Tag Archief van: industry

In een brief aan de Tweede Kamer hebben ministers Beljaarts (EZ) en Bruins (OCW)  een besluit genomen over de verdeling van het budget voor het Nationaal Versterkingsplan microchip-talent. Hierin stellen zij voor om voor Zuid-Holland €43 miljoen te reserveren van de beschikbare €450 miljoen. Deze investering zorgt ervoor dat extra talent wordt opgeleid voor de microchipsector en zijn toeleveranciers, waarmee Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor deze sector. Zuid-Holland kan een relevante bijdrage leveren aan deze talentopgave. Een belangrijk deel van de sector, alsook van de toeleveranciers, zijn gevestigd in Zuid-Holland. Dit plan maakt onderdeel uit van Project Beethoven, een investering van in totaal €2,5 miljard euro overheidsgeld voor woningen, bereikbaarheid en onderwijs. Met als ambitie het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de economie én het vestigingsklimaat van Zuid-Holland, vinden we het als EBZ belangrijk om te investeren in het vestigingsklimaat om zo bij te dragen aan de nationale strategische groeiambitie.

 

Ambitieus, realistisch plan van Zuid-Holland

De regio’s Brainport, Zuid-Holland, Twente en Groningen zijn afgelopen maart gevraagd om een plan in te dienen voor het Nationaal Versterkingsplan microchip-talent. In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland  (Human Capital Agenda) heeft bureau Birch ondersteuning verleend aan de betrokken kennisinstellingen, bedrijven en partners, om te komen tot een  ambitieus, onderbouwd en realistisch plan. De kerngroep vanuit de kennisinstellingen werd gevormd door de TU Delft, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en ROC Mondriaan.  Ook zijn andere onderwijsinstellingen als Universiteit Leiden, de ROC’s (Via Delta) en de Leidse Instrumentmakers School betrokken.

Zuid-Holland kan 25% van de nationale talentopgave realiseren. In Zuid-Holland wordt maar liefst 50% van alle Nederlandse technici opgeleid en veel bedrijven en ketenpartners van ASML zijn er gevestigd. In het advies van de ministers is nu gesteld dat 63% van het budget voor het onderwijsplan gaat naar Brainport, 17% naar Twente en Groningen 7%. 10% gaat naar Zuid-Holland.

 

Henk Bakker, programmamanager Human Capital Zuid-Holland: “10% doet geen recht aan de behoefte van de sector en aan de positie van Zuid-Holland als belangrijkste opleider voor de sector. Het gaat immers om een nationaal opleidingsplan en ook bedrijven in de halfgeleiderindustrie en toeleveranciers in Zuid-Holland kampen met tekort aan talent.” Ferrie Förster, secretaris Economic Board  Zuid-Holland vult aan: “We pleiten voor een evenwichtiger verdeling van het budget over de vier regio’s. Evengoed zullen we ook binnen dit financieel kader een nieuw, goed plan indienen. Maar met meer geld hadden we meer kunnen doen.”

 

Volgens het besluit van de ministers is nu een bedrag per regio gereserveerd. Om tot een daadwerkelijke toekenning van de regionale plannen te komen, is een nadere uitwerking door betrokken regio’s nodig. Op basis van de kwaliteit van de herijkte plannen, die in september klaar moeten zijn, zullen definitieve bedragen aan de regio’s worden toegekend.

De maakindustrie in Zuid-Holland telt bijna 10.000 bedrijven en heeft een groot aandeel in de werkgelegenheid. Veel van deze banen zijn bij hightech bedrijven, waarvan de regio de hoogste concentratie van Nederland kent. Dat komt door een grote aanwezigheid van de topsector Hightech Systems & Materials en veel hightech toeleveranciers in de ketens van andere sectoren. Voorbeelden zijn clusters op het gebied van Maritiem, Robotica, Aerospace, Tuinbouw en Water.

Tezamen zijn deze bedrijven van groot belang voor de productiviteitsgroei en dus de internationale concurrentiekracht van de regio. Dat laatste is belangrijk omdat zij in een mondiaal speelveld opereren en vaak sterk afhankelijk zijn van de export. Om ook in de toekomst competitief te blijven, staan bedrijven in de hele keten voor de uitdaging om hun concurrentiepositie te versterken en te profiteren van de kansen van digitalisering. ICT en internet zorgen namelijk dat producten, productieprocessen en verdienmodellen van bedrijven radicaal veranderen.

Eén van de belangrijke initiatieven in Zuid-Holland is Smart Industry Hub SMITZH. Dit programma heeft als doel de Zuid-Hollandse maakindustrie en zijn technologische toeleveranciers te ondersteunen bij het toepassen van Smart Manufacturing, ofwel het automatiseren, robotiseren en digitaliseren van de productie. SMITZH bouwt aan een solide regionale innovatie-infrastructuur met een achttal fieldlabs, verspreid over de regio, die nauw samenwerken. Het gewenst resultaat is dat deze industrietak concurrerend en duurzaam door kan groeien. Dit heeft een positieve weerslag op de regionale en dus ook de nationale economie omdat er (nog) meer bedrijvigheid plaatsvindt en (nog) meer banen gegenereerd worden.

De EBZ zet zich er voor in dat bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid een sprint trekken naar de digitale toekomst. We onderzoeken en presenteren nieuwe ideeën voor slimmere samenwerking, beleid en financiering voor (de digitalisering van) de industrie. Dat doen we door nationaal en internationaal als ambassadeur op te treden voor de Zuid-Hollandse maakindustrie en de Smart Industry Fieldlabs die in de regio gevestigd zijn.

Smart Industry Fieldlabs spelen een belangrijke rol in de adoptie van digitalisering en nieuwe technologieën door de Nederlandse industrie. Toch hebben zij nog te vaak problemen met de financiering om deze rol waar te maken. Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat is uitgevoerd in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Brainport Development.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Er zijn er in Nederland intussen 29, waarvan meer dan de helft in Zuid-Holland en Brainport Eindhoven. Naast een tekort aan middelen, ervaren Fieldlabs in de praktijk moeilijkheden rondom de aanvraag van financiering. Als struikelblok wordt vaak een veelvoud aan verschillende instrumenten en onzekere aanvraagprocedures genoemd.

De huidige situatie is voor de initiatiefnemers van Fieldlabs lastig en doet de belangrijke rol van deze open-innovatie omgevingen tekort. Het hanteren van duidelijke kerncriteria voor Fieldlabs zou een belangrijke stap zijn in betere ondersteuning, beoordeling en financiering van Fieldlabs. Het TNO-onderzoek laat zien dat er vier verschillende typen Fieldlabs zijn, gericht op kennis- en technologievernieuwing (type 1), demonstratie- en business gedreven (type 2), skills-ontwikkeling (type 3) of een combinatie van deze activiteiten (type 4).  Met name type 4 fieldlabs, waarin het zowel gaat om kennisontwikkeling, toepassing in business en onderwijs wordt gezien als het “ideaal type” Fieldlab. In het onderzoek zijn ook mogelijke groeistrategieën opgenomen die Fieldlabs kunnen gebruiken bij hun doorontwikkeling.

EBZ-voorzitter Ab van der Touw: “Dit onderzoek toont aan dat Fieldlabs een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag. De buitenlandse voorbeelden uit het onderzoek bieden daarvoor interessante lessen.”

“Voor Brainport Eindhoven zijn de aanbevelingen voor Fieldlab financiering heel belangrijk. Veel ondernemers in de regio willen aan de slag met nieuwe technologieën en digitalisering in hun bedrijf, maar behoeven duidelijkheid en zekerheid rond financieringen. Het rapport adresseert dit knelpunt uitstekend met goede aanbevelingen”, aldus Arnold Stokking, bestuurslid Stichting Brainport.

 

Vervolg

Tijdens de EBZ vergadering op 6 september bespraken vertegenwoordigers van Brainport Eindhoven, Zuid-Holland, FME en de Rijksoverheid de aanbevelingen van dit onderzoek. Een gezamenlijke werkgroep gaat aan de slag met de aanbevelingen en het ontwikkelen van financieringsmechanismen voor activiteiten van fieldlabs.

 

Bekijk de rapporten

Het onderzoek van TNO bestaat uit twee rapporten. Deze zijn via onderstaande links te downloaden:

Rapport 1: Criteria en typologieën van Fieldlabs (Nederlandstalig)

Rapport 2: Financiering van Fieldlabs (Engelstalig)