Er zijn maar liefst 235 unieke initiatieven voor techniekpromotie en – instroom in Zuid-Holland. Dit is terug te lezen in het rapport ‘Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland’, opgesteld door Branchewijs. Voor dit rapport deden kwartiermakers Katelien Groenendijk en Koen Dingemans, in opdracht van de taskforce Technologische Industrie binnen de Economic Board Zuid-Holland, een provinciale verkenning naar aanleiding van de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de beperkte instroom in technische sectoren door jongeren en de disparate strategieën in de regio om daar iets aan te doen. We delen de belangrijkste inzichten en aanbevelingen.

De prognose is dat het aantal mbo-techniek studenten tot 2030 daalt met 18% en in het tweede kwartaal van 2022 waren er 86.250 openstaande vacatures in de techniek. (bron Rijksoverheid). Daarom vroeg de taskforce Technologische Industrie aan de ervaren kwartiermakers om onderzoek te doen en aanbevelingen uit te brengen.

Een innovatief aspect van deze kwartiermakersopdracht is dat deze kwalitatieve doelstellingen had, en dat waren:

  • Een inventarisatie en analyse van de huidige initiatieven voor techniekpromotie en -instroom;
  • Adviezen over hoe er effectief en efficiënt sturing gegeven kan worden aan- en invloed uitgeoefend kan worden in Zuid-Holland.

Deze verkenning startte in de zomer van 2022 en levert een breed beeld op van landelijke, provinciale en regionale initiatieven. Er zijn in Zuid Holland meer dan 235 unieke initiatieven voor techniek-promotie en -instroom: van grootschalig en ambitieus, tot kleinschalig en bescheiden.

De analyse van deze initiatieven, betrokken regio’s, betrokken sectoren en samenwerkingsverbanden geeft een beeld van een ambitieuze en bedrijvige regio. Nu is het van belang om slimmer en effectiever samen te gaan werken om talenten voor de techniek te inspireren, in te laten stromen en ook te behouden.

De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van het rapport zijn:

Voor techniekpromotie:

  • Het inrichten van regionale ‘coalitions of the willing’ van ondernemers en bedrijven, vanuit één centraal regionaal ‘kernbedrijf’;
  • Het borgen van een dekkend aanbod van promotie-initiatieven in de regio, voor iedere doelgroep, van 6 tot 66 jaar;
  • Het inrichten van provinciale sturing op deze aanpak en het onderling leren van elkaar vanuit de diverse regio’s in de provincie.

Voor techniekinstroom:

  • Gebruik maken van de landelijke en regionale bewegingen die er vanuit de overheid ingericht ;
  • De ‘vrije ruimte’ als provincie gebruiken voor het inrichten van de eigen arbeidsmarktstructuur en instroom-routes;
  • Eigenaarschap en regie bij private partijen beleggen, maar de uitvoering in een triple helix aanpak inrichten.

In de komende maanden volgt er een voorstel voor een vervolgproject, waarin de opbrengsten verduurzaamd worden. De beoogde vorm is een deelakkoord Human Capital Zuid-Holland, waarin nu ook kwantatieve doelstellingen en concrete acties en samenwerkingsverbanden ingericht worden. Houdt hiervoor de berichten vanuit de Economic Board Zuid-Holland in de gaten.

Het eindrapport kunt u hier bekijken en downloaden.

 

 

 

 

 

De steun en samenwerking is nodig om grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. In de brief aan de informateur en alle Statenleden vraagt de EBZ aandacht voor een serie aan thema’s en sectoren in de komende Statenperiode en wordt er gepleit voor meer structurele investeringen in de Zuid-Hollandse economie.

De unieke kracht van Zuid-Holland is dat we binnen een straal van 40 kilometer beschikken over de kennis, vaardigheden, infrastructuur en instituties om de economie te verduurzamen en te vernieuwen. Zuid-Holland is namelijk de belangrijkste motor van de Nederlandse economie. De brede welvaart in Zuid-Holland  behoort echter tot de laagste van het land en de verschillen binnen Zuid-Holland zijn helaas significant. Dit heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders – 21% van de bevolking van Nederland – en Nederland als geheel. De grote transities van deze tijd op het gebied van, onder andere, energie, circulariteit en digitalisering zijn tegelijkertijd een bedreiging en een kans. We moeten de kansen samen verzilveren en uitdagingen samen aangaan. Dit vraagt om gezamenlijke programma’s en gerichte acties op de transitiethema’s. De EBZ bepleit dat er meer structureel geïnvesteerd wordt in de economie van Zuid-Holland.

De opgaves die in de brief worden genoemd, vloeien voort uit de regionaal vastgestelde Groeiagenda, die door 80 organisaties uit de regio is ondertekend. Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. De aanpak hiervan heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders, 21% van de bevolking van Nederland, en Nederland als geheel.  Zuid-Holland is dé plek waar het Rijk het meer dan een kwart van haar ambities op CO2– reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag middels de gezamenlijke Groeiagenda Zuid-Holland.

Samenwerking is de sleutel tot succes: door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden, creëert de EBZ mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor Zuid-Holland. In de afgelopen jaren zijn er al veel positieve resultaten behaald, maar we moeten ons blijven inzetten om de regionaal economische samenwerking verder te versterken tijdens deze Statenperiode. Daarom vraagt de EBZ om steun van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten als geheel.

Lees de gehele brief en de benadrukte opgaves hier.

Op donderdag 6 april is het Human Capital deelakkoord voor Crest officieel ondertekend in de haven van Schiedam. Ondertekenaars Stichting Crest, Huisman, GustoMSC, Jumbo, Mammoet en gemeente Schiedam gaan hiermee de samenwerking aan om persoonlijk leiderschap van werknemers in de energie- en maritieme sector te laten groeien.

Het doel van Crest is om 380 werkenden een ontwikkelperspectief te bieden en 6 werkgevers te ondersteunen om hun arbeidskrachten beter in te zetten. Persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd onder medewerkers binnen de sector, door deelnemers zelf aan het roer te zetten van hun opleidingsprogramma. Dit is nodig omdat de energie- en maritieme sector aan verandering onderhevig is. De markt van offshore wind vraagt andere manieren van (samen)werken. Internationale concurrentie neemt toe en daarom worden medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de programma’s van Crest gaan deelnemers binnen de sector aan de slag met de bewustwording van persoonlijk leiderschap, hun relaties met anderen en de impact die ze hiermee kunnen maken. Dit biedt een meerwaarde in de sector en op de arbeidsmarkt.

“We vergroten het zelfbewustzijn, stimuleren samenwerking en creëren gemeenschappen”

Dit deelakkoord is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van €236.000 van de provincie Zuid-Holland (lees het eerdere nieuwsbericht hier).

Seriena Bal, programmamanager Crest: “We merken dat deelnemers vooral enthousiast zijn over het leren en ontwikkelen binnen peer-netwerken en waarderen dat de programma’s door henzelf vormgegeven kunnen worden. De komende periode benaderen we actief energie en maritieme organisaties om de programma’s voor een nog groter publiek toegankelijk te maken.”

Bij de officiële ondertekening waren een aantal sprekers: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland), Nils van Nood (Managing Director GustoMSC) en Dimitrie Morrison (Hoofd Economische zaken bij provincie Zuid-Holland).

Jeffrey van Meerkerk, Directeur Manpower Group en voorzitter taskforce Human Capital:“Crest is inhoudelijk een sterk programma en belangrijk voor het behoud van medewerkers. Zeker de nieuwe generatie stelt hoge eisen aan de persoonlijke ontwikkeling binnen een functie en binnen een organisatie, hierin kan Crest voorzien.”

Nils van Nood, Managing Director GustoMSC: “Naar mijn overtuiging zullen op termijn de netwerken en de manier van werken die uit Crest ontstaan gaan leiden tot onverwachte oplossingen en vormen van samenwerking die weer nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen in de toekomst aan te kunnen.”

Lees meer via de website van Crest: https://www.crestcollective.nl/