Samenwerken doe je vaak pas als er een concrete aanleiding is. De ander benader je pas als je hem nodig hebt. Als bondgenoot in een gelegenheidscoalitie. En zodra het project is afgerond, dan laat je elkaar, niet uit onwil maar omwille van de waan, weer los. De Economic Board Zuid-Holland wil voorbij deze gelegenheidscoalities, naar een structureel gesprek in de bestuurlijke lagen van de triple helix – bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) presenteert nu haar jaarverslag 2018. Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet richting een bestendig en concurrerend Zuid-Holland. De cijfers hebben we wederom inzichtelijk gemaakt in de jaarlijkse Regiomonitor (2018) die we ieder jaar uitbrengen.

Bovendien beleefden we in december een hoogtepunt met de eerste editie van Het Diner – 150 van de belangrijkste spelers uit de triple helix in de regio kwamen bijeen in Delft op uitnodiging van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag, de Commissaris van de Koning, de directeur van InnovationQuarter en de voorzitter van de EBZ. Verder heeft de EBZ stappen gezet op haar speerpunten. Zo is er gewerkt aan:

 • Human Capital
  Zuid-Holland kent van alle provincies het grootste arbeidstekort, zo bleek uit onderzoek in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en EBZ. Daarom werkt de Economic Board samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen aan een regionaal Human Capital-akkoord. De inzet is om het akkoord in de zomer van 2019 te tekenen.
 • Mobiliteit
  700.000 extra inwoners, 3,7 mld aan economische schade door files en 25% van de CO₂-uitstoot door mobiliteit: investeren in openbaar vervoer in de Randstad is hard nodig. De EBZ ondersteunt daarom onder andere de lobby voor vier railsporen tussen Dordrecht en Leiden. Ook heeft voorzitter Jan Kees de Jager de economische urgentie van goed bereikbare en aantrekkelijke steden benadrukt bij de Verstedelijkingsconferentie.
 • Cybersecurity
  De board zet in op de aansluiting van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven bij het nationale Digital Trust Centre van het Ministerie van EKZ. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een Cyberweerbaarheid centrum door een coalitie van regionale partijen.
 • Ruimtevaart
  De EBZ ondersteunt de lobby van SpaceNed dat Nederland voldoende moet investeren in ruimtevaart, door haar ‘fair share’ bij te dragen aan de ESA-programma’s.
 • Voeding & gezondheid
  Een belangrijke ontwikkeling is de oprichting van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde door TNO en het LUMC. Het richt zich op innovaties die passen binnen personalized medicine. Een aantal boardleden gaat met het Innovatiecentrum in gesprek om vanuit hun organisaties use-cases in te brengen, ook als basis om regionale bedrijven te betrekken.

Lees hier het EBZ jaarverslag 2018.

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden en een platform waar medewerkers uit de havensector kennis en ervaring opdoen bij andere bedrijven. Het is een greep uit acties van het Rotterdams Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan. Ook EBZ heeft het akkoord ondertekend.

De ondertekenaars verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt. Met de energietransitie, circulaire economie en digitalisering zal de arbeidsmarkt veranderen. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen. Tegelijkertijd staan er nog Rotterdamse werkzoekenden langs de zijlijn. Een gezamenlijke aanpak door bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet antwoord geven op deze mismatch op de arbeidsmarkt. De aanpak richt zich op de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. Zo krijgen én houden we meer Rotterdammers aan de slag.

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de werkgroep Human Capital: “Als EBZ steunen we het Rotterdamse Leerwerkakkoord van harte. Bij de uitvoering kijken we hoe het Zuid-Hollandse Human Capital traject en het Leerwerkakkoord elkaar kunnen versterken zodat we tot concrete resultaten komen.”

Sectorakkoorden

Naast het overkoepelende Rotterdamse Leerwerkakkoord zijn er sectorakkoorden. Voor haven en logistiek en het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn deze al gereed. In de sectorakkoorden maken de betrokken partijen per bedrijfssector concrete en effectieve afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden. Hierdoor sluiten de vaardigheden die studenten tijdens hun opleiding leren beter aan op de vraag van werkgevers. Blijven werknemers zich een leven lang ontwikkelen en kunnen daardoor makkelijker overstappen naar een nieuwe baan. En begeleiden we werkzoekenden naar een geschikte werkplek waar ze voor langere tijd aan de slag kunnen.  Later dit jaar volgen sectorakkoorden voor bouw, energie, zorg, facilitaire dienstverlening en horeca en toerisme.

Haven en MKB

In het sectorakkoord Haven staat bijvoorbeeld de oprichting van een Havenleerwerkplaats, maar ook uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties. Ook is er een platform opgezet waar havenpersoneel kennis en ervaring op kan doen bij andere bedrijven. In het sectorakkoord MKB staan onder andere afspraken over leerwerkplekken voor werkzoekenden, stageplaatsen en startgaranties voor schoolverlaters. Ook wordt onderzocht hoe MKB-personeel zich verder kan ontwikkelen.

Koplopers

Het Rotterdams Leerwerkakkoord is opgesteld door 12 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid: Albeda, Deltalinqs, EBZ, FNV, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam, Randstad, gemeente Rotterdam, STC, UWV Werkbedrijf, VNO-NCW en Zadkine. Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking; geïnteresseerde organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen. 

Kijk voor meer informatie op: www.rotterdam.nl/leerwerkakkoord