Groeistrategie voor Nederland: benut innovatief Zuid-Holland

, ,

Innovatie is essentieel voor ons toekomstig verdienvermogen en onze toekomstige welvaart. We moeten nu fors investeren in nieuwe technologieën, arbeidsmarktparticipatie en productiviteit om te kunnen blijven concurreren en ons -steeds duurder wordende- sociale stelsel te kunnen blijven betalen. Kort samengevat is dit de aanleiding voor de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, die vorige week door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werd gepresenteerd. Deze Groeistrategie geeft -nader uit te werken- vervolgrichtingen om economische groei aan te jagen. Zuid-Holland kan hier met haar vele innovatieve ecosystemen en sectoren een grote bijdrage aan leveren. Maar heeft daarbij behoefte aan scherpe keuzes, forse directe investeringen en excellente randvoorwaarden.

De Groeistrategie voor Nederland

Belangrijk om te realiseren is dat de Groeistrategie géén concrete beleidsopties bevat. De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer schetst nut en noodzaak van innovatie en verhogen van economische groei. Naast een toekomstig inkomen, zijn de betaalbaarheid van het onderwijs, de zorg, de sociale zekerheid én de overheid, belangrijke argumenten om nu te investeren in innovatie.

Het kabinet kiest in de Groeistrategie voor 6 samenhangende vervolgrichtingen, om innovatie en economische groei te versterken. De verantwoordelijke vakministers  en -staatssecretarissen moeten deze uitwerken tot concrete acties. Het gaat om de volgende vervolgrichtingen:

  1. Talent ontwikkeling: het verbeteren van het onderwijs;
  2. Talent door-ontwikkelen: leven lang ontwikkelen concreet vormgeven;
  3. Iedereen doet mee: belemmeringen om meer te gaan werken wegnemen;
  4. Versterken onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en toonaangevende clusters;
  5. Verbeteren bereikbaarheid;
  6. Transities benutten en zien als kans voor toekomstig verdienvermogen.

De bovengenoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse ambitie om concurrerend te zijn in de next economy. Specifiek vallen er 3 dingen op in de Groeistrategie: de focus op ecosystemen;  de koppeling van talentontwikkeling aan innovatie; en de schaalsprong OV om steden en economische centra bereikbaar te houden.

  • Focus op innovatie-ecosystemen

In de Groeistrategie wordt het belang van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen -en het versterken hiervan- gezien. Doordat ondernemers, bedrijven en onderzoekers samenwerken en kennis delen, komt er innovatie tot stand én kan deze vermarkt worden. Als voorbeelden worden hier het high tech cluster van Brainport en het voedsel cluster in Wageningen genoemd.

Het versterken van innovatie-ecosystemen wordt vanuit Zuid-Holland toegejuicht. Ecosystemen bouwen met publieke en private partijen is de kern van ons regionale innovatiebeleid. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennistellingen en topuniversiteiten, grote bedrijven en talloze innovatieve ondernemers in Zuid-Holland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Quantum-campus in Delft, het Life Science & Health cluster, met een zwaartepunt op het Leiden Bio Science Park en het cyber security-cluster in Den Haag.

  • Koppel talentontwikkeling aan innovatie

De Groeistrategie koppelt talent en de -permanente- ontwikkeling daarvan rechtstreeks aan innovatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar het algemeen vormend onderwijs, als naar het blijvend ontwikkelen van vaktechnische kennis en vaardigheden. Concreet wil het kabinet samen met instellingen en werkgevers kijken naar de vernieuwing van het onderwijs, bekijken of de huidige infrastructuur van het onderwijs beter benut kan worden voor een leven lang ontwikkelen én een routekaart ontwikkelen om de leer-cultuur te versterken.

Zonder goed opgeleide mensen stokt innovatie bij bedrijven en kennisinstellingen. Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten in Nederland. Het versterken van de leercultuur en een leven lang ontwikkelen zijn belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt. Daarom pleit de Economic Board Zuid-Holland voor een persoonlijke leer- en ontwikkelrekening voor iedereen én loopbaanscans zodat mensen kunnen zien waar ze staan, waar ze naartoe willen en welke leerroute daar naartoe leidt.

  • Schaalsprong OV nodig om steden bereikbaar te houden

Ruimte is schaars in Nederland en met name in de economische centra wordt infrastructuur zeer intensief gebruikt. In de Groeistrategie wordt vastgesteld dat we hierbij inmiddels tegen de grenzen aanlopen, zeker rondom de steden. De bestaande infrastructuur zal hier bij lange na niet volstaan. Daarom zal het kabinet mogelijkheden voor schaalsprongen in de infrastructuur inventariseren.

Investeringen zijn nodig in de fysieke-, digitale-, en energie-infrastructuur op knooppunten goed bereikbaar te houden en innovaties op te kunnen schalen. Steeds meer mensen en bedrijven vestigen zich in Zuid-Holland, waarmee de bereikbaarheid steeds verder onder druk komt te staan. Het is daarom belangrijk dat er een schaalsprong komt, zodat de belangrijke ecosystemen, kennisknooppunten en steden bereikbaar blijven. Een schaalsprong op het traject Leiden-Dordrecht (via Den Haag-Rotterdam-Delft) moet daarin worden meegenomen.

Conclusie

De Economic Board Zuid-Holland is blij dat het kabinet met een Groeistrategie komt. De genoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie, dat we eerder dit jaar presenteerden. In het bijzonder zijn we blij dat er ingezet wordt op innovatie-ecosystemen en sleuteltechnologieën, dat talentontwikkeling aan innovatie wordt gekoppeld en dat er geïnvesteerd gaat worden in bereikbaarheid en infrastructuur als essentiële randvoorwaarden voor innovatie.

Klik hier om de oproep van de Economic Board Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland terug te lezen.