Een brede coalitie van wetenschappelijke organisaties, regio’s, bedrijven en kenniswerkers heeft staatssecretaris van Financiën Menno Snel opgeroepen tot actie als het gaat om de aanpassing van de 30%-regeling voor expats. Ook de EBZ heeft deze oproep gesteund.  Deze regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken.

Pamflet 30%-regeling overhandigd

Een delegatie van buitenlandse kenniswerkers, VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg (Vereniging van Universiteiten), burgemeester John Jorritsma (namens Brainport Eindhoven) en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer (namens VNO-NCW en MKB-Nederland) overhandigden dinsdag 29 mei een pamflet aan de Tweede Kamer. Met dit pamflet roepen zo’n 35 wetenschappelijke en culturele organisaties, regio’s en bedrijven de Tweede Kamer en de staatssecretaris op om de zogeheten ‘30%-regeling’ niet te wijzigen voor bestaande gevallen, zoals het kabinet van plan is.

Aanpassing raakt expats en bedrijven

Volgens de organisaties toont de overheid zich volstrekt onbetrouwbaar door de looptijd van de 30%-regeling onverwacht terug te brengen van 8 naar 5 jaar. ‘Dit raakt honderden bedrijven en instellingen en circa 60.000 buitenlandse werknemers. Ook zorgt het ervoor dat veel organisaties – die al moeite hebben om mensen te vinden – nog meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken. Er is dus ‘Snel’ actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang’, aldus de initiatiefnemers.

Het Nederlandse veiligheidscluster, met de regio Rotterdam-Den Haag als belangrijke hotspot, is één van de grootste van Europa. De regio herbergt internationaal leidende bedrijven, beschikt over een sterke kennispositie en is een proeftuin voor cross-sectorale toepassingen.

Vooral op het gebied van cybersecurity heeft de regio een bijzondere uitgangspositie. Zo zijn The Hague Security Delta (HSD), de Cyber Security Academy (CSA), het European Cybercrime Centre van Europol (EC3), het European Network for Cyber Security (ENCS), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de afdeling Cyber Security and Robustness van TNO allen in Den Haag gevestigd.

Cybersecurity biedt op zichzelf commerciële kansen, maar is ook cruciaal om verdere digitalisering van onze economie en maatschappij op veilige wijze mogelijk te maken. Zo zien we een snelle opkomst van het Internet of Things: het internet dat slimme apparaten aan elkaar verbindt en ons in staat stelt op een heel nieuwe schaal data te verzamelen. Deze ontwikkeling heeft grote impact op sterke economische sectoren in de regio, zoals de de Rotterdamse haven, de tuinbouw, het gezondheidscluster en de maakindustrie. Zo is in Rotterdam vanuit het Port Cyber Resilience Programma ‘FERM‘ opgezet om bewustwording over cyber security en resilience van bedrijven in het havengebied te verhogen,

De EBZ wil eraan bijdragen dat de regio de economische kansen van digitalisering en (cyber-)veiligheid optimaal benut. Dat doet de Board door de kennis van EBZ-leden over IT-ontwikkelingen en cybersecurity te vergroten, sleutelspelers in het veiligheidscluster te verbinden en belangrijke initiatieven te ondersteunen.

De maakindustrie in Zuid-Holland telt bijna 10.000 bedrijven en heeft een groot aandeel in de werkgelegenheid. Veel van deze banen zijn bij hightech bedrijven, waarvan de regio de hoogste concentratie van Nederland kent. Dat komt door een grote aanwezigheid van de topsector Hightech Systems & Materials en veel hightech toeleveranciers in de ketens van andere sectoren. Voorbeelden zijn clusters op het gebied van Maritiem, Robotica, Aerospace, Tuinbouw en Water.

Tezamen zijn deze bedrijven van groot belang voor de productiviteitsgroei en dus de internationale concurrentiekracht van de regio. Dat laatste is belangrijk omdat zij in een mondiaal speelveld opereren en vaak sterk afhankelijk zijn van de export. Om ook in de toekomst competitief te blijven, staan bedrijven in de hele keten voor de uitdaging om hun concurrentiepositie te versterken en te profiteren van de kansen van digitalisering. ICT en internet zorgen namelijk dat producten, productieprocessen en verdienmodellen van bedrijven radicaal veranderen.

Eén van de belangrijke initiatieven in Zuid-Holland is Smart Industry Hub SMITZH. Dit programma heeft als doel de Zuid-Hollandse maakindustrie en zijn technologische toeleveranciers te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing, ofwel het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van de productie. SMITZH bouwt aan een solide regionale innovatie-infrastructuur met een achttal fieldlabs, verspreid over de regio, die nauw samenwerken. Het gewenst resultaat is dat deze industrietak concurrerend en duurzaam door kan groeien. Dit heeft een positieve weerslag op de regionale en dus ook de nationale economie omdat er (nog) meer bedrijvigheid plaatsvindt en (nog) meer banen gegenereerd worden.

De EBZ zet zich er voor in dat bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid een sprint trekken naar de digitale toekomst. We onderzoeken en presenteren nieuwe ideeën voor slimmere samenwerking, beleid en financiering voor (de digitalisering van) de industrie. Dat doen we door nationaal en internationaal als ambassadeur op te treden voor de Zuid-Hollandse maakindustrie en de Smart Industry Fieldlabs die in de regio gevestigd zijn.