De eerste studenten van de Campus Gouda hebben vrijdag 17 juni hun certificaat ontvangen tijdens een officiële uitreiking in het Weeshuis in Gouda. De module is een samenwerking met De Haagse Hogeschool. Het doel is om te voorzien in goed opgeleide vakkrachten voor de sector en werkenden in de zorg een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Wethouder Onderwijs Thierry van Vugt: “Dit is een mijlpaal. In september starten twee nieuwe zorgmodules. We willen een permanent aanbod van hbo-modules neerzetten rond Zorg & Technologie en Bodem & Technologie.”
 
De studenten werken als zorgprofessionals bij Zorgpartners Midden-Holland, Welthuis, Gemiva-SVG, Vierstroom Zorg Thuis of het Groene Hart Ziekenhuis. Met deze zorginstellingen en werkgeversorganisatie ZWconnect is de module ontwikkeld. Betrokken docent Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool, Frank Koppejan: “Ik ben trots op hoe de studenten zich in een korte tijd hebben ontwikkeld en wat ze hebben bereikt. Ze volgen deze modules naast hun drukke baan in de zorg. Het is mooi om te zien, hoe ze de informatie uit de modules van Communiceren in de Zorg meteen in de praktijk kunnen toepassen en hierdoor nog meer kunnen betekenen in de zorgverlening voor hun patiënten en cliënten.” 
 
Hbo opleiding Verpleegkunde
Sommigen van de studenten hebben de volledige module Communiceren in de Zorg gevolgd, maar er was ook de keuze om één of twee deelmodules te volgen, in plaats van alle drie. Anne Sytsema, verpleegkundige bij de Zevenster van Welthuis volgde de deelmodule zorgtechnologie. “En nu ga ik de volledige hbo opleiding Verpleegkunde doen. Die stap durf ik te nemen dankzij het volgen van de deelmodule bij Campus Gouda.”
 
Werken met zorgtechnologie
Campus Gouda draagt bij aan de ontwikkeling, scholing en groei van werknemers in Zuid-Holland. Eén van de doelen uit de Human Capital Agenda van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Campus Gouda laat zien dat regionale samenwerking bijdraagt aan het stimuleren van professionele ontwikkeling van werknemers in de regio en hiermee arbeidstekorten tegen gaat. En ervoor zorgt dat professionals in de zorg meer digitaal vaardig zijn, doordat ze met zorgtechnologie leren werken. Dit biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Dat is wat we willen. Meer kansen voor werknemers in de sector om passend werk te vinden en te behouden. Én meer kansen voor werkgevers om gekwalificeerd personeel te vinden. Nu en in de toekomst.”
 
Van Vugt kijkt uit naar komend schooljaar van Campus Gouda. “Naast de bestaande samenwerkingsprojecten, gaan er nieuwe hbo-modules starten. Voor Zorg & Technologie en Bodem & Technologie. Zo starten we in het najaar met het project Digitale zorg met een bedrijf, zorginstelling en Campus Gouda. Met elkaar maken we vernieuwend en innoverend onderwijs.”
 
Campus Gouda
Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Gouda, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hogescholen bieden samen met bedrijven en zorginstellingen opleidingen aan in een duurzame en innovatieve omgeving. Het deelakkoord Campus Gouda is onderdeel van de bredere Human Capital Agenda geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland.

Op 17 juni bezocht de Economic Board Zuid-Holland de NL Space Campus in Noordwijk. Ruimtevaart is een florerende sector voor de regio en daarom één van de speerpunten in de Groeiagenda Zuid-Holland. EBZ deelt de zorg van de ruimtevaartsector: er is een langetermijnvisie van het Rijk nodig en extra budget voor de doorontwikkeling van de ruimtevaart in Nederland.

80% van de ruimtevaartactiviteiten in Nederland vindt plaats in Zuid-Holland en vooral in Noordwijk, Leiden, Delft en Den Haag. Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Economic Board: ‘ESA-ESTEC in Noordwijk trekt met al haar innovatiekracht steeds meer bedrijven aan en zo ontwikkelt zich hier een compleet ruimtevaartcluster. De verwachte groei is enorm en daarom investeert ook de provincie fors in de versterking van het cluster.’

Investeringen in NL Space campus

Samen met de gemeente Noordwijk ondersteunt de provincie in de ontwikkeling van NL Space Campus. NL Space Campus creëert plek voor open innovatie waarbij de aanwezigheid van ESA-ESTEC nog sterker verbonden wordt aan de drie universiteiten in Zuid-Holland en het space-ecosysteem van Nederland. De investeringen betreffen naast de inhoudelijke ontwikkeling van de campus ook het doorontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus.

‘We dagen het Rijk uit om veel actiever mee te doen en mee te investeren in deze campusontwikkeling. En daarnaast zijn er grote zorgen over het nationale ruimtevaartbudget. Dat is van cruciaal belang voor een goede doorontwikkeling van deze sector met veel potentie, alsook voor de innovatiekracht die ruimtevaart kan bieden in andere sectoren.’

Nationale Agenda Ruimtevaart

In 2021 publiceerde de ruimtevaartsector in Nederland met steun van Zuid-Holland, Noordwijk, Leiden en Delft de Nationale Agenda Ruimtevaart. De landelijke overheid heeft daar tot nu toe nog weinig gehoor aan gegeven. De agenda roept op om werk te maken van een nationale langetermijnvisie op de ruimtevaart, een ambitieus programma en bijbehorende investeringen. Alleen zo kan Nederland haar sterke economische positie in deze sector behouden en kunnen innovaties gerealiseerd worden die nodig zijn voor een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Strategische autonomie

De huidige oorlog in Oekraïne maakt onafhankelijke toegang tot de ruimte vanuit Europa belangrijker dan ooit. Die toegang is nodig om satellieten te lanceren voor navigatie, laser-satellietcommunicatie en aardobservatie. Daarmee kan worden bijgedragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, communicatie, klimaat, emissiemonitoring en precisielandbouw. Het is nodig dat Nederland zich vol blijft inzetten voor die onafhankelijke toegang tot de ruimte en daarmee de strategische autonomie van Europa.

Koploper in emmissiedata

Veilige satellietcommunicatie en emissiemonitoring zijn ontwikkelingen waarin grote kansen liggen voor de Nederlandse ruimtevaart. Veel landen waaronder Nederland streven bijvoorbeeld naar een zero emissie maatschappij in 2050. Ruimtevaart maakt dat mogelijk. Nederlandse ruimtevaarttechnologie geeft dagelijks een beeld van de luchtkwaliteit op iedere plek op aarde. Meten is weten. 25% van de emissies wereldwijd wordt niet verantwoord. In Nederland is een hele keten van wetenschap tot industrie aanwezig die emissiedata kan leveren en hier veel ervaring in heeft. Ons land kan een koppositie innemen in de opkomende wereldmarkt voor emissiedata.

Gewenste nationale ondersteuning

Kennis en kansen zijn er dus in overvloed. Wat nodig is, is een ambitieuze ruimtevaartvisie vanuit Nederland, met een scope die breder is dan de driejaarlijkse ESA-cyclus. De ruimtevaartsector vraagt:

  • Een interdepartementale aanpak (Defensie, I&W, OCW, EZK) die zowel Europees als nationaal gericht is
  • Extra investeringen in de sector:
    o Minimaal €50 miljoen per jaar (op BNP-niveau)
    o Het matchen van kansen die er zijn met het Nationaal Groeifonds, het Klimaatfonds, budgetten vanuit Defensie, etc.
    o Het Nederlandse ruimtevaartbudget daalt al jaren, ondanks stijging van de totale ESA-investeringen en inflatie
  • Regie op het ruimtevaartbeleid op een hoger ministerieel niveau en een sterk Netherlands Space Office (NSA)
  • Space campusontwikkeling als onderdeel van deze langetermijnvisie inclusief bijdragen van het Rijk

De Economic Board van Zuid-Holland ondersteunt deze oproep van de ruimtevaartsector. Kabinet, kom met een langetermijnvisie op de ruimtevaart!

 

Het is maandag 13 juni 2022, een prachtige zonnige dag in de stad achter de duinen. Iets voor 14:00 uur stromen vanuit een volle Fokker Terminal ruim 100 gasten een sfeervol ingerichte zaal in voor de lancering van de Human Capital Agenda 2.0 (HCA 2.0). Bekende en nieuwe gezichten vullen de ruimte. Het is een fijn weerzien voor velen. De moderator voor deze middag, Annet Veenstra, trapt het programma af met twee prikkelende vragen over het aantal openstaande vacatures in Nederland en de techniek. Vele antwoorden klinken en een aantal komen zeer dichtbij het juiste antwoord, die luidt: 451.000 vacatures waarvan meer dan 125.000 in de techniek!*

De boodschap is duidelijk; er is actie nodig om de problemen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt op te lossen. En dat is niet aan dovemans oren gericht. Uit de zaal klinken veel bevestigende reacties. De noodzaak om de arbeidskrapte aan te pakken wordt door iedereen gevoeld.

 

Human Capital in Zuid-Holland; hoe verder?

In het volgende programmaonderdeel vertelt Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland) op bevlogen wijze waarom het op zowel lange als korte termijn hard nodig is om samen aan de Human Capital uitdagingen te werken. Eén van de voorbeelden die hij daarbij aanhaalt gaat over de daling van het aantal mbo-techniekstudenten met 18% tot 2030.* Dat terwijl het aantal banen alleen maar zal toenemen gezien de grote opgaven op het gebied van digitalisering, energietransitie en circulaire economie. De korte inleiding wordt gevolgd door de presentatie van de HCA 2.0. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord (HCA) is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Ferrie: “We moeten breder kijken om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat doen wij vanuit de Human Capital Agenda 2.0. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee willen we nog gerichter aan de slag met het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen ons nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ‘last but not least’ ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.”

In gesprek met…

Na de presentatie van de HCA 2.0 volgt een mooie paneldiscussie met een delegatie van de Human Capital taskforce bestaande uit: Jeffrey van Meerkerk (Directeur Strategische Relaties en Duurzaamheid, ManpowerGroup, voorzitter), Willy de Zoete (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland) en Martijn van Pelt (Voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse).  Jeroen Persoons (Beleidsmedewerker Sectoren Techniek, IT en Zorg Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)) vervangt taskforcelid Eric Verduyn (Directeur onderwijs NCOI). Er worden mooie boodschappen gedeeld.

 

Zo geeft Jeffrey van Meerkerk aan: “Alle arbeidsmarktcijfers laten zien dat de arbeidskrapte met name in de technische sectoren nu en de komende jaren een issue is. Vanuit de Human Capital Agenda 2.0 leggen we daarom nog meer nadruk op het vinden van en behouden van mensen in deze sectoren. Anders lukt het deze regio simpelweg niet om alle ambitieuze doelen op het vlak van bijvoorbeeld innovatie of rond de energietransitie te behalen. Zonder actie zijn er niet genoeg mensen om het werk dat er ligt uit te voeren. We gaan daarom de tekorten nog gerichter aanpakken, door bijvoorbeeld de doelgroepen waar we nu naar kijken te verruimen, iedereen een perspectief te bieden en mensen heel gericht op te leiden op de benodigde vaardigheden.”

Willy de Zoete vult aan: “Met trots kijk ik terug op de resultaten uit drie jaar Human Capital Akkoord. We hebben goede resultaten bereikt. En er zijn prachtige persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders die door verschillende omstandigheden uit de arbeidsmarkt zijn geraakt en nu weer terug zijn in het arbeidsproces. Dergelijke voorbeelden zijn ontzettend belangrijk voor de concurrentiekracht van onze provincie. HCA 2.0 helpt onze provincie te voorzien van voldoende en goed geschoolde werknemers en een goed vestigingsklimaat voor werkgevers.”

Eric Verduyn: “Een duurzame en betere Zuid-Hollandse arbeidsmarkt bereiken we alleen als er ook aanpassingen komen in de landelijke wet- en regelgeving. Om dat te bereiken zetten we in op nog meer lobbywerkzaamheden. En willen we nog meer de verbinding zoeken met onze sociale partners. Zo creëren we nog meer slagkracht om grote veranderingen op politiek vlak tot stand te brengen. De commissie Borstlap heeft met haar adviezen al een belangrijk voorzet gegeven. Daar gaan wij mee verder.”

 

‘Aan het werk’

Na de paneldiscussie wordt aan Willy de Zoete symbolisch één van de eerste exemplaren van het nieuwe digitale magazine ‘Aan het werk’ van Greenport West-Holland overhandigd door Jolanda Heistek (Programmamanager Greenport West-Holland). Een prachtig initiatief van de regionale netwerkorganisatie. In het magazine vertellen onder meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden hoe ze samenwerken aan een betere matching op de arbeidsmarkt.

 

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together!

De overhandiging van het magazine wordt gevolgd door een inspirerende pitch van Hester Heemskerk (senior manager Leiderschap & Inzetbaarheid bij Johnson & Johnson). Ze neemt het publiek mee in hoe haar bedrijf werkt aan betere matching vanuit verschillende initiatieven. Zo geeft het bedrijf bijvoorbeeld voorlichting op basis- en middelbare scholen over techniekopleidingen om op langere termijn meer mensen in de technieksector te krijgen. Het is voor Hester helder; wezenlijke stappen richting een betere arbeidsmarkt zet je samen. De pitch wordt afgesloten met een uitnodiging om samen met de andere genodigden van gedachten te wisselen over de volgende vragen: ‘Wat heb jij nodig om meer van denken naar doen te gaan als het gaat om het vinden en houden van gekwalificeerd personeel. En welke drempels kom je hierin tegen?’ Het levert direct veel geanimeerde gesprekken op.

 

Young Professionals Challenge programma in beeld

Het Human Capital event wordt waardig afgesloten met een presentatie van Willem Aalders over het Young Professionals Challenge programma van de Drechtsteden. Vanuit het succesvolle programma doen young professionals mee aan challenges die onder andere bijdragen aan hun ontwikkeling. En hiernaast als doel hebben om talent in de regio te houden. De dynamische video’s die Willem deelt geven een mooi inkijkje in de casussen waar de deelnemers aan werken.  De betrokken partijen zijn Deal Drecht Cities en Hi Delta.

 

Human Capital Agenda 2.0

Human Capital Agenda 2.0 is een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Dit akkoord is op 24 juni 2019 ondertekend door 66 Zuid-Hollandse partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het heeft als doel de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. De Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers.

 

(*Bron: CBS 2022)

Om elektrificatie van de binnenvaart in Nederland te laten slagen, is ook nieuwe regelgeving nodig’, zegt Koen van Eig van Zero Emission Services (ZES). ‘Het is onbegrijpelijk dat een binnenvaartschipper nu zowel energiebelasting als een opslag voor duurzame energie moet betalen voor het varen op batterijen maar niet voor het varen op diesel. Bij een gelijk speelveld stappen schippers eerder over naar elektrisch varen. Daar zou de landelijke overheid eens naar moeten kijken’

Zuid-Holland is het grootste maritieme knooppunt in West-Europa. Hier is het dus noodzakelijk om schoner te gaan varen en dat vraagt om een flinke innovatie van de scheepvaart. Versnelling van de energietransitie in de maritieme sector staat hoog op de groeiagenda van Zuid-Holland. De regio ondersteunt de bouw van emmissieloze schepen en de ontwikkeling van technologie voor die energietransitie en vraagt hierbij ook de steun van het Rijk.

Het bedrijf Zero Emission Services (ZES) ontwikkelde een concept waarbij binnenvaartschepen varen op verwisselbare containers vol batterijen en betalen per kilowatt verbruik. De batterijen kunnen met allerlei vormen van schone energie worden gevuld, zoals wind en zon. Aandeelhouders van ZES zijn het Havenbedrijf Rotterdam, ING, Ebusco en Wärtsilä. ZES kreeg onlangs een flinke subsidie toegezegd uit het National Groeifonds waarmee het inmiddels beproefde concept verder kan worden uitgerold.

Eerste elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld

In september 2021 ging het eerste binnenvaartschip ter wereld, de Alphenaar, met energiecontainers emissieloos varen tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk. De containers van ZES zijn in de huidige fase vooral bedoeld voor schepen die pendelen tussen vaste locaties. Die schepen moeten uitgerust zijn met een elektrische aanvoerlijn en dat zijn er nog maar weinig. De Alphenaar vaart nu nog met twee batterijcontainers, één voor de heen- en één voor de terugreis. Elke avond worden ze op het laadstation in de containerterminal in Alphen aan den Rijn opgeladen. Als in Moerdijk ook een laadstation wordt gebouwd, kan de Alphenaar met één container uit de voeten en kan de andere dure container vol batterijen worden ingezet op een ander schip. Het spel is dus om een schip niet met een lege batterijcontainer te laten varen. De ontwikkeling van de batterijen gaat heel snel. Nu vaart men nog 60 kilometer op een volle batterijcontainer. Binnenkort is dat al 90 kilometer. De proef met de Alphenaar verloopt succesvol. Er is al veel binnenlandse belangstelling voor het concept en ook vanuit België en het Ruhrgebied.

Over vijf jaar varen 40 schepen op batterijen

ZES is nu klaar voor de volgende, spannende ontwikkelfase. Met het geld uit het Nationaal Groeifonds en investeringen van de vier aandeelhouders wil ZES voor eind 2027 in het hele land 14 laadstations realiseren, 75 laadcontainers beschikbaar maken en ongeveer 45 schippers overhalen om elektrisch te gaan varen. De eerste focus ligt op containerschepen vanwege de gemakkelijke handling in de terminal, maar ook zal gekeken worden naar bulkschepen, werkschepen en passagiersschepen. Over vijf jaar is er dan een open-toegankelijk, rendabel en schaalbaar netwerk voor emissieloos varen in Nederland en kan het concept zichzelf bedruipen. Daarvoor moet nog wel heel wat water door den Rijn stroomen.

‘Het overtuigen van de scheepsondernemer is de grootste uitdaging.’ Elektrisch varen vraagt van die ondernemer een enorme investering. En dan moet hij echt weten of dit de juiste keuze is en dat hij niet teveel wordt beknot in zijn ondernemingsvrijheid. Wat gaat helpen is andere regelgeving en lokale ondersteuning. CO²-belasting op fossiele brandstof kan niet uitblijven en de belasting op batterijen zou moeten verdwijnen. Dan wordt elektrisch varen snel rendabel. ‘De provincie Zuid-Holland deelt deze visie en zij helpt ons ook actief mee  onze case op nationaal niveau te bepleiten. Bij de landelijke overheid moet er nog veel gebeuren’.

Lokale ondersteuning is ook gewenst

Daarnaast is de hulp van lokale overheden wenselijk om de benodigde laadstations operationeel te krijgen. De aanleg van enkele stations wordt nu mogelijk gemaakt door de subsidie uit het groeifonds, maar de lokale omstandigheden vereisen vaak nog meer operationele en financiële steun. Denk aan vergunningen, het opzetten van lokale consortia rond het laadstation, ondersteuning bij aanvragen van netaansluiting en nog enige aanvullende subsidiëring.

Koen van Eig vertegenwoordigt het Havenbedrijf Rotterdam in ZES. Na een initiële rol als projectleider binnen het consortium, ligt nu zijn focus op business cases, regulering en subsidies.

 

 

EBZ verwelkomt twee nieuwe boardleden: Stefan Sleijfer en Michel van Agthoven. Beiden spelen een belangrijke rol in de verschillende life sciences & health ecosystemen in Zuid-Holland.

Prof. dr. Stefan Sleijfer is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dr. Michel van Agthoven is hoofd van de Janssen Campus Nederland. Janssen is een van de grootste biofarmaceutische bedrijven en een van de grootste investeerders in research & development van ons land. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland.

Regionale samenwerking tussen de verschillende lifescience & health clusters zoals Leiden en Rotterdam biedt op diverse manieren grote meerwaarde voor organisaties in deze sector. Sleijfer en van Agthoven dragen binnen de EBZ bij aan verdere versterking van die samenwerking en de denk-, netwerk- en lobbykracht vanuit en voor de gezondheidssector. EBZ is blij met de toetreding van deze bestuurders en hun commitment om zich in te zetten voor het vernieuwen en versterken van de regionale economie.

Op 30 juni is de conferentie Publieke fondsen en Groeiagenda Zuid-Holland. Vanaf 15.00 uur (New Babylon, Den Haag) informeren we je over publieke fondsen zoals het Nationaal Groeifonds, Klimaatfonds en de regiodeals voor de grote transities in ons land. In het bijzonder gaan we in op hoe Zuid-Holland daarop inzet op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland.

Michiel Muller (CEO Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) spreekt over het Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale uitdagingen. Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) zal een keynote speech verzorgen over de grote transities, Europees beleid en de positie van Zuid-Holland. In een paneldiscussie wordt nader ingegaan op de vraag hoe we publieke fondsen kunnen benutten om in Zuid-Holland de grote transities te realiseren.

 

Toekomstbestendige welvaart én welzijn, de energietransitie, verduurzaming en verstedelijking: Nederland staat voor enorme uitdagingen. In onze regio werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen om de economie te vernieuwen, versterken en verduurzamen. Op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland investeren de sleutelspelers samen om de grote transities te realiseren.

Aanmelden

Wil je de conferentie bijwonen? Meld je hier aan.

Werknemers structureel ontwikkelen naar èn op het gebied van cybersecurity. Het wordt een steeds grotere noodzaak door het tekort aan cybersecurityspecialisten in Nederland. Verschillende sectoren zien dit ook, maar komen naar eigen zeggen niet verder dan het onderwerp agenderen. Een struikelblok is dat binnen sectoren, die niet zijn gespecialiseerd in cybersecurity, beperkte kennis in huis is over het onderwerp of dat het nog niet is ingebed in de bedrijfsvoering zoals via taakbeschrijvingen, functieprofielen en bijbehorend aanbod van cybersecurity training- en  opleidingsmogelijkheden. Dat maakt de slag van beleid naar uitvoering moeilijk en niet vanzelfsprekend.

Van agendering naar beleid & uitvoering

Het project Human Capital Cybersecurity in Sectoren richt zich op de ontwikkeling en inzet van menselijk kapitaal op het gebied van cybersecurity in een aantal door de Economic Board Zuid-Holland gekozen speerpuntsectoren zoals Life Science & Health, Feeding & Greening Megacities, Smart Industry/High Tech en Haven in Transitie. Doel is om sectoren te helpen hun cybersecurity behoeften te vertalen naar realistisch, uitvoerbaar cybersecurity Human Capital beleid en implementatie.

Kwartiermaker Paula Kager

Onze kwartiermaker, Paula Kager, is inmiddels gestart en voert – in nauwe samenwerking met de Security Delta (HSD) als aanvragende partij voor deze kwartiermakersopdracht – de komende periode gesprekken met de sectoren. Haar opdracht is om op basis van al deze gesprekken, met de drie meest kansrijke sectoren, de beleidsnavigator ‘Van agendering naar beleid’ op te stellen. En een beschrijving te maken van in te zetten instrumenten voor de vervolgfase ‘Van beleid naar uitvoering’. Zo kunnen de sectoren zelf de vertaalslag van agendering naar beleid en uitvoering met expertise uit het cybersecuritydomein. De navigator bevat concrete elementen voor een ‘SMART’ Human Capital Cybersecurity beleidsplan. Zowel de navigator als de instrumentbeschrijving zijn geschikt voor schaling en hergebruik in andere (deel)sectoren. Op deze manier legt Paula als kwartiermaker fundamenten voor de route van agendering naar beleid en geeft zij een ‘boost’ aan de missie van het Human Capital akkoord Zuid-Holland.

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Het starten van een kwartiermaker is een verkenning naar een mogelijk deelakkoord van het bredere Human Capital Akkoord. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Cybersecurity is een van de vijf speerpunten binnen dit Human Capital Akkoord. Lees hier meer over het Human Capital Akkoord.

Meer weten over dit project? Paula is via e-mail bereikbaar: info@kager-159works.nl of telefonisch: +31652825945.

 

 

 

16 mei werd officieel de verbreding van de succesvolle pilot Talent op Maat -van regio Leiden naar de arbeidsmarktregio Holland Rijnland- gevierd. De coöperatie WIJIJ gaat, net als Talent op Maat, de vaardigheden en motivatie van mensen koppelen aan vacatures. Er wordt daarbij verder gekeken dan naar diploma’s alleen. Ervaring vanuit (vrijwilligers)werk of een hobby telt ook mee bij het vinden van een baan. De naam Talent op Maat vervalt en gaat verder als WIJIJ (spreek uit: wij-jij, schrijf WIJ – IJ aan elkaar). De verbreding is mogelijk gemaakt dankzij steun vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland en een bijdrage vanuit Holland Rijnland en mboRijnland.

Matchen op vaardigheden

Paul de Bruijn, wethouder Voorschoten en trekker van Talent op Maat vanuit Economie071, is enthousiast: ‘Door te kijken naar vaardigheden van mensen komt er voor werkgevers een nieuwe groep van geschikte kandidaten in beeld. Dat is hard nodig, want goed personeel is moeilijk te vinden. De kandidaten melden zich al. De eerste vaardighedenprofielen zijn al aangemaakt. Ik hoop dat het bedrijfsleven ook aanhaakt en lid wordt van de coöperatie WIJIJ.’

Eric Verduyn van de Taskforce Human Capital Zuid-Holland ziet veel voordelen: ‘Het vaardighedenprofiel van WIJIJ geeft mensen inzicht en grip op de eigen loopbaan. Het maakt de overstap naar een andere sector makkelijker. Zo kunnen vaardigheden die je hebt opgedaan binnen de retail of hospitality, ook een match geven in banen in de zorg of logistiek. Daar waar nog vaardigheden missen, kun je kiezen voor bij- of omscholing. Zo blijf je relevant voor de arbeidsmarkt en ben je beter in staat om met tegenslagen om te gaan.’

Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland benadrukt de urgentie: ‘Het mkb is de motor van onze economie. Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende talent. Net zo belangrijk is het dat talenten op de juiste plek komen waar hun mogelijkheden optimaal worden benut. Soms moet je daarbij nieuwe wegen bewandelen, zoals matchen op vaardigheden. Ik zie dit als een enorme kans voor werkgevers én werknemers.’

WIJIJ

De coöperatie WIJIJ ondersteunt werkgevers in Holland Rijnland om geschikte medewerkers te vinden. Dat betekent onder meer dat werkgevers lid kunnen worden van de coöperatie WIJIJ en al hun vacatures hier kunnen indienen. Voor wie op zoek is naar (ander) werk, biedt WIJIJ een online platform voor een persoonlijke presentatie, handige tools als een ‘Arbeidsmarktverkenner’, persoonlijkheidstesten en toegang tot trainingen. Op basis van een vaardighedenprofiel wordt gekeken naar een koppeling met aangeboden werk. Zo krijgen werkgevers contact met kandidaten aan wie ze niet eerder hadden gedacht of vinden werkzoekenden de baan die écht bij hen past.

Zichtbaar in Holland Rijnland

In de regio Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden hebben inmiddels tientallen werkgevers en honderden werknemers elkaar gevonden via WIJIJ. Dankzij de coöperatieve structuur, vloeien alle opbrengsten terug naar de organisatie. Winst maken is geen onderdeel van de werkwijze. Deze maand wordt WIJIJ voor iedereen in Holland Rijnland zichtbaar via een introductie-campagne die onder andere te zien is op de bussen in de regio.

Meer weten over WIJIJ en wat zij voor werkgevers en werkzoekenden kan doen? Kijk dan op wijij.nl.

 

 

De 30%-regeling voor internationale werknemers wordt mogelijk afgeschaft of versoberd. De fiscale regeling stimuleert internationale werknemers om voor een carrière in Nederland te kiezen. De Economic Board Zuid-Holland maakt zich hier zorgen over en de reacties van ondernemers zijn unaniem: we kunnen niet zonder internationaal talent en daar zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor nodig.  

De 30%-regeling is een belastingregeling voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. De werknemers betalen over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Werknemers worden zo gecompenseerd voor de extra kosten die ze maken door naar Nederland te komen voor bijvoorbeeld extra reiskosten, huisvesting en onderwijs voor de kinderen. De regeling maakt het werknemers mogelijk om in Nederland te wonen en werken en voor werkgevers om internationaal talent te werven. Concurrerende landen in Europa hebben vergelijkbare regelingen. Daarom is afschaffen of versoberen onverstandig. Een werknemer zal een ander land verkiezen en Nederland links laten liggen. En ook buitenlandse én Nederlandse bedrijven zullen liever hun activiteiten daar opzetten waar een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor talent is. Nu al staan in Nederland 400.000 vacatures open. Door de sterk dalende beroepsbevolking zal dat aantal de komende decennia verveelvoudigen. We hebben dus migratie nodig om onze ambities te realiseren.

Geen groei en innovatie zonder expertise uit het buitenland
Innovatieve startups en scale-ups zijn voor hun groei sterk afhankelijk van internationale specialisten. Fizyr uit Delft, een softwarebedrijf voor het toepassen van robots in de logistiek wereldwijd, kan niet zonder, zegt CEO Herbert ten Have. “Als deep tech scale-up is Fizyr voor tachtig procent afhankelijk van engineers uit het buitenland. Voor hen is emigratie een groot en delicaat besluit. De 30%-regeling is voor velen bepalend in de landkeuze.”

In sectoren als life sciences & health, digitale technologie en high tech wordt veel internationaal talent gevraagd. We verliezen onze innovatiekracht als we het zonder hen moeten stellen. Op lange termijn loop je dan als land belasting mis. Jos Joore, CEO van biotechnologiebedrijf Mimetas in Oegstgeest ziet de leidende positie van zijn bedrijf ernstig in gevaar komen als de regeling vervalt. “Mimetas opereert aan het front van de wereldwijde biotech innovatie. Hiervoor is het aantrekken van zowel internationaal als nationaal toptalent essentieel. De 30%-regeling helpt ons om wereldwijd te concurreren om de beste mensen. Inmiddels kozen experts van 19 verschillende nationaliteiten voor Mimetas.”

Ook Riscure, een innovatief Nederlands bedrijf met wereldfaam op het gebied van informatiebeveiliging, kan niet blijven groeien en floreren zonder een gestage instroom uit het buitenland. CEO Marc Witteman: “Onze 180 medewerkers hebben veelal een technische opleiding op academisch niveau. De vraag naar hooggekwalificeerd technisch personeel is in Nederland veel groter dan het aanbod. Dankzij goede werkomstandigheden waaronder de 30%-regeling, komt internationaal talent hier graag werken.”

Oproep aan het kabinet
“Het kunnen vinden van medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden is een van de grote uitdagingen voor Nederland” geeft Jeffrey van Meerkerk aan, director strategic relations and sustainability van Manpower Groep. “De energietransitie, digitalisering en andere innovaties komen stil te staan zonder internationaal talent.” Als voorzitter van de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland roept hij het kabinet dan ook op om zich te blijven inspannen voor het behoud van een gunstig vestigingsklimaat voor internationaal talent.

“Voorkom dat essentiële expertise naar het buitenland vertrekt door bezuinigingen op korte termijn. Dat zal op lange termijn grote problemen opleveren.” De 30%-regeling vormt een enorm belangrijk onderdeel van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent.

Zuid-Holland | Nationaal Groeifonds | Quantum | AI | RegMed | Waterstof | Human Capital

Op 14 april 2022 werd bekend welke innovatieve projecten in Nederland in de tweede ronde kunnen rekenen op geld uit het Nationaal Groeifonds. Zestien consortia waarbij Zuid-Hollandse organisaties betrokken zijn, werden kansrijk geacht en krijgen geld. De projecten worden ontwikkeld in heel diverse sectoren, van de hightec maakindustrie en nieuwe energiemarkten tot gezondheidszorg en beroepsonderwijs.

Voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland en Commissaris van de Koning Jaap Smit is blij met deze toekenningen en trots op de partners van de Groeiagenda Zuid-Holland: “Het is goed dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds investeert in landelijke consortia om de economie te vernieuwen en te vergroenen, te zorgen voor brede welvaart, meer banen, een beter milieu en duurzame woningen. Ook Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen nemen hier aan deel en leveren zo een bijdrage aan belangrijke innovatieve projecten.”

“Het is ontzettend positief dat er vanuit het Nationaal Groeifonds fors wordt geïnvesteerd in de hightech maakindustrie en belangrijke technologische sectoren, zoals maritiem en luchtvaart,” zegt Martin van Gogh van Hoogendoorn-Batenburg en voorzitter van de taskforce Technologische Industrie van de Economic Board Zuid-Holland. “De maakindustrie is ons economische powerhouse, het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in innovatie én dat deze kennis terecht komt bij de vele mkb bedrijven die hier in de toekomst ons brood mee verdienen.”

Zuid-Holland is betrokken in de volgende projecten waarin het Groeifonds investeert:

Urgentie om in Zuid-Holland te investeren blijft groot
Vorig jaar presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. Die is nodig omdat de regio voor grote uitdagingen staat. In Zuid-Holland wonen 3,7 miljoen mensen en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. In Zuid-Holland worden ruim 200.000 nieuwe woningen gebouwd, een kwart van het aantal dat in Nederland nodig is. Zuid-Holland is ook de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden en kan 40% van de nationale CO2 reductie leveren. De economische prestaties van Zuid-Holland blijven achter bij vergelijkbare regio’s. Deze Zuid-Hollandse uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie. Gezamenlijke investeringen van rijk, regio, bedrijven en kennisinstellingen in de Groeiagenda Zuid-Holland leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen.

Meer weten over de door het Groeifonds geselecteerde projecten? Kijk hier.

 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Naast het gigantische persoonlijke leed dat deze oorlog veroorzaakt heeft de oorlog grote gevolgen voor de wereldeconomie. De voorliggende monitor verschaft inzicht in de economische impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op nationaal niveau voelbaar.

Aan de hand van actuele cijfers, beelden en analyses beschrijven en duidt de monitor de reeds zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van het conflict. De economie van Zuid-Holland heeft een sterk internationaal karakter en is in hoge mate verweven met de Nederlandse en de wereldeconomie. Om die reden is de indeling van deze monitor gelaagd. De monitor start met een beschrijving van de gevolgen voor de wereldeconomie, gaat vervolgens in op de gevolgen voor de Nederlandse economie en sluit af met de gevolgen voor de regionale economie van Zuid-Holland.

Dit is de eerste en voorlopig enige impactmonitor over de impact van de oorlog in Oekraïne op Zuid-Holland. Gelet op de snelle ontwikkelingen en de beperkte toegang tot actuele cijfers, spreekt het voor zich dat de analyses in deze monitor voorlopig zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl) en Linda de Klerk (linda.deklerk@innovationquarter.nl).

[av_iq_teammember name=’22728 – Jan Jacob Vogelaar’ description=’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met ons op.’ font_color=” custom_title=” custom_content=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-p7o47x’ sc_version=’1.0′][/av_iq_teammember]

Op 24 juni 2019 ondertekenden 66 partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human Capital Akkoord Zuid-Holland 2019-2024 om de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. Halverwege deze periode heeft de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een evaluatie door SEOR laten uitvoeren om na te gaan of de resultaten van het Human Capital Akkoord op koers liggen, hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies, en welke aanbevelingen op weg naar de Human Capital Agenda 2.0 gegeven kunnen worden.

Tussenevaluatie

Met alle realisaties is er tot nu 1,9 miljard aan toegevoegde waarde gerealiseerd (in 2018 berekende Birch een potentiële toegevoegde waarde van 5,7 miljard voor de gehele periode). Op dit moment lopen er binnen het Human Capital Akkoord 18 projecten in diverse fases. De ambities en doelstellingen waren aan de start hoog. Niet alle doelstellingen liggen dan ook op koers, sommige zullen zelfs helemaal niet gehaald gaan worden vanwege bewust gemaakte keuzes en de gevolgen van de coronacrisis. De ambitieuze doelstellingen hebben ervoor gezorgd dat Human Capital nu op de gezamenlijke agenda’s van alle betrokken partijen in overheid, onderwijs en bedrijfsleven staat, en er is een infrastructuur neergezet waarin men elkaar snel kan vinden en tot actie kan overgaan.

Zuid-Holland is ingelopen op de benchmarks vergeleken met andere provincies, staat nu op de tweede plek als het gaat om de getoonde veerkracht na de coronacrisis (dat betekent dat mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door corona, nu weer aan het werk zijn) en wat betreft het activeren van onbenut arbeidspotentieel is de provincie opgeschoven van plek 9 naar plek 7. Wel bestaat er nog steeds een mismatch op de arbeidsmarkt: er is zowel een grote personeelskrapte als een on(der)benut arbeidspotentieel.

Human Capital Agenda 2.0

Met de aanbevelingen en gesprekken met partners gaat het projectteam aan de slag met een Human Capital Agenda 2.0. Dit wordt geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. De nieuwe agenda wordt op 13 juni gelanceerd.

Wilt u als bedrijf meedoen? Neem contact op met Ferrie Förster (projectleider Human Capital Zuid-Holland).