EBZ verwelkomt wederom nieuwe leden. Bouke Arends, burgemeester van gemeente Westland, wordt boardlid. Vanuit kennisinstellingen treedt Tjark Tjin-A-Tsoi toe, de nieuwe CEO van TNO.

Bouke Arends zal zich hard maken voor ontwikkelingen in het tuinbouwgebied. Hij brengt een groot netwerk in het Westland met zich mee. Tjark Tjin-A-Tsoi volgt binnen EBZ zijn voorganger Paul de Krom op. Beide nieuwkomers geven aan actief bij te willen dragen en hun netwerk en organisatie te willen inzetten voor de regio. Daar zijn we blij mee! We kijken uit naar deze waardevolle samenwerking met Bouke en Tjark.

 

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om die groeiagenda te realiseren. Hier een korte terugblik.


Al veel meer samenwerking in Zuid-Holland

“Met de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gaat het al een stuk beter”, gaf Jaap Smit aan, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van EBZ. De grote transities die we allemaal door moeten, lossen we alleen in gezamenlijkheid op. Met het oog op die transities en de komst van het Nationaal Groeifonds lanceerden we een jaar geleden de Groeiagenda Zuid-Holland met tachtig regionale partners. Deze actie- en investeringsagenda maakt de noodzaak tot samenwerking zichtbaar en gemakkelijker. Smit is er trots op dat zo veel regionale partners elkaar al weten te vinden en zo al heel wat nationaal fondsgeld voor o.a. Zuid-Holland hebben weten aan te trekken.

Regel je governance en zorg op tijd voor personeel

Michiel Muller (mede-oprichter Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) merkt bij het Nationaal Groeifonds dat er al veel meer wordt samengewerkt in het land. Het aantrekken van geld voor innovaties is niet het probleem. Het op tijd uitgeven van het geld is een grotere uitdaging. Daarbij komt het aan op samenwerking, de manier hoe je die organiseert en structureert en ook op het tijdig beschikbaar hebben van voldoende en goed opgeleid personeel om de innovatie snel te kunnen uitrollen.

Rennen

Muller en Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) hameren ook op snelheid en het nemen van risico’s om de transities op tijd te kunnen doorvoeren. ‘Denk niet langer: het zal mijn tijd wel duren’. Verduurzamen moet nú. En heb je een briljant innovatief concept, wacht dan niet op een level playing field. De elektrische auto is inmiddels niet meer weg te denken. Elon Musk van Tesla riep destijds: ‘niet om je heen kijken maar rennen’.

Het was een boeiende middag dankzij de inspirerende verhalen van Muller en Samson en de informatieve paneldiscussie over de inzet van subsidies en investeringsgeld met Natalie Burgers, Erwin Nijsse en Rinke Zonneveld.

Meer weten over de publieke fondsen?

Het Young Professional Programma ontving in juni €187.000 subsidie voor opschaling naar heel Zuid-Holland. Het programma is gestart in 2017 met als doel jong talent aantrekken en behouden voor de regio Drechtsesteden en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 projecten en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan. 

Willem Aalders: “Het Young Professionals programma uitbreiden naar Zuid Holland betekent dat we de groep van bedrijven geleidelijk vergroten buiten de grenzen van de Drechtsteden. We werken hierbij intensief samen met HiDelta. Hierdoor ontstaat een steviger en professioneler programma, met meer cross-sectorale samenwerking. En met kansen voor nog meer jonge professionals. Zo vergroten we de impact van het programma op het aantrekken en behouden van talent voor heel Zuid-Holland. Rode draad door de aanpak is dat we bouwen op bestaand succes en daar nieuwe elementen aan toevoegen. Hiermee ontsluiten we niet alleen de kracht van de Drechtsteden, maar van heel Zuid-Holland. Een win-win voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van competenties voor de toekomst.”

Samenwerking tussen de triple helix en bedrijven stimuleren

Vanuit het Young Professionals Programma gaan professionals -in de leeftijd van 25 – 35 jaar- in korte projecten de meest uiteenlopende uitdagingen aan met impact op het innovatieve ecosysteem in de regio. Ze komen samen tijdens events en zetten zich actief in als ambassadeurs. Naast het aantrekken en behouden van talent, wordt huidige en toekomstige samenwerking tussen de triple helix en tussen bedrijven gestimuleerd. Jong talent leert elkaar in een vroeg stadium van hun carrière kennen en dragen bij aan de ontwikkeling van skills die nu en in de toekomst nodig zijn. Communicatie van het programma is in het Engels, zodat ook internationaal talent kan deelnemen aan de projecten.

Het programma wordt vanaf 2021 volledig gefinancierd door de leden. Dat zijn aangesloten bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Inmiddels heeft het programma een eigen bestuur, met jonge professionals uit acht bedrijven en twee gemeenten, die samen met de projectleider van Deal het jaarlijkse programma organiseert.

Human Capital

Het deelakkoord Young Professionals Program is een onderdeel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Vanuit deze agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. En gewerkt aan het terug dringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Young Professional Programma? Neem dan contact op met Willem Aalders, bel (06) 5117 3185 of mail naar willem@dealdrechtcities.nl  

WE-IT heeft april 2022 voor de deelprojecten Make IT Work Den Haag en Next Maritime Professional een subsidie ontvangen van in totaal 228.513,- euro. Remco Engels (Programmamanager WE-IT) “Wij zijn hier heel blij mee. Er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. Met de subsidie kunnen wij nog meer werkenden de mogelijkheid bieden een entree te maken met werken in of met ICT. Zo dragen we bij aan een Zuid-Hollandse beroepsbevolking die klaar is voor de toekomst.”

Ongeacht achtergrond omscholen naar de IT
Make IT Work Den Haag maakt het voor mensen met een HBO werk-/denkniveau, zonder specifieke IT achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op HBO niveau en direct in een baan van start te gaan. Dit gebeurt door de Haagse Hogeschool, onder andere met de leergang  ‘Applied Data & AI for professionals’. Hierin leer je in 5 maanden artificial intelligence toe te passen in de praktijk en/of bedrijven hierover te adviseren. Bijzonder aan Make It Work Den Haag is dat de achtergrond van de kandidaten erg divers is. Er wordt namelijk niet gekeken naar leeftijd of achtergrond. Cursisten worden via een assesmenttool geselecteerd. Werkgevers en kandidaat cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. En wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing.

Human Capital in de haven
Het project Next Maritime Professional richt zich op de digitale vaardigheden van werknemers in de Rotterdamse haven en het achterland in regio Rotterdam/Den Haag. Het doel is om carrièrepaden te ontwikkelen met modulaire trainingen, stages en leerplekken die inhoudelijk worden gevuld door partners uit het regulier en niet-regulier onderwijs. Het project wordt uitgevoerd door de IT Campus Rotterdam.  In fase één (mei 2020 – juni 2021) lag de focus op meer en betere IT’ers de haven binnenhalen. In fase twee (juli 2021-oktober 2022) is dit verschoven naar het vergroten van de digitale vaardigheden van personeel in het groot industriële havencomplex. Het komende halfjaar wordt geïnventariseerd welke behoeften de werkgevers in de haven hebben op dit gebied. Zodat álle havenmedewerkers mee kunnen groeien met de verandering van hun baan die ingezet is door technologische ontwikkelingen.

WE-IT
WE-IT werkt sinds 2020 vanuit een deelakkoord van de Human Capital Agenda aan het om- of bijscholen van 3000 mensen naar een baan in of met ICT. WE-IT is een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland.
WE-IT bevat momenteel 8 scholingstrajecten, primair voor werkenden (binnen bedrijf/sector, of transitie naar andere sector of vanuit een andere regio) en daarnaast voor werkzoekenden en studenten. Ook is er een programma om het MKB te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken.


Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Remco Engels (r.engels@hhs.nl) of Carolien Wetzels (carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl).

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om de Zuid-Hollande groeiagenda te realiseren. Hieronder vind je belangrijke informatie over de derde ronde van het Nationaal Groeifonds en de vierde ronde van de Regio Deals.


Dien je voorstel in voor een quick-scan van het Nationaal Groeifonds:

  • Dit jaar gaat de 3e ronde van start waarmee voorstellen op het gebied van innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.
  • Nieuw is dat bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties rechtstreeks een subsidieaanvraag kunnen indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor in totaal € 2 miljard. Daarnaast is er net voorheen ook nog een route waarmee alleen departementen voorstellen kunnen indienen.
  • Je kunt nu al een voorlopig voorstel indienen voor de quick-scan.
  • Op 1 januari 2023 opent het loket voor indiening van definitieve proposities voor de derde ronde, 3 februari is de deadline.
  • Kijk hier voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds


De indieningstermijn voor de komende Regio Deals nadert:

  • Het kabinet heeft € 900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals: voorstellen die zich richten op brede welvaart in de regio’s en die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bevorderen. Voor 2023 is er al € 285 miljoen beschikbaar.
  • Vanaf 15 juli 2022 kunnen regio’s een voorstel indienen voor de vierde tranche bij het ministerie van BZK. Doe dat wel vóór 15 november 2022.
  • De Regio Deals in de 4e tranche worden medio 2023 bekend gemaakt.
  • Informatie over de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen, is hier beschikbaar.

Vraag ondersteuning

Meld je vooral bij de partners achter de Groeiagenda Zuid-Holland zoals Innovation Quarter en de provincie, als je aan voorstellen werkt. Zij kunnen daar actieve ondersteuning bij bieden.

 

Katelien Groenendijk is in juni gestart als kwartiermaker voor het project ‘Meer mensen naar de techniek’. Tot het eind van dit jaar gaat zij partijen in de regio bij elkaar brengen om vanuit een regionale aanpak de instroom in techniekopleidingen en scholingsprojecten te verhogen. De focus ligt op partijen die al bezig zijn met initiatieven om personeelstekorten in de Zuid-Hollandse techniek sectoren terug te dringen.

Katelien Groenendijk: “De tekorten in de techniek zijn groter dan ooit. In mijn vorige opdrachten zag ik dat ook in andere regio’s , maar in Zuid-Holland zijn de tekorten het grootst. Wat gelukkig al goed gaat, is dat er al veel initiatieven zijn om de arbeidskrapte in de techniek terug te dringen. De technische branches zijn hiervoor ook landelijk aan de slag gegaan, dat kunnen we benutten. Het is nu een kwestie van bundelen van krachten en vanuit gezamenlijkheid stappen maken. Een uitdagende en zeer interessante opgave waar ik graag bij help.”

Opdracht: draagvlak eerst
De tekorten in technische sectoren vertragen of verhinderen belangrijke transities als de digitalisering, de energietransitie en transitie naar een circulaire economie. Een oplossing om de tekorten terug te dringen, is meer mensen verleiden een technische opleiding of beroep te kiezen. Om dat te bereiken wordt via de kwartiermakers opdracht ‘Meer mensen naar de techniek’ eerst een analyse gemaakt om bestaande initiatieven -op het gebied van aantrekken van mensen naar de techniek- geïdentificeerd. En onderzocht hoe die gebundeld kunnen worden in een gezamenlijk meerjarenprogramma. Hierbij wordt getoetst of er draagvlak is om samen te werken aan het programma en deze te stroomlijnen. Bij genoeg draagvlak wordt in de vervolgfase van de opdracht een plan van aanpak opgesteld om het programma uit te voeren. Belangrijk hierbij is het vormen van een coalitie van partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Betrokken partijen
In de kwartiermakersfase ligt het initiatief bij de Economic Board Zuid-Holland en daarbinnen bij de taskforces Technologische Industrie, Energietransitie en Digitale Economie. En bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden die daarin vertegenwoordigd zijn. Het project richt zich op de sectoren die onderdeel zijn van de Groeiagenda Zuid-Holland. Het draagt niet direct bij aan de gekwantificeerde doelstellingen van het Human Capital Agenda, maar zorgt indirect voor draagvlak en interesse voor projecten en activiteiten die inzetten op doelen uit de agenda zoals meer mensen verleiden een technisch beroep of opleiding te kiezen.

Human Capital Agenda
Vanuit de Human Capital Agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. Tevens wordt gewerkt aan het terugdringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.

Katelien Groenendijk is inmiddels druk bezig met haar opdracht. Wil je meer weten? Bel (06) 136 712 13 of mail naar K@telien.nl

De eerste studenten van de Campus Gouda hebben vrijdag 17 juni hun certificaat ontvangen tijdens een officiële uitreiking in het Weeshuis in Gouda. De module is een samenwerking met De Haagse Hogeschool. Het doel is om te voorzien in goed opgeleide vakkrachten voor de sector en werkenden in de zorg een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Wethouder Onderwijs Thierry van Vugt: “Dit is een mijlpaal. In september starten twee nieuwe zorgmodules. We willen een permanent aanbod van hbo-modules neerzetten rond Zorg & Technologie en Bodem & Technologie.”
 
De studenten werken als zorgprofessionals bij Zorgpartners Midden-Holland, Welthuis, Gemiva-SVG, Vierstroom Zorg Thuis of het Groene Hart Ziekenhuis. Met deze zorginstellingen en werkgeversorganisatie ZWconnect is de module ontwikkeld. Betrokken docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool, Frank Koppejan: “Ik ben trots op hoe de studenten zich in een korte tijd hebben ontwikkeld en wat ze hebben bereikt. Ze volgen deze modules naast hun drukke baan in de zorg. Het is mooi om te zien, hoe ze de informatie uit de modules van Communiceren in de Zorg meteen in de praktijk kunnen toepassen en hierdoor nog meer kunnen betekenen in de zorgverlening voor hun patiënten en cliënten.” 
 
Hbo opleiding Verpleegkunde
Sommigen van de studenten hebben de volledige module Communiceren in de Zorg gevolgd, maar er was ook de keuze om één of twee deelmodules te volgen, in plaats van alle drie. Anne Sytsema, verpleegkundige bij de Zevenster van Welthuis volgde de deelmodule zorgtechnologie. “En nu ga ik de volledige hbo opleiding Verpleegkunde doen. Die stap durf ik te nemen dankzij het volgen van de deelmodule bij Campus Gouda.”
 
Werken met zorgtechnologie
Campus Gouda draagt bij aan de ontwikkeling, scholing en groei van werknemers in Zuid-Holland. Eén van de doelen uit de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Campus Gouda laat zien dat regionale samenwerking bijdraagt aan het stimuleren van professionele ontwikkeling van werknemers in de regio en hiermee arbeidstekorten tegen gaat. En ervoor zorgt dat professionals in de zorg meer digitaal vaardig zijn, doordat ze met zorgtechnologie leren werken. Dit biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Dat is wat we willen. Meer kansen voor werknemers in de sector om passend werk te vinden en te behouden. Én meer kansen voor werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden. Nu en in de toekomst.”
 
Van Vugt kijkt uit naar komend schooljaar van Campus Gouda. “Naast de bestaande samenwerkingsprojecten, gaan er nieuwe hbo-modules starten. Voor Zorg & Technologie en Bodem & Technologie. Zo starten we in het najaar met het project Digitale zorg met een bedrijf, zorginstelling en Campus Gouda. Met elkaar maken we vernieuwend en innoverend onderwijs.”
 
Campus Gouda
Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Gouda, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hogescholen bieden samen met bedrijven en zorginstellingen opleidingen aan in een duurzame en innovatieve omgeving. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van de bredere Human Capital Agenda geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland.