Innovatie is essentieel voor ons toekomstig verdienvermogen en onze toekomstige welvaart. We moeten nu fors investeren in nieuwe technologieën, arbeidsmarktparticipatie en productiviteit om te kunnen blijven concurreren en ons -steeds duurder wordende- sociale stelsel te kunnen blijven betalen. Kort samengevat is dit de aanleiding voor de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, die vorige week door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werd gepresenteerd. Deze Groeistrategie geeft -nader uit te werken- vervolgrichtingen om economische groei aan te jagen. Zuid-Holland kan hier met haar vele innovatieve ecosystemen en sectoren een grote bijdrage aan leveren. Maar heeft daarbij behoefte aan scherpe keuzes, forse directe investeringen en excellente randvoorwaarden.

De Groeistrategie voor Nederland

Belangrijk om te realiseren is dat de Groeistrategie géén concrete beleidsopties bevat. De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer schetst nut en noodzaak van innovatie en verhogen van economische groei. Naast een toekomstig inkomen, zijn de betaalbaarheid van het onderwijs, de zorg, de sociale zekerheid én de overheid, belangrijke argumenten om nu te investeren in innovatie.

Het kabinet kiest in de Groeistrategie voor 6 samenhangende vervolgrichtingen, om innovatie en economische groei te versterken. De verantwoordelijke vakministers  en -staatssecretarissen moeten deze uitwerken tot concrete acties. Het gaat om de volgende vervolgrichtingen:

  1. Talent ontwikkeling: het verbeteren van het onderwijs;
  2. Talent door-ontwikkelen: leven lang ontwikkelen concreet vormgeven;
  3. Iedereen doet mee: belemmeringen om meer te gaan werken wegnemen;
  4. Versterken onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en toonaangevende clusters;
  5. Verbeteren bereikbaarheid;
  6. Transities benutten en zien als kans voor toekomstig verdienvermogen.

De bovengenoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse ambitie om concurrerend te zijn in de next economy. Specifiek vallen er 3 dingen op in de Groeistrategie: de focus op ecosystemen;  de koppeling van talentontwikkeling aan innovatie; en de schaalsprong OV om steden en economische centra bereikbaar te houden.

  • Focus op innovatie-ecosystemen

In de Groeistrategie wordt het belang van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen -en het versterken hiervan- gezien. Doordat ondernemers, bedrijven en onderzoekers samenwerken en kennis delen, komt er innovatie tot stand én kan deze vermarkt worden. Als voorbeelden worden hier het high tech cluster van Brainport en het voedsel cluster in Wageningen genoemd.

Het versterken van innovatie-ecosystemen wordt vanuit Zuid-Holland toegejuicht. Ecosystemen bouwen met publieke en private partijen is de kern van ons regionale innovatiebeleid. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennistellingen en topuniversiteiten, grote bedrijven en talloze innovatieve ondernemers in Zuid-Holland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Quantum-campus in Delft, het Life Science & Health cluster, met een zwaartepunt op het Leiden Bio Science Park en het cyber security-cluster in Den Haag.

  • Koppel talentontwikkeling aan innovatie

De Groeistrategie koppelt talent en de -permanente- ontwikkeling daarvan rechtstreeks aan innovatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar het algemeen vormend onderwijs, als naar het blijvend ontwikkelen van vaktechnische kennis en vaardigheden. Concreet wil het kabinet samen met instellingen en werkgevers kijken naar de vernieuwing van het onderwijs, bekijken of de huidige infrastructuur van het onderwijs beter benut kan worden voor een leven lang ontwikkelen én een routekaart ontwikkelen om de leer-cultuur te versterken.

Zonder goed opgeleide mensen stokt innovatie bij bedrijven en kennisinstellingen. Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten in Nederland. Het versterken van de leercultuur en een leven lang ontwikkelen zijn belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt. Daarom pleit de Economic Board Zuid-Holland voor een persoonlijke leer- en ontwikkelrekening voor iedereen én loopbaanscans zodat mensen kunnen zien waar ze staan, waar ze naartoe willen en welke leerroute daar naartoe leidt.

  • Schaalsprong OV nodig om steden bereikbaar te houden

Ruimte is schaars in Nederland en met name in de economische centra wordt infrastructuur zeer intensief gebruikt. In de Groeistrategie wordt vastgesteld dat we hierbij inmiddels tegen de grenzen aanlopen, zeker rondom de steden. De bestaande infrastructuur zal hier bij lange na niet volstaan. Daarom zal het kabinet mogelijkheden voor schaalsprongen in de infrastructuur inventariseren.

Investeringen zijn nodig in de fysieke-, digitale-, en energie-infrastructuur op knooppunten goed bereikbaar te houden en innovaties op te kunnen schalen. Steeds meer mensen en bedrijven vestigen zich in Zuid-Holland, waarmee de bereikbaarheid steeds verder onder druk komt te staan. Het is daarom belangrijk dat er een schaalsprong komt, zodat de belangrijke ecosystemen, kennisknooppunten en steden bereikbaar blijven. Een schaalsprong op het traject Leiden-Dordrecht (via Den Haag-Rotterdam-Delft) moet daarin worden meegenomen.

Conclusie

De Economic Board Zuid-Holland is blij dat het kabinet met een Groeistrategie komt. De genoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie, dat we eerder dit jaar presenteerden. In het bijzonder zijn we blij dat er ingezet wordt op innovatie-ecosystemen en sleuteltechnologieën, dat talentontwikkeling aan innovatie wordt gekoppeld en dat er geïnvesteerd gaat worden in bereikbaarheid en infrastructuur als essentiële randvoorwaarden voor innovatie.

Klik hier om de oproep van de Economic Board Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland terug te lezen.

Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Vorig jaar steeg het aantal vacatures met 27%. De behoefte aan IT-personeel is enorm. In Zuid-Holland is de krapte zelfs nog groter. Een van de speerpunten uit het Human Capital Akkoord is daarom het vinden van IT-specialisten. Onlangs startte de uitvoering van het deelakkoord WE-IT. “We willen meer werkenden laten kiezen voor een baan in de automatisering,” vertelt kwartiermaker Joyce Oomen. Daarnaast wil WE-IT de feeling met IT in andere sectoren vergroten.

De digitalisering heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. De vraag is dus groot, het aanbod te klein. Daarom wil WE-IT dat meer mensen worden opgeleid tot IT-professional.

Maar ook niet-IT’ers komen steeds meer in aanraking met digitalisering. “Medewerkers in de zorg maken gebruik van apps voor het stellen van diagnoses,” zegt Oomen, “en orderpicking in magazijnen gebeurt bijna uitsluitend met behulp van apps. ICT kruipt dus elk beroep binnen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de kennis en vaardigheden die we nodig hebben.”

Kansen krijgen

 WE-IT richt zich op beide ontwikkelingen. “De vijver moet groter: de grootste uitdaging is om meer werkenden te laten kiezen voor IT. Of het nu gaat om een baan in de IT, of IT in hun baan. Het is hoe dan ook zaak dat zij in beweging komen en kansen krijgen,” zegt Oomen. “We willen zo veel mogelijk gebruikmaken van initiatieven die er al zijn. In 2019 waren er 250 deelnemers aan de initiatieven, in 2020 en 2021 willen we dit aantal steeds verdubbelen.”

In de regio is er al een aantal initiatieven dat zich richt op een van beide routes:  werkenden vertrouwd maken met IT, of (jonge) werkzoekenden opleiden tot IT’er. Een greep uit de initiatieven die momenteel zijn aangehaakt bij WE-IT:

The Young Digitals

Sociale onderneming ‘The Young Digitals’ helpt jongeren die vastgelopen zijn aan een baan als digitaal marketeer. Deze jongeren hebben al veel meegemaakt in het leven. Nu gaan ze voor een carrière in de digitale marketing. The Young Digitals biedt hen een kosteloze 10-wekenopleiding, waardevolle werkervaring en begeleiding naar een nieuwe werkgever. The Young Digitals startte in 2019 in Den Haag en wil in 2020 uitbreiden naar Rotterdam. (Meer informatie: www.theyoungdigitals.nl)

ICT Praktijk Academie

ICT Praktijk Academie – afgelopen jaar gestart – werkt samen met ondernemersplatform Gouda Onderneemt en opleider NCOI. De opleidingen van ICT Praktijk Academie zijn bedoeld voor jongeren met een mbo4-, havo- of vwo-diploma of met werkervaring die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Na de opleiding krijgen de jongeren gegarandeerd een baan. (Meer informatie: www.ictpraktijkacademie.nl).

YoungCapital NEXT

YoungCapital NEXT stoomt jonge talenten klaar voor de arbeidsmarkt met traineeships op het gebied van IT, finance en techniek en met een eigen geaccrediteerde hbo-opleiding. De vakinhoud is afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven en leren wordt gecombineerd met werken, via detachering. Zitten de talenten na de periode van detachering helemaal op hun plek, dan kan de opdrachtgever ze overnemen. (Meer informatie: next.youngcapital.nl)

TechGrounds 

TechGrounds is de franchise van de Brusselse techhub Molengeek. Het richt zich op jongeren uit kwetsbare wijken, vooral met een diversiteit aan culturele achtergronden. In de techhub beginnen voorheen werkloze jongeren vanaf 18 jaar hun startups en bekwamen zich in digitale vaardigheden op de coding-school. De eerste vestiging van TechGrounds in Nederland opende in september 2019 in Amsterdam Nieuw West. In 2020 opent een vestiging in Rotterdam Charlois: TechGroundRoffa. Ambitie is om daarna ook uit te breiden naar Den Haag.

Tekkie Worden

TekkieWorden is een digitaal platform over werken en studeren in de IT: het geeft jongeren antwoord op vragen als: welke tech-profielen en -opleidingen zijn er, en wat zijn de carrièrekansen? TekkieWorden startte in de regio Amsterdam (als programma van TechConnect/Amsterdam Economic Board), maar wil de vleugels ook uitslaan over Zuid-Holland. (Meer informatie: www.tekkieworden.nl).

Wilt u als organisatie aanhaken bij één van deze projecten? Neem dan contact op met projectleider Ferrie Förster.

Ruim zestig partijen ondertekenden afgelopen zomer het Human Capital Akkoord voor Zuid-Holland. Daarmee zegden ze toe samen te werken om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De inkt van dat akkoord is nauwelijks droog. Toch is er sindsdien al veel gebeurd: zo zijn tal van bedrijven en projecten aangehaakt. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital: “Een papieren akkoord is mooi. Maar we willen dat mensen en bedrijven er daadwerkelijk iets van merken.”

 

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Dat belemmert de groei van bedrijven én mensen, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de regio. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. “Ons doel is om economisch gezien de meest vitale regio van Nederland te zijn. Dat is de stip op de horizon. En daarvoor is het belangrijk dat bedrijven kunnen groeien”, vertelt Marja van Bijsterveldt.
Ze is daarom blij met de steun van Provincie Zuid-Holland. “De rol van de overheid is heel erg belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is – met stip op nummer 1 – de rol die de provincie op zich heeft genomen, en de komende jaren op zich wil nemen. De provincie heeft gezegd: uit het onderzoek blijkt dat niemand zich eigenaar voelt van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland, terwijl we zien dat het niet goed gaat. Dat pakken wij nu met die steun van de provincie op.”

Gedeputeerde Willy de Zoete, onder wiens portefeuille het Human Capital Akkoord valt, noemt een concreet voorbeeld:

“Bij sommige bedrijven zijn mensen door digitalisering overbodig, terwijl ze bij andere bedrijven juist nodig zijn. Zo blijken medewerkers met expertise in de bankensector heel erg nodig in de bouwsector.”

Eerste resultaten

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, zijn deelakkoorden gesloten. Die voor de Greenport en de IT-sector (WE-IT) zijn inmiddels gestart, en op het gebied van de maakindustrie wordt samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid-Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Samenwerking

Het Human Capital Akkoord is een gezamenlijke inspanning van overheden, onderwijs en ondernemers. Elke stakeholder heeft zijn of haar eigen rol. Zo is provincie Zuid-Holland een van de grootste trekkers en financiers van het Akkoord. Gedeputeerde De Zoete: “De provincie voert het Human Capital Akkoord met kracht uit. We hebben geld en mensen vrijgemaakt voor de uitvoering.”

Van Bijsterveldt:

“Een baan die er vandaag nog is, is er over tien jaar misschien niet meer. Dan moet een werknemer dus op zoek naar een andere baan, maar daarvoor heb je kennis en ervaring nodig. Al die mooie onderwijsinstellingen in onze provincie kunnen daarin veel betekenen. Daar hebben ze afspraken over gemaakt, en daar ben ik ook heel blij mee.”

De derde – maar zeker niet de laatste – groep stakeholders bestaat uit bedrijven. Het Human Capital Akkoord is immers een ondernemersgedreven aanpak. Inmiddels zijn al veel ondernemingen aangehaakt, zowel op het hoofdakkoord als op de deelakkoorden. Bedrijven als KPN, Siemens, Unilever en Stedin doen al mee. Gedeputeerde De Zoete: “Het is zeer belangrijk dat het bedrijfsleven meedoet aan het Human Capital Akkoord. Daarom roep ik alle bedrijven op zich bij het Human Capital Akkoord aan te sluiten.”

Onderdeel van de oplossing

Een van de participerende ondernemingen is ManpowerGroup. “We hebben in Zuid-Holland echt iedereen nodig om onze concurrentiepositie internationaal te verstevigen. Bedrijven vestigen zich of breiden uit daar waar voldoende gekwalificeerd talent beschikbaar is. Samen creëren we dit talent. Het is voor ons dus enorm belangrijk om aan dit Human Capital Akkoord mee te doen”, vertelt Jeffrey Van Meerkerk, Director Strategic Relations bij ManpowerGroup.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot, vertelt hij. “De arbeidsmarkt, werk en functies veranderen de komende jaren enorm door automatisering en digitalisering. Dit maakt dat sommige sectoren groeien en andere juist kleiner worden. En automatisering en digitalisering zorgen ook voor nieuwe banen, dus ook voor nieuwe kansen. Bijna 50% van de werkgevers in Zuid-Holland geeft aan dat zij niet het juiste talent kunnen vinden voor continuïteit, innovatie en groei. Daarom vinden we het belangrijk om met overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en natuurlijk de mensen zelf een brug te slaan om de arbeidsmarkt te hervormen.”

Van Meerkerk roept ook andere ondernemingen op om zich aan te sluiten bij het Human Capital Akkoord:

“Nagenoeg alle bedrijven hebben moeite met het vinden, ontwikkelen, vasthouden of juist op gepaste wijze afscheid nemen van medewerkers. Door deel te nemen aan het Human Capital Akkoord word je zelf onderdeel van de oplossing. We moeten nu de handen ineen slaan om de arbeidsmarkt en het hele talent-ecosysteem voor te bereiden op de toekomst. Dit versterkt de hele regio, het is goed voor het bedrijf en iedereen die in de regio woont en werkt.”

Zuid-Holland telt met bijna twee miljoen mensen het grootste aantal werkzame personen van Nederland. Om te kunnen anticiperen op de arbeidsvraag van morgen is het essentieel te weten wat groei- en krimpsectoren zijn. Aan de hand van statistieken van het ROA en UWV schetsen we de verwachting voor de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

Trends op de Nederlandse arbeidsmarkt: vraag naar technici en ICT’ers neemt toe

In het rapport ‘De Arbeidsmarkt Naar Opleiding En Beroep Tot 2024’ concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) dat de vooruitzichten voor recent gediplomeerden over het algemeen goed zijn. Met name voor hbo-plusgeschoolden zijn de vooruitzichten goed. De prognose laat zien dat de vraag naar technici en ICT’ers toeneemt, onder andere ten gevolge van de digitalisering van de samenleving. Maar ook voor werknemers in de zorg en het onderwijs neemt de vraag toe.

Het ROA verwacht dat in de bedrijfssectoren landbouw, bosbouw en visserij, vervoer en opslag,  industrie (metaal, chemisch en overig) en energie het aantal werkenden afneemt. In de landbouw, bosbouw en visserij is dit met name een gevolg van mechanisering en schaalvergroting.

Krapte op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt is een uitdaging

Op basis van de ‘Regio in beeld’-statistieken van het UWV kan het algemene beeld van het ROA worden aangescherpt voor de provincie Zuid-Holland. De UWV-cijfers laten zien dat de sector financiële dienstverlening naar verwachting het hardst gaat krimpen. De verwachting is dat in deze sector zo’n 600 banen gaan verdwijnen. In lijn met het landelijke beeld is voor Zuid-Holland de verwachting dat de werkgelegenheid in de sector transport & logistiek iets gaat krimpen.

In een aantal sectoren wordt juist veel groei verwacht. De onderstaande figuur laat zien dat de sector zorg & welzijn qua verwachte groei met kop een schouders boven alle andere sectoren uitsteekt. Ook in de sectoren detailhandel, specialistische dienstverlening, onderwijs, ICT, uitzendbureaus en openbaar bestuur wordt veel groei verwacht. Voor al deze sectoren geldt dat de verwachting is dat het aantal banen in 2020 met meer dan 1000 toeneemt. Detailhandel is daarbij opvallend, omdat de verwachtte groei voor Zuid-Holland sterker is dan de landelijke groei die wordt verwacht.

Groei van het aantal banen in een sector kan problematisch zijn wanneer er krapte is op de arbeidsmarkt in die specifieke sectoren. Uit de data van het UWV blijkt dat in Zuid-Holland met name de arbeidsmarkt voor ICT-gerelateerde en technische beroepen als zeer krap wordt ervaren. Alleen voor de beroepsklassen ‘managers’ en ‘creatief en taalkundig’ is het beeld positiever. Voor alle andere sectoren wordt de arbeidsmarkt getypeerd als krap.

Een overzicht met moeilijk vervulbare vacatures in Zuid-Holland correspondeert met dit beeld. Het overzicht omvat vacatures voor beroepen in een breed scala aan sectoren. Er zijn onder andere moeilijke vervulbare vacatures voor monteurs, programmeurs, leerkrachten, verpleegkundigen, heftruckchauffeurs en restaurantkoks.

Wat doen we eraan?

Het gaat goed met de economie. Dat uit zich in een historisch lage werkloosheid, maar leidt ook tot krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsmarkt krap is, is er nog steeds onbenut arbeidspotentieel waarmee een deel van de krapte kan worden ondervangen. Met het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zetten partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich samen in om werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren te begeleiden en om deeltijdwerkers beter te benutten. Daarnaast trekken we internationaal talent aan om moeilijk vervulbare vacatures te vervullen. Zo zetten we ons in voor een goed functionerende arbeidsmarkt in Zuid-Holland.

Human Capital Akkoord Greenport

De personeelstekorten in de tuinbouw zijn groot. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis, schat de tekorten bij zijn achterban (handelsbedrijven) op zo’n 10 tot 15%, en ook andere schakels in de versketen zoeken naarstig naar knappe koppen en ‘handjes’. Daarom startte afgelopen maanden een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Human Capital Akkoord Greenport.

 

“De tuinbouwsector is een ongelooflijk innovatieve sector, en we zijn wereldwijd koploper in kennis. maar als we er niet voor zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is, dan gaan we achterlopen”, vertelt gedeputeerde Adri Bom Lemstra. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis: “Arbeid is op de langere termijn een beperkende factor voor onze sector.”
De nood is dus hoog. Daarom is er een apart deelakkoord voor de Greenport. Onlangs keurde de taskforce van het Human Capital Akkoord het plan van aanpak voor dit deelakkoord goed. In het plan van aanpak staan acties als het bijscholen van werknemers in de tuinbouw op het gebied van automatisering en digitalisering. Het plan van aanpak wordt nu vertaald in een subsidieaanvraag richting Economic Board Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland. Naar verwachting komend voorjaar moet het deelakkoord officieel worden, vertelt kwartiermaker Gerard van Oosten.

Doel van het Greenport-deelakkoord is onder meer het werven en begeleiden van 3.250 nieuwe medewerkers voor het regionale tuinbouwcluster. Ofwel: mensen van binnen en buiten de sector de kas in krijgen! Daarnaast worden tot en met 2023 enkele honderden ondernemers in de tuinbouw ondersteund bij het versterken van het werkgeverschap en wordt gewerkt aan een passend aanbod van onderwijs, opleidingen en trainingen.

Hoe reageert de tuinbouwsector op het Human Capital Akkoord?

Gerard van Oosten: “De noodzaak om aandacht te geven aan de Human Capital-ontwikkeling voor de Greenport heeft breed draagvlak. Iedereen is positief over de insteek om een tuinbouwbrede aanpak te kiezen, dus techniek, uitgangsmaterialen, productie, verwerking en afzet. Ook onderkennen de partijen dat we meer rendement kunnen realiseren door het huidige aanbod van opleidingen en trainingen beter op elkaar én op de vraag van de ondernemers af te stemmen.”

Welke uitgangspunten heeft het deelakkoord Greenport?

“Het wordt een ondernemersgedreven agenda, die aansluit op het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Met een aantal groepen van ondernemers en in samenspraak met lokale overheden worden uitvoeringsagenda’s ontwikkeld voor vraagstukken die deze ondernemers belangrijk vinden. We willen bovendien aansluiten bij bestaande initiatieven in de sector, zoals het aanbod van opleidingen van de onderwijsinstellingen, HortiHeroes, Let’s Work, Go Go Greenhouse, Kas Groeit en de Stagestimulator. In overleg met de ondernemers kijken we waar we de initiatieven onderling kunnen verbinden en versterken om een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt te krijgen.”

Wat wordt gedaan op het gebied van werknemers?

“Het deelakkoord richt zich op alle functieniveaus: van praktische mbo-functies, tot de meer specialistische hbo en wo-functies. We proberen nieuwe doelgroepen te bereiken, onder meer door te werken aan het imago van de sector. En we willen bestaande medewerkers behouden voor de tuinbouw, al dan niet bij dezelfde werkgever. Daarbij kun je denken aan onder meer het bieden van opleidingen. Het doel: 3.250 medewerkers helpen van ‘werk naar werk’.”

Wat wordt gedaan aan ondernemerskwaliteiten?

“De vraag is: hoe kunnen huidige en toekomstige ondernemers ervoor zorgen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten? Het gaat overigens niet alleen om vaste dienstverbanden, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van zzp-ers en flexibele arbeidskrachten. In de periode 2020 tot en met 2023 willen we 500 ondernemers daarin getraind hebben.”

Human Capital Akkoord Greenport

Hoe belangrijk is samenwerking voor het slagen van het Human Capital Akkoord voor de Greenport?

“De aanpak van het Human Capital Akkoord slaagt alleen als er een goede samenwerking is tussen de deelnemende partijen. Als partijen daar, vanuit de eigen kracht en expertise, aan bijdragen, zullen de resultaten beter zijn dan wanneer ieder voor zich blijft werken. Daar ligt ook de meerwaarde voor de ondernemers. Dat zullen we voortdurend duidelijk moeten maken bij de projecten en activiteiten en de communicatie.”

Welke partijen zijn inmiddels aangehaakt bij het deelakkoord?

“Partijen uit onderwijs, private opleiders, gemeenten en enkele bedrijven staan positief tegenover deelname aan het Human Capital Akkoord. De komende periode is het belangrijk dat meer bedrijven gaan meedoen. Een belangrijke rol is er voor de ondernemersorganisaties. We overleggen met VNO-NCW Westland-Delfland, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum en AVAG. Belangrijk is dat het Human Capital Akkoord bijdraagt om het beleid van deze organisaties op het thema arbeid en scholing uit te voeren.”

Wat gebeurt de komende maanden?

“De komende periode moet het definitieve Human Capital Akkoord tot stand komen en worden ondertekend door partijen. Met dit akkoord dienen we de aanvraag voor ondersteuning in bij de provincie Zuid-Holland. Hierover moet in de eerste maanden van het nieuwe jaar een besluit komen. Ook na de ondertekening kunnen partijen nog aanhaken. Daarnaast zijn we gestart met het vormen van ondernemersgroepen om met hen een agenda van projecten en activiteiten op te stellen. Deze moeten leiden tot de eerste pilots of projecten, die in 2020 gaan starten.”

De kwaliteit van leven in Zuid-Holland ligt lager dan het Nederlands gemiddelde. Zuid-Holland scoort met name ondermaats op de dimensie ‘Samenleving & Subjectief welzijn’. Het onderzoek van het PBL past bij een groeiende consensus dat traditionele indicatoren van welvaart grote beperkingen hebben. In dit artikel bespreken we de resultaten van de Regionale Monitor Brede Welvaart en de implicaties hiervan voor Zuid-Holland.