Hoe kan Zuid-Holland bijdragen aan het Nederlandse ondernemingsklimaat?

Op de derde conferentie Groeiagenda Zuid-Holland stonden 2 juli 2024 de zorgen om het vestigingsklimaat centraal. Nederland is in de internationale index gezakt van plaats vijf naar plaats negen, onder andere op productiviteit, arbeidsmarkt en technologie. Omdat Zuid-Holland bijna een kwart van de Nederlandse economie is, kunnen hier grote stappen op het gebied van technologie, onderzoek en onderwijs worden gezet.

 

Bekijk de aftermovie

 

De Groeiagenda Zuid-Holland is een initiatief om samen te werken aan kansen en uitdagingen in de regio. De 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden waren bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. Wat is er nodig om de ambities in Zuid-Holland te laten slagen? Sprekers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid gingen tijdens de conferentie in op de bedreigingen van de voortgang, door voorgenomen bezuinigingen op onderwijs en innovatie, een rem op internationaal talent, de hoge energieprijs, netcongestie en trage vergunningverlening.

Samen sterk om uitdagingen aan te gaan

 

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en lid van de EBZ, benadrukte in haar opening van de conferentie de kracht van samenwerking. “Nu is het tijd om de plannen uit 2021 actief te vertalen naar de praktijk. Zuid-Holland is het meest verstedelijkte én productieve deel van Nederland. Onze provincie laat minder groei zien dan zou kunnen. Nederland moet juist hier meer investeren. Hiervoor is ambitie en leiderschap nodig. Laten we er  samen de schouders onder te zetten.”

Vervolgens ging prof. Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan de Erasmus Universiteit, in hoe we, nu de missiefase voorbij is, de ingezette economische verandering kwalitatief kunnen borgen. Gaat de groei snel genoeg, is deze duurzaam en innovatief genoeg? Er gaat zeker veel goed: er is lage werkeloosheid, er zijn veel investeringen en de gemiddelde welvaart groeit. Maar dit heeft ook zijn keerzijde.  Groei vraagt om herstructurering die per sector verschilt. Waar kun je de schaal- en scopevergroting halen in deze provincie? Er moet meer bijkomen dan alleen economische waarde. We zouden willen dat de productie complexer wordt, meer gediversifieerd. Ondanks de goede ontwikkelingen zijn er blijvende zorgen.

Arbeidsmarkt is de sleutel tot groei
Ook in de pitches van het panel werden zorgen geuit. Directeur TNO Vector Wimar Bolhuis toonde cijfers waar te zien was dat de groei van Zuid-Holland achter blijft bij het Nederlands gemiddelde. Hij zag dat juist met de potentie die de provincie heeft er kansen liggen, door vanuit de technologische basis meer samenhang van bedrijven te creëren. Roland van Vliet, lid van de EBZ-taskforce Technologische Industrie en mede-oprichter van Nearfield Instruments, haakte hierop aan met voorbeelden waar hij met zijn succesvolle bedrijf tegenaan loopt: samenwerking van gemeenten is belangrijk voor startups zodat er eenduidige informatie wordt verstrekt als een bedrijf wil uitbreiden in aangrenzende gemeenten. Een ander punt is de belemmering van kennismigranten: als je wil groeien en innovatief wil zijn, moet je juist divers zijn. Zo kan er een kruisbestuiving ontstaan die versterkend werkt. Samenvattend concludeerde Pieter Waasdorp, directeur Ondernemersklimaat bij het ministerie van Economische Zaken, dat de arbeidsmarkt de sleutel is voor het behoud van bedrijven in Zuid-Holland. Daarvoor moeten de randvoorwaarden, zoals demografie, elektriciteitsnet, beschikbare ruimte, OV-verbindingen op orde zijn. Dat vraagt een slimme samenwerking.

Hoe versterken we de arbeidsproductiviteit, het fundament van het bedrijfsleven? Dat was de vraag waar Ester Barendregt, hoofdeconoom bij RaboResearch, een antwoord op gaf. Productiviteit is een puzzel met vele stukjes. Het vraagt in ieder geval om regionale kennisontwikkeling en samenwerking van innovatieve bedrijven. Daarbij speelt goed management ook een belangrijke rol. Hoe beter het management, hoe groter het verandervermogen.

Het plan is dat dit jaar het schip gaat varen!

Als laatste had Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC en lid van EBZ het woord. Zij gaf het voorbeeld van hoe het eerste nieuwbouw waterstof-elektrisch binnenvaartschip, ms Antonie, van Harm Lenten, tot stand was gekomen. Brenninkmeijer ging in op de lessen die zij daaruit heeft geleerd: “Dergelijke innovatieve projecten komen alleen van de grond als je er samen met alle partners in zit en stappen zet en commitment toont zonder de vastgestelde uitkomst al te kennen. Daarbij is het van belang dat je het vuurtje blijft aanwakkeren en vooral ook doorzettingsvermogen hebt met elkaar om daar te komen waar je uiteindelijk wilt zijn. Ook al schuurt het soms, de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid blijft cruciaal.”

 

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering kwam tijdens de conferentie ook een paar keer ter sprake. Dit is het moment om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan. In de afsluiting van de bijeenkomst onderstreepte secretaris van de EBZ  Ferrie Förster nog eens het belang van Zuid-Holland. Juist omdat de provincie bijna een kwart van Nederland is, kunnen de Zuid-Hollandse bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden veel bijdragen aan de nationale opgaven.

Urgentie om in Zuid-Holland te investeren blijft groot
In 2021 presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. In Zuid-Holland wonen 3,8 miljoen mensen en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. In Zuid-Holland worden ruim 235.000 nieuwe woningen gebouwd, meer dan een kwart van het aantal dat in Nederland nodig is. Zuid-Holland is ook de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden en kan 40% van de nationale CO2reductie leveren. De uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie. Gezamenlijke investeringen van rijk, regio, bedrijven en kennisinstellingen in de Groeiagenda Zuid-Holland leiden tot meer dan 20% van de nationale strategische groeiambitie.

 

Meer weten over de Groeiagenda Zuid-Holland? Kijk hier.

 

Cybersecurity is, met de toenemende digitale ontwikkelingen, belangrijker dan ooit. Binnen mkb-bedrijven valt op dat hier groeiende aandacht voor is, maar dat er nog onvoldoende bekend is over wat human capital hieraan kan bijdragen. Welke aandachtsgebieden zijn er? Hoe en waar zijn die te beleggen? En vooral: wat betekent dat vervolgens voor de werving en scholing van je medewerkers en de cultuur binnen je organisatie? Daar heeft Paula Kager, als Kwartiermaker human capital cybersecurity, in opdracht van Security Delta en de Economic Board Zuid-Holland onderzoek naar gedaan.

“Er is veel informatie beschikbaar over welke acties mkb-bedrijven dienen te ondernemen voor een goede cybersecurity, maar er staat niet bij wie dat gaan doen en of ze dat kunnen”, aldus Paula Kager

Wie doet wat?

Grote bedrijven hebben cyberveiligheid meestal ondergebracht bij een CISO, ISO en/of een team van security officers. Bij het mkb ontbreken vaak de middelen en de noodzaak om specialisten in dienst te nemen of externe experts in te huren. Kleinere bedrijven (10-50 fte) hebben vaak geen eigen IT- en HR-afdeling. Tegelijk moet de basis van cybersecurity wel op orde zijn én blijven. Dit betekent dat je processen, systemen en (het gedrag van) mensen continu moet monitoren. Mkb-ondernemingen hebben IT vaak uitbesteed aan hun IT-leverancier en verwachten dat deze alles onder controle houdt, zoals een beveiligingsbedrijf die de fysieke beveiliging van gebouwen, terreinen en mensen bewaakt. Bij cyberveilig ondernemen komt veel kijken. De kwartiermaker heeft het landschap van cyberveilig ondernemen onderverdeeld in aandachtsgebieden, die opgeknipt in taken en deze verdeeld over 12 clusters. Welke cybersecuritytaken liggen bij de directeur/eigenaar? Welke van deze taken passen onder de verantwoordelijkheid van, als die er zijn, een Office Manager, een IT-manager of HR-managers? De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het ‘Instrument Human Capital Cybersecurity’.

“Veel kleinere bedrijven hebben geen beleid op papier vastgelegd, dus ook geen functiebeschrijvingen, takenpakketten en inwerkprogramma’s. Het gaat vaak goed totdat het goed fout gaat.”

Hoe cybertalent aantrekken, boeien, binden?

Tot de human capital aspecten van cybersecurity behoren ook het aantrekken, boeien en binden van potentieel talent voor cybertaken. Een belangrijk advies in het rapport is: “Ondernemers, bied een aantrekkelijk groeiperspectief aan.” En vergroot de vijver voor werving, denk hierbij aan bestaand personeel, zij-instromers, herintreders en senioren. Door te investeren in- en samen te werken met een goede IT-leverancier of brancheorganisatie, kan er een rol gecreëerd worden die aansluit op talenten, competenties en ambities. Cybersecurity medewerkers dienen de ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen; het is een jonge tak van sport waarvan de inhoud nog niet in beton is gegoten. De bedrijfsleiding dient mee te denken over de vorming van een cyberteam, waarin techniek, mens en organisatiebeleid goed en evenwichtig belegd zijn. Zet de deuren open voor potentieel talent en stel jezelf de vraag: waarom zou iemand juist bij mijn bedrijf willen werken?

Een organisatie kan de techniek nog zo goed geregeld en het beleid nog zo goed geformuleerd hebben, in de praktijk is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Daarbij gaat het om cultuur en gedrag, beleid communiceren en daarnaar handelen, elkaar aanspreken, fouten durven maken en daar van leren en kennis delen.

Wat zijn de volgende stappen?

Er ligt nu een bruikbaar instrument voor mkb-ondernemers en hun adviseurs. Human capital is tot dusver een onderbelicht aspect is geweest bij het realiseren van cybersecurity. Dit is ook meegenomen in de Human Capital Agenda Security die vandaag wordt gepresenteerd op de website en LinkedIn van Security Delta (HSD). En daarnaast in de gehonoreerde groeifondsaanvraag IT verband Zuid-Holland om meer (cyber) IT-ers in het mkb werkzaam te krijgen.

Nu is het zaak om dit ook goed onder de aandacht te brengen en te houden bij mkb-ondernemingen. Juist daar willen we ons vanuit de Economic Board Zuid-Holland en Security Delta (HSD) de komende periode hard voor maken.

Human Capital Agenda Zuid-Holland

Door de vervolgstappen uit te voeren en in gesprek te gaan met organisaties in de regio over scholing in cybersecurity, kan een Human Capital deelakkoord voor Zuid-Holland een mogelijk vervolg zijn. Want bewustwording is goed, maar scholing is beter.

Je downloadt de beknopte versie van het “Instrument Human Capital Cybersecurity” hier. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ron Brans (ra.brans@pzh.nl) of Mark Ruijsendaal (mark.ruijsendaal@securitydelta.nl).

 

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om die groeiagenda te realiseren. Hier een korte terugblik.


Al veel meer samenwerking in Zuid-Holland

“Met de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gaat het al een stuk beter”, gaf Jaap Smit aan, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van EBZ. De grote transities die we allemaal door moeten, lossen we alleen in gezamenlijkheid op. Met het oog op die transities en de komst van het Nationaal Groeifonds lanceerden we een jaar geleden de Groeiagenda Zuid-Holland met tachtig regionale partners. Deze actie- en investeringsagenda maakt de noodzaak tot samenwerking zichtbaar en gemakkelijker. Smit is er trots op dat zo veel regionale partners elkaar al weten te vinden en zo al heel wat nationaal fondsgeld voor o.a. Zuid-Holland hebben weten aan te trekken.

Regel je governance en zorg op tijd voor personeel

Michiel Muller (mede-oprichter Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) merkt bij het Nationaal Groeifonds dat er al veel meer wordt samengewerkt in het land. Het aantrekken van geld voor innovaties is niet het probleem. Het op tijd uitgeven van het geld is een grotere uitdaging. Daarbij komt het aan op samenwerking, de manier hoe je die organiseert en structureert en ook op het tijdig beschikbaar hebben van voldoende en goed opgeleid personeel om de innovatie snel te kunnen uitrollen.

Rennen

Muller en Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) hameren ook op snelheid en het nemen van risico’s om de transities op tijd te kunnen doorvoeren. ‘Denk niet langer: het zal mijn tijd wel duren’. Verduurzamen moet nú. En heb je een briljant innovatief concept, wacht dan niet op een level playing field. De elektrische auto is inmiddels niet meer weg te denken. Elon Musk van Tesla riep destijds: ‘niet om je heen kijken maar rennen’.

Het was een boeiende middag dankzij de inspirerende verhalen van Muller en Samson en de informatieve paneldiscussie over de inzet van subsidies en investeringsgeld met Natalie Burgers, Erwin Nijsse en Rinke Zonneveld.

Meer weten over de publieke fondsen?

Op 30 juni is de conferentie Publieke fondsen en Groeiagenda Zuid-Holland. Vanaf 15.00 uur (New Babylon, Den Haag) informeren we je over publieke fondsen zoals het Nationaal Groeifonds, Klimaatfonds en de regiodeals voor de grote transities in ons land. In het bijzonder gaan we in op hoe Zuid-Holland daarop inzet op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland.

Michiel Muller (CEO Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) spreekt over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale uitdagingen. Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) zal een keynote speech verzorgen over de grote transities, Europees beleid en de positie van Zuid-Holland. In een paneldiscussie wordt nader ingegaan op de vraag hoe we publieke fondsen kunnen benutten om in Zuid-Holland de grote transities te realiseren.

 

Toekomstbestendige welvaart én welzijn, de energietransitie, verduurzaming en verstedelijking: Nederland staat voor enorme uitdagingen. In onze regio werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen om de economie te vernieuwen, versterken en verduurzamen. Op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland investeren de sleutelspelers samen om de grote transities te realiseren.

Aanmelden

Wil je de conferentie bijwonen? Meld je hier aan.

Nederland gebruikt nu 800 kiloton waterstof per jaar. In 2050 is dat naar verwachting opgelopen tot 14 miljoen ton (Mt). Om nog maar te zwijgen van de waterstofbehoefte van Duitsland in 2050: 24 Mt. Zuid-Holland speelt met de Rotterdamse haven een belangrijke rol in Europa in het realiseren van de klimaat- en energietransitie. Maar liefst een derde van de CO2-uitstoot van Nederland wordt uitgestoten in Zuid-Holland. Waterstof gaat in het terugdringen hiervan een cruciale rol spelen, en de uitgangspositie van Zuid-Holland als Europese waterstofhub is zeer goed: met een sterke industrie zitten vraag en aanbod vlak bij elkaar en bestaande infrastructuur kan gebruikt worden voor waterstoftransport. Bovendien is de regio actief op álle aspecten van de waterstofketen: lokale productie en import, opslag en doorvoer, en toepassing in verschillende sectoren. En dat is uniek in Nederland en Europa.

Zuid-Holland heeft hele ecosysteem in één regio

Waterstof is onmisbaar bij de verduurzaming van de industrie, met name in de haven en voor doorvoer naar het achterland. Zo zal de lokale waterstofvraag in 2050 rond de 14 Mt kiloton zijn, en zal de waterstofbehoefte van onze oosterburen in 2050 zijn opgelopen tot 24 Mt. Maar ook zwaar wegtransport, de maritieme industrie, en de luchtvaart zetten zwaar in op de toepassing van waterstof of haar afgeleide brandstoffen. Er liggen daarmee enorme businesskansen voor de Zuid-Hollandse waterstofhub. De transitie naar waterstof zorgt daarnaast voor nieuwe banen, terugdringing van klimaatverandering en verbetering van de luchtkwaliteit.

Wat het Zuid-Hollandse innovatiesysteem voor waterstof zo sterk maakt is dat alle elementen in de waardeketen nu al aanwezig zijn en in de komende jaren alleen maar kunnen groeien. Er wordt op termijn grootschalig waterstof geproduceerd, toegepast, en daarnaast ook volop geïmporteerd en vervoerd naar de rest van Europa. Zuid-Holland heeft een ijzersterke kennispositie met universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en opleidingsinstituten. De meeste technologische maakindustrie van Nederland zit bovendien in Zuid-Holland. Dat betekent alle kansen om componenten en systemen te maken voor zowel waterstofproductie (electrolysers), als het transport en de toepassing van waterstof, en lokale oplossingen en bedrijvigheid te ontwikkelen voor de digitalisering en automatisering van de waterstofeconomie.

Eerste regio die start met grootschalige productie waterstof

In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. Om Nederland een internationale koploperspositie te geven als hydrogen hub voor Europa heeft de regio hulp van het Rijk nodig. De investeringen zijn nodig voor buisleidingen van Rotterdam via Chemelot naar het Ruhrgebied en voor de eerste groene-waterstoffabrieken die in 2023 en 2025 in productie genomen worden. Voor beide projecten liggen aanvragen bij het nationaal groeifonds.

Maar met productie alleen kan Nederland haar huidige positie als Europese energiehub niet behouden. De vraag, vanuit Nederland en de rest van Europa, is vele malen groter dan wat we in Nederland kunnen produceren. In 2050 zal het grootste deel van de waterstof dan ook worden geïmporteerd. Dat kan alleen dankzij de prominente positie van de Rotterdamse haven als energy port: nu al voorziet de haven in maar liefst 13% van de totale Europese energiebehoefte. Daarmee heeft Rotterdam de ideale uitgangspositie om ook een centrale rol te spelen in de groene-waterstofeconomie in Europa.

Wat gebeurt er al in Zuid-Holland?

Binnen Zuid-Holland lopen er verschillende projecten. Zo is er het project H-vision: een nieuwe waterstoffabriek die restgassen uit raffinage gaat inzetten om blauwe waterstof te produceren. Dat betekent dus CO2-arme waterstofproductie die als brandstof kan worden gebruikt waarmee de industrie voor 2030 op grote schaal warmte kan produceren om producten te maken. Daarnaast wordt er via diverse projecten zoals bijvoorbeeld H2Sines gewerkt aan de import van vloeibare groene waterstof van Portugal naar Rotterdam (voorheen: project Green Flamingo) en de import van waterstof uit Noord-Spanje naar Rotterdam.

Als het gaat om het toepassen van waterstof voor zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart lopen er diverse projecten in Zuid-Holland. Zoals het project waarbij over enkele jaren 1000 trucks op schone waterstof gaan rijden tussen Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Of RH2INE dat als doel heeft om uiterlijk in 2030 (minimaal) tien binnenvaartschepen op waterstof te laten varen. Binnen Zenid (Next Aviation Fuels) wordt waterstof gecombineerd met CO2 als grondstof voor de productie van e-kerosine. Hiernaast wordt er geëxperimenteerd met kansrijke toepassingen van waterstof in de gebouwde omgeving in Zuid-Holland.

Naast daadkracht heeft Zuid-Holland ook een sterke kennispositie: alleen al aan de samenwerkende universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden, en bij onderzoeksinstituut TNO, werkt meer dan 1600 fte aan energie-vraagstukken, van lab-schaal tot pilot-schaal, samen met de industrie. Daarnaast werken de Hogeschool Rotterdam, het STC, de RDM en het Fieldlab Industriële elektrificatie aan de toepassing van waterstof.

Waterstofplannen onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland

De waterstofplannen zijn onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda is doorgerekend door de OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory. Concreet belooft de regio met het uitvoeren van de volledige Groeiagenda:

 • 40% van de nationale CO2-reductie (73 megaton) te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen;
 • 25% van de nationale woningbouwopgave (240.000 woningen) te realiseren;
 • Over tien jaar 12% economische groei in onze regio te realiseren. Concreet is dat €24 miljard euro extra BBP en 000 nieuwe banen;
 • Bedrijvigheid te vernieuwen door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën.

(Ter vergelijk: 150 kiloton waterstof kan 25 miljoen auto’s vullen. Met 150 kiloton kunnen er 1,5 miljoen kilometers gereden worden.)

Groeiagenda Zuid-Holland

Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren het komende decennium jaarlijks € 1,4 miljard in de regionale economie. Hiermee bestrijdt de regio de effecten van de coronacrisis, de hoge werkloosheid en achterblijvende economische groei in de regio én  wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd. Ook wordt een forse impuls gegeven aan de grote woningbouwopgave en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De OESO, Erasmus Universiteit Rotterdam en NEO Observatory hebben berekend dat heel Nederland profiteert van deze Zuid-Hollandse investeringen.

De plannen staan in de Groeiagenda Zuid-Holland die dinsdag 16 maart werd gelanceerd tijdens een conferentie met onder andere de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, Edith Schippers, president van DSM, Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft en commissaris van de Koning Jaap Smit.

“Met de Groeiagenda Zuid-Holland worden de grootste maatschappelijke uitdagingen opgelost én vele miljarden euro’s extra voor Nederland verdiend,” zegt commissaris van de Koning, Jaap Smit. “Maar dat gaat alleen lukken als het Rijk jaarlijks € 1 miljard toevoegt aan onze investeringen en meer integraal naar de regio gaat kijken. Nauwere samenwerking met het Rijk is logisch want van investeren in Zuid-Holland plukt heel Nederland de vruchten.” De Groeiagenda bestaat uit tal van concrete projecten die snel uitgevoerd kunnen worden en die onder andere goed aansluiten bij het Nationaal Groeifonds en de fondsen van de Europese Unie.

Zuid-Holland staat voor grote uitdagingen. In deze regio woont bijna een kwart van de Nederlandse bevolking en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Tegelijkertijd komt 1/3e van de nationale CO2 uitstoot uit Zuid-Holland. Dit is de plek waar de energietransitie concreet vorm moet krijgen. Tot slot blijven de economische prestaties van Zuid-Holland achter bij vergelijkbare regio’s en dreigt een hoge werkloosheid. Door hun omvang hebben al deze Zuid-Hollandse uitdagingen nationale urgentie. De Groeiagenda Zuid-Holland voorziet in een langjarige actieagenda die een grote bijdrage levert aan de Nederlandse economie en samenleving.

Edith Schippers, president DSM Nederland: “DSM behoort tot de wereldwijde top van bioscience, met Delft als wereldwijde hub. Door te investeren in de Zuid-Hollandse economie kan deze regio uitgroeien tot de Silicon Valley van de bioscience. De Groeiagenda biedt een uitgelezen kans om de regio te versterken als wereldwijde hub op gebied van gezonde en duurzame voeding en grondstoffen. Zo zijn er op de Biotech Campus Delft meer dan tien jonge innovatieve bedrijven gevestigd, zoals Meatable dat wereldwijd toonaangevend is in de ontwikkeling van kweekvlees. Het is cruciaal voor het innovatieve vermogen en de groei van Nederland om dit soort bedrijven op eigen bodem te helpen groeien.”

Investeren in Zuid-Holland betaalt zich uit

De OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland leidt tot structureel 1%punt  extra jaarlijkse groei van de regio. Dit betekent structureel 12 % extra economische groei na 10 jaar. Op termijn leidt dit tot € 24 miljard structureel extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OESO: “Met de Groeiagenda heeft de regio Zuid-Holland een grote stap gezet in het implementeren van eerdere OESO-aanbevelingen. Deze agenda moet geen eenmalige inspanning zijn, maar een langdurige samenwerking tussen lokale, regionale en nationale partners worden om een meer innovatieve, duurzame en inclusieve toekomst te realiseren.”

Uitgangspositie van de regio beter benutten                                                                                                                                           

In Zuid-Holland zijn veel innovatieve mkb-ondernemers, toonaangevende kennisinstellingen, sterke sectoren en de grootste Europese haven. Dit geeft de regio een goede uitgangspositie om ook de komende decennia een grote bijdrage te leveren aan brede welvaart en inclusieve werkgelegenheid in Zuid-Holland én Nederland. Maar dan moeten nu in samenhang geïnvesteerd worden in het vernieuwen van de economie en het vestigingsklimaat in de regio.

Private en publieke partijen uit Zuid-Holland investeren daarom tegelijkertijd in: kennis & innovatie ecosystemen en sleuteltechnologieën; de maakindustrie; de energie-infrastructuur, biotechnologie, de mobiliteitstransitie en een leven lang ontwikkelen. De sleutelspelers in Zuid-Holland staan in de startblokken en vragen het Rijk om mee te doen.

De volledige Groeiagenda Zuid-Holland is hier te vinden:

Groeiagenda Zuid-Holland

Belangrijke bedrijvigheid en innovatie dreigen weg te vallen door de economische crisis ten gevolge van corona. Banen staan onder druk, net als initiatieven om de economie te vernieuwen en CO2-neutraal te maken. Dit komt bovenop de grote uitdagingen die de regio Zuid-Holland reeds had: achterblijvende economische prestaties, hoge werkloosheid, een grote woningbouwopgave en een té beperkte bereikbaarheid. Private en publieke sleutelspelers hebben een gezamenlijk actieplan gemaakt om de Zuid- Hollandse economie te vernieuwen en versterken. Investeren in het actieplan van Zuid-Holland levert Nederland in tien jaar € 24 miljard extra BBP, 200.000 woningen, 40% CO2-reductie en 120.000 nieuwe banen op.

Achterblijvende economische groei

De grootste nationale opgaven krijgt Zuid-Holland voor de kiezen. De regio vormt een vijfde van de nationale economie en stoot een derde van de CO2 uit. Bovendien woont 20% van de Nederlandse bevolking in Zuid-Holland en daar komen in tien jaar nog eens 400.000 extra inwoners bij. En dat terwijl de regio al geen sterke uitgangspositie had: de afgelopen tien jaar groeiden Noord-Holland en Brabant 10-15% meer dan Zuid-Holland. Europese concurrerende regio’s als Antwerpen, München en Stockholm groeiden zelfs drie keer harder.

Zuid-Holland heeft nu een gezamenlijke actie- en Investeringsagenda opgesteld om de belangrijke nationale uitdagingen aan te pakken: de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda werd op 15 januari door de Economic Board Zuid-Holland vastgesteld. Ruim 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Zuid-Holland investeren samen fors en samenhangend in:

 • Energie-infrastructuur
 • Maakindustrie
 • Kennis & innovatie
 • Human Capital
 • Bereikbaarheid

Met deze Groeiagenda gaat Zuid-Holland:

 

 • 40% van de CO2-reductie in Nederland realiseren
 • 25% van de Nederlandse woningbouwopgave realiseren door 200.000 woningen te bouwen
 • 000 éxtra banen creëren
 • € 24 miljard éxtra BBP voor Nederland realiseren in tien jaar

 

De OESO, NEO Observatory en Erasmus Universiteit hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland structureel 12 % extra economische groei oplevert na 10 jaar. Dat betekent over 10 jaar € 24 miljard extra BBP voor Nederland. Ook is berekend dat deze aanpak 120.000 banen oplevert.

Om dat voor Nederland te kunnen realiseren heeft Zuid-Holland hulp van het Rijk nodig om snel een begin te kunnen maken met de samenhangende investeringen in de Groeiagenda.

Groeiagenda ondersteund door brede coalitie

Bedrijfsleven:

 • Havenbedrijf Rotterdam
 • DSM
 • Shell
 • Janssen Pharmaceuticals
 • Batenburg
 • Airbus Defence & Space NL
 • GKN-Fokker
 • ManPowerGroup
 • KPN
 • Stedin
 • LG Sonic
 • HTM
 • Technolution
 • VNO-NCW

Kennisinstellingen:

 • TU Delft
 • Hogeschool Rotterdam
 • TNO
 • LUMC
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit Leiden

Overheden:

 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Delft
 • InnovationQuarter
 • Provincie Zuid-Holland
 • Economic Board Zuid-Holland

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag sprak met Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam en Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter, over de uitdagingen en groeiplannen van Zuid-Holland. Met de volgende maand te lanceren Groeiagenda belooft Zuid-Holland 40% van de CO2-reductieopgave en 25% van de woningbouwopgave van Nederland voor haar rekening te nemen, 120.000 extra banen te realiseren en € 24 miljard extra BBP op te leveren in tien jaar. Maar dat lukt Zuid-Holland niet alleen, daarvoor wil het samen met het Rijk investeren energie-infrastructuur, kennis & innovatie, maakindustrie, bereikbaarheid en human capital.

“De energietransitie in de haven van Rotterdam is een nátionale opgave; een van de grootste waar Nederland op dit moment voor staat,” zegt Allard Castelein van de haven van Rotterdam. “Als regio Zuid-Holland kampen we met achterblijvende groei. We investeren als regio fors in het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. We kunnen en willen in de haven 40% van de Nederlandse CO2-reductie-opgave voor 2030 realiseren. Maar we kunnen deze nationale opgave niet in ons eentje oplossen. Daar hebben we het Rijk echt bij nodig.”

“D66 stelt zich op als een warm pleitbezorger van innovatief ondernemerschap. De partij zet  in op energietransitie, een circulaire economie en goede digitale randvoorwaarden voor ondernemers. Op die thema’s wil Zuid-Holland graag met D66 samenwerken,” zegt Rinke Zonneveld.

De Groeiagenda Zuid-Holland is een gezamenlijke actie- en investeringsagenda, die in februari 2021 gelanceerd wordt. De Groeiagenda gaat de belangrijke nationale uitdagingen aanpakken en is doorgerekend door de OESO, NEO Observatory en de Erasmus Universiteit. Met deze Groeiagenda gaat Zuid-Holland:

 • 40% van de CO2-reductie in Nederland realiseren (73 megaton)
 • 25% van de Nederlandse woningbouwopgave realiseren (240.000 woningen)
 • 120.000 extra banen creëren
 • € 24 miljard extra BBP voor Nederland realiseren in tien jaar