Impact op de Zuid-Hollandse economie nationaal voelbaar

Wat de precieze gevolgen van het virus zijn is op dit moment nog lastig te zeggen. Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld. Doel van de monitor is inzicht te geven in de economische impact op de economie van Zuid-Holland. Dat inzicht is belangrijk, want de Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Verwachting: productielocatie niet langer louter kostenoverweging

De Zuid-Hollandse economie wordt gekenmerkt door een veelheid van sectoren, uiteenlopend van een groot Haven- Industrieel Complex tot het Westlandse tuinbouwcluster. Onze verwachting is dat alle sectoren de nadelige gevolgen van de corona-uitbraak gaan voelen. De economie van Zuid-Holland is sterk verweven met de wereldeconomie. Veel internationaal opererende bedrijven merken op dit moment dan ook dat toeleverketens haperen. Op de lange termijn is het niet onwaarschijnlijk dat internationale waardeketens definitief worden verlegd en dat bepaalde strategische goederen dichter bij huis zullen worden geproduceerd. Waar de productie plaatsvindt is daarmee niet langer louter een kostenoverweging.

Afnemende consumentenvraag problematisch voor seizoensgebonden producten

Ook het brede mkb (bv. de detailhandel) zal de gevolgen merken van verstoorde toeleverketens en restricties op (vracht)vervoer. Veel producten zullen lastiger leverbaar zijn dan anders. Een andere uitdaging voor het brede mkb is dat de consumentenvraag, in ieder geval op korte termijn, drastisch afneemt. Dat is in het bijzonder problematisch voor de verkoop van seizoensgebonden producten, omdat uitstel van een aankoop daar ook eerder tot afstel zal leiden.

Startups en scale-ups in zwaar weer

Tot slot dreigen startups en scale-ups in zwaar weer te raken. In tegenstelling tot het brede mkb, zijn startups en scaleups vaak niet bancair gefinancierd. Daarmee hebben ze niet direct baat bij door de Rijksoverheid aangekondigde maatregelen zoals de verruiming van de BMKB-regeling. Voor veel startups geldt bovendien dat ze nog niet winstgevend zijn en daarom ook de voordelen van belastingkortingen mislopen.

Nieuwe edities Coronamonitor Zuid-Holland

Op dit moment staan onze investment managers in nauw contact met onze portfoliobedrijven. Wij zullen de komende tijd regelmatig nieuwe edities van de Coronamonitor Zuid-Holland publiceren. Op die manier hopen we bij te dragen aan een gefundeerde discussie over de gevolgen voor de economie van Zuid-Holland.

Foto ondertekening Deelakkoord Human Capital WE IT

Er is een groot tekort aan IT’ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT’ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.

Een van de belangrijkste thema’s binnen het Human Capital Akkoord is digitalisering. Zowel binnen de IT-sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan IT’ers. Vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 27%. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering.

Human Capital Akkoord WE IT

Consortium van overheden, opleiders en bedrijfsleven

Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord. Dat heeft geleid tot een consortium van ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven: WE IT. Dit consortium wil ervoor zorgen dat het aantal IT’ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT. Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie.

Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald:

  • ICT Praktijk Academie;
  • Make IT Work;
  • Techgrounds;
  • The Young Digitals;
  • TekkieWorden;
  • Next Maritime Professional, Digitalisering MKB;
  • Young Capital Next; en
  • een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity.

Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Ondertekenaars van WE IT zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijkacademie, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Young Capital Next, The Hague Security Delta en Economic Board Zuid-Holland.


Marja van Bijsterveldt ondertekent het deelakkoord. 

 

‘3.000 extra IT’ers opleiden’

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital Akkoord, is blij met de ondertekening van WE IT:

“Uit analyses blijkt dat er sectorbreed een groot tekort is aan goed geschoolde IT’ers. Vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zijn we dan ook hard aan de slag gegaan om hier werk van te maken. Ik ben erg tevreden dat we nu een deelakkoord hebben afgesloten waarin we de ambitie hebben om de komende jaren minimaal 3.000 extra IT’ers op te leiden voor alle relevante sectoren in Zuid-Holland.”

Namens De Haagse Hogeschool – penvoerder van WE IT – werd het deelakkoord ondertekend door Leonard Geluk:

“Als publieke en private aanbieders van IT-onderwijs zijn we een consortium gestart om de handen ineen te slaan en samen te werken. Op deze manier hebben we een evenwichtig pakket aan initiatieven weten te bundelen: van het interesseren van een brede doelgroep voor IT, tot het opleiden van jongeren tot het omscholen van werkenden.”

Een van de bedrijven die deelneemt aan het consortium is Nationale Nederlanden. Ellen Vaneker, Manager People & Change Nationale-Nederlanden NL C&C:

“Wij helpen collega’s binnen Nationale Nederlanden zo breed mogelijk inzetbaar te zijn en te blijven. In de wereld om ons heen zien we het belang van technologie steeds groter worden, daarom helpen wij collega’s onder andere  om zich om te scholen tot IT’er zodat ze erna direct op een interne vacature kunnen solliciteren. Wij zijn erg blij met dit programma en denken dat dit ook voor andere bedrijven van toegevoegde waarde kan zijn.”

Haagse Digitale Human Capital Agenda

Naast het deelakkoord WE IT heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Digitalisering is een belangrijke transitie die invloed heeft op onze samenleving en het werk dat we vandaag de dag kennen. Om hier goed op in te spelen, hebben Haagse partners afspraken gemaakt om op lokaal niveau digitaal talent beter op te leiden. Dit sluit goed aan op het provinciale deelakkoord WE IT.

De potentie en kracht van Zuid-Holland worden niet volledig benut. Sterker, de afgelopen tien jaar was er sprake van achterblijvende economische groei. Tekorten aan talent, gebrek aan financiering, schaarse ruimte, onder druk staande bereikbaarheid en gebrekkige samenwerking zijn hiervan oorzaken. Het aanpakken van deze punten is cruciaal voor ons toekomstig verdienvermogen. In 2019 heeft de regio samen belangrijke stappen gezet om de economische groeibrekers weg te nemen. Drie concrete acties lichten we hier uit. Het door 66 partijen ondertekende Human Capital Akkoord om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt concurrerend te maken. De gezamenlijke visie op innovatiebeleid die we aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat overhandigden. Tot slot de tweede editie van Hét Diner waar de Zuid-Hollandse topondernemers en bestuurders elkaar ontmoetten en spraken over de grote transities.

Human Capital Akkoord

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, worden deelakkoorden gesloten. Voor de Greenport en de IT-sector (WE IT) is het opstellen hiervan inmiddels gestart. Op het gebied van de maakindustrie wordt er samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Visie Zuid-Holland op innovatie

Op Innovatie hebben we samen met de partners in de regio ‘Van investeren in Zuid Holland plukt Nederland de vruchten’ gepubliceerd, het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie. Deze publicatie is overhandigd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Dezelfde publicatie is bij het Zuid-Hollandse Industriediner in Brussel gepresenteerd aan de Europese stakeholders: Europarlementariërs, de Nederlandse permanente vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s. Naar aanleiding van ‘Investeren in Zuid-Holland’ nodigde BNR Jan Kees de Jager en boardlid Paul de Krom uit voor een gesprek over het verdienvermogen van Nederland.

Tweede editie Hét Diner

De EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid Holland elkaar ontmoeten. Dit jaar organiseerden we samen met de Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam en InnovationQuarter de tweede editie van Hét Diner . Op het podium in het Zuiderstrandtheater in Den Haag troffen de 200 belangrijkste ondernemers en bestuurders uit de regio elkaar.

Jaarverslag

Op dinsdag 3 maart bezocht minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. Op uitnodiging van de Economic Board Zuid-Holland kwam de minister langs om met ondernemers uit de regio te spreken over een leven lang ontwikkelen in het mkb. Hierbij hebben Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete de minister bijgepraat over ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen.”

Centraal bij het werkbezoek stond de begin maart gelanceerde SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling stelt € 50 miljoen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, waarvan € 48 miljoen euro is bestemd voor het mkb. De regeling financiert initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Dit initiatief is zeer welkom benadrukt gedeputeerde Willy de Zoete: “Leven lang ontwikkelen is een belangrijk thema voor Zuid-Holland. Het is zaak dat obstakels hierbij door alle betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen.”

“Kennis en vaardigheden bijspijkeren is voor elke organisatie belangrijk,” zegt minister Koolmees. “Zeker voor een bedrijf als Weighpack. Ik heb gezien hoe Weighpack dat in de praktijk aanpakt. Het kabinet wil dat alle bedrijven in Nederland aan de slag gaan met leven lang ontwikkelen. We zien dat kleinere bedrijven daar soms moeite mee hebben. Daarom helpen we hen een handje met de SLIM-regeling. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Leven lang ontwikkelen is één van de kernpijlers van het in juni 2019 afgesloten Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord, waarmee de regio de problemen op de arbeidsmarkt wil oplossen en mensen goed inzetbaar wil houden op de arbeidsmarkt. Hierin committeren 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich aan concrete, harde doelstellingen omtrent het scholen van medewerkers, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Op deze manier stellen partijen in de regio 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers in staat een vorm van scholing te volgen. Daarbij worden 1.000 werkgevers ondersteund en 55.000 werknemers geholpen de overstap te maken naar een ander werk.

Naast alle regionale inspanningen is het belangrijk dat de rijksoverheid knelpunten op de arbeidsmarkt blijft wegnemen. “De Economic Board Zuid-Holland werkt hierbij samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,” zegt Marja van Bijsterveldt. “De kennis, ervaring en het netwerk van het Human Capital Akkoord stellen we daarom graag beschikbaar voor pilots in de regio.”