De EBZ taskforce Circulaire economie, met voorzitter Fedde Sonnema, heeft de circulaire ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland uitgewerkt in de ‘Circulaire actieagenda Zuid-Holland’. Deze is overhandigd aan de Commissaris van de Koning en voorzitter van de EBZ: Jaap Smit.

Op basis van deze Circulaire actieagenda werken partners samen om Zuid-Holland tot dé hub voor circulaire grondstoffen en duurzame chemie in Noordwest-Europa te ontwikkelen. Dit betekent dat we de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen in de regio versnellen. Het doel is om vanaf 2030 tien miljoen ton hernieuwbare grondstoffen per jaar in te zetten als vervanging van fossiele grondstoffen bij de productie van materialen, chemische producten en biobrandstoffen.

Klik hier voor de Circulaire actieagenda Zuid-Holland.

De circulaire agenda heeft 3 actielijnen:

 1. Twee tot vier miljoen ton grondstoffen per jaar uit plasticrijk afval produceren;
 2. Vijf miljoen ton biobased grondstoffen (biomassa) per jaar inzetten;
 3. Innovatie aanjagen om grondstoffen uit CO2 te produceren (Carbon Capture & Utilization). Dit resulteert in een miljoen ton netto reductie van CO2-emissie (scope 1, zie Circulaire Agenda) en 16 miljoen ton CO2 -emissie in de keten (scope 3).

Daarnaast is er een belangrijke bijdrage aan duurzame bedrijvigheid in het chemiecluster in de regio met 1.600 FTE aan werkgelegenheid.

Fedde Sonnema, directeur DSM Delft en Biotech Campus: “Als we deze grondstoffentransitie ergens kunnen realiseren, dan is het hier. Om die kansen te benutten, is goede onderlinge samenwerking binnen de triple helix van bedrijven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen essentieel. In de actieagenda besteden we veel aandacht aan deze samenwerking.”

De voorzitter van de taskforce bepleit met kracht om in deze regio innovatieve scale-ups, in CCU, biobased en het opwaarderen van plastic-rijk afval, de ruimte te geven om te groeien. Lees hier het interview met Fedde over de circulaire agenda.

Concrete acties in de agenda zijn:

 • Demo Circulaire Plastics Zuid Holland, een demonstratieproject waarin alle schakels in de keten zijn vertegenwoordigd om plastic-rijk afval via recycling op te werken tot circulaire plastics en nafta. Dit zou wereldwijd (voor zover bekend) de eerste volledig geïntegreerde keten zijn waarin plasticrijk afval wordt recycled op commerciële schaal (voor iedere stap in de keten). De ambitie is om dit operationeel te krijgen in 2025;
 • Het gericht bieden van ruimte en ondersteuning aan impactvolle ‘challengers’ voor de drie genoemde actielijnen;
 • Proactief inzetten op Carbon Capture & Utilization, CO2 als grondstof, waarbij onderzoek, pilots en demo’s voor infrastructuur worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is ‘Deep Branche’ dat een nu plek zoekt om zijn eerste pilot plant voor de productie van eiwit (single cell protein) uit CO2.

Met deze circulaire agenda focussen we op het versneld realiseren van de transitie van primaire fossiele naar hernieuwbare en recyclebare grondstoffen op commercieel industriële schaal in Zuid-Holland.

Samen bouwen we aan dé duurzame chemie hub van Noordwest-Europa

 

Vier jaar geleden stapte hij in de taskforce Energietransitie van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) om het dan nog onbekende verhaal van de netbeheerder te delen. Het levert hemzelf een regionaal netwerk op en de taskforce waardevolle kennis uit een nieuwe invalshoek. We vroegen David Peters, chief transition officer (CTO) van netbeheerder Stedin wat er moet gebeuren om de bedrijven en bewoners van Zuid-Holland te blijven voorzien van voldoende energie. En om het groeiende aanbod van lokaal gewonnen energie te kunnen opslaan.

Zijn verhaal is vooral een waarschuwing voor de ontoereikendheid van de huidige gas- en elektriciteitsvoorzieningen. ‘De energie-infrastructuur bepaalt hoe de transitie verloopt’, stelt hij. Deze infrastructuur omvat het netwerk van onder meer energienetten, gasleidingen en het grotendeels nog aan te leggen netwerk voor transport van waterstof en bijvoorbeeld teruggewonnen CO2. ‘We zien de aanwezigheid van die netten en leidingen tegenwoordig als vanzelfsprekendheid, maar dat is het allang niet meer. Al jaren neemt de behoefte aan infrastructuur enorm toe, maar blijft uitbreiding daarvan achter.’

Hij adviseert provinciebestuurders, woningbouwontwikkelaars en bedrijven daarom in een vroeg stadium de netbeheerder bij hun plannen en projecten te betrekken en stil te staan bij de benodigde infrastructuur. ‘Bij iedereen zouden dan al de alarmbellen moeten afgaan: is er wel genoeg energie-infrastructuur voor onze plannen? En hebben we dat goed genoeg gecheckt met de lokale netbeheerder?’

3 vraagstukken

Stedin is netbeheerder in Zeeland, Utrecht en een groot deel van Zuid-Holland. Als CTO houdt David zich er bezig met drie thema’s en de daaraan gekoppelde vraagstukken:

1. Digitalisering. Om het net zo optimaal mogelijk te benutten, zijn veel data en data-analyses nodig, en sensoren om die gegevens op te halen. Op basis daarvan worden modelscenario’s gemaakt voor predictive maintenance: waar liggen de kansen voor een betere netperformance?

2. Investeringsportfolio. Welke investeringen zijn er nodig voor het energiesysteem van de toekomst? Maatschappelijke veranderingen zijn daarbij van grote invloed, zoals nu de oorlog in Oekraïne en wijzigingen in het klimaatbeleid. De overheid heeft het streven om de CO2-uitstoot tot 2030 met 49 procent te reduceren verhoogd naar 55 procent. Dat betekent voor Stedin: veel extra investeren. Het is Davids taak om te zorgen dat Stedin zulke onvoorziene maatschappelijke veranderingen vertaalt naar concrete investeringen.

3. Contact met stakeholders. Samen met gemeentes, provincies, bedrijven, zonneparkbouwers en consumenten moet Stedin toewerken naar een integraal energiesysteem. Dat betekent veel overleggen over vragen als: wat komt waar en wat hebben we daarvoor nodig?

Waardoor ontstaat die groeiende vraag naar infrastructuur?

‘Dat komt door een combinatie van oorzaken, waaronder de huidige decentralisatieslag aan zowel de opwek- als de gebruikerskant. Met zonnepanelen wekken mensen zelf stroom op en industriële gebruikers hebben steeds vaker eigen energievoorzieningen. Dat vraagt om meer lokale stroomnetten en dus een uitbreiding van de infrastructuur, om alle plekken te voorzien van voldoende netcapaciteit. Tegelijkertijd zie je door de verduurzamingsslag grote pieken en dalen. Elektrische auto’s laadt iedereen ’s nachts thuis op en op zonnige dagen wordt ’s middags enorm veel stroom tegelijk opgewekt. Op die piekmomenten heb je veel meer netruimte nodig om overbelasting te voorkomen. Zie het als files op de snelweg. In de spits accepteren we die, maar de vraag is of we files op het elektriciteitsnet zouden accepteren.’

Wat is er nodig om die vraag te beantwoorden?

‘Sinds ik bij Stedin zit, ruim zeven jaar, hebben we onze jaarlijkse investeringen verdubbeld en plaatsen we om de dag ergens een nieuw trafohuisje. Maar om aan de energievraag van de toekomst te voldoen hebben we alleen al in ons verzorgingsgebied vijftig voetbalvelden aan ruimte nodig. We hebben nu de intentie om tot 2030 €8 miljard te investeren in het vervangen van de verouderde infrastructuur en het aansluiten van nieuwe klanten. Zowel voor zakelijk als particulier gebruik. Mijn grootste zorg: als er vanuit de overheid geen financiering voor netbeheerders komt, gaan we het niet redden om aan die vraag te voldoen.’

Wat kun je nog meer doen?

‘Naast geld is flexibiliteit belangrijk. Het netgebruik is nu nog heel rigide, zoals ik net beschreef over het tegelijkertijd gebruiken en terugleveren van grote hoeveelheden energie, met overbelasting van het net tot gevolg. Als we dat slimmer verdelen met elkaar, gebruiken we het net veel efficiënter. Bijvoorbeeld door een overschot aan gewonnen energie tijdelijk op te slaan in batterijen. Dat maakt opslag onderdeel van de oplossing in plaats van een nieuw probleem.’

Hoe gaan we dat bereiken?

‘In de eerste plaats door sneller tot nieuwe afspraken te komen. De snelheid van keuzes en procedures moet echt omhoog. Daarnaast moeten we die wendbaarheid mogelijk zien te maken, nieuwsgierig blijven en accepteren dat we af en toe het net nog niet optimaal inzetten.’

“We zijn met veel dingen bezig die we nooit eerder hebben gedaan.”

Nieuwsgierig waarnaar?

‘We zijn met veel dingen bezig die we nooit eerder hebben gedaan. Dat vraagt om continue nieuwsgierigheid naar wat er precies gebeurt en hoe het anders of beter kan. Door je te verdiepen in de belangen van verschillende partijen leer je begrijpen waarom dingen soms niet gebeuren of waarom bepaalde partijen niet snel duidelijkheid geven. Wat willen die partijen precies en welke investeringen zijn daarvoor nodig? Als wij bijvoorbeeld een zonnepark gerichter willen inzetten, zijn we afhankelijk van de bouwers daarvan en die weer van hun financiers. Het is daarbij belangrijk om als bedrijf en als persoon goed te weten wie je zelf bent. Dat maakt reflectie mogelijk: komt dit door mij, wat had ik beter kunnen doen en waar sta ik voor?’

En, waar staat Stedin voor?

‘In onze strategie staan drie punten bovenaan: meer bouwen, beter benutten en eerder beginnen. Dat vraagt om vroegtijdig inzicht in de plannen van bedrijven en overheidsinstanties. We moeten meedoen aan de dialoog en langetermijnplannen maken. Anders kunnen we niet garanderen dat de regio altijd toegang heeft tot goede infrastructuur. En we willen voorkomen dat er ook files en spitsuren op de energienetten ontstaan.’

Wat kan EBZ daarin betekenen?

‘Ik denk dat EBZ een belangrijke rol speelt in het aanjagen van die gezamenlijke dialoog en in het aan bestuurders bekendmaken van deze uitdagingen. Met de taskforces brengt EBZ partijen samen die elkaar anders niet snel zouden tegenkomen, maar de ander wel nodig hebben om hun plannen te laten slagen. Zo’n taskforce maakt het eenvoudiger om van gedachten te wisselen en zo gezamenlijk echt het verschil te maken voor de regio.’

De Economic Board Zuid-Holland stelt per 1 november 2022 Ferrie Förster aan als nieuwe secretaris. Na acht jaar draagt de huidige secretaris Linco Nieuwenhuyzen het stokje over.

“Linco heeft in de afgelopen 8 jaar een professioneel netwerk neergezet. Ik kijk ernaar uit om de rol van secretaris te vervullen en samen met onze relevante partners in de regio te werken aan het versterken en vernieuwen van de Zuid-Hollandse economie”, aldus Ferrie Förster.

Ferrie heeft vanaf 2014 tot en met 2018 de functie van wethouder Economie, Ruimtelijke ordening en Cultuur voor de gemeente Delft bekleed. Hierna was hij als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van de Human Capital Agenda binnen de Economic Board Zuid-Holland. Vanuit deze agenda leveren inmiddels 69 partners, binnen 15 projecten een actieve bijdrage aan de doelstelling van de Human Capital Agenda: een veerkrachtigere arbeidsmarkt in de provincie. Begin dit jaar is er een tussenevaluatie uitgevoerd waaruit bleek dat er inmiddels al 1,9 miljard euro aan toegevoegde waarde is gerealiseerd.

Jaap Smit, Commissaris van de Koning en voorzitter van de EBZ:

“Als bestuurder en als programmamanager heeft Ferrie reeds een waardevolle bijdrage geleverd aan het stimuleren van de economie in Zuid-Holland. Hij heeft een groot netwerk binnen de overheid, onderwijs- en kennisinstellingen én binnen het bedrijfsleven. Hiermee is hij geknipt voor de rol van secretaris voor de Economic Board Zuid-Holland”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via https://www.economicboardzuidholland.nl/contact-2

 

Wat verstaan EBZ-partners onder inclusiviteit? En hoe kunnen we vanuit de board hier aan bijdragen in Zuid-Holland? Op verzoek van het EBZ secretariaat deed Tijmen Bormans hier onderzoek naar. Zijn belangrijkste aanbevelingen: hanteer dezelfde taal en formuleer duidelijke doelen.

Tijdens de lancering van de Groeiagenda Zuid-Holland in 2021 kwam er enige kritiek, onder meer vanuit de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat er onvoldoende aandacht voor inclusiviteit is in de Groeiagenda. “Een gemiste kans”, aldus de OESO. Naar aanleiding hiervan is het secretariaat van EBZ een onderzoek gestart naar het thema ‘inclusiviteit’ in relatie tot innovatie. Dit heeft geresulteerd in een scriptie-onderzoek van Tijmen Bormans (Universiteit Utrecht). De uitgebreide samenvatting (9 pagina’s) is hier te lezen.

In het onderzoek zijn 16 ondernemers uit de EBZ-community geïnterviewd. Het blijkt dat het thema ‘inclusiviteit’ overal actueel is. Echter blijkt ook dat er meerdere interpretaties van dit begrip naast elkaar bestaan in onze regio. Dat is verklaarbaar, omdat ‘inclusiviteit’ een breed begrip is: het kan bijvoorbeeld zowel gaan om een inclusief proces (iedereen heeft de kans om mee te doen) als om een inclusief product (de uitkomst – het innovatieve product – is voor iedereen toegankelijk). Ook zijn er meerdere dimensies, namelijk: sociaal, economisch/sectoraal en geografisch.

Hoewel de geïnterviewden wisselende beelden hebben bij de rol van EBZ op dit thema, adviseert Bormans de board om meer eenduidigheid te stimuleren en doelen te formuleren om de inclusiviteit in de provincie te bevorderen. Iedereen vindt het thema belangrijk, maar er lijkt er inmiddels een soort ‘begrippenmoeheid’ te ontstaan omdat er veel beleidstermen in omloop zijn die relateren aan dit thema (denk aan ‘brede welvaart’, ‘diversiteit’, ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘inclusieve groei’, ‘digitale inclusie’, ‘impact ondernemen’, ‘sociaal ondernemen’, ‘sociale innovatie’, ‘frugal innovation’). Dit maakt dat het gesprek over dit onderwerp vaak achterwege blijft.

Linco Nieuwenhuyzen, scheidend secretaris van de EBZ: “dit scriptieonderzoek legt een heldere vraag voor aan de EBZ: wil de board wel of niet een rol spelen bij het stimuleren van eenduidige taal in de regio en het formuleren van doelen op inclusiviteit. Het lijkt mij goed als de board zich daarover komende tijd uitspreekt. Dát die eenduidigheid nodig is, toont dit onderzoek wel aan.

Mijn advies is om ieder geval inzichtelijk te maken hoe de uitvoering van de gezamenlijke Groeiagenda kan bijdragen aan inclusiviteit en wat daarvoor nodig is. Wellicht zijn daar ook doelen aan te koppelen. Als ik kijk naar het gebruikte raamwerk, dan zie ik tal van relaties met de Groeiagenda. Denk alleen al op de invalshoek economische inclusiviteit aan het betrekken van startups en MKB bedrijven bij innovatieprojecten.

Als dan vervolgens alle partners daarover in dezelfde taal spreken, is al veel gewonnen.”

Meer weten? Neem dan contact met ons op via deze link:  https://www.economicboardzuidholland.nl/contact-2/

 

 

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Willy de Zoete, bracht op 2 september een bezoek aan de Dutch Innovation Factory (DIF) op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Op deze campus komen zo’n 800 studenten en 25 ICT-bedrijven samen in een innovatief ecosysteem om te werken aan innovaties op het gebied van cybersecurity, smart mobility, eHealth en big data.

Human Capital en digitalisering

Het veerkrachtiger maken van de arbeidsmarkt, dat is het doel van de Human Capital Agenda (HCA) van de Economic Board Zuid-Holland. Digitalisering is een belangrijk thema binnen deze agenda. Er is een groot tekort aan IT’ers, ook in Zuid-Holland en er zijn veel mismatches op de arbeidsmarkt. Om meer IT’ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is begin 2020 – als een van de HCA-deelakkoorden ‘WE-IT opgericht.

WE-IT is een consortium van overheden, (publieke en private) opleiders en het bedrijfsleven. Een aantal van de WE-IT deelprojecten, die middels subsidie van de provincie Zuid-Holland worden ondersteund, zijn gevestigd binnen de DIF: Make IT Work Haaglanden, The Young Digitals (vanaf oktober) en de MKB Digiwerkplaats Haaglanden.

Tijdens haar bezoek was Willy de Zoete aanwezig bij de kick off van de minor ‘Innovatie Adviseur”, onderdeel van de MKB Digiwerkplaats Haaglanden. In deze minor wordt een multidisciplinair studententeam gekoppeld aan een ondernemer met een digitaliseringsvraagstuk. Na 9 weken geven studenten concreet advies aan de ondernemer.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Ik ben onder de indruk van de samenwerking die hier plaatsvindt tussen ondernemers, kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van economie, digitalisering en Human Capital. Dit is precies zoals de Human Capital Agenda bedoeld is. Met alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering krijgen kleine ondernemers hier de ondersteuning die hen verder helpt en doen studenten aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk belangrijke vaardigheden op voor nu en in de toekomst.

Dutch Innovation Factory

Dutch Innovation Factory is onderdeel van het Dutch Innovation Park, hier werken ieder jaar studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland in multidisciplinaire teams aan innovatieve games en andere oplossingen voor vraagstukken uit het bedrijfsleven en (gemeentelijke) instellingen. “We gaan eerst een creatiefase in waarbij we volledig out of the box denken. De meest nutteloze ideeën zijn eigenlijk de meest nuttige.”, noemde een van de studenten.

Community manager Bernard Groen: “Doordat we fysiek bij elkaar in het gebouw zitten, zijn de lijnen kort en weten studenten, bedrijven en ondernemers elkaar veel makkelijker te vinden. Bovendien is dit een inspirerende en innovatieve omgeving, dat zorgt voor creativiteit en resultaat.

Jonge innovatieve bedrijven krijgen met behulp van een start-up incubator hulp bij management, huisvesting of financiering zodat ze een vliegende start kunnen maken.

 

Zijn bedrijf LG Sonic werd in slechts tien jaar een wereldspeler. Met ultrasone algenbestrijding reinigt LG Sonic drinkwater-reservoirs, meren, irrigatiesystemen, energievoorzieningen, afvalwater, koeltorens, waterzuiveringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Deze scale-up is dus geslaagd. Wat bepaalde het succes? En wat hebben andere scale-ups nodig om het net zo ver te schoppen? EBZ sprak met Yousef.

Yousef Yousef (1983) is succesvol ondernemer en lid van Economic Board Zuid-Holland. Zijn levensverhaal is indrukwekkend. Als jonge jongen vluchtte hij met zijn moeder, broer en zus vanuit Syrië naar Nederland. Hij groeide op in een AZC en pas na jaren mocht het gezin definitief in Nederland blijven. Hij kreeg hier de kans om rechten te studeren en wist al snel dat hij ondernemer wilde worden.

In 2003 begon hij als stagiair bij het bedrijf Consultimex dat met behulp van geluidsgolven, algen in zwembaden bestreed. Consultimex stopte in 2010 wegens het uitblijven van commercieel succes. Yousef had al snel door dat je met de ultrasoon-techniek ook andere uitdagingen in de wereld zou kunnen aangaan. Hij startte een jaar later zijn bedrijf LG Sonic om de algenproblematiek te bestrijden. Inmiddels heeft LG Sonic wereldwijd vijf kantoren en klanten in 96 landen.


Wat waren de ingrediënten voor jullie snelle succes?

“We hebben vanaf het prille begin internationale focus gehad, zowel in productontwikkeling als in onze communicatie en in de ontwikkeling van ons personeelsbestand. En zelfs internationaal wilden we de beste zijn met onze producten.” De ambities van LG Sonic lagen dus torenhoog. Die kun je alleen waarmaken als je bereid bent je nek uit te steken. Dat deed het bedrijf.

“Onze snelle uitbreiding naar Amerika bijvoorbeeld, was alleen mogelijk door daar hoog opgeleid en goed betaald personeel in dienst te nemen. Ook verzekeringen die nodig zijn bij productintroducties in Amerika, zijn heel duur. We namen daar dus grote financiële risico’s, maar hadden hierdoor wel binnen vier jaar projecten bij vijf grote waterbedrijven.

De eerste was American Water, het grootste publieke drinkwaterbedrijf van Amerika. In New Jersey zorgde onze technologie niet alleen voor het verminderen van algenbloei, ook werd het gebruik van chemicaliën in het reservoir geëlimineerd. Dat was een win-win situatie voor de klant. Door dit succes werd LG Sonic als eerste Europese bedrijf een officiële innovatiepartner van American Water.

 

Voel je je in Nederland ondersteund in jullie groeiproces?

“De Nederlandse overheid is zeer actief als het gaat om steun aan start-ups en scale-ups. Het belang wordt gezien en er is ruim voldoende geld. Dat helpt natuurlijk enorm.” Een nationaal fonds waar scale-ups gebruik van maken is bijvoorbeeld de mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT). De provincie bepaalt de regionale toekenningen vanuit dit fonds. Er is alleen al in onze regio jaarlijks 15 miljoen subsidie te vergeven aan scale-ups.  “Als voorzitter van de deskundigencommissie van dit MIT in Zuid-Holland ervaar ik dat bedrijven echt leunen op dit fonds. De projecten die geld ontvangen uit het MIT, hebben ook echt grote potentie om internationaal door te breken.”

“Wat mij zorgen baart, is gebrek aan internationale en economische focus bij de landelijke overheid als het gaat om regelgeving. Er wordt te weinig rekening mee gehouden dat scale-ups snel internationaliseren, terwijl zij de potentie hebben flink bij te dragen aan het Nederlandse economie. In Amerika, Singapore, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten is de regelgeving veel internationaler afgestemd. Scaling is daar eenvoudiger. Daar kan Nederland nog wat van leren.”

 

De bakermat van LG Sonic ligt in Zuid-Holland. Hoe is het vestigingsklimaat voor scale-ups in Zuid-Holland?

“Het is hier een vestigingsklimaat om van te dromen.” Er zijn fantastische universiteiten aanwezig dus er is kennis, en de bereikbaarheid van de Randstad is met meerdere luchthavens zeer goed. Zuid-Holland staat als regio hoog aangeschreven onder internationaal bedrijfsleven. Het lukt bijvoorbeeld Innovation Quarter heel goed om internationale bedrijven naar Zuid-Holland te trekken en om te investeren in innovatie. En ook de provincie stimuleert innovatie heel actief.

“Start-ups en scale-ups doen het ook heel goed in onze regio.” Bij de toekenning van de MIT-gelden komen de meest kansrijke bedrijven aan bod. We zien bijvoorbeeld heel veel potentie in praktische toepassingen van de quantum computer. Quantum technologie is een nieuwe, baanbrekende sleuteltechnologie op Europees niveau. Een quantum computer is honderd miljoen keer sneller dan een gewoner computer. In onze regio is hier veel kennis over. Een combinatie van drie Leidse en Delftse bedrijven ontwikkelt een methodiek die de praktische toepassing van de quantum computer moet faciliteren. “Als zij daar in slagen, verwacht ik hun doorbraak’.

 

Waar ontbreekt het scale-ups dan nog aan?

“Zoals in alle sectoren en type bedrijven is menskracht het grote probleem. In Zuid-Holland houdt EBZ zich hier gelukkig intensief mee bezig met het human capital programma dat in diverse sectoren medewerkers helpt zich om te scholen of bedrijven helpt medewerkers te werven. Maar eigenlijk verdient dit probleem vooral meer nationale aandacht.  Waar wacht Nederland nog op met het aantrekken van veel meer internationale arbeidskrachten?

Kijk naar de zorg. Hoe wil Nederland het hoge niveau van de zorg behouden? Dat gaat niet zonder internationale hulp.” Als we ons welvaartniveau in stand willen houden, moeten we veel harder werken dan we nu doen en blijven investeren in onze economische groei. Daarin is Nederland echt afhankelijk van het buitenland. “Maak het dus aantrekkelijker om in Nederland te komen werken”. Daar is echt nog ruimte voor verbetering. Kijk naar het voornemen om de 30%-regeling voor expats af te schaffen. Onbegrijpelijk vind ik dat.”

Daarnaast kan Nederland met andere belastingregels voor durfkapitaalverstrekkers het investeren in startende ondernemingen nog interessanter maken. En bedrijven zijn ook gebaat bij een nog soepeler ontslagrecht waarin bijvoorbeeld wordt gedifferentieerd. Bescherm lager opgeleiden maar versoepel voor hoger opgeleiden; zij hebben binnen no time een nieuwe baan. Dat neemt voor scale-ups een stuk risico weg in het aannemen van duur betaald talent. “Dus waar het aan ontbreekt is de internationale en economische focus van de landelijke overheid als het gaat om regelgeving.”

 

LG Sonic heeft juist veel internationaal talent en jij stimuleert diversiteit. Ligt daar een antwoord voor het landelijk personeelstekort?

“Nederland moet af van het idee dat buitenlandse werknemers hier komen om de banen in te pikken. Dat is een idee uit de vorige eeuw. We hebben iedereen nodig. En ja, nieuwkomers hebben woningen nodig. Dus laten we inderdaad meer en duurzamer bouwen. En misschien moet je ook accepteren dat Nederland voller wordt als je je welvaartsniveau wilt behouden.”

Bij LG Sonic lag er een kans voor diversiteit omdat de voertaal direct al Engels was. Er zijn inmiddels mensen van twintig verschillende nationaliteiten in dienst. Jong en oud, hoger en lager opgeleid. Dat is een verrijking. “Maar weet je, het omgaan met mensen die anders zijn dan jij, zit niet in de aard van de mens. Bedrijven zien in eerste instantie de risico’s van een taalprobleem en andere kijk op dingen. We moeten dus niet te krampachtig diversiteit afdwingen. Ondernemers moeten er vooral zelf voor open staan. “Diversiteit heeft LG Sonic alleen maar sterker gemaakt”.

 

EBZ verwelkomt wederom nieuwe leden. Bouke Arends, burgemeester van gemeente Westland, wordt boardlid. Vanuit kennisinstellingen treedt Tjark Tjin-A-Tsoi toe, de nieuwe CEO van TNO.

Bouke Arends zal zich hard maken voor ontwikkelingen in het tuinbouwgebied. Hij brengt een groot netwerk in het Westland met zich mee. Tjark Tjin-A-Tsoi volgt binnen EBZ zijn voorganger Paul de Krom op. Beide nieuwkomers geven aan actief bij te willen dragen en hun netwerk en organisatie te willen inzetten voor de regio. Daar zijn we blij mee! We kijken uit naar deze waardevolle samenwerking met Bouke en Tjark.

 

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om die groeiagenda te realiseren. Hier een korte terugblik.


Al veel meer samenwerking in Zuid-Holland

“Met de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland gaat het al een stuk beter”, gaf Jaap Smit aan, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van EBZ. De grote transities die we allemaal door moeten, lossen we alleen in gezamenlijkheid op. Met het oog op die transities en de komst van het Nationaal Groeifonds lanceerden we een jaar geleden de Groeiagenda Zuid-Holland met tachtig regionale partners. Deze actie- en investeringsagenda maakt de noodzaak tot samenwerking zichtbaar en gemakkelijker. Smit is er trots op dat zo veel regionale partners elkaar al weten te vinden en zo al heel wat nationaal fondsgeld voor o.a. Zuid-Holland hebben weten aan te trekken.

Regel je governance en zorg op tijd voor personeel

Michiel Muller (mede-oprichter Picnic en lid commissie Nationaal Groeifonds) merkt bij het Nationaal Groeifonds dat er al veel meer wordt samengewerkt in het land. Het aantrekken van geld voor innovaties is niet het probleem. Het op tijd uitgeven van het geld is een grotere uitdaging. Daarbij komt het aan op samenwerking, de manier hoe je die organiseert en structureert en ook op het tijdig beschikbaar hebben van voldoende en goed opgeleid personeel om de innovatie snel te kunnen uitrollen.

Rennen

Muller en Diederik Samson (Kabinetschef Europees Commissaris Frans Timmermans) hameren ook op snelheid en het nemen van risico’s om de transities op tijd te kunnen doorvoeren. ‘Denk niet langer: het zal mijn tijd wel duren’. Verduurzamen moet nú. En heb je een briljant innovatief concept, wacht dan niet op een level playing field. De elektrische auto is inmiddels niet meer weg te denken. Elon Musk van Tesla riep destijds: ‘niet om je heen kijken maar rennen’.

Het was een boeiende middag dankzij de inspirerende verhalen van Muller en Samson en de informatieve paneldiscussie over de inzet van subsidies en investeringsgeld met Natalie Burgers, Erwin Nijsse en Rinke Zonneveld.

Meer weten over de publieke fondsen?

Het Young Professional Programma ontving in juni €187.000 subsidie voor opschaling naar heel Zuid-Holland. Het programma is gestart in 2017 met als doel jong talent aantrekken en behouden voor de regio Drechtsesteden en haar bedrijven. Inmiddels zijn er 20 projecten en events georganiseerd waar meer dan 200 young professionals aan mee hebben gedaan. 

Willem Aalders: “Het Young Professionals programma uitbreiden naar Zuid Holland betekent dat we de groep van bedrijven geleidelijk vergroten buiten de grenzen van de Drechtsteden. We werken hierbij intensief samen met HiDelta. Hierdoor ontstaat een steviger en professioneler programma, met meer cross-sectorale samenwerking. En met kansen voor nog meer jonge professionals. Zo vergroten we de impact van het programma op het aantrekken en behouden van talent voor heel Zuid-Holland. Rode draad door de aanpak is dat we bouwen op bestaand succes en daar nieuwe elementen aan toevoegen. Hiermee ontsluiten we niet alleen de kracht van de Drechtsteden, maar van heel Zuid-Holland. Een win-win voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van competenties voor de toekomst.”

Samenwerking tussen de triple helix en bedrijven stimuleren

Vanuit het Young Professionals Programma gaan professionals -in de leeftijd van 25 – 35 jaar- in korte projecten de meest uiteenlopende uitdagingen aan met impact op het innovatieve ecosysteem in de regio. Ze komen samen tijdens events en zetten zich actief in als ambassadeurs. Naast het aantrekken en behouden van talent, wordt huidige en toekomstige samenwerking tussen de triple helix en tussen bedrijven gestimuleerd. Jong talent leert elkaar in een vroeg stadium van hun carrière kennen en dragen bij aan de ontwikkeling van skills die nu en in de toekomst nodig zijn. Communicatie van het programma is in het Engels, zodat ook internationaal talent kan deelnemen aan de projecten.

Het programma wordt vanaf 2021 volledig gefinancierd door de leden. Dat zijn aangesloten bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Inmiddels heeft het programma een eigen bestuur, met jonge professionals uit acht bedrijven en twee gemeenten, die samen met de projectleider van Deal het jaarlijkse programma organiseert.

Human Capital

Het deelakkoord Young Professionals Program is een onderdeel van de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Vanuit deze agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. En gewerkt aan het terug dringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het Young Professional Programma? Neem dan contact op met Willem Aalders, bel (06) 5117 3185 of mail naar willem@dealdrechtcities.nl  

WE-IT heeft april 2022 voor de deelprojecten Make IT Work Den Haag en Next Maritime Professional een subsidie ontvangen van in totaal 228.513,- euro. Remco Engels (Programmamanager WE-IT) “Wij zijn hier heel blij mee. Er is een grote behoefte aan werknemers met digitale vaardigheden. Niet alleen in de ICT-branche, maar in alle sectoren. Met de subsidie kunnen wij nog meer werkenden de mogelijkheid bieden een entree te maken met werken in of met ICT. Zo dragen we bij aan een Zuid-Hollandse beroepsbevolking die klaar is voor de toekomst.”

Ongeacht achtergrond omscholen naar de IT
Make IT Work Den Haag maakt het voor mensen met een HBO werk-/denkniveau, zonder specifieke IT achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op HBO niveau en direct in een baan van start te gaan. Dit gebeurt door de Haagse Hogeschool, onder andere met de leergang  ‘Applied Data & AI for professionals’. Hierin leer je in 5 maanden artificial intelligence toe te passen in de praktijk en/of bedrijven hierover te adviseren. Bijzonder aan Make It Work Den Haag is dat de achtergrond van de kandidaten erg divers is. Er wordt namelijk niet gekeken naar leeftijd of achtergrond. Cursisten worden via een assesmenttool geselecteerd. Werkgevers en kandidaat cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt. En wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing.

Human Capital in de haven
Het project Next Maritime Professional richt zich op de digitale vaardigheden van werknemers in de Rotterdamse haven en het achterland in regio Rotterdam/Den Haag. Het doel is om carrièrepaden te ontwikkelen met modulaire trainingen, stages en leerplekken die inhoudelijk worden gevuld door partners uit het regulier en niet-regulier onderwijs. Het project wordt uitgevoerd door de IT Campus Rotterdam.  In fase één (mei 2020 – juni 2021) lag de focus op meer en betere IT’ers de haven binnenhalen. In fase twee (juli 2021-oktober 2022) is dit verschoven naar het vergroten van de digitale vaardigheden van personeel in het groot industriële havencomplex. Het komende halfjaar wordt geïnventariseerd welke behoeften de werkgevers in de haven hebben op dit gebied. Zodat álle havenmedewerkers mee kunnen groeien met de verandering van hun baan die ingezet is door technologische ontwikkelingen.

WE-IT
WE-IT werkt sinds 2020 vanuit een deelakkoord van de Human Capital Agenda aan het om- of bijscholen van 3000 mensen naar een baan in of met ICT. WE-IT is een samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland.
WE-IT bevat momenteel 8 scholingstrajecten, primair voor werkenden (binnen bedrijf/sector, of transitie naar andere sector of vanuit een andere regio) en daarnaast voor werkzoekenden en studenten. Ook is er een programma om het MKB te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken.


Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Remco Engels (r.engels@hhs.nl) of Carolien Wetzels (carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl).

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen bieden om de Zuid-Hollande groeiagenda te realiseren. Hieronder vind je belangrijke informatie over de derde ronde van het Nationaal Groeifonds en de vierde ronde van de Regio Deals.


Dien je voorstel in voor een quick-scan van het Nationaal Groeifonds:

 • Dit jaar gaat de 3e ronde van start waarmee voorstellen op het gebied van innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling gefinancierd kunnen worden die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.
 • Nieuw is dat bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties rechtstreeks een subsidieaanvraag kunnen indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor in totaal € 2 miljard. Daarnaast is er net voorheen ook nog een route waarmee alleen departementen voorstellen kunnen indienen.
 • Je kunt nu al een voorlopig voorstel indienen voor de quick-scan.
 • Op 1 januari 2023 opent het loket voor indiening van definitieve proposities voor de derde ronde, 3 februari is de deadline.
 • Kijk hier voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds


De indieningstermijn voor de komende Regio Deals nadert:

 • Het kabinet heeft € 900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals: voorstellen die zich richten op brede welvaart in de regio’s en die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bevorderen. Voor 2023 is er al € 285 miljoen beschikbaar.
 • Vanaf 15 juli 2022 kunnen regio’s een voorstel indienen voor de vierde tranche bij het ministerie van BZK. Doe dat wel vóór 15 november 2022.
 • De Regio Deals in de 4e tranche worden medio 2023 bekend gemaakt.
 • Informatie over de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen, is hier beschikbaar.

Vraag ondersteuning

Meld je vooral bij de partners achter de Groeiagenda Zuid-Holland zoals Innovation Quarter en de provincie, als je aan voorstellen werkt. Zij kunnen daar actieve ondersteuning bij bieden.

 

Katelien Groenendijk is in juni gestart als kwartiermaker voor het project ‘Meer mensen naar de techniek’. Tot het eind van dit jaar gaat zij partijen in de regio bij elkaar brengen om vanuit een regionale aanpak de instroom in techniekopleidingen en scholingsprojecten te verhogen. De focus ligt op partijen die al bezig zijn met initiatieven om personeelstekorten in de Zuid-Hollandse techniek sectoren terug te dringen.

Katelien Groenendijk: “De tekorten in de techniek zijn groter dan ooit. In mijn vorige opdrachten zag ik dat ook in andere regio’s , maar in Zuid-Holland zijn de tekorten het grootst. Wat gelukkig al goed gaat, is dat er al veel initiatieven zijn om de arbeidskrapte in de techniek terug te dringen. De technische branches zijn hiervoor ook landelijk aan de slag gegaan, dat kunnen we benutten. Het is nu een kwestie van bundelen van krachten en vanuit gezamenlijkheid stappen maken. Een uitdagende en zeer interessante opgave waar ik graag bij help.”

Opdracht: draagvlak eerst
De tekorten in technische sectoren vertragen of verhinderen belangrijke transities als de digitalisering, de energietransitie en transitie naar een circulaire economie. Een oplossing om de tekorten terug te dringen, is meer mensen verleiden een technische opleiding of beroep te kiezen. Om dat te bereiken wordt via de kwartiermakers opdracht ‘Meer mensen naar de techniek’ eerst een analyse gemaakt om bestaande initiatieven -op het gebied van aantrekken van mensen naar de techniek- geïdentificeerd. En onderzocht hoe die gebundeld kunnen worden in een gezamenlijk meerjarenprogramma. Hierbij wordt getoetst of er draagvlak is om samen te werken aan het programma en deze te stroomlijnen. Bij genoeg draagvlak wordt in de vervolgfase van de opdracht een plan van aanpak opgesteld om het programma uit te voeren. Belangrijk hierbij is het vormen van een coalitie van partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Betrokken partijen
In de kwartiermakersfase ligt het initiatief bij de Economic Board Zuid-Holland en daarbinnen bij de taskforces Technologische Industrie, Energietransitie en Digitale Economie. En bedrijven, brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheden die daarin vertegenwoordigd zijn. Het project richt zich op de sectoren die onderdeel zijn van de Groeiagenda Zuid-Holland. Het draagt niet direct bij aan de gekwantificeerde doelstellingen van het Human Capital Agenda, maar zorgt indirect voor draagvlak en interesse voor projecten en activiteiten die inzetten op doelen uit de agenda zoals meer mensen verleiden een technisch beroep of opleiding te kiezen.

Human Capital Agenda
Vanuit de Human Capital Agenda wordt sinds juni 2019 met meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gewerkt aan (om)scholen van personeel, werknemers van werk naar werk begeleiden en aantrekken van internationaal talent. Tevens wordt gewerkt aan het terugdringen van tekorten in de technische sector en een inclusievere arbeidsmarkt waar alle Zuid-Hollanders gelijke kansen hebben. Met lobbywerkzaamheden wordt ingezet op het verbeteren van landelijke arbeidsmarkt wet- en regelgeving. De agenda is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland.

Katelien Groenendijk is inmiddels druk bezig met haar opdracht. Wil je meer weten? Bel (06) 136 712 13 of mail naar K@telien.nl