch rendement van de tuinbouw weer omhoog gaat en er kansen ontstaan voor nieuwe werkgelegenheid.

Martin van Gogh (CEO Hoogendoorn) wil samen met de EBZ-partners een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda voor de tuinbouw realiseren en focus aanbrengen. Tijdens de EBZ vergadering van 8 maart 2016 presenteerde Van Gogh zijn initiatief ‘Feeding & Greening Megacities’. Afgesproken is dit initiatief verder uit te werken.

Bestuurlijk eigenaar: Martin van Gogh – in samenwerking met Adri Bom-Lemstra en Rinke Zonneveld

Meer informatie over Feeding & Greening Megacities is te vinden op de website van Greenport WO, het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in de tuinbouw.