Start kwartiermaker ‘Meer mensen naar de Techniek’

Katelien Groenendijk is in juni gestart als kwartiermaker voor het project ‘Meer mensen naar de techniek’. Tot het eind van dit jaar gaat zij partijen in de regio bij elkaar brengen om vanuit een regionale aanpak de instroom in techniekopleidingen en scholingsprojecten te verhogen. De focus ligt op partijen die al bezig zijn met initiatieven om personeelstekorten in de Zuid-Hollandse techniek sectoren terug te dringen.

Katelien Groenendijk: “De tekorten in de techniek zijn groter dan ooit. In mijn vorige opdrachten zag ik dat ook in andere regio’s , maar in Zuid-Holland zijn de tekorten het grootst. Wat gelukkig al goed gaat, is dat er al veel initiatieven zijn om de arbeidskrapte in de techniek terug te dringen. De technische branches zijn hiervoor ook landelijk aan de slag gegaan, dat kunnen we benutten. Het is nu een kwestie van bundelen van krachten en vanuit gezamenlijkheid stappen maken. Een uitdagende en zeer interessante opgave waar ik graag bij help.”

Opdracht: draagvlak eerst
De tekorten in technische sectoren vertragen of verhinderen belangrijke transities als de digitalisering, de energietransitie en transitie naar een circulaire economie. Een oplossing om de tekorten terug te dringen, is meer mensen verleiden een technische opleiding of beroep te kiezen. Om dat te bereiken wordt via de kwartiermakers opdracht ‘Meer mensen naar de techniek’ eerst een analyse gemaakt om bestaande initiatieven -op het gebied van aantrekken van mensen naar de techniek- geïdentificeerd. En onderzocht hoe die gebundeld kunnen worden in een gezamenlijk meerjarenprogramma. Hierbij wordt getoetst of er draagvlak is om samen te werken aan het programma en deze te stroomlijnen. Bij genoeg draagvlak wordt in de vervolgfase van de opdracht een plan van aanpak opgesteld om het programma uit te voeren. Belangrijk hierbij is het vormen van een coalitie van partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Betrokken partijen
In de kwartiermakersfase ligt het initiatief bij de Economic Board Zuid-Holland en daarbinnen bij de taskforces Technologische Industrie, Energietransitie en Digitale Economie. En bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden die daarin vertegenwoordigd zijn. Het project richt zich op de sectoren die onderdeel zijn van de Groeiagenda Zuid-Holland. Het draagt niet direct bij aan de gekwantificeerde doelstellingen van het Human Capital Agenda, maar zorgt indirect voor draagvlak en interesse voor projecten en activiteiten die inzetten op doelen uit de agenda zoals meer mensen verleiden een technisch beroep of opleiding te kiezen.

Human Capital Agenda
Vanuit de Human Capital Agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. Tevens wordt gewerkt aan het terugdringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.

Katelien Groenendijk is inmiddels druk bezig met haar opdracht. Wil je meer weten? Bel (06) 136 712 13 of mail naar K@telien.nl