700.000 extra inwoners, 3,7 mld euro economische schade door files, 25% van de CO2 uitstoot door mobiliteit: investeren in openbaar vervoer in de Randstad is hard nodig, concludeerde de EBZ in de boardvergadering van 4 april. De board ziet vier railsporen tussen Dordrecht en Leiden als belangrijke basis voor verbetering van de bereikbaarheid en roept regionale en nationale overheden op dit te realiseren.

EBZ-lid Jaap Bierman, directeur HTM, schetste tijdens de boardmeeting de urgentie van betere mobiliteit. Zo wees hij erop dat in regio’s met evenveel inwoners per vierkante kilometer zoals Parijs, Wenen en Stockholm, meer dan 33 procent van de verplaatsingen per OV gaat. In Rotterdam en den Haag is dat ca. tien procent.

Hij riep op om als regio een aantal dingen goed te regelen. Eerste aandachtspunt is prioritering, waar gaan we voor. Ook nodig is een heldere governance van de uitvoering. Nu is die niet eenvoudig en lopen er, bij gebrek aan geld, tal van studies en verkenningen waarbij het onduidelijk is wat met de uitkomsten gebeurt. Een ander aandachtspunt is de financiering van investeringen en de exploitatie. De regio kan bijvoorbeeld co-financiering halen uit woningbouwprogramma’s. Maar ook overheidsmiddelen zijn nodig: omliggende metropoolgebieden investeren massaal in openbaar vervoer.

Adri Bom-Lemstra, als gedeputeerde nauw betrokken bij de woningbouw- en mobiliteitsopgave van de regio, onderschreef de door Bierman geschetste uitdagingen en maakt graag gebruik van het aanbod van de EBZ om de overheden te adviseren op dit thema vanuit economisch perspectief en als ambassadeur op te treden richting Rijk en regio. De board zal de komende weken in contact treden met mogelijke coalitiepartijen in de grootste gemeenten in de regio over het reserveren van middelen voor investeringen in bereikbaarheid.

Hoe zorgen we dat de Europese industrie ook in 2030 nog competitief is? Hoe kan de EU het makkelijker maken voor de maakindustrie, in het bijzonder het MKB, om te investeren in digitalisering? Hoe kunnen Digital Innovation Hubs ondernemers ondersteunen bij automatisering en digitalisering van hun productie? Dit zijn vragen die afgelopen week in Parijs centraal stonden op het Digitising European Industry Stakeholder Forum 2018, georganiseerd door de Europese Commissie en het Franse Ministerie van Economie en Financiën.

De Economic Board Zuid-Holland werd door de Commissie uitgenodigd om aan het jaarlijks terugkerend forum deel te nemen. Een mooie gelegenheid om in Europees verband de best practices van de recentelijk gestarte Smart Industry Hub SMITZH te delen en ondernemer Jac Gofers van Promolding uit te nodigen om te spreken over het belang van de implementatie van digitalisering in de Europese industrie.

Anton Duisterwinkel, programmamanager van SMITZH: “Deelname aan dit Forum was zeer de moeite waard voor SMITZH. Natuurlijk deel ik graag onze werkwijze met de Europese Commissie, zodat de mensen in Brussel een inzicht krijgen hoe wij als een one-stop-shoploket ondernemers kunnen helpen met de industriële toepassing van Smart Manufacturing. Daarnaast heb ik veel collega’s ontmoet die met soortgelijke initiatieven bezig zijn. Op die manier leren we van elkaar en bouwen we een netwerk van internationale partners op”

Jac Gofers, CEO van Promolding: “De implementatie van digitalisering is van levensbelang voor de toekomst van de Europese industrie. Er is op EU niveau een goede strategie nodig die onnodige knelpunten voor financiering van digitalisering, met name in het MKB, zoveel mogelijk voorkomt. Vanuit de ervaringen die ik met Promolding heb opgedaan, denk ik daar graag over mee”

Een nieuwe naam, een aangescherpte focus en een nieuwe voorzitter: in 2017 heeft de EBZ weer flinke stappen gezet op weg naar een krachtige economic board.

In dit jaarverslag presenteert de EBZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2017, zoals de economische missie naar Zuid-Duitsland, de boardvergaderingen over de speerpunten en de intelligence-activiteiten.

Focus op groei | Jaarverslag 2017

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bieden kansen om de goede regionale samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd verder te versterken. Deze oproep doet EBZ-voorzitter Jan Kees de Jager vandaag in een brief aan alle colleges en fractievoorzitters van Zuid-Hollandse gemeenten.

Alleen door meer samen te werken kunnen we als regio onze positie richting het Rijk en Europa versterken, schrijft De Jager. De EBZ onderstreept in de brief de urgentie van meer samenwerking. Het gaat weliswaar beter met de economie, maar de banengroei blijft achter en de werkloosheid is te hoog. Bekeken vanuit langjarig perspectief presteert de regio vergeleken met andere regio’s in Nederland onvoldoende. En de uitdagingen zijn groot. Om de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voeding, veiligheid en klimaat te vertalen in economische kansen. Om de bereikbaarheid en leefklimaat van de regio te verbeteren. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de next economy. Dergelijke opgaven kunnen we alleen oppakken als we samenwerken, stelt de board. De EBZ is graag bereid hierbij te helpen.

Brief EBZ aan colleges en fractievoorzitters

 

“Mijn droom: De gezondste stad van Europa ligt in Zuid-Holland”, aldus EBZ-lid Martin van Gogh tijdens de boardvergadering van 30 november. In de Leidse Hortus Botanicus spraken de leden van de Economic Board Zuid-Holland over kansen op de cross-over van twee EBZ-speerpunten: Feeding megacities en Life Sciences & Health. Een werkgroep vanuit de board gaat acties in gang zetten om de kansen op deze cross-over te verzilveren.

Zuid-Holland heeft een unieke positie in de wereld met zowel een toonaangevend tuinbouwcluster als een sterke lifesciences sector. De combinatie van die twee sectoren biedt veel kansen die de regio nog onvoldoende benut, stelde boardlid Pancras Hogendoorn, lid van de raad van bestuur van het LUMC, in zijn introductie. Als voorbeelden noemt hij kennis en technologie over genetica van plant en mens en kennis over schimmels.

Rob Baan, CEO van Koppert Cress, vroeg aandacht voor het belang van gezonde voeding. In zijn pitch ‘Medical delta of Health delta? Geen pillen, maar paprika’s!’ schetste hij mogelijkheden om door plantaardig voedsel ziekten te voorkomen of te genezen. Als voorbeeld wees hij op het programma Vers+, dat mensen gericht wil voorzien van bepaalde plantinhoudsstoffen via groente en fruit. Fiscale prikkels en aandacht voor voeding in de opleiding van artsen zouden een extra impuls geven, stelde Baan.

Vanuit de life sciences invalshoek presenteerde prof. Marcel Tijsterman hoe zijn recente ontdekkingen op het gebied van humane genetica een universeel mechanisme voor de verandering van genetisch materiaal – en dus ook in planten – heeft weten op te helderen. Hier is een octrooi op aangevraagd.

Op basis van de gepresenteerde voorbeelden en voorstellen riep boardlid Martin van Gogh, directeur Hoogendoorn / Batenburg Techniek, gemeenten op om samen met bedrijven en kennisinstellingen werk te maken van de ambitie gezondste stad van Europa. Daarbij kan de regio voortbouwen op al lopende acties en plannen vanuit Greenport West Holland, Roadmap Next Economy en Vers+. Ook deed hij een aantal voorstellen om de interactie tussen de sectoren structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door aandacht voor gezonde voeding te verankeren in de onderzoeksprogramma’s van individuele instellingen en samenwerkingsverbanden als Medical Delta.

De Economic Board Zuid-Holland heeft Jan Kees de Jager benoemd als nieuwe voorzitter van de board. De Jager, CFO van KPN, is de opvolger van Ab van der Touw die vanaf de start van de EBZ in 2014 voorzitter was.

Vice-voorzitter Karel Luyben: “We zijn blij dat we met Jan Kees de Jager opnieuw een voorzitter hebben vanuit één van de grootste bedrijven uit onze regio. Als voormalig politicus en ondernemer brengt hij ook een schat aan ervaring mee. Die is heel waardevol om de EBZ verder te ontwikkelen als aanjager van samenwerking en economische ontwikkeling.”

De Economic Board Zuid-Holland brengt bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale- en regionale overheden samen rond de tafel en bundelt zo kennis, netwerken en bestuurskracht.

De EBZ is Van der Touw veel dank verschuldigd voor de goede basis die is gelegd, zegt Luyben. “We hebben onder leiding van Ab van der Touw bereikt dat er de laatste vijf jaar veel meer dan voorheen een gezamenlijkheid is ontstaan en dat is merkbaar en zichtbaar.”

Ab van der Touw: “vanaf het begin ging het bij de EBZ om de economische ontwikkeling in deze regio. Niet als doel op zich, maar voor de 2,3 miljoen mensen die in deze regio wonen, leven en werken. Een economisch succesvolle en duurzame regio biedt kansen voor iedereen, waarbij geldt: waar het goed is, is je thuis.”

De Jager: “Het is Ab van der Touw gelukt om in vier jaar een breed draagvlak te creëren bij de veelheid aan stakeholders in de regio Zuid-Holland. Met een heldere missie en focus op een aantal speerpunten staat deze Board er goed voor. Ik kijk met veel goede zin uit naar het voorzitterschap van de EBZ waarin we het brede draagvlak in de regio en daarbuiten heel goed kunnen gebruiken om de impact van EBZ zo krachtig mogelijk te laten zijn.”

Ab van der Touw, vertrekkend voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), heeft op 30 november 2017 de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Van der Touw ontving de Gouden Lis met oorkonde uit handen van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de onderscheiding toe te kennen, omdat hij, naast allerlei andere activiteiten, vele jaren lang belangeloos werkte ten faveure van het bedrijfsleven en de economische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland.

Van der Touw werd in 2013 de eerste voorzitter van, wat toen nog heette, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). De EPZ ging in 2017 verder onder de naam Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Ab van der Touw zette de koers uit en leverde een grote bijdrage aan het verstevigen van de relaties tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast werkte hij als CEO van Siemens Nederland en vanuit verschillende andere nevenfuncties aan de ontwikkeling van de (regionale) economie en thema’ s als energietransitie. Commissaris Jaap Smit noemde hem ‘een voorzitter met verbindende, visionaire en diplomatieke kwaliteiten’.

Bij het officiële afscheid van Van der Touw van de EBZ op 30 november 2017 onderstreepte Jaap Smit de grote betekenis van het werk van Ab van der Touw voor Zuid-Holland. “Daarvoor wil ik hier, namens GS van Zuid-Holland, mijn grote waardering uitspreken. En met groot genoegen wil ik op dit moment van afscheid, namens het provinciaal bestuur, de hoogste onderscheiding van Zuid-Holland aan Ab van der Touw uitreiken’, aldus Smit.

Ab van der Touw behoort nu tot het selecte gezelschap dat de Gouden Lis mocht ontvangen. Hij is de 38e drager van de Gouden Lis sinds de instelling van de provinciale onderscheiding in 1952. De Gouden Lis is bedoeld voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Zuid-Holland.

Van de leden van de EBZ ontving Ab van der Touw de bundel Ab initio, een terugblik van de boardleden op vier jaar EBZ en de rol die Van der Touw daarin gespeeld heeft, en een vooruitblik op de komende periode. 

Op woensdag 29 november zetten de bestuurders van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een volgende stap in intensievere samenwerking richting Europa. Onder de vlag van de EBZ neemt de regio gezamenlijk deel aan de European Innovation Summit. Leidende thema’s van het bezoek zijn: feeding & greening megacities, life sciences & health en Smart industry.

“Zuid-Holland staat net als alle andere Europese regio’s voor grote transitieopgaven. Verduurzaming van onze industrie, die sterk leunt op fossiele grond- en brandstoffen en digitalisering van de samenleving zijn uitdagingen die we niet alleen aankunnen. Daarom verenigen wij in Brussel onze krachten namens de hele regio en willen wij ook onze samenwerking over landsgrenzen heen intensiveren”, aldus Europa gedeputeerde Jeannette Baljeu. Namens de Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de Economic Board, zet het Europa-team van de Provincie Zuid-Holland zich in voor het positioneren van de regio als ‘real life testing ground’ voor Europese uitdagingen. Zij doet dit vanuit het Huis van Nederlandse Provincies – een werk- en ontmoetingsplek voor Europa-specialisten uit de regio.

Karel Luyben, Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft en vice-voorzitter van de EBZ:
“In de board zetten we de lijnen uit voor de regionale strategie. Als EBZ zijn we blij dat de Provincie Zuid-Holland die keuzes vervolgens omzet in acties.” Luyben noemt als voorbeelden de gezamenlijke inspanning voor Europese financiering van Fieldlabs en deelname aan het Vanguard Initiative.

“De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland is een te goed bewaard geheim”, zegt boardlid Martin van Gogh, directeur van Hoogendoorn / Batenburg Techniek. “Juist in Brussel moeten we laten zien dat bedrijven samen met overheden en kennisinstellingen samenwerken aan de sterke regio die oplossingen voor tal van maatschappelijke uitdagingen bedenkt, maakt en toepast. Hier kunnen andere regio’s ook van profiteren. Daarvoor is de Economic Board een prima uithangbord.”

Bestuurders van de noordelijke en zuidelijke Randstad, Brainport Eindhoven en het Rijk hebben op 23 november het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) vastgesteld. Bestuurlijke aanjagers gaan zes actielijnen uitvoeren om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen. De EBZ werd vertegenwoordigd door boardlid Albert Bogaard.

Betere digitale verbindingen

Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aan trekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld. Zo gaan onder andere de wethouder van Eindhoven Staf Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind als ambassadeurs zich inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden. Hierbij wordt ook de verbinding gelegd met het transitiepad Digital Delta van de Roadmap Next Economy.

Verder kijken de wethouders van Utrecht en Eindhoven Paulus Jansen en Wilbert Seuren naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden, gaat de gedeputeerde van Utrecht Pim van den Berg de toplocaties internationaal aanprijzen en komen de wethouders van Rotterdam en Den Haag Pex Langenberg en Saskia Bruines met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid binnen en tussen de genoemde regio’s die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat.

Economische kerngebieden

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven vormen het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37% van de Nederlandse bevolking, wordt 42% van het nationaal inkomen verdiend, worden 63% van de diploma’s in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behaald en vindt 50% van alle private Research & Development plaats. Hier liggen de grootste haven en één van de best verbonden luchthavens van Europa. En hier vinden internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als life science en nano-elektronica. Tegelijkertijd kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden.

Het Uitvoeringsprogramma REOS wordt uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee is de samenwerking allerminst afgebakend. Dit Uitvoeringsprogramma moet als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie ondersteunen.

“Een slimme en gezonde industrie draagt structureel bij aan het versterken van onze welvaart en werkgelegenheid én aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst”, aldus Ineke Dezentjé Hamming. De voorzitter van FME en het nationaal team Smart Industry was 6 september te gast tijdens de EBZ vergadering over Smart Industry en Fieldlabs bij het Airborne Siemens FieldLab in Ypenburg.

 

Volgens Dezentjé is het cruciaal te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: een goed opgeleide beroepsbevolking met up-to-date kennis en 21st century skills, ondernemers die businesskansen verzilveren en een overheid die maximaal ondersteunt. In Zuid-Holland, één van de leidende hightech regio’s in Nederland wordt al hard aan deze punten gewerkt. Tijdens de boardvergadering werden de resultaten van de afgelopen jaren gepresenteerd. Ook lichtte het kernteam Fieldlab Infrastructuur het programma Smart Manufacturing toe: het plan voor de bundeling van een achttal Fieldlabs dat zich richt op ‘het nieuwe maken’ in een Digital Innovation Hub. Boardleden gaan zich inzetten om meer bedrijven hierbij te betrekken.

 

Meer aandacht voor de mens

“Smart Industry gaat nog te weinig om mensen. Nu arbeid in de industrie snel verandert, is het nog belangrijker dat werknemers wendbaar zijn”, aldus Dominic Schrijer, burgermeester van Zwijndrecht en lid van de EBZ. Fieldlabs als de Duurzaamheidsfabriek en RoboHouse spelen hier op in met hybride leeromgevingen waar innovatie en onderwijs samenkomen. Beide Fieldlabs bieden studenten én werkenden modules aan die zijn opgezet in nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. “Met deze aanpak als voorbeeld gaan we de komende tijd kijken wat er mogelijk is op andere plekken in de regio”, zegt EBZ-lid Marja van Bijsterveldt.

 

Beter benutten van Fieldlabs

Tijdens de bijeenkomst werden ook de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar betere ondersteuning, beoordeling en financiering van Fieldlabs. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Brainport Development. Een werkgroep vanuit deze regio’s en het Rijk gaat met de aanbevelingen aan de slag. Hierover is meer terug te lezen via deze link.

Smart Industry Fieldlabs spelen een belangrijke rol in de adoptie van digitalisering en nieuwe technologieën door de Nederlandse industrie. Toch hebben zij nog te vaak problemen met de financiering om deze rol waar te maken. Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat is uitgevoerd in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Brainport Development.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Er zijn er in Nederland intussen 29, waarvan meer dan de helft in Zuid-Holland en Brainport Eindhoven. Naast een tekort aan middelen, ervaren Fieldlabs in de praktijk moeilijkheden rondom de aanvraag van financiering. Als struikelblok wordt vaak een veelvoud aan verschillende instrumenten en onzekere aanvraagprocedures genoemd.

De huidige situatie is voor de initiatiefnemers van Fieldlabs lastig en doet de belangrijke rol van deze open-innovatie omgevingen tekort. Het hanteren van duidelijke kerncriteria voor Fieldlabs zou een belangrijke stap zijn in betere ondersteuning, beoordeling en financiering van Fieldlabs. Het TNO-onderzoek laat zien dat er vier verschillende typen Fieldlabs zijn, gericht op kennis- en technologievernieuwing (type 1), demonstratie- en business gedreven (type 2), skills-ontwikkeling (type 3) of een combinatie van deze activiteiten (type 4).  Met name type 4 fieldlabs, waarin het zowel gaat om kennisontwikkeling, toepassing in business en onderwijs wordt gezien als het “ideaal type” Fieldlab. In het onderzoek zijn ook mogelijke groeistrategieën opgenomen die Fieldlabs kunnen gebruiken bij hun doorontwikkeling.

EBZ-voorzitter Ab van der Touw: “Dit onderzoek toont aan dat Fieldlabs een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag. De buitenlandse voorbeelden uit het onderzoek bieden daarvoor interessante lessen.”

“Voor Brainport Eindhoven zijn de aanbevelingen voor Fieldlab financiering heel belangrijk. Veel ondernemers in de regio willen aan de slag met nieuwe technologieën en digitalisering in hun bedrijf, maar behoeven duidelijkheid en zekerheid rond financieringen. Het rapport adresseert dit knelpunt uitstekend met goede aanbevelingen”, aldus Arnold Stokking, bestuurslid Stichting Brainport.

 

Vervolg

Tijdens de EBZ vergadering op 6 september bespraken vertegenwoordigers van Brainport Eindhoven, Zuid-Holland, FME en de Rijksoverheid de aanbevelingen van dit onderzoek. Een gezamenlijke werkgroep gaat aan de slag met de aanbevelingen en het ontwikkelen van financieringsmechanismen voor activiteiten van fieldlabs.

 

Bekijk de rapporten

Het onderzoek van TNO bestaat uit twee rapporten. Deze zijn via onderstaande links te downloaden:

Rapport 1: Criteria en typologieën van Fieldlabs (Nederlandstalig)

Rapport 2: Financiering van Fieldlabs (Engelstalig)

De Economische Programmaraad Zuidvleugel gaat verder onder de naam Economic Board Zuid-Holland (EBZ). Dat heeft het Dagelijks Bestuur van de board heeft begin juli besloten.

Deze naamswijziging is tot stand gekomen op initiatief van een aantal leden uit het bedrijfsleven. Zij gaven aan dat zowel de term ‘Programmaraad’ als ‘Zuidvleugel’ leiden tot onduidelijkheid en verwarring over de rol van de board. De naam Economic Board Zuid-Holland sluit beter aan bij die van onze partner-‘triple helix’ organisaties in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht.

Onder de naam EBZ gaan de boardleden door met waar de EPZ destijds voor is opgericht: economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. De Board brengt alle relevante netwerken – bedrijven, clusters, netwerken, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale en regionale overheden – samen rond de tafel en bundelt zo kennis, inzichten, bestuurskracht én netwerken rond deze ambitie. EBZ focust daarbij op Haven in transitie, Feeding & Greening Megacities, Life Sciences & Health, Safety & security en Hightech & Smart industry.

Doordat de nieuwe afkorting EBZ slechts een kleine aanpassing is, zal de naamswijziging niet leiden tot grote verschillen in de communicatie en huisstijl van de board. De website is voortaan te bereiken via: www.economicboardzuidholland.nl. Op Twitter is EBZ vanaf nu te volgen onder @economicboardZH.