Tag Archief van: EBZ

Porthos CO2 Transport and Storage C.V.

Goed nieuws!  Afgelopen woensdag heeft de Raad van State bepaald dat CO2-opslag in de Rotterdamse Haven onder de Noordzee mag doorgaan. Dit draagt bij aan de klimaatambities van Zuid-Holland, namelijk 40% van de landelijke CO2-reductie, wat neerkomt op een reductie van 73 megaton tot 2050 Het was een korte uitspraak van de Raad van State afgelopen woensdag, maar één met enorme relevantie voor het hele land. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer daar investeert waar de impact het grootst is en extra let op toekomstbestendige wet- en regelgeving die de (energie)transities kunnen versnellen. 

Porthos-project voor CO2 opslag 

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, kortweg CCS). In het Klimaatakkoord is nadrukkelijk gekozen voor CCS als één van de maatregelen voor CO2 -reductie. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 augustus 2023 bepaald dat de planvorming en vergunningverlening goed is en het Porthosproject door kan gaan.  

Zuid-Holland draagt bij aan nationale oplossingen 

Het Porthosproject toont de grote impact die projecten in Zuid-Holland hebben voor heel Nederland. Met onze sterke rol in de fossiele economie is de omvang van de transities in Zuid-Holland extra groot. Zuid-Holland speelt dan ook een grote rol in de transities van deze tijd: de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie en de digitale transformatie. De unieke publiekprivate samenwerkingsvormen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland zijn cruciaal voor de vernieuwing in heel Nederland. Vandaar dat de EBZ zich inzet voor eenduidige, op feiten gebaseerde gezamenlijke economische strategie voor de regio. Zo realiseren we impact, niet alleen in deze regio maar voor heel Nederland.

Oproep aan de landelijke politiek 

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht geeft de EBZ, het regionaal samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Zuid-Holland, een aantal aanbevelingen 

Martin van Gogh, Vicevoorzitter EBZ en Directeur Batenburg Techniek: Het Porthos-project is een mooi voorbeeld van een project in Zuid-Holland dat grote impact heeft voor heel Nederland. Vind als landelijke politiek niet opnieuw het wiel uit, maar stimuleer daar waar de oplossing voor handen ligt.  

De EBZ hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer hier ook oog voor heeft. Investeer daar waar de impact het grootst is, durf industriepolitiek te voeren en zorg voor wet- en regelgeving die de energietransitie kan versnellen.

Lees hier het advies aan politieke partijen.

 

© Porthos CO2 Transport and Storage C.V.

Reactie Human Capital taskforce Z-H op afschaffing STAP-budget

Uit evaluaties van zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als UWV, blijkt dat de STAP-regeling doelgroepen bereikt die voorheen moeilijk te bereiken waren. De bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen is groot. Daarom dringt de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland bij het kabinet erop aan de STAP-regeling niet zomaar af te schaffen.

De taskforce, samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheid in Zuid-Holland, blijft zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een regeling zoals Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) en benadrukt dat dit weloverwogen en goed doordacht moet gebeuren. Vanuit de taskforce wordt bevestigd dat er kritiekpunten zijn met betrekking tot de regeling en dat de signalering en verbetering hiervan essentieel is. Maar STAP vervult wel degelijk een belangrijke functie en met aanscherping kan het aantoonbare resultaat alleen nog maar verder worden vergroot, noemt de taskforce. De banen in de sterke sectoren van Zuid-Holland gaan in de komende drie jaar enorm veranderen. Daarom is leergierigheid en zijn om- en bijscholing van werkend Nederland essentieel. Doelgroepen die voorheen moeilijk bereikt werden, zoals praktisch opgeleiden, oudere werknemers en zelfstandigen zonder personeel, werden met de STAP-regeling wel bereikt. Dat de regeling een beperkt effect zou hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, herkent de Taskforce daarom niet.

Daarbij zou het abrupt afschaffen van de regeling ook een grote tegenslag betekenen voor erkende aanbieders, zowel publiek als privaat, gezien de geïnvesteerde middelen in de operationele infrastructuur.

“In deze tijd van grote uitdagingen op de arbeidsmarkt is het bezuinigen op het bewust stimuleren van een cultuur waarin een Leven Lang Ontwikkelen de norm wordt een merkwaardige keuze en dit getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie”, aldus Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital EBZ.

De taskforce dringt er op aan om hetzij de STAP-regeling in stand te laten of, bij voorkeur, deze te vervangen door de door de Commissie Borstlap en de door SER geadviseerde Individuele Leerrekening.

Human Capital taskforcepagina

Arie van Andel - interview technologische industrie

Als Chief Technical Officer (CTO) van het Alblasserdamse Oceanco, weet Arie alles van techniek, innovatie en digitalisering. De maakindustrie staat voor een aantal uitdagingen, want de groei van Zuid-Holland blijft al enige tijd achter terwijl de transitieopgaven enorm zijn. Er zijn innovatieve producten nodig die antwoord geven op de hedendaagse en toekomstige vraag. De basis in de regio is sterk, want met ruim 31.000 bedrijven is de Technologische Industrie van Zuid-Holland de grootste binnen Nederland.

De Nederlandse maakindustrie draagt voor 4,8% bij aan het nationale BBP en Zuid-Hollandse maakindustrie draagt 10% bij aan het Zuid-Hollandse BBP. De maakindustrie in Zuid-Holland helpt de transities mogelijk te maken door innovatieve producten te ontwikkelen en te produceren. Denk aan industriële meetinstrumenten, ruimtevaarttechnologie voor emissiemonitoring, innovatieve en betrouwbare communicatiesystemen en meetinstrumenten voor de halfgeleiderindustrie, maar ook schepen voor het installeren en onderhouden van windparken op zee.”, aldus Arie.

Wat is het belang van de taskforce Technologische Industrie?

“In Zuid-Holland willen we de maakindustrie zo veel mogelijk benutten. Daarom hebben ruim veertig partijen in 2021 samen de ‘Actieagenda Technologische Industrie’ ondertekend.

De taskforce zet zich onder de eerste actielijn in voor vier nieuwe waardeketens, dat zijn: waterstoftechnologie, laser satcom, roboticaproductie en 3D-printing/additive manufacturing. Ook zoekt de taskforce actief naar cross-overs tussen sectoren en waardeketens omdat daar een aantal onbenutte kansen liggen voor de maakindustrie. Naast deze waardeketens bestaat de Actieagenda uit nog drie actielijnen, namelijk digitaal verbinden, technisch talent vinden en het versterken en verbinden van technologische clusters in Zuid-Holland. De, in totaal, vier actielijnen moeten uiteindelijk leiden tot een maakindustrie die zowel de innovatieve oplossingen van de toekomst bedenkt en vervolgens ook produceert op eigen bodem. Op die manier kan de maakindustrie bijdragen aan economische groei en maatschappelijke transities, maar bijvoorbeeld ook aan de strategische autonomie van Europa.”

Wat is de kracht van de taskforce?

“Alle leden van de taskforce hebben een belangrijke rol binnen hun eigen  organisatie en daardoor invloed op de technologische industrie. Als taskforce hebben we gezamenlijk enorm veel kennis, maar ook een groot netwerk. Het is van belang dat we deze krachten optimaal gaan bundelen en benutten, maar ook dat alle leden hun netwerk informeren en inzetten om een zo groot mogelijke impact te hebben in Zuid-Holland voor de technologische industrie. De provincie heeft een enorm innovatiepotentieel met krachtige, R&D-rijke maakbedrijven die op wereldniveau concurreren. Daar kunnen we trots op zijn, maar tegelijkertijd moeten we dat veel beter uitdragen. Door de onderlinge netwerken van de diverse technologische clusters in Zuid-Holland te versterken leert men elkaar kennen en wordt er vertrouwen opgebouwd. Samen vormen de clusters de Hotspot Innovatie Delta (Hi Delta) voor de technologische industrie in Zuid-Holland. ”

“Er zijn ruim veertig partijen betrokken geweest bij de opzet van de Actieagenda. De beoogde resultaten kunnen absoluut niet worden bereikt zonder samen te werken met de onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties. In de samenstelling van de taskforce is dat ook terug te zien met onder andere een vertegenwoordiging vanuit TNO en de Provincie Zuid-Holland. Om het juiste talent aan te trekken dien je als sector aantrekkelijk en zichtbaar te zijn. Dat begint met Zuid-Holland beter in beeld te brengen als een van de top-technologische regio’s in Europa.”

Wat zijn op dit moment belangrijke focuspunten voor de taskforce Technologische Industrie?

Digitaal verbinden

“Door bedrijven digitaal te verbinden worden zij niet alleen efficiënter, maar zorgen we er ook voor dat productieketens flexibeler worden”, legt Arie uit. Daarom draagt een van de actielijnen bij aan het digitaliseren van gegevens van machines, productielijnen en producten zodat deze onmiddellijk, veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. De taskforce heeft zich in eerste instantie gericht op dataficering, met behulp van SMITZH en de huidige opvolger hiervan: DIGITALZH. Door digitaal te verbinden kan de productie van de nieuwe waarde voortaan dichter bij huis plaatsvinden. Zo dragen Zuid-Hollandse maakbedrijven bij aan de productiesoevereiniteit van essentiële goederen en producten.” vervolgt Arie. “Daar komt echter ook een specifieke vraag naar talent bij kijken.”

Talent aantrekken en vasthouden

“De doelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder voldoende talent. Het succes is afhankelijk van mensen: jongeren én ouderen die enthousiast zijn voor techniek en een maakindustrie die talent kan opleiden en talent kan behouden. Het is belangrijk dat organisaties elkaar weten te vinden zodat samenwerken tot meer innovatie leidt. Daartoe is veel potentie in Zuid-Holland”, stelt Arie. “De taskforce Technologische Industrie richt zich, in nauwe samenwerking met de taskforce Human Capital, onder andere op het bevorderen van de instroom van jong technisch talent maar ook op zij-instroom. Digitalisering en robotisering in de maakindustrie leiden tot nieuwe banen en werknemers leren door middel van bijscholing te werken met deze ontwikkelingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en RoboHouse in Delft.”

Wat kan de taskforce versterken in de toekomst?

“De taskforce wil graag de samenwerking aangaan met de diverse partijen in de regio. We zijn geïnteresseerd in verhalen van ondernemers, de uitdagingen waar maakbedrijven voor staan en hoe wij maakbedrijven succesvol kunnen verbinden aan de diverse innovatieprojecten in Zuid-Holland. Aan alle potentiële partners: richt u zich gerust tot een van onze leden en dan gaan wij graag het gesprek aan”.

Alle informatie over de taskforce en de taskforceleden vind je hier.

 

Er zijn maar liefst 235 unieke initiatieven voor techniekpromotie en – instroom in Zuid-Holland. Dit is terug te lezen in het rapport ‘Techniekpromotie en -instroom Zuid-Holland’, opgesteld door Branchewijs. Voor dit rapport deden kwartiermakers Katelien Groenendijk en Koen Dingemans, in opdracht van de taskforce Technologische Industrie binnen de Economic Board Zuid-Holland, een provinciale verkenning naar aanleiding van de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de beperkte instroom in technische sectoren door jongeren en de disparate strategieën in de regio om daar iets aan te doen. We delen de belangrijkste inzichten en aanbevelingen.

De prognose is dat het aantal mbo-techniek studenten tot 2030 daalt met 18% en in het tweede kwartaal van 2022 waren er 86.250 openstaande vacatures in de techniek. (bron Rijksoverheid). Daarom vroeg de taskforce Technologische Industrie aan de ervaren kwartiermakers om onderzoek te doen en aanbevelingen uit te brengen.

Een innovatief aspect van deze kwartiermakersopdracht is dat deze kwalitatieve doelstellingen had, en dat waren:

 • Een inventarisatie en analyse van de huidige initiatieven voor techniekpromotie en -instroom;
 • Adviezen over hoe er effectief en efficiënt sturing gegeven kan worden aan- en invloed uitgeoefend kan worden in Zuid-Holland.

Deze verkenning startte in de zomer van 2022 en levert een breed beeld op van landelijke, provinciale en regionale initiatieven. Er zijn in Zuid Holland meer dan 235 unieke initiatieven voor techniek-promotie en -instroom: van grootschalig en ambitieus, tot kleinschalig en bescheiden.

De analyse van deze initiatieven, betrokken regio’s, betrokken sectoren en samenwerkingsverbanden geeft een beeld van een ambitieuze en bedrijvige regio. Nu is het van belang om slimmer en effectiever samen te gaan werken om talenten voor de techniek te inspireren, in te laten stromen en ook te behouden.

De belangrijkste aanbevelingen naar aanleiding van het rapport zijn:

Voor techniekpromotie:

 • Het inrichten van regionale ‘coalitions of the willing’ van ondernemers en bedrijven, vanuit één centraal regionaal ‘kernbedrijf’;
 • Het borgen van een dekkend aanbod van promotie-initiatieven in de regio, voor iedere doelgroep, van 6 tot 66 jaar;
 • Het inrichten van provinciale sturing op deze aanpak en het onderling leren van elkaar vanuit de diverse regio’s in de provincie.

Voor techniekinstroom:

 • Gebruik maken van de landelijke en regionale bewegingen die er vanuit de overheid ingericht ;
 • De ‘vrije ruimte’ als provincie gebruiken voor het inrichten van de eigen arbeidsmarktstructuur en instroom-routes;
 • Eigenaarschap en regie bij private partijen beleggen, maar de uitvoering in een triple helix aanpak inrichten.

In de komende maanden volgt er een voorstel voor een vervolgproject, waarin de opbrengsten verduurzaamd worden. De beoogde vorm is een deelakkoord Human Capital Zuid-Holland, waarin nu ook kwantatieve doelstellingen en concrete acties en samenwerkingsverbanden ingericht worden. Houdt hiervoor de berichten vanuit de Economic Board Zuid-Holland in de gaten.

Het eindrapport kunt u hier bekijken en downloaden.

 

 

 

 

 

De steun en samenwerking is nodig om grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. In de brief aan de informateur en alle Statenleden vraagt de EBZ aandacht voor een serie aan thema’s en sectoren in de komende Statenperiode en wordt er gepleit voor meer structurele investeringen in de Zuid-Hollandse economie.

De unieke kracht van Zuid-Holland is dat we binnen een straal van 40 kilometer beschikken over de kennis, vaardigheden, infrastructuur en instituties om de economie te verduurzamen en te vernieuwen. Zuid-Holland is namelijk de belangrijkste motor van de Nederlandse economie. De brede welvaart in Zuid-Holland  behoort echter tot de laagste van het land en de verschillen binnen Zuid-Holland zijn helaas significant. Dit heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders – 21% van de bevolking van Nederland – en Nederland als geheel. De grote transities van deze tijd op het gebied van, onder andere, energie, circulariteit en digitalisering zijn tegelijkertijd een bedreiging en een kans. We moeten de kansen samen verzilveren en uitdagingen samen aangaan. Dit vraagt om gezamenlijke programma’s en gerichte acties op de transitiethema’s. De EBZ bepleit dat er meer structureel geïnvesteerd wordt in de economie van Zuid-Holland.

De opgaves die in de brief worden genoemd, vloeien voort uit de regionaal vastgestelde Groeiagenda, die door 80 organisaties uit de regio is ondertekend. Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. De aanpak hiervan heeft gevolgen voor de welvaart en het welzijn van veel Zuid-Hollanders, 21% van de bevolking van Nederland, en Nederland als geheel.  Zuid-Holland is dé plek waar het Rijk het meer dan een kwart van haar ambities op CO2– reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag middels de gezamenlijke Groeiagenda Zuid-Holland.

Samenwerking is de sleutel tot succes: door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden, creëert de EBZ mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor Zuid-Holland. In de afgelopen jaren zijn er al veel positieve resultaten behaald, maar we moeten ons blijven inzetten om de regionaal economische samenwerking verder te versterken tijdens deze Statenperiode. Daarom vraagt de EBZ om steun van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten als geheel.

Lees de gehele brief en de benadrukte opgaves hier.

Op donderdag 6 april is het Human Capital deelakkoord voor Crest officieel ondertekend in de haven van Schiedam. Ondertekenaars Stichting Crest, Huisman, GustoMSC, Jumbo, Mammoet en gemeente Schiedam gaan hiermee de samenwerking aan om persoonlijk leiderschap van werknemers in de energie- en maritieme sector te laten groeien.

Het doel van Crest is om 380 werkenden een ontwikkelperspectief te bieden en 6 werkgevers te ondersteunen om hun arbeidskrachten beter in te zetten. Persoonlijk leiderschap wordt gestimuleerd onder medewerkers binnen de sector, door deelnemers zelf aan het roer te zetten van hun opleidingsprogramma. Dit is nodig omdat de energie- en maritieme sector aan verandering onderhevig is. De markt van offshore wind vraagt andere manieren van (samen)werken. Internationale concurrentie neemt toe en daarom worden medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de programma’s van Crest gaan deelnemers binnen de sector aan de slag met de bewustwording van persoonlijk leiderschap, hun relaties met anderen en de impact die ze hiermee kunnen maken. Dit biedt een meerwaarde in de sector en op de arbeidsmarkt.

“We vergroten het zelfbewustzijn, stimuleren samenwerking en creëren gemeenschappen”

Dit deelakkoord is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van €236.000 van de provincie Zuid-Holland (lees het eerdere nieuwsbericht hier).

Seriena Bal, programmamanager Crest: “We merken dat deelnemers vooral enthousiast zijn over het leren en ontwikkelen binnen peer-netwerken en waarderen dat de programma’s door henzelf vormgegeven kunnen worden. De komende periode benaderen we actief energie en maritieme organisaties om de programma’s voor een nog groter publiek toegankelijk te maken.”

Bij de officiële ondertekening waren een aantal sprekers: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland), Nils van Nood (Managing Director GustoMSC) en Dimitrie Morrison (Hoofd Economische zaken bij provincie Zuid-Holland).

Jeffrey van Meerkerk, Directeur Manpower Group en voorzitter taskforce Human Capital:“Crest is inhoudelijk een sterk programma en belangrijk voor het behoud van medewerkers. Zeker de nieuwe generatie stelt hoge eisen aan de persoonlijke ontwikkeling binnen een functie en binnen een organisatie, hierin kan Crest voorzien.”

Nils van Nood, Managing Director GustoMSC: “Naar mijn overtuiging zullen op termijn de netwerken en de manier van werken die uit Crest ontstaan gaan leiden tot onverwachte oplossingen en vormen van samenwerking die weer nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen in de toekomst aan te kunnen.”

Lees meer via de website van Crest: https://www.crestcollective.nl/

Vanaf 1 maart heeft Henk Bakker uit Nieuwkoop het stokje overgenomen van Ferrie Förster als Programmamanager Human Capital Zuid-Holland. Henk brengt veel ervaring mee als onafhankelijk adviseur en projectmanager en als leidinggevende van succesvolle teams bij onder andere Capgemini Invent, Berenschot en Ecorys. Hij houdt van sport en bewegen, is een echte familieman en vertoeft graag veel op de Friese meren en Nieuwkoopse plassen. Henk kan niet wachten om samen met het Human Capital team en alle partners weer nieuwe successen te behalen in de uitvoering van de Human Capital Agenda 2.0. 

Jij was al bekend met de Human Capital Agenda (HCA) vanuit je rol bij de WIJIJ- coöperatie, wat was jouw motivatie om voor deze rol te gaan?

“Ja, klopt. Ik was daar voorzitter van en ik was er trots op dat WIJIJ door de Economic Board Zuid-Holland is erkend als belangrijk project voor het realiseren van Leven Lang Ontwikkelen en voor het modern matchen op skills in de provincie. Maar ik was daarvoor al bekend met de HCA vanuit mijn consultancy opdrachten voor onder andere de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. Ferrie Förster, mijn voorganger als programmamanager, kende ik ook al. Hij vertelde me met veel enthousiasme over de HCA, het team en wat er – ook bevestigd via onafhankelijk evaluatieonderzoek van SEOR – in de eerste jaren van de HCA al is bereikt. Daar wilde ik wel bij horen natuurlijk! Ik wil helpen om verder te bouwen. Als inwoner van Zuid-Holland is het voor mij extra motiverend om in mijn eigen provincie te werken aan de aanpak van personeelstekorten en het zorgen dat mensen mee kunnen komen bij het geweld van alle transities en veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt. Het gaat echt ergens over! 

“Betrokken, gedreven en Friese nuchterheid”

Wat kenmerkt jou en welke eigenschappen ga je zeker inzetten als Programmamanager HCA?

“Woorden die bij me opkomen bij deze vraag zijn: betrokken, gedreven, Friese nuchterheid, open, ervaren, meedenkend, optimistisch, mensgericht, verbindingsgericht, cocreatie en resultaatgericht. Dat zijn volgens mij wel begrippen die mij zo’n beetje kernschetsen. Ik denk dat ik ook om die reden in beeld gekomen bij de Economic Board en de provincie Zuid-Holland. Er werd gezocht naar iemand die veel ervaring heeft in multistakeholder-omgevingen rondom human capital-uitdagingen, iemand die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid en dat heb ik in mijn lange periode met consultancywerkzaamheden ook altijd toegepast. Vooral op snijvlakken vindt innovatie en groei plaats en alleen gezamenlijk kunnen hoge ambities worden gerealiseerd.” 

“Die verbindingen benutten en integraal oppakken is efficiënt en is een krachtige basis voor impact.”

Als je denkt aan het beeld dat jij had van de Human Capital Agenda Zuid-Holland, wat is er bevestigd en wat was nieuw voor jou?

“Het beeld dat ik had is zeker, in positieve zin, bevestigd. Dat de HCA en het HCA-team heel doordacht gepositioneerd is in de driehoek van Economic Board Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, had ik me vooraf nog niet zo gerealiseerd. Dat vind ik heel slim, door de goede verbindingen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en dienstverleners. Die verbindingen benutten en integraal oppakken is efficiënt en is een krachtige basis voor impact. Verder merk ik meteen hoe goed er wordt samengewerkt met een gecommitteerde taskforce Human Capital. Deze wordt gevormd door bestuurders van bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, en hierin zitten zowel private als publieke partners. Ik heb voor veel andere regio’s en in landelijke programma’s voor veel ministeries gewerkt als extern adviseur, dus ik kan oprecht zeggen dat het wel heel erg bijzonder is wat er staat in Zuid-Holland. Fijn om daar nu zelf als programmamanager deel van te mogen uitmaken.” 

Waar ga je beginnen in deze nieuwe rol als programmamanager Human Capital?

“Never change a winning team” en “never change a winning formula”, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten dit wel voortdurend verbeteren en steeds blijven inspelen op nieuwe kansen. Met het team en samen met alle stakeholders willen we wat dat betreft in de volgende fase vooral ook het accent leggen op het realiseren van nog meer impact. Die is al fors volgens het onderzoek dat SEOR uitvoerde, maar de ambitie is hoger. Zoals meer instroom in functies waar personeelstekort is, meer opleiden, meer om- en bijscholing, meer leerwerkarrangementen en meer benutting van talent. Maar ook aandacht voor niet-direct meetbare zaken, zoals een sterk ecosysteem voor werken, leren en innoveren en een verdere versterking van de lobby. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord.” 

Wat zie jij als je belangrijkste doel in de rol als Programmamanager voor de Human Capital Agenda Zuid-Holland?

“Verbinden en enthousiasmeren en daarmee voorop gaan in de Human Capital-strijd. Ik wil ook zorgen voor goede randvoorwaarden voor het team om succesvol en om met plezier te kunnen werken. Ik zal alle stakeholders goed betrekken en gezamenlijk eigenaarschap van het vraagstuk stimuleren bij bedrijven, instellingen, in branches en bij zowel onderwijs als overheden. Het is aan mij om goed kijken waar er kansen liggen. Ik zal kijken naar welke HCA-acties het verschil kunnen maken, daar wil ik me vooral op richten. En dat kan alleen met een sterk team en dat staat er ook. De evaluatie van SEOR, opgeleverd begin 2022, toonde dat ook duidelijk aan: de stakeholders zijn heel erg te spreken over het HCA-team. Ik vind het een eer om daar nu deel van te mogen uitmaken en om dit team te mogen leiden en faciliteren.” 

Wat kan de regio in het komende jaar verwachten vanuit de Human Capital Agenda?

“Ik ben net gestart en nu druk aan het inwerken. Maar wat ik wel alvast kan zeggen is dat we de ingezette lijn willen voortzetten, met specifieke aandacht voor de speerpunten die in de Human Capital Agenda 2.0 zijn omschreven en met de ambitie om de impact van de HCA verder te vergroten. De regio mag erop rekenen dat we weer met veel nieuwe impulsen komen. Van inspiratiebijeenkomsten en toegankelijk en laagdrempelig meedenken met bedrijven, opleiders en samenwerkingsverbanden, tot co-creatie van nieuwe arrangementen. We hebben veel expertise en mogelijkheden in huis, zelf en via onze partners. Dat is allemaal voor de regio beschikbaar. Het team heeft er zin in. Ik zelf incluis!” 

“Ik heb er onwijs veel zin in. De deur staat open en de telefoon en e-mail staan aan!” 

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuid-Holland roepen de landelijke politiek op om Nederland toegankelijk te houden voor internationaal talent. Er is maatwerk per instelling nodig in verband met de verschillen tussen steden en onderwijsinstellingen. ‘Maatwerk’ als uitgangspunt, waarbij de invulling aan de instellingen zelf wordt over gelaten, daar wordt in deze brief voor gepleit.

“De provincie Zuid-Holland draait op het talent van haar inwoners.” Daarmee openen de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), de Economic Board The Hague (EBTH) en Economic Development Board Drechtsteden (EDB) in een gezamenlijke brief aan de minister van Onderwijs, de minister van Economische zaken en de leden van de Tweede Kamer. Het aantrekken en behouden van internationaal talent is een belangrijk onderdeel in de Human Capital Agenda van Zuid-Holland.

De aanleiding van de brief is de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, waarbij hogescholen en universiteiten worden gevraagd om een stop te zetten op het actief werven van internationale studenten. De instroom van internationale studenten kan zorgen voor uitdagingen, zoals de kwaliteit van onderwijs of krapte op de woningmarkt. Wat Zuid-Holland betreft is het noodzakelijk om gezamenlijk tot een toekomstbestendig pakket aan maatregelen te komen dat lokaal kan worden ingezet. Er is juist behoefte aan het aantrekken en behouden van internationaal talent voor het verdien- en innovatievermogen in Zuid-Holland. Te generieke maatregelen op landelijk niveau zijn schadelijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. En laten we niet vergeten dat de Nederlandse beroepsbevolking daalt door demografische omstandigheden de komende decennia, waardoor wij internationaal talent hard nodig hebben.

Het aannemen van de motie door de Tweede Kamer leidt tot onvoldoende aandacht voor regionale behoeftes en behoeftes van individuele onderwijsinstellingen en gemeenten. Het versterkt een negatief sentiment rondom instroom van internationale studenten naar hogescholen en universiteiten. EBZ, EBTH en EDB benadrukken het belang van een regionale dialoog  om gezamenlijk tot een goed pakket aan maatregelen te komen en om het maatwerk aan instellingen zelf over te laten.

Tim van der Hagen (Rector en Voorzitter college van Bestuur TU Delft): “Als TU Delft vinden we het belangrijk dat universiteiten en hogescholen kunnen beschikken over instrumenten om de instroom van studenten duurzaam en effectief te kunnen beheersen, met name om de instroom van niet-EER studenten te kunnen beperken. De instrumenten zijn er nu niet, daarbij is maatwerk essentieel.”

Martin Van Gogh (Directeur Batenburg Techniek):”Het is noodzakelijk voor bedrijven om toegang te houden tot alle beschikbare talenten, dus ook internationaal talent.”

De Human Capital Agenda Zuid-Holland richt zich op een veerkrachtigere arbeidsmarkt in de provincie. Eind 2021 werd voor een van de routes van de agenda ‘het aantrekken en behouden van internationaal talent’ het project ‘Internationaal Talent Programma’ gelanceerd. Het Internationaal Talent Programma heeft als doel om 500 internationale werknemers aan te trekken en/of te behouden. Waarom is dit essentieel? Een aantal cijfers uit de brief:

 • In de technieksector, waar een flink arbeidstekort is, is de blijfkans van internationaal talent hoog, namelijk 30-40%
 • In andere sectoren zien we dat de blijfkans gemiddeld 25% is en dat dit percentage groeipotentieel heeft

We werken er als regio hard aan om internationaal talent niet alleen naar Nederland toe te laten komen voor een studie, maar dat dit talent hier blijft om te werken, wonen en een bijdrage levert aan te toekomst van Nederland. Dit draagt niet alleen bij aan de arbeidstekorten op specifieke functies, maar ook aan de internationale marktpositie van Zuid-Holland. Denk hierbij aan organisaties die internationaal-gericht zijn, maar ook aan de innovatiekracht van ons land.

Lees hier voor de volledige brief

De taskforce Energietransitie van de Economic Board Zuid-Holland werkt aan het emissievrij maken van Zuid-Holland en in de Dream Hall van de TU Delft hebben de leden zich laten inspireren door studenten die werken in zogenoemde ‘dreamteams’. Lees hier over de innovatieve teams en de thema’s waar de taskforce zich in 2023 op zal richten.

In deze Dream Hall ging de taskforce in gesprek met verschillende innovatieteams:

 • het Brunel Solar Team, het team wat werkt aan auto’s op zonne-energie
 • het Hydromotion Team: een team wat werkt aan boten die worden aangedreven door groene energie
 • het Hyperloop team: een team wat werkt aan het transportatiesysteem van de toekomst werkt, “met een pod in een lichtdrukbuis in 30 minuten van Amsterdam naar Parijs”.

Tijdens de bijeenkomst gaf Melanie Provoost van brancheorganisatie Geothermie Nederland een presentatie over geothermie (aardwarmte). Daarnaast stond de taskforce  ook stil bij belangrijke focuspunten en concrete projecten voor 2023 op het gebied van energietransitie.

Dit alles met als doel: het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie en het vestigingsklimaat in onze regio.

Thema’s waar de taskforce Energietransitie van de EBZ zich in 2023 op zal richten zijn:

 • de inzet van geothermie
 • het benutten van industriële restwarmte
 • de realisatie van een waterstofhub
 • de gerelateerde maakindustrie, zoals bijvoorbeeld elektrolysers: ‘batterijen’ die waterstof produceren.

De EBZ verwelkomt met veel enthousiasme twee nieuwe taskforceleden Energietransitie: Karen de Lathouder (CEO BP NL) en Yvonne van Delft (wethouder Duurzaamheid in Leiden en trekker van de Regionale Energie Strategie Holland Rijnland).

Op deze pagina lees je meer over de taskforce Energietransitie.

 

 

Digitalisering lijkt voor bedrijven in de Grond- Weg- en Waterbouwsector achter te blijven. Het is een onmisbare ontwikkeling om de productiviteit binnen de infrasector te verhogen en om de kwaliteit in de sector te verbeteren. Om die reden roepen Stichting Rondom GWW en de Gemeente Rotterdam Digicampus GWW in het leven.

De Human Capital Agenda heeft als doel om van Zuid-Holland dé regio te maken waar de arbeidsmarkt structureel en duurzaam wordt verbeterd, zodat bedrijven kunnen beschikken over voldoende werknemers met de juiste scholing en skills: nu en in de toekomst. Daarom is er voor dit Human Capital deelakkoord €315.000 subsidie verstrekt vanuit de provincie Zuid-Holland.

Tijdens de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam is op 18 januari feestelijk gevierd dat het Digicampus GWW deelakkoord is ondertekend door Karel Ossewaarde (voorzitter Stichting Rondom GWW), Ronald Zandbergen (voorzitter RegioIngenieur) en Jeffrey van Meerkerk (voorzitter Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland).

Digicampus GWW is een platform met de missie om iedereen in de Grond- Weg en Waterbouwsector digitaal vaardiger te maken en tegelijkertijd slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. Het platform is een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland.

Met de ondertekening van het deelakkoord Digicampus GWW wordt er een belangrijke stap gezet  om in de komende twee jaar het platform te ontwikkelen. worden trainingen en tools aangeboden worden om de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector te verbeteren en projecten efficiënter te laten verlopen, doordat er digitaal meer aansluiting is tussen verschillende partijen.

De ondertekening markeert het startpunt van een ambitieus project dat zich richt op het versterken van de digitale concurrentiekracht van de GWW-sector en het verhogen van de productiviteit in de sector.

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland: “Digicampus GWW levert een belangrijke bijdrage aan het leven lang ontwikkelen en verbeteren van de digital skills in de Grond- Weg- en Waterbouwsector. Dit is wederom een mooi deelakkoord dat we vanuit de Taskforce met de triple helix bewerkstelligen. Het draagt bij aan de digitale transformatie van de infrasector en maakt ook de GWW-sector aantrekkelijker voor nieuwe instroom.

Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “Digicampus GWW is een win-win: aan de ene kant ondersteunt het ‘leven lang ontwikkelen’ van werknemers en aan de andere kant stimuleert het bedrijven in die sector om te digitaliseren. Met dit Human Capital deelakkoord zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van de digitale economie in Zuid-Holland.”

Digicampus GWW wordt in de komende maanden verder onder de aandacht gebracht bij allerlei partijen in de infrasector. Verder nodigt Digicampus GWW iedereen uit de branche aan om zich aan te sluiten. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website: www.digicampusgww.nl

Hij is 35 jaar en heeft in zijn carrière nu al veel impact gemaakt in de regio. Na het behalen van zijn Master Technische Bestuurskunde aan de TU Delft, werd Ferrie al snel wethouder Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening voor de gemeente Delft. Een van zijn successen hierbij was de opening van een doorgroeigebouw van YES!Delft en het starten van RoboValley in samenwerking met de TU Delft. Na 4 jaar wethouder te zijn geweest, nam Ferrie, als programmamanager, de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de Human Capital Agenda voor Zuid-Holland. Met maar één doel: in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen de arbeidstekorten in de regio terugdringen. Inmiddels zijn daar al 69 partners bij aangesloten.

Vanaf 1 november 2022 bekleedt Ferrie de rol van Secretaris van de Economic Board Zuid-Holland.

In wat voor Zuid-Holland kom je terecht?

“We staan voor een aantal forse uitdagingen. Inflatie zorgt ervoor dat de maandlasten zowel voor de inwoners als voor bedrijven enorm zijn toegenomen. Daarnaast hebben we grote uitdagingen op het gebied van energietransitie en op de arbeidsmarkt. In maart zijn er Provinciale Staten verkiezingen, dan zal de nieuwe coalitie in Zuid-Holland onder andere bepalen hoe we uitvoering geven aan het stikstofbeleid. We moeten als regio echt kijken naar waar we willen staan in 2050 en dat betekent, voor de EBZ, keuzes maken: waar gaan we als eerste mee aan de slag? Welke partij pakt welke rol? En hoe kunnen we versnellen?”

“Ik kijk ik elke dag naar mijn positie en hoe ik daarmee impact kan maken voor een beter Zuid-Holland.”

Met welk toekomstbeeld ben je opgegroeid?

“Mijn vader vond het heel belangrijk dat we überhaupt op een leefbare wereld op zouden groeien; hij had daar in de jaren ’80 al sterke zorgen over. Toen besefte ik het nog niet zo goed, maar als je nu naar de klimaatuitdagingen kijkt, dan schrik ik wel. Mijn vader had dus in de jaren ’80 al gelijk: we moeten meer ons best doen om de planeet leefbaar te houden voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Als we op deze manier doorgaan dan wordt deze planeet onleefbaar.

Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik iedere dag het beste uit mezelf moet halen en elke dag kritisch moet kijken hoe ik de meeste toegevoegde waarde kan leveren. Daarom wil ik iedere dag een betere versie van mezelf zijn en buiten mijn comfortzone treden. Ik kijk elke dag naar mijn positie en hoe ik daarmee impact kan maken voor een beter Zuid-Holland.

“Als kind wilde ik altijd timmerman worden, maar ik besefte later dat ik mijn capaciteiten anders kon inzetten en om met mijn hersens te ‘bouwen’.”

Wat wilde je worden?

Als kind wilde ik altijd timmerman worden, maar ik besefte later dat ik mijn capaciteiten anders kon inzetten om een verschil te maken, en om met mijn hersens te ‘bouwen’ aan de regionale economie. Op mijn 26e kreeg ik de kans om wethouder te worden en toen gingen er deuren voor mij open die anders niet open waren gegaan. Vanuit deze rol sprak ik met mensen en organisaties die veel invloed uit kunnen oefenen. Ook vanuit mijn rol als Programmamanager Human Capital was ik continu bezig met de vraag: ‘aan welke knoppen op de arbeidsmarkt kunnen we draaien vanuit de regio?’ Als secretaris van de EBZ kan ik vanuit een nog breder speelveld aan die knoppen draaien.”

Welke ervaring neem je mee uit je wethouderschap in Delft?

“Als politicus wilde ik zoveel mogelijk mensen tevreden houden, want in die rol wil je het liefst besluiten nemen waar iedereen achterstaat. Maar soms moet je een boodschap brengen die een kleine minderheid niet leuk vindt en die noodzakelijk is voor het grotere belang. Soms moet ik ongemakkelijke gesprekken voeren, die essentieel zijn voor het overkoepelende belang van Zuid-Holland. Als je zo’n gesprek vanuit de inhoud benadert, hoeft een discussie niet in de weg te staan van een persoonlijke relatie.”

Wat bracht je voorganger Linco Nieuwenhuyzen mee naar de EBZ?

“In mijn ogen is Linco heel goed in het snel analyseren van de problemen die er zijn. Hij zet ze snel uiteen en ziet ook oplossingen. Dat zijn echt ongelofelijke kwaliteiten. Hij versterkt de denkkracht die je hebt als organisatie.”

Welke persoonlijke kwaliteiten neem jij mee in je rol als secretaris bij de EBZ?

“Ik ga al heel wat jaren mee in deze regio, en breng vooral mijn netwerk en ervaring als bestuurder en programmamanager mee. Hierdoor heb ik veel kennis van de uitdagingen van de EBZ. Hoe meer mensen zich scharen achter onze ambitie, visie en strategie, des te sneller weten partijen elkaar te vinden en des te sneller verwezenlijken we onze doelen. Ik streef ernaar om benaderbaar te zijn, mijn gezicht veel te laten zien. Ik ga volledig gecommitteerd deze functie oppakken. Alle uitnodigingen die ik nu al heb mogen ontvangen, zijn heel waardevol.”

Je hebt binnen de Human Capital Agenda heel concrete commitment gekregen van partijen in de regio. Welke concrete commitments hebben Zuid-Hollandse partijen over 3 jaar afgegeven?

“De energietransitie is naar mijn mening op dit moment de belangrijkste uitdaging. We moeten in Zuid-Holland ons uiterste best moeten doen om de afgesproken bijdrage aan de CO2-reductie in 2030 te halen en geen kansen laten liggen. In de Circulaire Agenda worden hele concrete doelstellingen genoemd; zo concreet wil ik de targets ook met de partners van de EBZ afspreken. Je hoort vaak ‘we willen het’ en ‘we moeten het’, maar ik ga graag het gesprek aan over hoe partners dit daadwerkelijk laten zien en wat ze hiervoor nodig hebben. Het is de taak van de EBZ om de partijen bij elkaar te brengen die dit individueel niet kunnen. Meedoen met de EBZ is vrijwillig, niet vrijblijvend. Organisaties dienen, samen met hun medewerkers, echt hun bijdrage te leveren om binnen hun mogelijkheden zaken te versnellen. Met de Human Capital Agenda zijn we letterlijk klassen aan het vullen en mensen aan het omscholen naar de IT en techniek.

“Vernieuwende denkkracht in de EBZ is heel waardevol, want hiermee kunnen verschillende partijen elkaar inspireren.”

Welk profiel zou jij graag aan de EBZ toe willen voegen?

“Ik zou graag jonge, innovatieve boardleden met een frisse blik willen verwelkomen, bijvoorbeeld start-ups. Ik weet dat deelname aan de EBZ tijd en energie kost, dus men moet voelen dat het van toegevoegde waarde is in de eerste, veelvragende fase van een organisatie. Ik ben daarom ook andere vormen van betrokkenheid aan het onderzoeken, zodat we de input van dit soort bedrijven mee kunnen nemen. Vernieuwende denkkracht in de EBZ is heel waardevol, want hiermee kunnen verschillende partijen elkaar inspireren. Een scale-up die de energietransitie kan versnellen, zou bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde zijn.

De verschillende taskforces binnen de EBZ zijn wat concreter, daardoor zien we dat steeds meer innovatieve bedrijven lid zijn en een actieve bijdrage leveren. De samenwerking met InnovationQuarter (IQ) is ook heel belangrijk, omdat we elkaar als organisaties versterken. We kunnen, vanuit de EBZ, draagvlak creëren en de strategische lijnen uitzetten, waarbij IQ de uitvoerende kracht is voor Zuid-Holland.”

Denk je al voorzichtig na over een stap ná de EBZ?

“Ik hoop deze functie toch wel een heel aantal jaren te mogen vervullen. Vervolgens hoop ik op een plek terecht te komen waar ik met een eigen organisatie of in samenwerking met andere organisaties ook echt een verschil kan blijven maken. Ik ben gepassioneerd geraakt over publieke en private samenwerkingen en de mogelijkheden die ontstaan. Ik begrijp de publieke kant en kan er goed mee omgaan. Daarnaast houd ik ook graag de snelheid erin en ben ik resultaatgericht. Deze twee werelden met elkaar verbinden vormt de rode draad door mijn loopbaan.”

“Collectief en vernieuwend te werk gaan: dat is mijn doel bij de EBZ.”

Een laatste woord?

“Een afspraak die ik wil maken met al onze partners is dat we het ook echt als regio moeten gaan doen. We focussen ons op waar we als regio gezamenlijk kunnen optrekken en hoe we samen onze schouders onder de doelstellingen kunnen zetten. Dat is de enige manier waarop we massa kunnen bereiken. Durven loslaten hoe we sommige dingen nu doen en niet op eilandjes zitten, maar collectief en vernieuwend te werk gaan: dat is mijn doel bij de EBZ.”

 

WE-IT is een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met als doel om door middel van om- en bijscholing 3.000 mensen op te leiden in de richting van IT en digitalisering. Na het eerste deelakkoord komt er nu een vervolg, namelijk WE-IT 2.0. Op dinsdag 6 december werd dit deelakkoord op de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer ondertekend. Vanuit de provincie Zuid-Holland is er €329.610 subsidie verstrekt voor de eerste deelprojecten.

Alle partners uit het eerste deelakkoord zetten zich in voor het vervolg om het tekort aan IT’ers en digivaardige werknemers tegen te gaan. En hier sluiten bij versie 2.0 maar liefst 6 nieuwe partijen bij aan, waaronder werkgevers zoals PostNL, Main Capital en Doc-Direkt. Met 16 scholingstrajecten en 22 partners is WE-IT hét voorbeeld van een mooie Human Capital samenwerking tussen bedrijven, overheden en opleidingsinstellingen.

Willy de Zoete, gedeputeerde Human Capital namens de provincie Zuid-Holland:

“De transitie van digitalisering is een grote uitdaging. Met WE-IT bundelen we de regionale krachten voor het opleiden van 3.000 IT-professionals. Het is essentieel dat werkgevers juist nú de stap zetten naar het om- en bijscholen van werknemers. Dit draagt uiteindelijk bij aan een sterkere Zuid-Hollandse economie. Daarom ondersteunt provincie Zuid-Holland, na het eerste deelakkoord in 2020, met enthousiasme ook het WE-IT 2.0 akkoord”

WE-IT 2.0 bevat acht verschillende deelprojecten die bijdragen aan de doelstellingen. De genoemde subsidie is verstrekt voor drie deelprojecten: Digiwerkplaats Rijnmond, BIT Academy Haaglanden en Stichting BEE-Ideas. WE-IT 2.0 sluit naadloos aan op de Human Capital routes ‘leven lang ontwikkelen’ (binnen bedrijven) en ‘transities over regio- en sectorgrenzen heen’ (tussen bedrijven).

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce:

“Werkgevers staan te springen om IT-talent. Met de uitbreiding van WE-IT naar het 2.0 deelakkoord gaan we vanuit de Human Capital Agenda nog meer werkenden begeleiden naar het IT-vak, wat essentieel is voor het groeiende tekort aan personeel in deze sector en voor Zuid-Holland. Dit deelakkoord is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. We zitten midden in grote transities waarbij het bedrijfsleven en onze overheid IT-talent nodig heeft wat over de juiste relevante skills beschikt. In stapjes met elkaar op naar 3.000 extra IT-professionals voor Zuid-Holland!”

Wil je meer informatie over WE-IT, de deelprojecten of over de Human Capital Agenda Zuid-Holland?

Die vind je via onderstaande links:

https://www.economicboardzuidholland.nl/contact-2/

https://we-itwerkt.nl/