Tag Archief van: Technologisch Industrie

Reactie Human Capital taskforce Z-H op afschaffing STAP-budget

Uit evaluaties van zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als UWV, blijkt dat de STAP-regeling doelgroepen bereikt die voorheen moeilijk te bereiken waren. De bijdrage aan Leven Lang Ontwikkelen is groot. Daarom dringt de taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland bij het kabinet erop aan de STAP-regeling niet zomaar af te schaffen.

De taskforce, samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheid in Zuid-Holland, blijft zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een regeling zoals Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) en benadrukt dat dit weloverwogen en goed doordacht moet gebeuren. Vanuit de taskforce wordt bevestigd dat er kritiekpunten zijn met betrekking tot de regeling en dat de signalering en verbetering hiervan essentieel is. Maar STAP vervult wel degelijk een belangrijke functie en met aanscherping kan het aantoonbare resultaat alleen nog maar verder worden vergroot, noemt de taskforce. De banen in de sterke sectoren van Zuid-Holland gaan in de komende drie jaar enorm veranderen. Daarom is leergierigheid en zijn om- en bijscholing van werkend Nederland essentieel. Doelgroepen die voorheen moeilijk bereikt werden, zoals praktisch opgeleiden, oudere werknemers en zelfstandigen zonder personeel, werden met de STAP-regeling wel bereikt. Dat de regeling een beperkt effect zou hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen, herkent de Taskforce daarom niet.

Daarbij zou het abrupt afschaffen van de regeling ook een grote tegenslag betekenen voor erkende aanbieders, zowel publiek als privaat, gezien de geïnvesteerde middelen in de operationele infrastructuur.

“In deze tijd van grote uitdagingen op de arbeidsmarkt is het bezuinigen op het bewust stimuleren van een cultuur waarin een Leven Lang Ontwikkelen de norm wordt een merkwaardige keuze en dit getuigt van een gebrek aan langetermijnvisie”, aldus Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital EBZ.

De taskforce dringt er op aan om hetzij de STAP-regeling in stand te laten of, bij voorkeur, deze te vervangen door de door de Commissie Borstlap en de door SER geadviseerde Individuele Leerrekening.

Human Capital taskforcepagina

Arie van Andel - interview technologische industrie

Als Chief Technical Officer (CTO) van het Alblasserdamse Oceanco, weet Arie alles van techniek, innovatie en digitalisering. De maakindustrie staat voor een aantal uitdagingen, want de groei van Zuid-Holland blijft al enige tijd achter terwijl de transitieopgaven enorm zijn. Er zijn innovatieve producten nodig die antwoord geven op de hedendaagse en toekomstige vraag. De basis in de regio is sterk, want met ruim 31.000 bedrijven is de Technologische Industrie van Zuid-Holland de grootste binnen Nederland.

De Nederlandse maakindustrie draagt voor 4,8% bij aan het nationale BBP en Zuid-Hollandse maakindustrie draagt 10% bij aan het Zuid-Hollandse BBP. De maakindustrie in Zuid-Holland helpt de transities mogelijk te maken door innovatieve producten te ontwikkelen en te produceren. Denk aan industriële meetinstrumenten, ruimtevaarttechnologie voor emissiemonitoring, innovatieve en betrouwbare communicatiesystemen en meetinstrumenten voor de halfgeleiderindustrie, maar ook schepen voor het installeren en onderhouden van windparken op zee.”, aldus Arie.

Wat is het belang van de taskforce Technologische Industrie?

“In Zuid-Holland willen we de maakindustrie zo veel mogelijk benutten. Daarom hebben ruim veertig partijen in 2021 samen de ‘Actieagenda Technologische Industrie’ ondertekend.

De taskforce zet zich onder de eerste actielijn in voor vier nieuwe waardeketens, dat zijn: waterstoftechnologie, laser satcom, roboticaproductie en 3D-printing/additive manufacturing. Ook zoekt de taskforce actief naar cross-overs tussen sectoren en waardeketens omdat daar een aantal onbenutte kansen liggen voor de maakindustrie. Naast deze waardeketens bestaat de Actieagenda uit nog drie actielijnen, namelijk digitaal verbinden, technisch talent vinden en het versterken en verbinden van technologische clusters in Zuid-Holland. De, in totaal, vier actielijnen moeten uiteindelijk leiden tot een maakindustrie die zowel de innovatieve oplossingen van de toekomst bedenkt en vervolgens ook produceert op eigen bodem. Op die manier kan de maakindustrie bijdragen aan economische groei en maatschappelijke transities, maar bijvoorbeeld ook aan de strategische autonomie van Europa.”

Wat is de kracht van de taskforce?

“Alle leden van de taskforce hebben een belangrijke rol binnen hun eigen  organisatie en daardoor invloed op de technologische industrie. Als taskforce hebben we gezamenlijk enorm veel kennis, maar ook een groot netwerk. Het is van belang dat we deze krachten optimaal gaan bundelen en benutten, maar ook dat alle leden hun netwerk informeren en inzetten om een zo groot mogelijke impact te hebben in Zuid-Holland voor de technologische industrie. De provincie heeft een enorm innovatiepotentieel met krachtige, R&D-rijke maakbedrijven die op wereldniveau concurreren. Daar kunnen we trots op zijn, maar tegelijkertijd moeten we dat veel beter uitdragen. Door de onderlinge netwerken van de diverse technologische clusters in Zuid-Holland te versterken leert men elkaar kennen en wordt er vertrouwen opgebouwd. Samen vormen de clusters de Hotspot Innovatie Delta (Hi Delta) voor de technologische industrie in Zuid-Holland. ”

“Er zijn ruim veertig partijen betrokken geweest bij de opzet van de Actieagenda. De beoogde resultaten kunnen absoluut niet worden bereikt zonder samen te werken met de onderwijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties. In de samenstelling van de taskforce is dat ook terug te zien met onder andere een vertegenwoordiging vanuit TNO en de Provincie Zuid-Holland. Om het juiste talent aan te trekken dien je als sector aantrekkelijk en zichtbaar te zijn. Dat begint met Zuid-Holland beter in beeld te brengen als een van de top-technologische regio’s in Europa.”

Wat zijn op dit moment belangrijke focuspunten voor de taskforce Technologische Industrie?

Digitaal verbinden

“Door bedrijven digitaal te verbinden worden zij niet alleen efficiënter, maar zorgen we er ook voor dat productieketens flexibeler worden”, legt Arie uit. Daarom draagt een van de actielijnen bij aan het digitaliseren van gegevens van machines, productielijnen en producten zodat deze onmiddellijk, veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. De taskforce heeft zich in eerste instantie gericht op dataficering, met behulp van SMITZH en de huidige opvolger hiervan: DIGITALZH. Door digitaal te verbinden kan de productie van de nieuwe waarde voortaan dichter bij huis plaatsvinden. Zo dragen Zuid-Hollandse maakbedrijven bij aan de productiesoevereiniteit van essentiële goederen en producten.” vervolgt Arie. “Daar komt echter ook een specifieke vraag naar talent bij kijken.”

Talent aantrekken en vasthouden

“De doelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder voldoende talent. Het succes is afhankelijk van mensen: jongeren én ouderen die enthousiast zijn voor techniek en een maakindustrie die talent kan opleiden en talent kan behouden. Het is belangrijk dat organisaties elkaar weten te vinden zodat samenwerken tot meer innovatie leidt. Daartoe is veel potentie in Zuid-Holland”, stelt Arie. “De taskforce Technologische Industrie richt zich, in nauwe samenwerking met de taskforce Human Capital, onder andere op het bevorderen van de instroom van jong technisch talent maar ook op zij-instroom. Digitalisering en robotisering in de maakindustrie leiden tot nieuwe banen en werknemers leren door middel van bijscholing te werken met deze ontwikkelingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en RoboHouse in Delft.”

Wat kan de taskforce versterken in de toekomst?

“De taskforce wil graag de samenwerking aangaan met de diverse partijen in de regio. We zijn geïnteresseerd in verhalen van ondernemers, de uitdagingen waar maakbedrijven voor staan en hoe wij maakbedrijven succesvol kunnen verbinden aan de diverse innovatieprojecten in Zuid-Holland. Aan alle potentiële partners: richt u zich gerust tot een van onze leden en dan gaan wij graag het gesprek aan”.

Alle informatie over de taskforce en de taskforceleden vind je hier.