‘Nieuwe koers’ is het tweede jaarverslag van de EPZ, de economic board van Zuid-Holland. Hierin presenteert de EPZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2016.

Belangrijk thema in 2016 was de doorontwikkeling van de EPZ. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers die op 13 juni is vastgesteld: de EPZ bundelt kennis, bestuurskracht én netwerken vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen, clusters, netwerken en overheden (‘board of boards’). Dit gebeurt op initiatieven die de ambitie van de regio realiseren: een ‘real life testing ground’ op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid. Onderdeel van de nieuwe koers is ook dat het secretariaat van de EPZ is verankerd binnen InnovationQuarter. Verder is de website vernieuwd. Centraal staan nu de initiatieven waar de EPZ zich op richt en de leden van de board.

Deze nieuwe koers werpt vruchten af. Het jaarverslag presenteert de meest in het oog springende initiatieven waarbij de EPZ betrokken was en is, zoals het Regionaal Investeringsprogramma, Feeding Megacities, de Infradeal Zuid-Holland en de jaarconferentie Techniekpact. Daarnaast hebben EPZ-leden en het secretariaat inhoudelijke bijdragen geleverd aan strategische discussies en trajecten in de regio en nationaal.

download hier het EPZ jaarverslag 2016

Minister Kamp (EZ) heeft vandaag – 1 december 2016 – de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen uit handen van Ingrid van Engelshoven, voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de metropoolregio, Maarten Struijvenberg, bestuurslid EV en een van de initiatiefnemers van de Roadmap en Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De Roadmap vloeit voort uit de ‘City Deal’ die een jaar geleden is gesloten door de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gesteund door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Met de oplevering van de Roadmap Next Economy is de City Deal afgerond.

Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de getoonde bestuurskracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de EPZ, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, intensief aan de totstandkoming van de Roadmap hebben gewerkt.

Meer informatie

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum bieden  90 jonge, pas gepromoveerde wetenschappers van over de hele wereld een postdoc-positie in een van deze vijf kennisinstellingen.

De rectoren van de drie universiteiten en de decanen van de beide medische centra ondertekenden op 5 december 2016 de consortium-overeenkomst van het LEaDing Fellows postdoc programma.

De vijf kennisinstellingen hebben daarvoor in 2016 gezamenlijk een Europese subsidie van 6,3 miljoen euro gekregen uit het Marie Curie COFUND programma,  dat is gericht op internationale mobiliteit van jonge wetenschappers.

Traditie van samenwerking
De drie universiteiten en hun medische centra bieden de 90 talentvolle onderzoekers een breed palet van disciplines aan. Bovendien werken ze al decennia intensief samen op diverse vakgebieden, bijvoorbeeld in de bèta-technologische disciplines en op het grensvlak van geneeskunde en technologie. Tien jaar geleden werd het medisch-technologische consortium Medical Delta opgericht en in 2012 de Leiden-Delft-Erasmus alliantie. De acht Leiden-Delft-Erasmus Centres die hieronder vallen richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Door deze lange traditie van samenwerking komen de postdocs in een gespreid multidisciplinair bedje terecht en kunnen ze gemakkelijk samenwerken met onderzoeksgroepen van de andere instellingen of een plaats zoeken in een van de acht Leiden-Delft-Erasmus Centres of Medical Delta.

Zuid-Holland
De vijf kennisinstellingen werken ook nauw samen met het bedrijfsleven en overheden in  Zuid-Holland, economisch een van de meest dynamische regio’s van Europa. Het LEaDing Fellows programma biedt jonge wetenschappers een uitgelezen kans om te profiteren van deze omgeving.

Van 1 februari 2017 tot 31 maart 2017 kunnen onderzoekers solliciteren naar een plaats. Dan worden 20 postdocs aangenomen. Daarna volgen nog twee calls. Het programma loopt tot februari 2022. De TU Delft is penvoerder van ‘LEaDing Fellows’.

Lees meer op http://leadingfellows.eu/

Tijdens het werkbezoek aan Eindhoven op 13 juni 2016 hebben EPZ en Stichting Brainport een verklaring getekend: Samen sterk voor een innovatief en concurrerend Nederland . Samen zetten EPZ en Stichting Brainport zich in voor meer investeringen in kennis en innovatie verdere impulsen voor startende bedrijven met groeipotentieel, talentontwikkeling, goede bereikbaarheid van economische toplocaties en knooppunten.

Deze punten zijn geadresseerd in onder andere REOS en worden verder in de lobby samen opgepakt. Daarnaast is samenwerking geïntensiveerd op thema’s verbonden aan de Roadmap Next Economy zoals slimme mobiliteit en fieldlabs.

Verklaring EPZ Brainport dd 13 juni 2016 

Onze inzet is de regio te positioneren als nationaal en Europees valorisatiecentrum voor regeneratieve geneeskunde en Leiden Bioscience Park als het bioscience park van Nederland met focus op LSH, met name biotech en big farma.

Onderdeel van deze inzet is de lobby om EMA aan te trekken. Het European Medicines Agency (EMA) is nu nog in Londen gevestigd, maar zal vanwege de Brexit worden verplaatst. Nederland en specifiek Zuid-Holland en Leiden zijn goed gepositioneerd om dit instituut aan te trekken. InnovationQuarter en Gemeente Leiden hebben al het initiatief genomen om de regionale lobby hierop te organiseren. De EPZ steunt de inzet om EMA naar Zuid-Holland te halen.

Lees meer:
over RegMed XB

De Internationale concurrentiepositie van Nederland kan en moet beter. Deze positie wordt sterk bepaald door innovatie van bedrijven en kennisinstellingen en door de agglomeratiekracht van de drie grote stedelijke regio’s, hun onderlinge verbondenheid in het netwerk en hun inbedding in internationale netwerken.

REOS geeft de komende jaren richting aan de strategische koers voor de inrichting van stedelijke gebieden, het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat voor kenniswerkers en expats.

REOS richt zich op de volgende prioriteiten: versterken van toplocaties zoals Leiden BioScience Park, Den Haag Central Innovation District, de Rotterdamse haven en de greenports; goede inbedding van deze toplocaties in regionale en internationale netwerken; en verdichting rond knooppunten van openbaar vervoer, zoals Rotterdam CS.

Download: intentieovereenkomst-reos

Minister Kamp (EZ) heeft vandaag – 1 december 2016 – de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen uit handen van Ingrid van Engelshoven, voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de metropoolregio, Maarten Struijvenberg, bestuurslid EV en een van de initiatiefnemers van de Roadmap en Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De Roadmap vloeit voort uit de ‘City Deal’ die een jaar geleden is gesloten door de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gesteund door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Met de oplevering van de Roadmap Next Economy is de City Deal afgerond.

Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de getoonde bestuurskracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de EPZ, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, intensief aan de totstandkoming van de Roadmap hebben gewerkt.

Meer informatie