Tag Archief van: human capital

Het zal je maar gebeuren dat je als directeur van een groot onderhoudsbedrijf op een maandagmorgen wordt gebeld door de dochter van één van je medewerkers die al jarenlang bij je in dienst is. De dochter heeft maar één vraag: “Wil je alsjeblieft mijn vader ontslaan?” Bij doorvragen blijkt dat de medewerker (62 jaar oud) in het weekend niet zo gezellig meer is voor zijn gezin. Hij heeft heel veel last van zijn knieën en zijn rug. Ligt voornamelijk op de bank en is voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen niet meer de man die hij vroeger was. De dochter, ten einde raad, ziet nog maar één oplossing: hij moet stoppen met zijn huidige werk anders gaat het van kwaad tot erger. Dat zet de directeur tot nadenken over hoe deze medewerker met zijn specifieke skills en talenten nog wel behouden kan blijven voor haar bedrijf en mogelijk (tijdelijk) ingezet kan worden bij een ander bedrijf of zelfs in een heel andere bedrijfssector. Een intrigerend verhaal. Daarom zijn we blij om in dit artikel het mooie nieuws te delen: de Taskforce Human Capital heeft het deelakkoord ‘Sociale Circulariteit – De Nieuwe Arbeidsmarkt’ goedgekeurd! 

Met bovenstaand verhaal is het zaadje gepland voor het gedachtengoed van Amy Oerlemans, de directeur van Kloet Onderhoud B.V. in Vlaardingen. Oerlemans gaat hier verder over nadenken en spreekt erover met heel veel anderen: “We praten met elkaar al geruime tijd over een circulaire economie maar wat nou als we dit begrip ook eens bespreken vanuit een human capital perspectief?”.

Het startsein voor Sociale Circulariteit in Zuid-Holland

Dit is het begin geweest van het programma “Sociale Circulariteit”. Na een aantal verkennende gesprekken, hebben we als projectteam Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland, één van onze kwartiermakers Eva Jeremiasse ingezet om ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van een plan van aanpak en een concept deelakkoord Human Capital.

Een nieuw Human Capital Agenda (HCA)-deelakkoord waar we trots op zijn. Vernieuwing van HRM, als werkgevers gezamenlijk verantwoordelijk nemen voor mensen en medewerkers ook in staat stellen om eigen regie te nemen. Een geweldige nieuwe dimensie aan het begrip circulariteit: gezamenlijk zorgen voor sociale circulariteit door als werkgevers met elkaar te zorgen dat mensen duurzaam en passend bij hun talenten aan de slag kunnen blijven. Inclusief ontwikkelen van skills van medewerkers en matchen op skills en drijfveren, waardoor je talent voor de regio deelt en behoudt, arbeidsproductiviteit  verhoogt, uitval verlaagt en mensen zich optimaal en gelukkig kunnen ontplooien. Nu dit deelakkoord is goedgekeurd door de Taskforce Human Capital, kan subsidie aangevraagd worden bij de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor is het startschot voor een circulaire arbeidsmarkt in de Waterwegregio nu écht gegeven.

Samenwerking in de Waterwegregio voor een nieuwe lokale en circulaire arbeidsmarkt

Het initiatief is ontwikkeld in samenwerking met Stichting De Riverboard, Kloet Onderhoud B.V. en de Tafel LLO van De Riverboard. De Riverboard is een samenwerking van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijk organisaties in de Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

In de Waterwegregio creëren bedrijven samen met onderwijs en overheid een nieuwe lokale en circulaire arbeidsmarkt met veilige en prettige mogelijkheden voor mensen om in beweging te komen en te blijven in huidige en nieuwe banen (intersectoraal). Er wordt de beste weg gezocht voor de mensen binnen de huidige beperkingen van wet- en regelgeving in het arbeidsmarktsysteem en de cultuuromslag van denken en doen die nodig is bij mensen en bedrijven als het gaat om leven lang ontwikkelen. De gezamenlijke aanpak is gebaseerd op denken vanuit skills (een combinatie van talenten, ambities en mogelijkheden) en de transities (technologisch, energie, maatschappelijk) die op bedrijven afkomen. Deze beweging in gang zetten kan een individueel (MKB)bedrijf niet alleen; dit gaan de partners samendoen in de Waterwegregio! Dit vertaalt zich naar buiten toe dat onder de naam “De Nieuwe Arbeidsmarkt (DNA)” en de pay-off “Lokaal Geluk Werkt!”.

 

Wil je meer weten over dit deelakkoord of even sparren?

Neem contact op met Aad van Pelt, Strategisch Projectadviseur Human Capital.

Wat we vanuit de Human Capital Agenda (HCA) Zuid-Holland sterk stimuleren, is het ontwikkelen van een brede, actieve leercultuur. Daarom ondersteunen we een bijzondere samenwerking van vijf ROC’s in Zuid-Holland. Gezamenlijk bieden ze uitgebreide Leven Lang Ontwikkelen (LLO) programma’s aan, met focus op Techniek, Zorg, Sociaal Domein en Taal. Hiermee rijst de vraag of een dergelijke alliantie ook potentie heeft voor het het hoger onderwijs (hbo). Het antwoord is eenduidig: jazeker! We willen deze samenwerking graag uitbreiden naar het hbo en private aanbieders, met als doel een effectieve en stimulerende leeromgeving te creëren voor iedereen, te midden van de huidige economische veranderingen en innovaties in Zuid-Holland. De HCA zet zich in voor deze ambitieuze agenda, onder leiding van Harry de Bruijn, om bedrijven en inwoners te ondersteunen in hun voortdurende ontwikkeling.

We ondersteunen dus een unieke alliantiebouw in Zuid-Holland, waar bedrijven, werkenden en andere inwoners van de hele provincie zullen profiteren. Alle vijf ROC’s in Zuid-Holland gaan – met ondersteuning vanuit de HCA – gezamenlijk als publieke opleiders brede LLO dienstverlening aan bedrijven en mensen aanbieden. Één organisatie en één centraal loket (LLOket) voor LLO in Zuid-Holland, met daarachter een breed gezamenlijk opleidingsaanbod. De meerjarige samenwerking werd op 31 januari aangekondigd via een intentieovereenkomst. Het gaat in het bijzonder om de vormgeving van niet-bekostigd onderwijs, maatwerk BBL-programma’s en succesvolle PPS-constructies (verdere opschaling).

Het LLOket kent vier centrale speerpunten: Techniek, Zorg, Sociaal Domein en Taal. Na en tijdens het neerzetten van de LLO alliantie van het mbo, zal ook de samenwerking worden gezocht met het groene mbo, de vakscholen, het hbo en met private aanbieders. Aldus ontstaat de voor bedrijven en inwoners effectieve, transparante en stimulerende leeromgeving, die nodig is om te innoveren en om iedereen mee te nemen bij de (economische) transities.

Van samen bouwen naar doen: concrete scholingsprojecten

Het Zuid-Hollandse Human Capital beleid kent twee sporen: doen en bouwen. Het grijpt in elkaar, is met elkaar verweven. Vanuit de HCA van de Economic Board en provincie Zuid-Holland is besloten om de krachten te bundelen (bouwen-spoor). Daarom stellen we namens de HCA een kwartiermaker beschikbaar, namelijk Harry de Bruijn. Hij heeft het vertrouwen van alle ROC-besturen en gaat ervoor zorgen dat de samenwerking gaat vliegen. Daarbij gaat het om planvorming en om het voorbereiden van concrete gezamenlijke scholingsprojecten (HCA deelakkoorden). Dit zijn dan ook vliegwielpilots voor de verdere verdieping en verbreding van de LLO samenwerking van de ROC’s. Voor de uitvoering kan subsidie bij de provincie Zuid-Holland worden aangevraagd (maximaal 25% van het totale projectbudget).

Inhoudelijk is het belangrijk ‘the next level’ flexibilisering te definiëren op het niveau van ‘skills’ en ‘skills-paspoorten’, waarbij vraaggericht en certificaatgericht kan worden opgeleid voor toekomstige transities.”  – Harry de Bruijn

Onderdeel van de HCA strategie is om ook het hbo in dezelfde richting te stimuleren. Ook daar zijn de vier grote hbo instellingen in Zuid-Holland bezig met het voorbereiden van een LLO alliantie: de LLO pijler onder de Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA). Vanuit de HCA hopen en stimuleren we dat tussen beide allianties een hechte verbinding ontstaat: mbo en hbo samen voor bedrijven en inwoners. Omdat ook werkgeversorganisaties VNO NCW en MKB NL en branches zoals de bouw, metaal en techniek (Techniekcoalitie Zuid-Holland) zijn gaan versnellen, is het creëren van een actieve, brede leercultuur in Zuid-Holland kansrijker dan ooit.

© Vecteezy.com

Een internationale parel in Zuid-Holland is vanzelfsprekend de Rotterdamse haven. Het Haven Industrieel Complex (HIC) – bestaande uit de Rotterdamse haven en de regio’s eromheen – staat momenteel voor grote uitdagingen. Terwijl de energietransitie in volle gang is, blijkt het een pittige opgave om de klimaatdoelen te bereiken. Goed opgeleid personeel speelt hierin een grote rol. Hoe kan het HIC aan voldoende talent, menskracht én vakmanschap komen om de energietransitie waar te maken? Dat vereist een structurele, gezamenlijke aanpak. Daarom hebben partners van het HIC besloten om zich te verenigen in de Human Capital Coalitie Energietransitie Havens (HCCE). Wij geloven in samenwerking voor impact. Daarom willen we op onze beurt graag de energie en mogelijkheden vanuit de HCA Zuid-Holland verbinden aan de HCCE door Jonneke de Jong als kwartiermaker in te zetten.

Emissie reductie vereist mankracht

Zowel economisch, ecologisch, technologisch, demografisch en maatschappelijk staat het HIC voor grote uitdagingen. Nederland moet volgens het nieuwe regeerakkoord al in 2030 zijn emissies met 55% gereduceerd hebben. Ook het HIC moet daar zijn bijdrage aan leveren. Het bereiken van klimaatdoelen en het aantrekken en opleiden van voldoende menskracht om de energietransitie waar te maken, vraagt om een structurele regionale aanpak waarin bedrijven, publieke instellingen, (beroeps)onderwijs, onderzoekers en overheid intensief samenwerken aan het onderhouden en versterken van het regionale innovatie ecosysteem in Rotterdam Rijnmond.

Human Capital Coalitie Energietransitie als anker voor de energietransitie in de havens

In het HIC zijn partners ervan overtuigd dat de huidige uitdagingen te groot zijn om als partijen afzonderlijk op te pakken en dat lopende en nieuwe initiatieven gebundeld moeten worden. Daarom is het initiatief genomen om samen te werken aan de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE). De HCCE is essentieel om talent, menskracht en vakmanschap aan te trekken en te ontwikkelen om zo de energietransitie binnen het HIC mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een gecoördineerde aanpak om de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, om mensen dus te kunnen opleiden en bijscholen voor banen in de energietransitie in de havens.

Om de partijen te ondersteunen hebben we vanuit de HCA een kwartiermaker voor de HCCE ingezet:  Jonneke de Jong. Jonneke heeft deze rol in opdracht van de EBZ en provincie vervuld van februari tot en met juli 2023. Vervolgens hebben partners in het HIC besloten om voor eigen rekening Jonneke langer aan zich te binden. Ze kan daarom de komende tijd voortbouwen op het waardevolle werk dat ze in de afgelopen maanden heeft geleverd om tot en succesvolle uitvoering van de agenda van de HCCE te komen. Zo heeft ze als kwartiermaker gezorgd voor:

  • Een plan van aanpak voor de inrichting van de coalitie, zoals het uitwerken van een toekomstbestendige samenwerkingsvorm en inrichtingsprincipes, het opzetten, uitwerken en implementeren van de governance en een partnershipsstrategie.
  • Een communicatieplan en communicatie uitvoering, zoals communicatie en organisatie van (online en live) bijeenkomsten.
  • Coördinatie van subsidie aanvragen, zoals Just Transition Fund en Nationaal Groeifonds.
  • Functioneren van het (bestuurlijk) netwerk rond de HCCE.

Samen bouwen

Het Zuid-Hollandse Human Capital beleid kent twee sporen: doen en bouwen. Het grijpt in elkaar, is met elkaar verweven. De bundeling van energie en mogelijkheden vanuit de HCA Zuid-Holland en de Human Capital Coalitie Energietransitie Havens is wat ons betreft een mooi voorbeeld van het bouwen-spoor: samenwerking voor impact.

Een belangrijk partnership van de Human Capital Agenda (HCA) Zuid-Holland is die met het Leiden Bio Science Park (LBSP). Het LBSP is een belangrijke innovatie- en transitieparel in de Leidse regio, met internationale betekenis. Wie kent niet de belangrijke bijdrage van Janssen aan de bestrijding van de Covid-epidemie? Het LBSP wil niet alleen een economische en technologische innovatieomgeving zijn, maar wil ook vernieuwing van de arbeidsmarkt, HRM en onderwijs realiseren. Daarom is er vanuit de HCA besloten om de krachten te bundelen, om samen te bouwen. Daarnaast gaat kwartiermaker Thijs Remijn aan de slag om te zorgen voor succesvolle concrete (LLO-, instroom- en HRM-)projecten, om gewoonweg te doen.

Zonder talent geen groei

Als het gaat om werkgelegenheid heeft het LBSP een indrukwekkende ontwikkeling laten zien. Om tegemoet te kunnen komen aan die groei zag eind 2022 de ‘Human Capital Agenda LBSP: Zonder Talent Geen Groei’ het licht. In deze agenda van en voor het LBSP staan drie vragen centraal, namelijk: Wat is de verwachte vraag naar talent in de komende vijf jaar? Wat is het aanbod van talent en van relevante opleidingen? En wat moeten we – in aansluiting op de lopende initiatieven – doen om vraag en aanbod van talent beter op elkaar te laten aansluiten? De zowel clustergerichte als regionaal georiënteerde aanpak maakt deze agenda uniek, en daarmee kan hij goed dienen als pilot voor een nieuwe manier van samen werken aan human-capital onderwerpen. Zo kunnen we accommoderen op andere manieren dan ‘met meer mensen’. Juist door verbeterde samenwerking van bedrijven op het gebied van HRM en door aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen kunnen we accommoderen en de toenemende vraag naar personeel opvangen.

Van samen bouwen naar doen: concrete scholings-, HRM- en arbeidsmarktinnovatieprojecten

Het Zuid-Hollandse Human Capital beleid kent twee sporen: doen en bouwen. Het grijpt in elkaar, is met elkaar verweven. Vanuit de Human Capital Agenda van de Economic Board en provincie Zuid-Holland is besloten om de krachten te bundelen (bouwen-spoor). We hebben besloten om, samen met de Stichting Leiden Bio Science Park, een kwartiermaker opdracht te geven. Voor de uitvoering kan subsidie bij de provincie Zuid-Holland worden aangevraagd (maximaal 25% van het totale projectbudget). We hebben er alle vertrouwen in dat hiermee de benodigde funding voor de realisatie van de opgestelde Human Capital Agenda LBSP kan worden gegenereerd. Kwartiermaker HCA LBSP Thijs Remijn is vanaf 21 augustus aan de slag om te zorgen voor succesvolle concrete (LLO-, instroom-, HRM-)projecten (doen-spoor). Thijs heeft een achtergrond in zowel de (internationale) Recruitment & Consulting als in de Immunologie waarmee hij bij uitstek geschikt is om zowel de opzet als de uitvoering van het aanstaande Deelakkoord op zich te nemen.

 

In deze column neemt Ron Brans, Strategisch Projectadviseur Human Capital Agenda, je op speelse wijze mee in het beleid rondom de Human Capital Agenda (HCA) Zuid-Holland. Net als het literaire meesterwerk van Peter Buwalda, kent het beleid rondom de Zuid-Hollandse HCA twee parallelle sporen: doen en bouwen. We zien de kracht van beide, zowel afzonderlijk als in combinatie. Ron Brans licht drie concrete voorbeelden toe waaruit duidelijk wordt hoe deze sporen samenkomen met als doel de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt op volle snelheid te houden.

Ron Brans, Strategisch Projectadviseur Human Capital Agenda Zuid-Holland:

“Sinds het uitkomen van de debuutroman van Peter Buwalda ben ik fan en ge-/ misbruik ik deze column over het Zuid-Hollandse Human Capital Agenda beleid om hem weer eens onder de aandacht te kunnen brengen. Peter Buwalda won in 2011 de Tzum-prijs voor de beste literaire zin in de roman Bonita Avenue. Die luidde: Hij was verpieterd op de kamer die hij huurde bij zijn oudtante in Overvecht, een buitenwijk met asbestflats, ‘dreven’ in plaats van ‘straten’, en een eigen station met twee sporen om op te gaan liggen. Ook dat Zuid-Hollands Human Capital beleid kent immers twee sporen.

Doen en bouwen, of bouwen en doen, of bouwen om daarna te kunnen doen, of doen zodat we daarop verder kunnen bouwen. Het grijpt in elkaar. Is met elkaar verweven. En zoals treinrails parallelle lijnen zijn die elkaar in het oneindige kruisen, is ook het bouwspoor gelinkt aan het doenspoor zonder dat ze een worden of samenvallen.

Sinds april ben ik strategisch projectadviseur bij de HCA Zuid-Holland en zie ik de kracht van beide. Afzonderlijk, maar zeker ook in combinatie. Drie voorbeelden wil ik benoemen: De start van kwartiermaker Thijs Remijn bij het Leiden Bio Science Park (LBSP), de start van Dominic Schrijer als procesbegeleider om het Internationale Talent Programma verder te brengen (waarom wel) en last, maar zeker not least de (simpele) verbindingen die gelegd zijn, maar die o zo belangrijk kunnen zijn om zaken verder te brengen.

We doen op het LBSP, werken toe naar een Deelakkoord om meer mensen bij- en om te scholen, om werkgevers de kracht van hun Human Capital te laten benutten, maar ook om Internationaal Talent aan te boren en te behouden. Daar ligt direct de link met de start van Dominic Schrijer. De noodzaak om Internationale Kenniswerkers aan te trekken en te behouden voor functies die niet ingevuld kunnen worden met (potentieel) beschikbare werknemers staat voor werkgevers buiten kijf. De vraag is hoe we dat het beste kunnen doen.

We bouwen samen door verbinding. Door kennis over in kind bijdragen opgedaan in een Deelakkoord als Energy Switch over te brengen naar de Digicampus GWW. Door een relatief nieuwe campus in Gouda in contact te brengen met het bestaande campusnetwerk van de MRDH. Door van elkaar te leren, door te inspireren, door samen te werken en door samen te bouwen.

Want de Zuid-Hollandse arbeidsmarkttrein die dendert voort en mag niet ontsporen. Daar leggen we ons niet bij neer.”

© Vecteezy.com

 

 

 

 

 

 

 

Ron Brans

Strategisch Projectadviseur Human Capital Agenda Zuid-Holland

 

 

De partners bij de Human Capital Agenda (HCA) zijn unaniem dat het van groot belang is, en zelfs nog belangrijker dan voorheen, dat Zuid-Holland zich inspant om internationaal talent aan te trekken en te behouden. Vandaar dat het reeds succesvol gebleken Internationaal Talent Programma – deels gefinancierd vanuit de HCA Zuid-Holland – opvolging krijgt. Maar waarom precies? En welke stappen zullen er nu worden ondernomen om tot Internationaal Talent Programma 2.0 te komen?

Gebrek aan gespecialiseerd menselijk talent

In de HCA is opgenomen: “Zuid-Holland kampt met een tekort aan gespecialiseerd menselijk kapitaal. Er is een grote, nog niet te vervullen vraag naar theoretisch geschoolde mensen in relevante sectoren voor de economie zoals ICT en cybersecurity, energietransitie en hightech-maakindustrie. Dat vereist toegang tot voldoende internationaal talent, omdat deze banen in onvoldoende mate door Nederlandse werknemers vervuld kunnen worden.” Hierbij is als kwantitatieve doelstelling afgesproken om tenminste 1.000 internationale werknemers aan te trekken of te behouden.

Veel partners zijn betrokken. Financierende partijen zijn:

gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Den Haag, EZK/RVO, MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond. Andere betrokken partners zijn RVO/EZK Stichting Leiden Bio Science Park, Leiden-Delft-Erasmus Alliance, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Leiden, IT Campus Rotterdam, Janssen Biologics, TNO, Royal IHC, KPN, ISISpace, IV-Groep, Focus ON VoF, Up Rotterdam, The Hague Tech & Fledgerr, YES!Delft The Hague, The Hague Security Delta, The Hague Business Agency, The Hague International Centre, Rotterdam Partners & International Centre, Expat Centre Leiden, Netherlands Maritime Technology, Deltalinqs, Economic Development Board Drechtsteden, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Delft, Gemeente Leiden en AIESEC.

InnovationQuarter leverde de projectleider, Sasja Heijman. Zij heeft in de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor het aantrekken van talent naar de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt, voor functies die in Nederland niet of lastig vervulbaar zijn. Diverse acties zijn uitgevoerd, waaronder ook workshops voor werkgevers en het bouwen van een jobwebsite.

De aanloop naar Internationaal Talent Programma 2.0

De praktijk bleek echter ook de nodige verbeterpunten op te leveren, om van te leren en vervolgens om te zetten in aanscherpingen. Als je leren predikt, is het zaak het zelf natuurlijk ook te (blijven) doen. Het kan in zo’n geval vruchtbaar zijn om enige afstand te nemen en zaken vanuit een ander of nieuw perspectief te bekijken.

“Als je leren predikt, is het zaak het zelf natuurlijk ook te (blijven) doen.”

Met die gedachten in het achterhoofd heeft de Stuurgroep van het Internationaal Talent Programma, deels gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland, KplusV gevraagd om een advies over de vormgeving van een “Internationaal Talent Programma 2.0”. Dominic Schrijer (in den beginne zelf inspirerend lid van de Taskforce), verbonden aan KplusV, is vanaf de zomer aan de slag. Hij rapporteert zijn bevindingen (analyse en scenario’s) en advies eind oktober/ begin november, opdat de partners tijdig besluitvorming kunnen treffen over hoe verder in 2024.

© Vecteezy.com

Het begrip ‘circulaire economie’ is de meesten van ons inmiddels wel bekend. De Rijksoverheid beschrijft dit als een duurzame economie voor de toekomst, waarin bijna geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Het belang van een circulaire economie wordt almaar groter in onze huidige maatschappij. Maar heeft u er ooit over nagedacht of circulariteit ook van invloed kan zijn op uw personeelsbeleid? Hoe zou dat eruit kunnen zien en hoe kunt u dat in de praktijk brengen? Hierover is uitvoerig gesproken bij de Riverboard, aan de tafel ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO). De Riverboard is een samenwerking van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in de Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Aad van Pelt, strategisch projectadviseur Human Capital: “Aangezien ik zelf al meer dan 35 jaar in Schiedam woon, kunt u zich voorstellen dat ik deze discussie en ontwikkeling niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk volg en tracht te ondersteunen waar dat kan. De Riverboard wil toewerken naar een circulaire arbeidsmarkt, waarbinnen mensen actief aan de slag gaan met hun werkmogelijkheden (nu en in de toekomst) en makkelijk hun overdraagbare skills kunnen inzetten in de huidige of nieuwe functie(s). Dit zowel binnen als buiten de eigen organisatie of sector. Deze uitdaging is te groot voor afzonderlijke bedrijven en individuele medewerkers en juist daarom wordt de samenwerking in onze regio actief aangegaan om het doel te bereiken. Op termijn zal dit mogelijk in de vorm van een stichting gebeuren.”

Essentiële onderdelen van deze samenwerking zijn:

  • LLO blijven ontwikkelen, zoveel mogelijk aansluitend bij de grote transities in de maatschappij (verduurzaming, energietransitie, digitalisering, vergrijzing en ontgroening).
  • Soepele ‘transfers’ mogelijk maken van mensen, niet alleen binnen de eigen organisatie en/ of sector, maar ook tussen organisaties en/ of sectoren.
  • Zoveel mogelijk eigen regie bij de medewerkers zelf houden: hen empoweren en stimuleren

Een circulaire arbeidsmarkt als uitgangspunt voor duurzame verhoging van arbeidsproductiviteit én werkgeluk

Deze drie onderdelen leiden tot een duurzame verhoging van de arbeidsproductiviteit én bevorderen het werkgeluk van mensen. Daarom ondersteunen we de Riverboard bij de realisatie van Sociale Circulariteit in de vorm van het beschikbaar stellen van een kwartiermaker: ervaren human capital adviseur Eva Jeremiasse. Eva zal de komende maanden actief gaan bijdragen aan de totstandkoming van een operationeel plan, waar concrete (scholings)projecten op gebaseerd gaan worden en waar de provincie cofinanciering (maximaal 25%) voor beschikbaar kan stellen. Eva werkt bij Riverboard samen met Marita Dogterom, Esther van der Velden, Amy Oerlemans en Ronald Koot.

Wilt u meer weten over deze arbeidsmarktinnovatie en/of bent u zich aan het oriënteren op een Human Capital project, neem dan contact met het Human Capital programmateam. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden!

© Vecteezy.com

Brede welvaart is een concept dat de afgelopen tijd meer en meer onder het vergrootglas is komen te liggen in Zuid-Holland. De welvaart in onze regio gaat namelijk niet alleen over geld, maar reikt verder dan dat. Het is belangrijk om naast het BNP ook sociale en ecologische welzijnsindicatoren mee te nemen wanneer wordt gekeken naar welvaart. Iedereen verdient een acceptabel niveau van brede welvaart. De analyses van onder andere de Rabobank wijzen uit dat de brede welvaart in Zuid-Holland achterblijft op het Nederlands gemiddelde. Het concept ‘brede welvaart’ stond dan ook centraal tijdens de tweede Groeiagenda Conferentie. Vertegenwoordigers van de 80 partners van de Groeiagenda Zuid-Holland en andere geïnteresseerden kwamen eind juni samen. De Groeiagenda Zuid-Holland is een initiatief om samen te werken aan kansen en uitdagingen in de regio.

Scheiding doorbreken

Prof. Dr. Martin de Jong lichtte toe wat brede welvaart is door het expliciet af te zetten tegen ‘enge welvaart’. Volgens Martin de Jong wordt bij enge welvaart alleen gekeken naar het Bruto Nationaal Product, een indicator van financiële rijkdom. Hij liet zien dat de beleving van brede welvaart gekoppeld is aan een ruimtelijke uitdaging: steeds meer heeft de ‘creatieve klasse’, de mensen die vooral met hun hoofd werken, de betere plekken in de stad opgeëist. Dichter bij scholen, ziekenhuizen, in het groen, schoner, beter bereikbaar. Zo ontstaat een scheiding die je doelbewust moet willen doorbreken.

Rol voor bedrijven en overheid

Otto Raspe, hoofd Rabo Research Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap, zei blij te zijn dat het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur brede welvaart centraal zet. Want het onderzoek van de Rabobank, waarbij jaarlijks 10.000 mensen geïnterviewd worden, laat zien dat Zuid-Holland, ondanks alle potentieel, lager scoort dan de rest van Nederland als het om brede welvaart gaat. Hij deed een oproep aan de Groeiagenda Zuid-Holland om ervoor te zorgen dat méér bedrijven opschuiven van de middenmoot naar de kopgroep van ondernemers die hun schouders onder de grote veranderingen zetten waar we als samenleving doorheen gaan. Hij vertelde dat 10% van de bedrijven koploper is en dat deze groep laat zien wat de transitie teweegbrengt voor de brede welvaart. EBZ staat Zuid-Hollandse partijen ten volste bij in deze transities, die vervolgens kunnen dienen als voorbeeld voor de rest: dus ook het kleiner mkb.

Ook Fedde Sonnema, directeur van DSM Delft en van de Biotech Campus Delft, benadrukte de rol van bedrijven en riep de overheid op om met duidelijke, doordachte regelgeving te komen. Hij pleit voor relevante regelgeving die, juist door duurzaamheid te stimuleren, zorgt dat industrie en regio samenwerken. Als voorbeeld noemde hij biobased grondstoffen. Onze overheid heeft de toepassing ervan in brandstoffen gestimuleerd, maar voor biobased materialen was er geen kader of beleidsmatige druk, waardoor Nederland hierin achterloopt. In Zuid-Holland bevindt zich het grootste biobased cluster van Europa, maar daarnaast ook het grootste petrochemische cluster van de wereld, de grootste zeehaven van Europa, infrastructuur en verbindingen naar het achterland, sterke ecosystemen, en kennisinstellingen van wereldformaat. Zuid-Holland heeft daarom een unieke uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen in de circulaire economie. Het DNA van Zuid-Holland vraagt dus om een actieve rol in de circulaire economie. De EBZ neemt hierin een actieve houding aan als onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland en ondersteunt daarom een taskforce op het gebied van circulaire economie.

Dat de provincie die rol voor zichzelf ziet, werd beaamd door de directeur Economie, Ton Jonker. Hij gaf aan dat er uiterlijk 2025 een brede welvaartsagenda Zuid-Holland wordt geformuleerd. Tegelijk is er een grote uitdaging om voldoende fysieke ruimte te hebben voor alle zaken die we in de provincie nodig hebben. We zullen deze slim en multifunctioneel moeten inzetten. Waar de provincie eerder in een faciliterende rol zat (‘We proberen zoveel als we kunnen mogelijk te maken’), zal ze nu veel meer gaan sturen op wat wel en wat niet kan.

Van groei naar bloei

Paul Schenderling, econoom, schrijver en spreker rondde de conferentie af met een vlammend betoog over ‘postgroei’. Hij liet zien dat kleine, marginale veranderingen de wereld niet gaan redden. Van de 9 wereldwijde ecosystemen die het leven op aarde mogelijk maken, zijn bij 6 al de grenzen overschreden. Als maatschappij moeten we loskomen van een eenzijdige focus op economische en consumptiegroei. We moeten zorgen dat we groeien in kwaliteit van leven, naar ‘een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft’, oftewel ‘van groei naar bloei’.

Ed Brinksma, Voorzitter van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam: “Wij zijn één van de rijkste landen ter wereld en we hebben niet genoeg leraren voor de klas. We hebben ecologische problemen, we hebben sociale problemen. Kortom, het systeem werkt niet meer als we alleen maar op geld sturen. Dus we moeten ook echt op een bredere manier over welzijn en welvaart nadenken.”

Urgentie om in Zuid-Holland te investeren blijft groot

In 2021 presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. In Zuid-Holland wonen 3,7 miljoen mensen en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. In Zuid-Holland worden ruim 200.000 nieuwe woningen gebouwd, een kwart van het aantal dat in Nederland nodig is. Zuid-Holland is ook de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden en kan 40% van de nationale CO2 reductie leveren. De uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie. Gezamenlijke investeringen van rijk, regio, bedrijven en kennisinstellingen in de Groeiagenda Zuid-Holland leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen.

Meer weten over de door het Groeifonds geselecteerde projecten? Kijk hier.

Vrijdag 30 juni zijn de resultaten van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds gepresenteerd. In totaal kregen 18 projectvoorstellen uit Zuid-Holland geld toegezegd en daarmee kunnen kennisinstellingen en bedrijven uit deze regio bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van Nederland. We zijn daarom blij met deze toekenningen en trots op de partners van de Groeiagenda Zuid-Holland. Voor de zogenaamde subsidieroute vraagt Zuid-Holland om extra aandacht, zodat het potentieel hiervan in de toekomst beter kan worden benut.

Met het Nationaal Groeifonds financiert de nationale overheid projecten die duurzame economische groei voor Nederland stimuleren. 30 juni 2023 werden de resultaten van de derde ronde bekendgemaakt: 18 voorstellen kregen geld toegezegd. In totaal gaat het om meer dan 4 miljard euro.

Bij veel van deze projecten zijn kennisinstellingen en bedrijven uit Zuid-Holland nauw betrokken. Het laat zien hoe sterk de innovatiekracht van onze provincie is. Zo draagt Zuid-Holland niet alleen bij aan de sterke, internationale positie van Nederland, maar ook aan de veranderingen die we als regio doormaken. Van duurzame energie en grondstoffen, investeren in zorg en onderwijs, tot een toekomstbestendige landbouw.

Het Nationaal Groeifonds stimuleert de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Zo zien we dat projecten uit vorige rondes nu op koerssnelheid komen. Quantum Delta NL bijvoorbeeld, waarbij TNO en de universiteiten van Delft en Leiden betrokken zijn, krijgt extra budget voor de internationale uitbreiding van het programma. De Franse president Macron toonde onlangs bij zijn staatsbezoek aan Nederland grote belangstelling voor het project.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en EBZ-lid: “Het maakt me trots dat we zoveel Zuid-Hollandse partijen terugzien in de door het Nationaal Groeifonds gefinancierde projecten. Onze regio staat sterk in innovatie en samenwerking tussen kennispartijen en commerciële bedrijven. Die kracht maakt dat gelden als die van dit fonds naar onze regio stromen om het goede werk wat we doen te versterken en te versnellen.”

Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft en EBZ-lid: “Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen hebben sleutelposities in de huidige nationale, Europese en mondiale waardeketens. De aanwezigheid van zoveel kennis en ondernemerschap, dat is onze unieke kracht. Als TU Delft willen wij de grote transities helpen versnellen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Radicale innovatie is daarbij nodig. De investeringen uit het Groeifonds maken het mogelijk samen met onze partners nog meer te versnellen op deze thema’s.”

Extra aandacht zal in de toekomst worden besteed aan de middelen die Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties rechtstreeks kunnen aanvragen via de subsidieroute. Het aanvragen van deze middelen via de subsidieroute is dit jaar geïntroduceerd. Veel partijen hebben geld, tijd en energie in deze route gestoken en blijkbaar is er een mismatch met de (wijze van) uitvragen. Om het potentieel van de subsidieroute beter te benutten, zal deze mismatch in de toekomst worden aangepakt.

Een overzicht van de projecten die in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds gefinancierd worden:

6G Future Network Services
Digitale technologieën spelen een rol in alle aspecten van ons leven en dragen bij aan het verdienvermogen van alle sectoren in onze economie. Na de ontwikkeling van 5G begint wereldwijd nu de voorbereiding van 6G mobiele netwerken. Het Future Network Services programma zet in op een sleutelrol voor Nederland in deze ontwikkeling, door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, innovatieve toepassingen en versterking van het 6G-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Volg het Future Network Services programma op LinkedIn.

 

Biobased Circular (BBC)
Op dit moment wordt gebruikgemaakt van fossiele grondstoffen om kunststoffen te maken. Meestal betekent dit dat de grondstoffen worden gedolven en verwerkt tot materiaal dat na gebruik wordt verbrand. Er wordt dus gebruikgemaakt van een beperkte bron aan grondstoffen én het brengt veel uitstoot van schadelijke stoffen met zich mee. Biobased Circular zet in op de productie van kunststoffen op basis van plantaardige (biobased) bronnen, die zo worden gemaakt dat ze gerecycleerd (en dus niet verbrand) worden.

Het Nationaal Groeifonds investeert in BioBased Circular vanwege de sterke positie die Nederland nu al heeft in biobased productie. We hebben een sterke chemische sector, toonaangevende bedrijven met vernieuwende technologie, een efficiënte agrifoodsector en een uitstekende basis aan kennis, onder meer bij TUDelft. Deze veelbelovende combinatie kan volgens het Nationaal Groeifonds worden omgezet in nieuwe economische activiteit, werkgelegenheid en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer op de websites van Topsector Agri&Food en Groene Chemie.

 

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT)
Tot voor kort waren dierproeven de belangrijkste methode om biomedische kennis om te zetten naar praktische toepassingen. Echter, dierproeven worden steeds meer bekritiseerd vanwege verschillende redenen: ze zijn vaak geen goede weergave van de werkelijkheid, nemen veel tijd en geld in beslag, en veroorzaken dierenleed. CPBT (Center for Proefdiervrije Biomedische Technologie) is van plan om een compleet nieuwe benadering te ontwikkelen met behulp van proefdiervrije technologie. Dit baanbrekende initiatief zal Nederland wereldwijd op de kaart zetten als leider in proefdiervrije innovatie.

Lees meer op de projectpagina van het Nationaal Groeifonds.

 

Charging Energy Hubs
Met emissievrije zones die vanaf 2025 het stadsvervoer veranderen, zal de vraag naar elektrisch transport sterk toenemen. Maar het elektriciteitsnet heeft moeite om aan de groeiende behoefte aan snelle oplaadinfrastructuur te voldoen. Het project biedt een oplossing met slimme energiesystemen. Deze systemen integreren laadpalen, hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en lokale gebruikers. Zo kunnen ze flexibel reageren op piekmomenten en problemen met de elektriciteitsvoorziening. Dit vermindert de druk op het netwerk en maakt investeringen in oplaadinfrastructuur rendabel.

Lees meer op de website van Heliox (engelstalig).

 

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)
Immersive Experiences (IX), zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR), zijn de drijvende kracht achter de derde digitale transitie. Ze hebben een enorme impact op ons dagelijks leven, werk, leren en vrije tijd. IX neemt onze zintuigen mee naar een andere digitale realiteit. Het CIIIC-voorstel richt zich op het aanpakken van obstakels die de leidende positie van Nederland op het gebied van IX bedreigen, zoals kennis- en methodologietekorten, gebrek aan gespecialiseerd personeel en fragmentatie in het ecosysteem. Door samen te werken met de creatieve industrie, media en cultuursector, stelt CIIIC hen in staat om de groei van content voor Immersive Experiences in Nederland te stimuleren. Met verschillende open calls zal de hele sector kunnen profiteren van dit programma.

Lees meer op de website van ClickNL.

 

Deltaplan Valorisatie
In Nederland wordt er veel succesvol wetenschappelijk onderzoek verricht. Maar het blijkt vaak moeilijk om deze kennis daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Het Deltaplan Valorisatie heeft als doel om hier verandering in te brengen. Ze willen dit bereiken door middel van een nationale ondersteuningsorganisatie, financieringsmogelijkheden en regionale ‘hubs’. In deze ‘hubs’ werken kennisinstellingen en private partners samen op specifieke thema’s om de vertaling van kennis naar praktische toepassingen te bevorderen.

Lees meer op de websites van Universiteiten van Nederland, Nederlandse Federatie voor Universitaire Medische Centra of Vereniging Hogescholen.

 

Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH)
Nederland heeft te maken met een oplopend tekort aan personeel in de zorg. DUTCH wil ervoor zorgen dat er minder mensen uit hun werk in de zorg stappen, meer mensen ervoor kiezen om in de zorg te gaan werken en er voldoende mogelijkheden zijn voor bij- en nascholing. Ze zetten in op de ontwikkeling van vernieuwende opleidingsvormen met Extended Reality (XR)-technologie. Hierdoor zijn zorgverleners in opleiding voor toepassing in de praktijk niet enkel afhankelijk van de patiënten die op hun pad komen. Zorgverleners kunnen daardoor sneller worden opgeleid, wat de werkdruk in de zorgsector verlaagt en de aantrekkelijkheid van zorgopleidingen vergroot. Ook opent het de deur naar meer technologische toepassingen in de zorg.

Lees meer op de website van DUTCH.

 

Groeien met Groen Staal
Groeien met Groen Staal heeft als doel om de staalindustrie duurzamer te maken en sneller te transformeren naar een milieuvriendelijke sector. Het project wil dit bereiken door samen te werken met maakbedrijven en innovaties te stimuleren. Hierbij ligt de focus op het verminderen van schadelijke uitstoot, zoals CO2, en het hergebruiken van grondstoffen. Op deze manier wordt er gewerkt aan een groenere staalindustrie die beter voor het milieu is en tegelijkertijd internationaal competitief kan blijven.

In dit artikel vertelt projectpartner TUDelft meer over groen staal.

 

Holomicrobioom Initiatief
Microbiomen — overal om ons heen aanwezige gemeenschappen van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen — hebben grote effecten op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu. In ons voedselsysteem vormen vele losse microbiomen samen één groot en hecht netwerk: een ‘holomicrobioom’.
Het Holomicrobiome Initiative gaat dat holomicrobioom nauwkeurig in kaart brengen en, met hulp van artificial intelligence, analyseren en voorspellen hoe alle onderdelen op elkaar inwerken. Dat gaat leiden tot nieuwe, betere producten en diensten voor de landbouw, de voedselproductie en de gezondheidszorg, en dus voor een samenleving met meer gezondheid en duurzaamheid.

Lees meer op de website van het Holomicrobioom Initiatief.

 

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
De kwaliteit van schoolgebouwen heeft een duidelijke invloed op de gezondheid en prestaties van zowel leerlingen als leraren. Het is duidelijk dat er ruimte is voor verbetering van deze kwaliteit. Dit innovatievoorstel heeft als doel zowel de kwaliteit te verbeteren als kosten te besparen bij het bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Hierdoor krijgt de kwaliteit van de schoolgebouwen en dus ook de kwaliteit van het onderwijs een blijvende boost.

Lees meer op de website van Ruimte OK.

 

Investeren in het talent van de toekomst!
Er is een groot tekort aan mensen met kennis en vaardigheden op het gebied van bèta-techniek (wetenschap en techniek) op de arbeidsmarkt. Dit tekort heeft directe gevolgen voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien hebben veel toekomstige plannen die worden ondersteund door het Nationaal Groeifonds juist bèta-technisch talent nodig om hun beoogde impact te kunnen realiseren. Het voorstel “Investeren in het talent van de toekomst!” heeft als doel om alle kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met de mogelijkheden op het gebied van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Op deze manier krijgt elke leerling de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan onze steeds meer technologische en digitale samenleving. Er wordt altijd een verbinding gelegd met de praktijk en maatschappelijke context, zoals klimaat en duurzaamheid.

Lees meer op de website van Platform Talent voor Technologie.

 

Maritiem Masterplan 2.0
De maritieme sector is erg belangrijk voor de economie van Nederland. Helaas draagt de internationale scheepvaart ook bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, namelijk 3%. Het Maritiem Masterplan heeft als doel om de overgang naar duurzame energie in de maritieme sector te versnellen. Dit willen ze bereiken door de ontwikkeling, bouw en inzet van veertig demonstratieschepen die varen op alternatieve brandstoffen zoals waterstof, methanol en LNG met carbon capture. Deze schepen zullen worden gebruikt in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en maritieme veiligheid.

Lees meer op de website van Maritiem Masterplan.

 

Material Independence & Circular Batteries
In de overgang van energie uit fossiele grondstoffen als gas en olie naar duurzame energieopwekking zullen batterijen een belangrijke rol spelen. Om energie tijdelijk op te slaan en zo vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen, maar ook voor elektrisch vervoer. Het programma Material Independence & Circular Batteries wil Nederland verder op de kaart zetten binnen de internationale batterijsector en ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van internationale leveranciers van grondstoffen en batterijonderdelen.

Lees meer op de website van Battery Competence Cluster.

 

Meer uren werkt!
Meer uren werkt! wil dat mensen die in deeltijd werken en eigenlijk meer willen werken, de kans krijgen om dat ook daadwerkelijk te doen. Dit is goed voor de economie en zorgt ervoor dat deeltijdwerkers financieel zelfstandig zijn. Het project pakt obstakels aan met bewezen methoden en onderzoekt andere belemmeringen die mensen ervan weerhouden meer te werken. Denk aan flexibele werktijden, combinatiebanen en begrip voor mantelzorg. Door naar al deze aspecten te kijken, komen er oplossingen die mensen helpen om meer uren te kunnen maken.

Lees meer over het project op de website van het Nationaal Groeifonds.

 

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL)
Goed onderwijs en goed opgeleide mensen zijn belangrijk voor onze welvaart en welzijn. Leraren spelen een essentiële rol bij het bieden van goed onderwijs. Momenteel is de ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs erg versnipperd en sluit het niet goed aan bij wetenschappelijke inzichten. De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren ondersteunt leraren bij hun professionele groei, nadat ze hun basisopleiding hebben afgerond. Dit zal leiden tot beter onderwijs en maakt het beroep van leraar ook aantrekkelijker. Hierdoor wordt ook het lerarentekort verminderd.

Lees meer over het project op de website van het Nationaal Groeifonds.

 

POLARIS (Pathway towards Opportunities for Large scale Applications of Radically integrated systems)
POLARIS bouwt de toppositie van Nederland in complexe micro-elektronische Radio Frequency (RF) systemen uit. Het programma verbindt drie hoogtechnologische sectoren waarin Nederlandse bedrijven al internationale top 3 behoren met elkaar: radar, MRI en telecom. Door deze samenwerking kunnen radicale innovaties op RF-technologie versneld en nieuwe onderscheidende producten ontwikkeld worden.

Het programma POLARIS wordt in deze video uitgelegd.

 

Re-Ge-NL (Regeneratieve Landbouw)
Re-Ge-NL werkt aan een landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel: regeneratieve landbouw. In een regeneratieve landbouwsector gaat landbouw samen met bodemverbetering, herstel van bodemleven en natuur en een goed verdienmodel voor boeren. In 2030 wil het project met 1.000 boeren de overstap van traditionele naar regeneratieve landbouw hebben gemaakt. Re-Ge-NL wil daarmee een leidend voorbeeld voor de sector worden in Nederland en internationaal.

Lees meer op de website van Next Food Collective.

 

SolarNL: Circulaire geïntegreerde hoogrendements zonnepanelen
Het aanbod aan zonne-energie neemt snel toe in Nederland. Het speelt een belangrijke rol in de overgang van energie uit fossiele grondstoffen als gas en olie naar duurzame energieopwekking. Maar ook in de onafhankelijkheid van andere landen en regio’s waar het gaat om energie. SolarNL zet in op een grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen, die makkelijk te recyclen zijn, mooier ingepast kunnen worden en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen.

Lees meer op de website van SolarNL.

Het Human Capital project Smitzh Leven Lang  Ontwikkelen (LLO) gaat verder en wel onder een andere vlag: Digitalzh. We spraken over Smitzh LLO met Marie-Claire van Doremalen, werkzaam bij Koninklijke Metaalunie en projectleider en met Hans van der Steen, eveneens vertegenwoordiger van het bedrijfsleven voor dit initiatief.

Marie-Claire, als projectleider van Smitzh LLO, kun je ons vertellen over de, bij aanvang opgestelde, opgaves en doelstellingen van het project?

Marie-Claire: “Onze opgaves waren gericht op het bevorderen en ordenen van de opleidingsvraag, het adviseren over de leercultuur, de ontwikkeling van het aanbod en het certificeren en het verbinden met regulier onderwijs. Om aan deze doelstellingen te voldoen, hebben we nauw samengewerkt met partners die financieel hebben bijgedragen. Er is geld verstrekt door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Economic Board Zuid-Holland maar de basis is de bijdrage van de sectorfondsen OOM, WIJ Techniek en A+O Metalektro. We hebben goed geluisterd naar de behoeften van de organisaties en het bedrijfsleven. We wilden de doelstellingen van deze organisaties en de vraag vanuit het bedrijfsleven met elkaar verbinden. De bedragen die bij aanvang waren afgesproken, zijn verhoogd gedurende de uitvoering, door groot enthousiasme.”

Beoogde kwantitatieve doelstellingen Behaalde resultaten
2.000 werknemers in de hightech-maakindustrie bijscholen  2.025 unieke personen bijgeschoold
70 bedrijven adviseren met als doel het versterken van de leercultuur binnen het bedrijf 87 bedrijven ondersteund bij het versterken van de leercultuur binnen het bedrijf
100 werkgevers ondersteunen om hun arbeid beter te gebruiken  500 bedrijven aangesloten

“Alle gestelde doelen zijn behaald. Met dank aan het enthousiasme van het bedrijfsleven. We hadden cofinanciering nodig van de bedrijven. We moesten voor 44.000 euro geschreven uren vanuit het bedrijfsleven realiseren, en in totaal is er 48.000 uur geschreven. Dat geeft al aan hoeveel tijd de bedrijven hierin steken.”, aldus Marie-Claire.

“In oZone hebben we 22 modules ontwikkeld. We hebben 33.000 actieve gebruikers bereikt.”

Hoe hebben jullie dit aangepakt?

Marie-Claire: “We hebben goed gevraagd en geluisterd: waar is er behoefte aan? We hebben de doelstellingen van dit project verbonden aan de vraag vanuit het bedrijfsleven.”

Hans: “Ik vertegenwoordig een stichting (Hygenic design network) van de MetaalUnie, waarbij we vooral bezig zijn met de herkenning van technische maatregelen op het gebied van hygiëne en van erkenning van het vakmanschap. Met onze stichting hebben we een methodiek opgesteld en hebben we de technische vakgebieden in kaart gebracht binnen de hygiënische procesindustrie. We zijn begonnen met de beroepen hygiënisch lasser, – fitter, – engineer, werkvoorbereider, projectleider en onderhoudsmonteur, alles wat nodig is voor de machines en installatie daarvan in de voedingsindustrie of farmaceutische industrie. Er is geen enkele school die hier onderwijs in biedt. Erkenning van het vakmanschap stond bij ons voorop. Wij maken hierbij gebruik van het online leerplatform oZone (www.ozone.nl/). In oZone hebben we 22 modules ontwikkeld. We hebben 33.000 actieve gebruikers bereikt.”

“Mensen in de techniek willen steeds minder een boek in hun hand krijgen.”

Wat is het voordeel van zo’n digitaal leerplatform als oZone?

Marie-Claire:  “We hebben een enquête gehouden bij bedrijven en daarmee echt de behoeftes opgehaald uit het bedrijfsleven. Naar aanleiding van de resultaten zijn modules in oZone ontwikkeld, vraaggestuurd dus. Er ontstaan vervolgens netwerken en een ‘zwaan-kleef-aan-resultaat’. Toen oZone net was gelanceerd, ontmoette ik Hans. Hij wilde een boek ontwikkelen, maar ik dacht: waarom niet via oZone, waarbij je bijvoorbeeld ook filmpjes kunt plaatsen. Mensen in de techniek willen steeds minder een boek in hun hand krijgen.”

Hans: De verbinding met Smitzh LLO voor het bedrijfsleven is dat het platform oZone ook echt meteen ingezet kan worden. Het heeft ontzettend veel los gemaakt op allerlei fronten. Naar aanleiding van de communicatie in Zuid-Holland is er een opleider in Gouda enthousiast geworden en wil hij een vakopleiding in het aanbod meenemen. Smart Industry in samenwerking met de provincie Noord-Brabant wil ook graag vergeten vakmanschap en de bijbehorende opleidingen in kaart brengen. Om dit in kaart te brengen wordt figuurlijk een ‘metrotraject’ opgezet wordt, waarbij je van het begin- naar het eindstation kan, maar ook bij alle tussenstations kunt overstappen.

De vakmensen die hun kennis en kunde in een bedrijf moeten overbrengen, willen het wel voordoen maar hebben geen tijd en kunde om dit goed uit te leggen. De kracht van technische mensen is dat ze het de hele dag voor kunnen doen, en een digitale leermodule geeft de benodigde theorie hierbij.”

“Zonder hulp van de provincie en de Economic Board Zuid-Holland was dit niet gelukt.”

Wat maakt dit online leerplatform zo’n succes en waarom is het voor bedrijven interessant?

Hans: “We geven een objectieve herkenning aan de technische maatregelen die in de markt ‘normaal’ zijn. Zonder daar een commerciële lading aan te geven. Danone en Friesland Campina stellen dit al voor hun personeel beschikbaar. In één module leggen we microbiologische corrosie uit en dat is bijvoorbeeld bij veel voedingsmiddelenbedrijven heel actueel. Er heerste een kritische noot, namelijk of digitaal leren niet te veel zelfdiscipline vraagt en of de leerlingen niet de voorkeur zouden geven aan lezen van papier. Maar het is een perfecte ondersteuning gebleken, omdat mensen zich eenvoudig kunnen voorbereiden.

Het onderhoud van dit platform vraagt ook om vakmanschap. Het moet veilig blijven en de aangeboden kennis moet actueel blijven. De diverse groepen bedrijven die erkenning van  vakmanschap wensen, bepalen zelf wat de inhoud van een opleiding moet worden (een cursus, een opleiding, een workshop) en wat voor erkenning daar uit moet komen: een diploma of certificaat. Deelnemers moeten ook gedurende de jaren punten halen om deze te behouden. Dit is vaak vereist vanuit het verzekeringswezen.”

Marie-Claire: “We hebben 17 digitale leergangen over verschillende technische onderwerpen ontwikkeld. De leergang van HDN (voedingsindustrie) is daar een van. Zonder hulp van de provincie en de Economic Board Zuid-Holland was dit niet gelukt. Het succes daarvan is dat je uit de markt haalt wat de behoefte is van de bedrijven, het is een skillsgerichte aanpak. We zijn naar de bedrijven toe gegaan met de kernvragen “Waar zijn jullie mee bezig?” en “Waar hebben jullie behoefte aan?” We hebben dit gedaan met hulp van bedrijven, inhoudelijk deskundigen en een onderwijsdeskundige. De onderwijsdeskundige heeft ervoor gezorgd dat alles ook goed leesbaar is geworden. Iedereen die interesse heeft kan zelf gratis een module inrichten in Ozone, maar je kunt het ook gebruiken als managementtool. Je kunt het openbaar maken zodat je de kennis deelt  maar je kan het ook gesloten houden voor alleen gebruik door medewerkers in jouw bedrijf.”

“Leven Lang Ontwikkelen is veel meer dan een diploma halen.”

Hoe draagt dit bij aan Leven Lang Ontwikkelen in Zuid-Holland?

Marie-Claire: Leven Lang Ontwikkelen is veel meer dan een diploma halen. Het is ook samenwerken, ook met klanten. Het is veel meer dan een boek en een docent voor de klas. Onze doelgroep bestaat uit stapelaars en doeners, gaandeweg in hun carrière zie je dat ze veel meer kunnen en meer capaciteit hebben dan enkel het diploma waarmee ze van school zijn gekomen. Leven Lang Ontwikkelen houdt in dat het vakmanschap dat ze hebben wordt behouden, verbreed, er verdieping is. Het is veel meer dan een cursus. Veel mensen zijn wel geïnteresseerd in meer kennis, gericht op hun vakgebied, maar niet in algemene theorie. Iemand die de accu van een brommer wil vervangen, gaat niet een technische opleiding volgen maar gaat gericht op zoek naar de informatie die nodig is voor het vervangen van de accu. Ik vind de termen ‘laagopgeleiden’ en hoogopgeleiden’ ook volledig onterecht, want het gaat om vakmensen.

Je kunt met dit platform ook inzicht geven in een loopbaanpad en wat er voor nodig is om dat te realiseren, zoals skills-ontwikkeling of het begeleiden van collega’s. Vaak begin je met een startsalaris, maar dat zegt nog niets over wat je met meer kennis en ervaring kan verdienen. Met inzicht in een loopbaanpad kun je je groeimogelijkheden inzien en ook de groei in salaris. We moeten vakmanschap verbreden en verdiepen en we moeten perspectief bieden.”

Smitzh LLO krijgt een vervolg in Digitalzh, de European Digital Innovation Hub voor Zuid-Holland, wat betekent dit voor het project?

Marie-Claire: Dat betekent dat het niet stopt. Integendeel. We gaan verder met al het moois dat uit Smitzh LLO is gekomen. De mensen die betrokken zijn, zijn echt enthousiast geworden. We zijn onderdeel van Digitalzh en verbinden ons daarmee met andere organisaties en projecten die zich ook in willen zetten voor digitale ontwikkeling. Maar we willen vooral de dingen die we al hebben gedaan en waar we goed in zijn voortzetten. Er is nog wel een weg te gaan als het gaat om docenten. Zij kijken vaak nog heel erg naar wat er verplicht is vanuit het onderwijscurriculum, wij bieden dit gratis vanuit een andere benadering aan. Daar willen we graag een slag in slaan.”

 

Zuid-Holland is een regio vol kansen en innovatie. Publiek-private samenwerkingen spelen een cruciale rol in het versterken van de regionale economie, onder andere door te investeren in technische en ICT-gerelateerde opleidingen. Recentelijk hebben vier Zuid-Hollandse publiek-private samenwerkingen een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Nationaal Groeifonds. Met een totale subsidie van €29,4 miljoen geven deze samenwerkingsverbanden een belangrijke impuls  aan het opleiden van meer mensen voor de snelgroeiende sectoren van techniek en ICT.

Versterken van samenwerkingen

De vier Zuid-Hollandse samenwerkingen die de financiële bijdrage hebben ontvangen, zijn: IT-Verband Zuid-Holland, de Greenport Horti Campus, Smart Campus Leerpark (SCALE) en Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences (PEOPLE). Deze samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en kenniscentra hebben als doel de regionale arbeidsmarkt te voorzien van goed opgeleide professionals, in het bijzonder in de sectoren techniek en ICT.

Willy de Zoete, gedeputeerde Human Capital provincie Zuid-Holland: “Vanuit de Human Capital Agenda in Zuid-Holland en de doelstellingen die we hierin hebben opgesteld, is deze financiële bijdrage enorm waardevol. Hiermee kunnen we in Zuid-Holland weer nieuwe stappen zetten en ons verder inzetten voor personeel in- en naar de IT en technieksectoren.”

De financiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse samenwerkingsverbanden komt voort uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het nationale Actieplan Groene en Digitale banen. Met de bijdrage uit het Groeifonds wil de overheid het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken en Nederland blijven positioneren als leider in de energie- en digitale transitie. Deze Rijksbijdrage maakt deel uit van de totale investering van €20 miljard van het Nationaal Groeifonds. Het kabinet zet hiermee in op duurzame economische groei op de lange termijn.

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

De subsidie biedt de mogelijkheid om de vier publiek-private samenwerkingen in Zuid-Holland verder uit te breiden en een meer structureel karakter te geven. Door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties, neemt de leereffectiviteit toe. Een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt realiseren, waarbij een leven lang leren gestimuleerd wordt. Het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen is ook het centrale doel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. De provincie heeft daarom drie van de vier aanvragen financieel ondersteund in de voorbereiding en alle vier de aanvragen voorzien van een aanbevelingsbrief.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie provincie Zuid-Holland: “Een van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland is zorgen voor een toekomstbestendige beroepsbevolking door het bijscholen en omscholen van werknemers. Deze extra financiële steun vanuit het Rijk helpt ons dit doel te bereiken en daarmee de Zuid-Hollandse economie en uiteindelijk ook de landelijke economie te versterken.”

Bij de provincie Zuid-Holland was Willy de Zoete de afgelopen vier jaar onderdeel van het college van Gedeputeerde Staten als gedeputeerde van de ChristenUnie/SGP, met in haar portefeuille onderwerpen als Cultuur & Erfgoed, Innovatie in het mkb en Human Capital. Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland is tevens lid van de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland. We vroegen haar naar haar inzichten op dit thema en zij doet ook een dringende oproep.

In 2019 is het Human Capital Akkoord gelanceerd met 67 partners uit Zuid-Holland. Waarom is dat akkoord destijds gesloten en welke rol speelde de provincie hierbij?

“Met het Human Capital Akkoord hebben we de afgelopen jaren bewezen dat we mensen aan een goede baan kunnen helpen door bijscholing, omscholing en het optimaal benutten van hun talenten”, zegt De Zoete. “We helpen daarmee ook bedrijven in verschillende sectoren met hun personeelstekorten, door vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. De EBZ en de provincie Zuid-Holland hebben samen veel energie gestoken in het bepalen van focus en het zoeken van partners. Het vinden en verbinden van de partijen verliep soepel en snel. Men was erg enthousiast. Inmiddels zijn er meer dan 165 partners.”

Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied voor Human Capital en Leven Lang Ontwikkelen in de regio?

“Tijdens de lancering in 2019 was er, zoals nu, een sterke economie. Maar bedrijven kunnen nu niet uitbreiden en hebben te maken met productie- en omzetverlies, omdat er te weinig werknemers beschikbaar zijn. De economie kan zich nog beter ontwikkelen als er voldoende en goed geschoolde werknemers beschikbaar zijn. We helpen werknemers om zich bij te scholen en om steeds over de juiste competenties te beschikken. Ook ondersteunen we dat werknemers omgeschoold worden en vervolgens overstappen naar een andere sector. We weten inmiddels dat dit lukt, met het bundelen van onze krachten en met de Human Capital Agenda als leidraad. Hierdoor wordt bijgedragen aan het groeiperspectief voor de Zuid-Hollandse economie en een beter toekomstperspectief voor inwoners in onze provincie.”

“We zagen dat er in de techniek toch echt een groot probleem was.”

In 2022 is het Human Capital Akkoord geëvalueerd door de Erasmus Universiteit. Dit heeft geleid tot de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland, wat is hier in de progressie t.o.v. het akkoord?

“Bij de evaluatie in 2022 hebben we bekeken welke onderdelen succesvol en minder succesvol waren. Het akkoord richtte zich in eerste instantie op werknemers in de economische topsectoren uit de Groeiagenda Zuid-Holland. We concludeerden dat we ons in de toekomst meer moeten richten op de technische sector. We zagen dat er in de techniek toch echt een groot probleem was. Het tekort speelt onder andere op het gebied van digitalisering en IT, maar bijvoorbeeld ook bij het personeel dat huizen en gebouwen bouwt en verduurzaamt. Daar is de Human Capital Agenda 2.0 extra op gefocust. En er is steeds meer behoefte aan personeel. Zo hebben we bijvoorbeeld vanuit het Leiden Bio Science Park een oproep ontvangen dat er personeel nodig is voor laboratoriumtechniek. Niet alleen, maar veelal ook op mbo-niveau.”

“Het is niet eenvoudig is om parttimers meer te laten werken.”

“Met name het doel om parttimers meer te laten werken was veel te optimistisch. Het is wel mogelijk, maar niet op de schaal waarop wij dat hadden bedacht in de startfase van het Human Capital Akkoord. Onder andere ook doordat parttime werken bijna niet voorkomt in de sectoren, waar de Human Capital Agenda zich op richt, bijvoorbeeld de bouw en de techniek. Daarnaast is het  in algemene zin niet eenvoudig om parttimers meer te laten werken. Bijvoorbeeld studenten, mensen met zorgtaken en medewerkers die een duidelijke voorkeur geven aan een part time werkweek. Het zou mooi zijn om hen meer te laten werken, maar diverse factoren maken dat het ingewikkelder ligt dat het lijkt. “

Wat ervaar je als het grootste succes op het gebied van Human Capital tijdens jouw periode als gedeputeerde van de provincie?

 “Vroeger stonden werknemers op straat wanneer een bedrijf stopte. Het mooie van de Human Capital Agenda is dat wij van tevoren weten in welke sectoren er personeelsoverschot is en waar er juist vraag en matchingskansen zijn. Met gerichte scholing kunnen we de werknemers omscholen naar een andere sector waar schaarste is. Een voorbeeld is het Human Capital deelakkoord Van Bank naar Bouw en Techniek: in de banksector zijn er mensen over die goed kunnen rekenen en in de bouw hebben ze die mensen juist nodig. Zij kunnen door dit project goed begeleid worden.”

“Het is gewoon heel mooi als je dat ziet dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.” 

“Als ik naar de resultaten en de cijfers kijk en zie hoeveel inwoners er zijn geholpen naar een betere plek in de maatschappij, in ieder geval economisch, dan ben ik daar echt trots op. Uiteindelijk geeft dit een impuls aan de economie in euro’s. Maar als mensen-mens zie ik vooral dat we veel mensen hebben geholpen naar een andere plek in de maatschappij. Ik ben er trots op dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.”

“Laten we ook financieel de handen ineenslaan!”

Welke stappen zijn essentieel voor de toekomst van de Human Capital Agenda Zuid-Holland?

 “Wat betreft de toekomst van de Human Capital Agenda; ik denk dat we dit langere tijd op deze manier moeten volhouden. Ik heb drie jaar geleden bij de Economic Board gelobbyd voor financiële steun. We werken erg hard en dat betekent ook dat het geld snel opgaat. Gelukkig waren op dat moment de Provinciale Staten bereid om extra geld in te leggen. De begroting laat dit in de toekomst niet meer toe. Daarom vraag ik het bedrijfsleven ook nu om te co-financieren. Laten we ook financieel de handen ineenslaan. Dan creëren we, met alle uitdagingen waar bedrijven en werknemers nu en de komende jaren voor staan, de maatschappelijke en economische impact die nodig is.”

“Dit is de kennis die we zo hard nodig hebben voor de energietransitie en voor verduurzaming”

“In dit verband doe ik de oproep aan al de bedrijfstakken die er het meeste baat bij hebben, bijvoorbeeld de Greenports en de techniekbranches. Op dit moment is er ook geld beschikbaar via het Just Transition Fund voor het havenindustrieel complex, grotendeels gefinancierd door de EU. En we zijn gelukkig onlangs ook succesvol geweest in het verkrijgen van budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor Zuid-Holland. De kennis en vaardigheden, die met alle initiatieven worden ontwikkeld en via Leven lang ontwikkelen up to date blijven, kunnen vervolgens ingezet worden voor de gehele branche. Zo laten we het doorvloeien naar andere regio’s. Dit is de kennis die we zo hard nodig hebben voor energietransitie.”

“We zorgen ervoor dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en onderdeel kunnen zijn van onze innovatieve economie.”

Wat wil je meegeven aan een volgende gedeputeerde met Human Capital in de portefeuille?

 “Aan mijn opvolger wil ik meegeven om vooral met een brede blik naar het geheel te kijken. De Human Capital Agenda is op basis van uitgevoerd onderzoek juist ontwikkeld om iets te doen aan een te versnipperde arbeidsmarktaanpak in onze provincie. Kijk naar de verschillende opgaven die we hebben om met de Human Capital Agenda te verbinden en vooral ook met- en tussen het bedrijfsleven. Neem daarin mee dat onze economie niet moet blijven groeien om te willen groeien, maar doordat de bevolking groeit. De economie is constant in beweging en daarom moet er ook constant geïnvesteerd blijven worden in ons human capital.

Wij zijn als provincie Zuid-Holland recentelijk naar voren gekomen als een internationaal sterk concurrerende en innovatieve regio. En in Nederland zijn vier van de tien sterkste ecosystemen gelegen in Zuid-Holland. Natuurlijk zeker niet alleen, maar wel mede ook door de economische agenda van de provincie en de samenwerking binnen de Economic Board. Ik vind het van het grootste belang dat onze inwoners profiteren van onze innovatieve economie. Dankzij de Human Capital Agenda zorgen we ervoor dat onze inwoners zich blijven ontwikkelen en hier deel van uitmaken.”