Economic Board Zuid-Holland roept Provinciale Staten op tot steun en samenwerking

De steun en samenwerking is nodig om grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. In de brief aan de informateur en alle Statenleden vraagt de EBZ aandacht voor een serie aan thema’s en sectoren in de komende Statenperiode en wordt er gepleit voor meer structurele investeringen in de Zuid-Hollandse economie.

De unieke kracht van Zuid-Holland is dat we binnen een straal van 40 kilometer beschikken over de kennis, vaardigheden, infrastructuur en instituties om de economie te verduurzamen en te vernieuwen. Zuid-Holland is namelijk de belangrijkste motor van de Nederlandse economie. De brede welvaart in Zuid-Holland  behoort echter tot de laagste van het land en de verschillen binnen Zuid-Holland zijn helaas significant. Dit heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders – 21% van de bevolking van Nederland – en Nederland als geheel. De grote transities van deze tijd op het gebied van, onder andere, energie, circulariteit en digitalisering zijn tegelijkertijd een bedreiging en een kans. We moeten de kansen samen verzilveren en uitdagingen samen aangaan. Dit vraagt om gezamenlijke programma’s en gerichte acties op de transitiethema’s. De EBZ bepleit dat er meer structureel geïnvesteerd wordt in de economie van Zuid-Holland.

De opgaves die in de brief worden genoemd, vloeien voort uit de regionaal vastgestelde Groeiagenda, die door 80 organisaties uit de regio is ondertekend. Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. De aanpak hiervan heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders, 21% van de bevolking van Nederland, en Nederland als geheel.  Zuid-Holland is dé plek waar het Rijk het meer dan een kwart van haar ambities op CO2– reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag middels de gezamenlijke Groeiagenda Zuid-Holland.

Samenwerking is de sleutel tot succes: door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden, creëert de EBZ mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor Zuid-Holland. In de afgelopen jaren zijn er al veel positieve resultaten behaald, maar we moeten ons blijven inzetten om de regionaal economische samenwerking verder te versterken tijdens deze Statenperiode. Daarom vraagt de EBZ om steun van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten als geheel.

Lees de gehele brief en de benadrukte opgaves hier.