Tag Archief van: campussen

In 2014 is vanuit de EPZ de werkgroep Campussen gestart. Na een eerste inventarisatie is besloten langs twee lijnen mogelijkheden voor actie vanuit EPZ te identificeren: facility sharing en versterken van het ecosysteem van campussen.

Versterken van het ecosysteem voor campussen
Kort na de start van de werkgroep Campussen startte het traject Regionaal Investeringsprogramma. Deze lijn is in samenhang hiermee opgepakt en heeft geresulteerd in concrete proposities voor de campussen van Leiden en Delft en de infrastructuur voor fieldlabs. Vanuit de werkgroep is daarnaast nagedacht over de verschillende typen campussen en hoe daarmee om te gaan vanuit EPZ.

Door Buck Consultants International is de studie ‘Hotspots in de Zuidvleugel. Input voor de investeringsstrategie Economische Programmaraad Zuidvleugel’ uitgevoerd. Hierin worden drie typen hotspots onderscheiden:
Campus: voortgekomen uit onderzoeksinstelling, met focus op (fundamenteel) onderzoek en clusterontwikkeling, o.a. campussen en incubators voor techno-starters
Hotspot: voortgekomen uit bedrijf of instelling (industrial hotspot) of uit onderwijs-instelling (education hotspot), met focus op praktijkgericht onderzoek en innovatie in samenwerking met een ecosysteem van MKB
Bedrijfscampus: grote R&D-vestiging van multinational, geen open innovatie

Voor de EPZ en haar afzonderlijke leden worden een zestal handelingsperspectieven geschetst:
1) Versterken van campussen van nationaal belang (Delft en Leiden)
2) Uitbouwen van regionale hotspots/bottom-up initiatieven onder de voorwaarden van concrete investeringsplannen, financiële bijdrage van minimaal 50% van bedrijven en kennisinstellingen en duidelijke trekker(s) vanuit het bedrijfsleven.
3) Faciliteren van bedrijfscampussen
4) Alert zijn op witte vlekken
5) Verbinden met onderwijs en arbeidsmarkt
6) Bouwen aan onderscheidend vermogen van de Zuidvleugel op basis van dragers van de Next Economy

In november 2016 is besloten dat de EPZ zich richt op twee zaken:
– Versterking campussen van nationaal belang in de regio: Delft en Leiden. De EPZ blijft deze campussen steunen op basis van concrete vragen.
– Generieke knelpunten en uitdagingen die spelen bij meerdere hotspots/bottom-up initiatieven en bedrijfscampussen zoals bijvoorbeeld de financiering van de fieldlabinfrastructuur.

Facility sharing
In 2016 is de verkenning naar betere benutting van de aanwezige onderzoeksfaciliteiten voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, testlocaties, praktijkopstellingen, onderwijsinfrastructuur etc. uitgevoerd.
Op basis van een serie gesprekken met de vertegenwoordigers van verschillende faciliteiten en uitgebreide literatuurstudie is geconstateerd dat er geen rol ligt voor de EPZ. De verschillen tussen de faciliteiten zijn te groot om regiobreed een gemeenschappelijke actie te ontwikkelen die echt synergie oplevert. Het gaat hierbij om verschillen tussen aanbieders, aangeboden diensten en doelgroepen.

Kansrijker is om bottom-up partijen te verbinden die raakvlakken hebben op deze punten. Hierop lopen inmiddels de volgende acties:
Provincie Zuid-Holland en MRDH verkennen mogelijkheden voor crossovers tussen klantenkringen. (pilot BioProcessFacility en Demokwekerij) Aanbod faciliteiten (en fieldlabs) wordt expliciet onderdeel van de regionale brandingsstrategie ‘Real Life testing ground’
De universiteiten en UMC’s werken aan het verder inzichtelijk maken van hun aanbod voor externe partijen

Bestuurlijk eigenaar: Frank Teeuwisse, Carin Huibers, Robert Strijk, Victor Elsendoorn

download hier de analyse: 20151115_Hotspots Zuidvleugel