Bestuurlijke schouders onder het Regionaal Investeringsprogramma

,

De bestuurlijke ‘Uitvoeringsalliantie’ rond het Regionaal Investeringsprogramma is op 4 april jl voor het eerst bijeen geweest. Gezamenlijk willen de leden zich inzetten om de projecten van Regionaal Investeringsprogramma tot realisatie te brengen.

Het Regionaal Investeringsprogramma is in december 2016 vastgesteld. Dit programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland (PZH), de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en de regio’s Holland Rijnland en Drechtsteden. Ook voor de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma hebben zij de handen ineen geslagen.  De bestuurlijke ‘Uitvoeringsalliantie bestaat uit elf bestuurders van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voorzitter is Maarten Struijvenberg (wethouder Economische Zaken van de gemeente Rotterdam). Vanuit de EPZ nemen deel Karel Luyben (TU Delft), Martin van Gogh (Hoogendoorn/Batenburg Techniek) en Leonard Geluk (Haagse Hogeschool).

Roadmap

Op de agenda stond onder andere het Jaarplan 2017 voor de implementatie van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE heeft ook op Europees niveau succes opgeleverd. Eurocommissaris Sefkovic erkent de noodzaak voor een meer geaggregeerde manier van EU financiering van deze unieke integrale aanpak. Hij stelt menskracht en expertise beschikbaar om samen met de regio een plan voor een regionaal investeringsplatform uit te werken. Er is een eerste lijst van 33 projecten, die deels nieuw zijn en die deels al in het Regionaal Investeringsprogramma staan. Het streven is om er daarvan in de komende maanden minimaal 10 op te werken naar business cases.

Geothermie

Verder stond het thema ‘energietransitie’ op de agenda. De aandacht gaat vooral uit naar het faciliteren van warmte-initiatieven. Op 23 maart jl hebben de PZH, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam een intentieverklaring ondertekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur voor warmtetransport. De PZH heeft € 65 miljoen beschikbaar in een warmteparticipatiefonds. Bezien zal onder andere moeten worden hoe gemeenten op deze hoofdinfrastructuur kunnen aansluiten. Belangrijk in relatie hiermee zijn ook de mogelijkheden om geothermie te benutten. De kansen daarvoor in de regio zijn groot. Er zijn concrete initiatieven, vooral in Westland. Een op hoofdlijnen opgestelde business case laat een positief resultaat zien. Nu moet worden zorggedragen dat concreet ‘de hand aan de boormachine’ wordt geslagen. Ook elders in de regio zullen initiatieven worden gestimuleerd. De PZH denkt aan het oprichten van een alliantie ‘aardwarmte’, zoals die er ook is voor ‘warmtetransport’.

De bestuurders zullen nog vóór de zomer weer bij elkaar komen om zich te buigen over de stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma en daar waar nodig steun in de rug te geven voor de realisatie van projecten.