Groei- en krimpsectoren in Zuid-Holland: tekorten in techniek en ICT nemen toe

, ,

Zuid-Holland telt met bijna twee miljoen mensen het grootste aantal werkzame personen van Nederland. Om te kunnen anticiperen op de arbeidsvraag van morgen is het essentieel te weten wat groei- en krimpsectoren zijn. Aan de hand van statistieken van het ROA en UWV schetsen we de verwachting voor de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

Trends op de Nederlandse arbeidsmarkt: vraag naar technici en ICT’ers neemt toe

In het rapport ‘De Arbeidsmarkt Naar Opleiding En Beroep Tot 2024’ concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) dat de vooruitzichten voor recent gediplomeerden over het algemeen goed zijn. Met name voor hbo-plusgeschoolden zijn de vooruitzichten goed. De prognose laat zien dat de vraag naar technici en ICT’ers toeneemt, onder andere ten gevolge van de digitalisering van de samenleving. Maar ook voor werknemers in de zorg en het onderwijs neemt de vraag toe.

Het ROA verwacht dat in de bedrijfssectoren landbouw, bosbouw en visserij, vervoer en opslag,  industrie (metaal, chemisch en overig) en energie het aantal werkenden afneemt. In de landbouw, bosbouw en visserij is dit met name een gevolg van mechanisering en schaalvergroting.

Krapte op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt is een uitdaging

Op basis van de ‘Regio in beeld’-statistieken van het UWV kan het algemene beeld van het ROA worden aangescherpt voor de provincie Zuid-Holland. De UWV-cijfers laten zien dat de sector financiële dienstverlening naar verwachting het hardst gaat krimpen. De verwachting is dat in deze sector zo’n 600 banen gaan verdwijnen. In lijn met het landelijke beeld is voor Zuid-Holland de verwachting dat de werkgelegenheid in de sector transport & logistiek iets gaat krimpen.

In een aantal sectoren wordt juist veel groei verwacht. De onderstaande figuur laat zien dat de sector zorg & welzijn qua verwachte groei met kop een schouders boven alle andere sectoren uitsteekt. Ook in de sectoren detailhandel, specialistische dienstverlening, onderwijs, ICT, uitzendbureaus en openbaar bestuur wordt veel groei verwacht. Voor al deze sectoren geldt dat de verwachting is dat het aantal banen in 2020 met meer dan 1000 toeneemt. Detailhandel is daarbij opvallend, omdat de verwachtte groei voor Zuid-Holland sterker is dan de landelijke groei die wordt verwacht.

Groei van het aantal banen in een sector kan problematisch zijn wanneer er krapte is op de arbeidsmarkt in die specifieke sectoren. Uit de data van het UWV blijkt dat in Zuid-Holland met name de arbeidsmarkt voor ICT-gerelateerde en technische beroepen als zeer krap wordt ervaren. Alleen voor de beroepsklassen ‘managers’ en ‘creatief en taalkundig’ is het beeld positiever. Voor alle andere sectoren wordt de arbeidsmarkt getypeerd als krap.

Een overzicht met moeilijk vervulbare vacatures in Zuid-Holland correspondeert met dit beeld. Het overzicht omvat vacatures voor beroepen in een breed scala aan sectoren. Er zijn onder andere moeilijke vervulbare vacatures voor monteurs, programmeurs, leerkrachten, verpleegkundigen, heftruckchauffeurs en restaurantkoks.

Wat doen we eraan?

Het gaat goed met de economie. Dat uit zich in een historisch lage werkloosheid, maar leidt ook tot krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsmarkt krap is, is er nog steeds onbenut arbeidspotentieel waarmee een deel van de krapte kan worden ondervangen. Met het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zetten partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich samen in om werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren te begeleiden en om deeltijdwerkers beter te benutten. Daarnaast trekken we internationaal talent aan om moeilijk vervulbare vacatures te vervullen. Zo zetten we ons in voor een goed functionerende arbeidsmarkt in Zuid-Holland.