Zuid-HollandInzicht

Hoe staat het ervoor met de arbeidsmarkt in Zuid-Holland? Een discussie over cijfers is niet langer nodig, want er is nu één dashboard voor Zuid-Holland: Zuid-HollandInZicht. Met de actuele informatie van het dashboard kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het actuele overzicht van het aantal vacatures, werkzoekenden en studenten te bekijken. Cijfers die ook in deze tijd van het coronavirus relevant kunnen zijn.

Relevante informatie voor verschillende doelgroepen

Het dashboard wordt constant up-to-date gehouden en is gebruikersvriendelijk voor verschillende doelgroepen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en werknemers.

Zij kunnen met de tool relevante inzichten, tabellen en visualisaties exporteren voor een rapport of presentatie. Ook kunnen vergelijkingen tussen regio’s en gemeenten worden gemaakt en geeft het werkzoekenden inzicht in welke beroepsgroepen er actuele vacatures zijn.

Zuid-Hollandinzicht.nl

Inspelen op de vraag

Met deze cijfers kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er veel vacatures voor de functie van data scientist zijn, kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineenslaan om actie te ondernemen om meer data scientists op te leiden.

Projectleider Human Capital Ferrie Förster:

“Ook worden er periodiek artikelen en verkenningen uitgevoerd, waarbij een specifiek thema een verdiepingsslag krijgt. We beginnen met een verkenning naar de tuinbouw, een belangrijke sector voor Zuid-Holland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen op het gebied van banen, vacatures, werknemers en studenten?”

Zuid-HollandInZicht is ontwikkeld door Etil research group en voortgekomen uit de Human Capital agenda Zuid-Holland en tot stand gekomen dankzij de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland. Binnen de provincie wordt samengewerkt met www.rijnmondinzicht.nl en www.haaglandeninzicht.nl.

Voor vragen over inhoud of gebruik van Zuid-HollandInzicht kunt u contact opnemen met Etil research group, via arbeidsmarktinzicht@etil.nl.

Gebruikers kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook kunt u updates volgen via LinkedIn en Twitter. Tot slot is het mogelijk om een digitale workshop te volgen om meer te leren over het gebruik van Zuid-HollandInZicht. Bij interesse kunt u contact opnemen met Ferrie Förster, Projectleider Human Capital Zuid-Holland via ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl.

Foto ondertekening Deelakkoord Human Capital WE IT

Er is een groot tekort aan IT’ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT’ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.

Een van de belangrijkste thema’s binnen het Human Capital Akkoord is digitalisering. Zowel binnen de IT-sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan IT’ers. Vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 27%. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering.

Human Capital Akkoord WE IT

Consortium van overheden, opleiders en bedrijfsleven

Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord. Dat heeft geleid tot een consortium van ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven: WE IT. Dit consortium wil ervoor zorgen dat het aantal IT’ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT. Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie.

Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald:

 • ICT Praktijk Academie;
 • Make IT Work;
 • Techgrounds;
 • The Young Digitals;
 • TekkieWorden;
 • Next Maritime Professional, Digitalisering MKB;
 • Young Capital Next; en
 • een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity.

Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Ondertekenaars van WE IT zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijkacademie, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Young Capital Next, The Hague Security Delta en Economic Board Zuid-Holland.


Marja van Bijsterveldt ondertekent het deelakkoord. 

 

‘3.000 extra IT’ers opleiden’

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital Akkoord, is blij met de ondertekening van WE IT:

“Uit analyses blijkt dat er sectorbreed een groot tekort is aan goed geschoolde IT’ers. Vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zijn we dan ook hard aan de slag gegaan om hier werk van te maken. Ik ben erg tevreden dat we nu een deelakkoord hebben afgesloten waarin we de ambitie hebben om de komende jaren minimaal 3.000 extra IT’ers op te leiden voor alle relevante sectoren in Zuid-Holland.”

Namens De Haagse Hogeschool – penvoerder van WE IT – werd het deelakkoord ondertekend door Leonard Geluk:

“Als publieke en private aanbieders van IT-onderwijs zijn we een consortium gestart om de handen ineen te slaan en samen te werken. Op deze manier hebben we een evenwichtig pakket aan initiatieven weten te bundelen: van het interesseren van een brede doelgroep voor IT, tot het opleiden van jongeren tot het omscholen van werkenden.”

Een van de bedrijven die deelneemt aan het consortium is Nationale Nederlanden. Ellen Vaneker, Manager People & Change Nationale-Nederlanden NL C&C:

“Wij helpen collega’s binnen Nationale Nederlanden zo breed mogelijk inzetbaar te zijn en te blijven. In de wereld om ons heen zien we het belang van technologie steeds groter worden, daarom helpen wij collega’s onder andere  om zich om te scholen tot IT’er zodat ze erna direct op een interne vacature kunnen solliciteren. Wij zijn erg blij met dit programma en denken dat dit ook voor andere bedrijven van toegevoegde waarde kan zijn.”

Haagse Digitale Human Capital Agenda

Naast het deelakkoord WE IT heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Digitalisering is een belangrijke transitie die invloed heeft op onze samenleving en het werk dat we vandaag de dag kennen. Om hier goed op in te spelen, hebben Haagse partners afspraken gemaakt om op lokaal niveau digitaal talent beter op te leiden. Dit sluit goed aan op het provinciale deelakkoord WE IT.

Op dinsdag 3 maart bezocht minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. Op uitnodiging van de Economic Board Zuid-Holland kwam de minister langs om met ondernemers uit de regio te spreken over een leven lang ontwikkelen in het mkb. Hierbij hebben Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete de minister bijgepraat over ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen.”

Centraal bij het werkbezoek stond de begin maart gelanceerde SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling stelt € 50 miljoen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, waarvan € 48 miljoen euro is bestemd voor het mkb. De regeling financiert initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Dit initiatief is zeer welkom benadrukt gedeputeerde Willy de Zoete: “Leven lang ontwikkelen is een belangrijk thema voor Zuid-Holland. Het is zaak dat obstakels hierbij door alle betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen.”

“Kennis en vaardigheden bijspijkeren is voor elke organisatie belangrijk,” zegt minister Koolmees. “Zeker voor een bedrijf als Weighpack. Ik heb gezien hoe Weighpack dat in de praktijk aanpakt. Het kabinet wil dat alle bedrijven in Nederland aan de slag gaan met leven lang ontwikkelen. We zien dat kleinere bedrijven daar soms moeite mee hebben. Daarom helpen we hen een handje met de SLIM-regeling. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Leven lang ontwikkelen is één van de kernpijlers van het in juni 2019 afgesloten Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord, waarmee de regio de problemen op de arbeidsmarkt wil oplossen en mensen goed inzetbaar wil houden op de arbeidsmarkt. Hierin committeren 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich aan concrete, harde doelstellingen omtrent het scholen van medewerkers, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Op deze manier stellen partijen in de regio 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers in staat een vorm van scholing te volgen. Daarbij worden 1.000 werkgevers ondersteund en 55.000 werknemers geholpen de overstap te maken naar een ander werk.

Naast alle regionale inspanningen is het belangrijk dat de rijksoverheid knelpunten op de arbeidsmarkt blijft wegnemen. “De Economic Board Zuid-Holland werkt hierbij samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,” zegt Marja van Bijsterveldt. “De kennis, ervaring en het netwerk van het Human Capital Akkoord stellen we daarom graag beschikbaar voor pilots in de regio.”

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld.

 

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.
Tegelijk werd een begin gemaakt met een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft namelijk vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Doel van het Human Capital Akkoord Greenport is een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland is er jaarlijks financiering voor de uitvoering van het het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Vijf sporen

Sinds die ondertekening is een plan van aanpak geschreven voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Doel is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en ww laten instromen.

De Human Capital Agenda kent daarvoor vijf zogenoemde sporen: vergroten van de instroom door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren imago; ontwikkelen en aanbieden van een portfolio van scholing en opleidingen voor het “Leven Lang Ontwikkelen”; versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap; vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid; begeleiden van mensen in WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Vrijdagochtend 14 februari is het plan van aanpak ondertekend door een groot aantal overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers. Bij de uitvoering richt de agenda zich vooral op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven, en op een goede aansluiting bij de vraag van de ondernemers.

‘Goed werk voor iedereen’

Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

Leonard Geluk, lid EBZ taskforce Human Capital: “De Economic Board Zuid-Holland is samen met de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer van het Human Capital akkoord. De tuinbouw is voor deze regio van groot belang, daarnaast hebben ontwikkelingen als automatisering en digitalisering een grote impact op deze sector. Ik vind het dan ook goed dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan om arbeidstekorten terug te dringen, aandacht te hebben voor scholing van werknemers en het duurzamer inzetbaar maken van flexwerkers.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn. We zijn wereldwijd koploper. Om dat te kunnen blijven zijn we afhankelijk van voldoende en passend personeel. Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend: Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruithuis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kwartiermaker Gerard van Oosten van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Hier vindt u meer informatie, waaronder het volledige Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Vanuit InnovationQuarter is Ferrie Förster uw contactpersoon voor Human Capital Zuid-Holland.

Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Vorig jaar steeg het aantal vacatures met 27%. De behoefte aan IT-personeel is enorm. In Zuid-Holland is de krapte zelfs nog groter. Een van de speerpunten uit het Human Capital Akkoord is daarom het vinden van IT-specialisten. Onlangs startte de uitvoering van het deelakkoord WE-IT. “We willen meer werkenden laten kiezen voor een baan in de automatisering,” vertelt kwartiermaker Joyce Oomen. Daarnaast wil WE-IT de feeling met IT in andere sectoren vergroten.

De digitalisering heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. De vraag is dus groot, het aanbod te klein. Daarom wil WE-IT dat meer mensen worden opgeleid tot IT-professional.

Maar ook niet-IT’ers komen steeds meer in aanraking met digitalisering. “Medewerkers in de zorg maken gebruik van apps voor het stellen van diagnoses,” zegt Oomen, “en orderpicking in magazijnen gebeurt bijna uitsluitend met behulp van apps. ICT kruipt dus elk beroep binnen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de kennis en vaardigheden die we nodig hebben.”

Kansen krijgen

 WE-IT richt zich op beide ontwikkelingen. “De vijver moet groter: de grootste uitdaging is om meer werkenden te laten kiezen voor IT. Of het nu gaat om een baan in de IT, of IT in hun baan. Het is hoe dan ook zaak dat zij in beweging komen en kansen krijgen,” zegt Oomen. “We willen zo veel mogelijk gebruikmaken van initiatieven die er al zijn. In 2019 waren er 250 deelnemers aan de initiatieven, in 2020 en 2021 willen we dit aantal steeds verdubbelen.”

In de regio is er al een aantal initiatieven dat zich richt op een van beide routes:  werkenden vertrouwd maken met IT, of (jonge) werkzoekenden opleiden tot IT’er. Een greep uit de initiatieven die momenteel zijn aangehaakt bij WE-IT:

The Young Digitals

Sociale onderneming ‘The Young Digitals’ helpt jongeren die vastgelopen zijn aan een baan als digitaal marketeer. Deze jongeren hebben al veel meegemaakt in het leven. Nu gaan ze voor een carrière in de digitale marketing. The Young Digitals biedt hen een kosteloze 10-wekenopleiding, waardevolle werkervaring en begeleiding naar een nieuwe werkgever. The Young Digitals startte in 2019 in Den Haag en wil in 2020 uitbreiden naar Rotterdam. (Meer informatie: www.theyoungdigitals.nl)

ICT Praktijk Academie

ICT Praktijk Academie – afgelopen jaar gestart – werkt samen met ondernemersplatform Gouda Onderneemt en opleider NCOI. De opleidingen van ICT Praktijk Academie zijn bedoeld voor jongeren met een mbo4-, havo- of vwo-diploma of met werkervaring die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Na de opleiding krijgen de jongeren gegarandeerd een baan. (Meer informatie: www.ictpraktijkacademie.nl).

YoungCapital NEXT

YoungCapital NEXT stoomt jonge talenten klaar voor de arbeidsmarkt met traineeships op het gebied van IT, finance en techniek en met een eigen geaccrediteerde hbo-opleiding. De vakinhoud is afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven en leren wordt gecombineerd met werken, via detachering. Zitten de talenten na de periode van detachering helemaal op hun plek, dan kan de opdrachtgever ze overnemen. (Meer informatie: next.youngcapital.nl)

TechGrounds 

TechGrounds is de franchise van de Brusselse techhub Molengeek. Het richt zich op jongeren uit kwetsbare wijken, vooral met een diversiteit aan culturele achtergronden. In de techhub beginnen voorheen werkloze jongeren vanaf 18 jaar hun startups en bekwamen zich in digitale vaardigheden op de coding-school. De eerste vestiging van TechGrounds in Nederland opende in september 2019 in Amsterdam Nieuw West. In 2020 opent een vestiging in Rotterdam Charlois: TechGroundRoffa. Ambitie is om daarna ook uit te breiden naar Den Haag.

Tekkie Worden

TekkieWorden is een digitaal platform over werken en studeren in de IT: het geeft jongeren antwoord op vragen als: welke tech-profielen en -opleidingen zijn er, en wat zijn de carrièrekansen? TekkieWorden startte in de regio Amsterdam (als programma van TechConnect/Amsterdam Economic Board), maar wil de vleugels ook uitslaan over Zuid-Holland. (Meer informatie: www.tekkieworden.nl).

Wilt u als organisatie aanhaken bij één van deze projecten? Neem dan contact op met projectleider Ferrie Förster.

Ruim zestig partijen ondertekenden afgelopen zomer het Human Capital Akkoord voor Zuid-Holland. Daarmee zegden ze toe samen te werken om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De inkt van dat akkoord is nauwelijks droog. Toch is er sindsdien al veel gebeurd: zo zijn tal van bedrijven en projecten aangehaakt. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital: “Een papieren akkoord is mooi. Maar we willen dat mensen en bedrijven er daadwerkelijk iets van merken.”

 

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Dat belemmert de groei van bedrijven én mensen, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de regio. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. “Ons doel is om economisch gezien de meest vitale regio van Nederland te zijn. Dat is de stip op de horizon. En daarvoor is het belangrijk dat bedrijven kunnen groeien”, vertelt Marja van Bijsterveldt.
Ze is daarom blij met de steun van Provincie Zuid-Holland. “De rol van de overheid is heel erg belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is – met stip op nummer 1 – de rol die de provincie op zich heeft genomen, en de komende jaren op zich wil nemen. De provincie heeft gezegd: uit het onderzoek blijkt dat niemand zich eigenaar voelt van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland, terwijl we zien dat het niet goed gaat. Dat pakken wij nu met die steun van de provincie op.”

Gedeputeerde Willy de Zoete, onder wiens portefeuille het Human Capital Akkoord valt, noemt een concreet voorbeeld:

“Bij sommige bedrijven zijn mensen door digitalisering overbodig, terwijl ze bij andere bedrijven juist nodig zijn. Zo blijken medewerkers met expertise in de bankensector heel erg nodig in de bouwsector.”

Eerste resultaten

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, zijn deelakkoorden gesloten. Die voor de Greenport en de IT-sector (WE-IT) zijn inmiddels gestart, en op het gebied van de maakindustrie wordt samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid-Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Samenwerking

Het Human Capital Akkoord is een gezamenlijke inspanning van overheden, onderwijs en ondernemers. Elke stakeholder heeft zijn of haar eigen rol. Zo is provincie Zuid-Holland een van de grootste trekkers en financiers van het Akkoord. Gedeputeerde De Zoete: “De provincie voert het Human Capital Akkoord met kracht uit. We hebben geld en mensen vrijgemaakt voor de uitvoering.”

Van Bijsterveldt:

“Een baan die er vandaag nog is, is er over tien jaar misschien niet meer. Dan moet een werknemer dus op zoek naar een andere baan, maar daarvoor heb je kennis en ervaring nodig. Al die mooie onderwijsinstellingen in onze provincie kunnen daarin veel betekenen. Daar hebben ze afspraken over gemaakt, en daar ben ik ook heel blij mee.”

De derde – maar zeker niet de laatste – groep stakeholders bestaat uit bedrijven. Het Human Capital Akkoord is immers een ondernemersgedreven aanpak. Inmiddels zijn al veel ondernemingen aangehaakt, zowel op het hoofdakkoord als op de deelakkoorden. Bedrijven als KPN, Siemens, Unilever en Stedin doen al mee. Gedeputeerde De Zoete: “Het is zeer belangrijk dat het bedrijfsleven meedoet aan het Human Capital Akkoord. Daarom roep ik alle bedrijven op zich bij het Human Capital Akkoord aan te sluiten.”

Onderdeel van de oplossing

Een van de participerende ondernemingen is ManpowerGroup. “We hebben in Zuid-Holland echt iedereen nodig om onze concurrentiepositie internationaal te verstevigen. Bedrijven vestigen zich of breiden uit daar waar voldoende gekwalificeerd talent beschikbaar is. Samen creëren we dit talent. Het is voor ons dus enorm belangrijk om aan dit Human Capital Akkoord mee te doen”, vertelt Jeffrey Van Meerkerk, Director Strategic Relations bij ManpowerGroup.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot, vertelt hij. “De arbeidsmarkt, werk en functies veranderen de komende jaren enorm door automatisering en digitalisering. Dit maakt dat sommige sectoren groeien en andere juist kleiner worden. En automatisering en digitalisering zorgen ook voor nieuwe banen, dus ook voor nieuwe kansen. Bijna 50% van de werkgevers in Zuid-Holland geeft aan dat zij niet het juiste talent kunnen vinden voor continuïteit, innovatie en groei. Daarom vinden we het belangrijk om met overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en natuurlijk de mensen zelf een brug te slaan om de arbeidsmarkt te hervormen.”

Van Meerkerk roept ook andere ondernemingen op om zich aan te sluiten bij het Human Capital Akkoord:

“Nagenoeg alle bedrijven hebben moeite met het vinden, ontwikkelen, vasthouden of juist op gepaste wijze afscheid nemen van medewerkers. Door deel te nemen aan het Human Capital Akkoord word je zelf onderdeel van de oplossing. We moeten nu de handen ineen slaan om de arbeidsmarkt en het hele talent-ecosysteem voor te bereiden op de toekomst. Dit versterkt de hele regio, het is goed voor het bedrijf en iedereen die in de regio woont en werkt.”

Human Capital Akkoord Greenport

De personeelstekorten in de tuinbouw zijn groot. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis, schat de tekorten bij zijn achterban (handelsbedrijven) op zo’n 10 tot 15%, en ook andere schakels in de versketen zoeken naarstig naar knappe koppen en ‘handjes’. Daarom startte afgelopen maanden een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Human Capital Akkoord Greenport.

 

“De tuinbouwsector is een ongelooflijk innovatieve sector, en we zijn wereldwijd koploper in kennis. maar als we er niet voor zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is, dan gaan we achterlopen”, vertelt gedeputeerde Adri Bom Lemstra. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis: “Arbeid is op de langere termijn een beperkende factor voor onze sector.”
De nood is dus hoog. Daarom is er een apart deelakkoord voor de Greenport. Onlangs keurde de taskforce van het Human Capital Akkoord het plan van aanpak voor dit deelakkoord goed. In het plan van aanpak staan acties als het bijscholen van werknemers in de tuinbouw op het gebied van automatisering en digitalisering. Het plan van aanpak wordt nu vertaald in een subsidieaanvraag richting Economic Board Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland. Naar verwachting komend voorjaar moet het deelakkoord officieel worden, vertelt kwartiermaker Gerard van Oosten.

Doel van het Greenport-deelakkoord is onder meer het werven en begeleiden van 3.250 nieuwe medewerkers voor het regionale tuinbouwcluster. Ofwel: mensen van binnen en buiten de sector de kas in krijgen! Daarnaast worden tot en met 2023 enkele honderden ondernemers in de tuinbouw ondersteund bij het versterken van het werkgeverschap en wordt gewerkt aan een passend aanbod van onderwijs, opleidingen en trainingen.

Hoe reageert de tuinbouwsector op het Human Capital Akkoord?

Gerard van Oosten: “De noodzaak om aandacht te geven aan de Human Capital-ontwikkeling voor de Greenport heeft breed draagvlak. Iedereen is positief over de insteek om een tuinbouwbrede aanpak te kiezen, dus techniek, uitgangsmaterialen, productie, verwerking en afzet. Ook onderkennen de partijen dat we meer rendement kunnen realiseren door het huidige aanbod van opleidingen en trainingen beter op elkaar én op de vraag van de ondernemers af te stemmen.”

Welke uitgangspunten heeft het deelakkoord Greenport?

“Het wordt een ondernemersgedreven agenda, die aansluit op het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Met een aantal groepen van ondernemers en in samenspraak met lokale overheden worden uitvoeringsagenda’s ontwikkeld voor vraagstukken die deze ondernemers belangrijk vinden. We willen bovendien aansluiten bij bestaande initiatieven in de sector, zoals het aanbod van opleidingen van de onderwijsinstellingen, HortiHeroes, Let’s Work, Go Go Greenhouse, Kas Groeit en de Stagestimulator. In overleg met de ondernemers kijken we waar we de initiatieven onderling kunnen verbinden en versterken om een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt te krijgen.”

Wat wordt gedaan op het gebied van werknemers?

“Het deelakkoord richt zich op alle functieniveaus: van praktische mbo-functies, tot de meer specialistische hbo en wo-functies. We proberen nieuwe doelgroepen te bereiken, onder meer door te werken aan het imago van de sector. En we willen bestaande medewerkers behouden voor de tuinbouw, al dan niet bij dezelfde werkgever. Daarbij kun je denken aan onder meer het bieden van opleidingen. Het doel: 3.250 medewerkers helpen van ‘werk naar werk’.”

Wat wordt gedaan aan ondernemerskwaliteiten?

“De vraag is: hoe kunnen huidige en toekomstige ondernemers ervoor zorgen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten? Het gaat overigens niet alleen om vaste dienstverbanden, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van zzp-ers en flexibele arbeidskrachten. In de periode 2020 tot en met 2023 willen we 500 ondernemers daarin getraind hebben.”

Human Capital Akkoord Greenport

Hoe belangrijk is samenwerking voor het slagen van het Human Capital Akkoord voor de Greenport?

“De aanpak van het Human Capital Akkoord slaagt alleen als er een goede samenwerking is tussen de deelnemende partijen. Als partijen daar, vanuit de eigen kracht en expertise, aan bijdragen, zullen de resultaten beter zijn dan wanneer ieder voor zich blijft werken. Daar ligt ook de meerwaarde voor de ondernemers. Dat zullen we voortdurend duidelijk moeten maken bij de projecten en activiteiten en de communicatie.”

Welke partijen zijn inmiddels aangehaakt bij het deelakkoord?

“Partijen uit onderwijs, private opleiders, gemeenten en enkele bedrijven staan positief tegenover deelname aan het Human Capital Akkoord. De komende periode is het belangrijk dat meer bedrijven gaan meedoen. Een belangrijke rol is er voor de ondernemersorganisaties. We overleggen met VNO-NCW Westland-Delfland, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum en AVAG. Belangrijk is dat het Human Capital Akkoord bijdraagt om het beleid van deze organisaties op het thema arbeid en scholing uit te voeren.”

Wat gebeurt de komende maanden?

“De komende periode moet het definitieve Human Capital Akkoord tot stand komen en worden ondertekend door partijen. Met dit akkoord dienen we de aanvraag voor ondersteuning in bij de provincie Zuid-Holland. Hierover moet in de eerste maanden van het nieuwe jaar een besluit komen. Ook na de ondertekening kunnen partijen nog aanhaken. Daarnaast zijn we gestart met het vormen van ondernemersgroepen om met hen een agenda van projecten en activiteiten op te stellen. Deze moeten leiden tot de eerste pilots of projecten, die in 2020 gaan starten.”

Zuid-Holland kampt met het grootste tekort aan vakmensen in Nederland. Tegelijk is de arbeidsmarkt versnipperd en staan veel mensen aan de kant. Ook staat de regio voor grote transities die veel impact hebben op de arbeidsmarkt. De Economic Board Zuid-Holland stelt daarom samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs een regionaal Human Capital akkoord op. De board werkt daarbij nauw samen met Provincie Zuid-Holland.

Zuid-Holland moet dé regio met de beste toegang tot toptalent worden. Een stevige ambitie. Onze provincie kampt immers met de hoogste arbeidstekorten van het land. Ferrie Förster gelooft dat het mogelijk is, méér Zuid-Hollanders aan het werk krijgen én van betere scholing voorzien. In december 2018 startte Förster, voormalig wethouder in Delft, als projectleider Human Capital Zuid-Holland. Zijn opdracht: het opstellen van een Human Capital Akkoord en het ondersteunen van concrete projecten.

Wat is er mis met de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt?

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en provincie Zuid-Holland presenteerden eind 2018 de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek door Birch Consultants. Hieruit blijkt dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Ook is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. Tenslotte hebben ontwikkelingen als robotisering en digitalisering een groot effect op de beroepen die wij vandaag de dag kennen. Om de transitie te maken naar een sterke en duurzame economie (Roadmap Next Economy) is beter aansluitend onderwijs noodzakelijk. Om een voorbeeld te noemen: de lasser van nu zal herschoold moeten worden, zodat hij een lasrobot kan programmeren.

 

“Ik kom maar wat graag in contact met ondernemers die concrete afspraken willen maken over het scholen van hun personeel of met bedrijven die in een krimp- of groeisector actief zijn.”

Wat is precies je opdracht?

De Human Capital Agenda zet in op drie paden: ten eerste moet Zuid-Holland koploper worden in Leven Lang Ontwikkelen. Dat houdt in het structureel bijscholen en omscholen van werkende mensen. Er moet een nieuwe ‘leercultuur’ ontstaan op de arbeidsmarkt. Ieder individu moet zich realiseren wat het betekent om flexibel te zijn op de arbeidsmarkt.

Ten tweede is het de bedoeling dat bedrijven provinciebreed gaan samenwerken – met elkaar en met kennisinstellingen – om werknemers beter van werk naar werk te begeleiden. Werknemers moeten makkelijker de overstap kunnen maken naar andere sectoren. Daarvoor moeten bedrijven  meer inzetten op het bijscholen van hun personeel. Dat geldt met name voor bedrijven in een krimpsector. Werknemers die boventallig dreigen te raken, moeten zich kunnen omscholen naar een baan in een groeisector.

Tenslotte willen we niet alleen de leercultuur bij werknemers en bedrijven stimuleren, maar ook de tekorten oplossen. Dat doen we door het beter benutten van deeltijdwerkers. Dat is nog best een lastige klus, want waar zitten die deeltijdwerkers en hoe verleid je ze tot meer uren? Maar daarvoor werken we samen met uitzendbureaus en private opleiders.

Welke rol heb jij daarin?

Als projectleider werk in opdracht van de Human Capital Werkgroep van de EBZ, onder leiding van Marja van Bijsterveldt. Ik ga in gesprek met overheden, onderwijs- en kennisinstellingen; maar vooral ook met bedrijven om concrete afspraken met ze te maken en ze aan te haken bij projecten. In de zomer van 2019 sluiten we een akkoord af waar deze partijen zich aan committeren. Geen vage beloftes, maar harde doelstellingen die na een nulmeting daadwerkelijk gemonitord worden. Daarnaast inventariseren we bestaande projecten en ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan onze doelstellingen. We kijken welke projecten kansrijk zijn en hoe we deze projecten kunnen ondersteunen, versterken of opschalen.

Dat klinkt uitdagend. Hoe kom je erbij om aan zoiets te beginnen?

Het voelt alsof de opdracht voor mij gemaakt is. Ik ben iemand die concrete doelen stelt en graag snelheid maakt. Ik schroom niet om mezelf daarbij hoge eisen te stellen. Ik werd op jonge leeftijd wethouder economie in Delft. Ik heb dat enkel kunnen bereiken op basis van mijn betrokkenheid, door hard te werken en het geloof daadwerkelijk iets bij te kunnen dragen. Het mooie aan deze opdracht vind ik de maatschappelijke impact. Ik voel de urgentie en actualiteit van het probleem. Mijn kracht ligt er in diverse partijen bijeen te brengen om samen met hen aan de slag te gaan.

Hoe verloopt het tot nu toe?

Op dit moment zijn er zo’n 90 bestaande projecten en ideeën geïdentificeerd die bij kunnen dragen aan onze doelstellingen. Er gebeurt al heel veel. Ik ben nu aan het selecteren welke projecten het meest kansrijk zijn en de grootste bijdrage kunnen leveren aan onze doelstellingen. Vervolgens ondersteunen we deze projecten, bijvoorbeeld door het leveren van een kwartiermaker of het optreden als boegbeeld.

Kun je een voorbeeld geven van zo’n project?

In Den Haag werken ze aan het idee van de Energiehub. Een fysieke locatie waar bedrijven burgers de nieuwste technologieën en innovaties laten zien op het thema energietransitie. Denk aan een showroom waar burgers kunnen ervaren hoe zij hun huis kunnen verduurzamen. Daar zitten dan ook direct de bedrijven die dat kunnen leveren. Daarnaast is er een Energieacademie waar studenten een opleiding kunnen volgen en waar werkenden kunnen worden bij- of omgeschoold. Vanuit de Human Capital Agenda kunnen we dan helpen door te kijken welke bedrijven er goed kunnen aanhaken. Ook kunnen we aangeven welke succesvolle voorbeelden er elders in de regio zijn.

Ontstaan er ook projectideeën tijdens de gesprekken die je voert?

Jazeker. Zuid-Holland telt 400.000 flexwerkers. Het is me opgevallen dat veel mensen niet precies weten wat flexwerkers zijn (redactie: uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers, zzp’ers en mensen met een nulurencontract). Ook is er relatief weinig aandacht voor (bij)scholing van deze groep. Daarom ben ik nu concreet in gesprek met NCOI en ManpowerGroup om hiervoor een project te starten.

Zijn er al resultaten of is het daar nog te vroeg voor?

Er ligt nu een concept Human Capital akkoord. Dit wordt voorgelegd aan alle partners. We hopen dat alle beoogde ondertekenaars in juni hun handtekening zetten onder het definitieve akkoord.

Daarnaast hebben we een kwartiermaker aangesteld die voor SMITZH aan de slag gaat om met een interventiepakket voor her-, bij- en omscholing te komen. Dit houdt concreet in dat er in de bestaande fieldlabs (Robohouse, Big Data Innovatiehub, Duurzaamheidsfabriek etc.) wordt gekeken hoe studenten en werkenden met de nieuwste technieken en machines kunnen werken.

Ook het onderwijsveld zit niet stil. Waar onderwijsbestuurders voorheen elk hun eigen agenda hadden, zoeken onderwijspartijen nu echt de samenwerking op. 12 onderwijsbestuurders van de Zuid-Hollandse mbo- en hbo-instellingen hebben afgesproken hun scholingsaanbod voor werkenden beter af te stemmen op elkaar en op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Leonard Geluk, voorzitter CvB Haagse Hogeschool en Pierre Heijnen, voorzitter CvB ROC Mondriaan, zijn beiden lid van de EBZ en werken momenteel aan een concrete invulling hiervan. Een mooie stap die bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie.

Tot slot. Wat kunnen mensen doen die willen aanhaken en wat krijgen ze daarvoor terug?

Of je nou in het onderwijs werkt, een beleidsmaker bent of een bestuurder of ondernemer; we hebben voor ieder wat wils.

 • Overheden hebben vooral een verbindende rol en zorgen voor financiering van de uitvoering.
 • Het onderwijs investeert in en levert de scholing, zowel publiek als privaat.
 • Het bedrijfsleven levert een plus op de scholing van hun personeel, bijvoorbeeld door meer medewerkers op te leiden of door meer te investeren.
 • Tot slot zijn er ook nog allerlei andere partijen zoals sociale partners en netwerk- en brancheorganisaties. Zij zorgen voor het informeren en mobiliseren van hun achterban en wanneer partijen zich melden kunnen zij met ons in contact worden gebracht.

Ik kom maar wat graag in contact met ondernemers die concrete afspraken willen maken over het scholen van hun personeel of met bedrijven die in een krimp- of groeisector actief zijn. Dit levert hen werknemers op die productiever zijn, respectievelijk een oplossing voor hun overschot of tekort. En samen zorgen we ervoor dat Zuid-Holland dé regio wordt met de beste toegang tot toptalent. Dat is mijn droom.

 

 

In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

 

Doet u ook mee? Neem contact op met Gera Klaassen gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / Aad van Pelt aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl.

 

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste vierinmiddels zijn gestart.

De infographic vat het akkoord samen.

Organisatie en uitvoering

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2024 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2023.

De EBZ taskforce Human capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Gera Klaassen: gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / 06 50171513

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland

In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, sinds 2022 onder de naam ‘Human Capital Agenda’. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met de agenda wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Aangescherpte agenda sinds juni 2022

Sinds 2022 wordt aan de hand van de Human Capital Agenda 2.0 gewerkt aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee wordt nog gerichter gewerkt aan het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.

Het Human Capital Akkoord gaat sinds juni 2022 verder onder de naam Human Capital Agenda.

De regio heeft zeven routes uitgezet om in 2025 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent
 • Meer mensen naar techniek- Zuid-Holland verleidt meer mensen om voor een technische opleiding en beroep te kiezen
 • Meer inclusiviteit – In Zuid-Holland heeft iedereen gelijke kansen in het onderwijs en op de
  arbeidsmarkt
 • Aanpassing landelijke wet- en regelgeving -Zuid-Holland zet zich in om landelijke systeemdoorbraken te realiseren voor een betere arbeidsmarkt

Hieraan zijn concrete doelstellingen aan gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste tien inmiddels zijn gestart.

Projecten in uitvoering

SMITZH Samen aan de slag
Bijscholing van 2.000 werknemers in de hightech-maakindustrie via digitaal leerplatform Ozone: doel gehaald.

Human Capital Agenda Greenport West-Holland
3.250 werknemers van werk naar werk begeleiden, bijscholen van 2.000 flexwerkers in de tuinbouw. Werken aan nieuwe subsidieaanvraag voor 2022 en 2023.

WE IT
Opleiden van 3.000 extra IT’ers. Tegen de economische stroom in 188 extra IT’ers opgeleid. 2e subsidieaanvraag is gehonoreerd en werken aan nieuw deelakkoord.

Regiodeal Drechtsteden
200 werknemers worden bijgeschoold bij de Dordrecht Academy en 500 werknemers wordt een ontwikkelperspectief geboden bij Baas Over Je Eigen Toekomst, een platform voor mbo-talent.

LLO CIV Bio Sciences
Bijscholen van 250 werknemers in de Bio Sciences sector. Nieuwe programmamanager Sandra Migchielsen is onlangs gestart.

Van Bank naar Bouw en Techniek
Begeleiden van 120 werknemers vanuit de financiële-, verzekerings- en fossiele sector naar een baan in de bouw en techniek. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend.

Energy Switch
Bijscholen van 700 werknemers op het thema energietransitie en 300 werknemers van werk naar werk begeleiden. Nieuwe programmamanager Jacqueline van Krieken is onlangs gestart.

Campus Gouda
Bijscholen van 750 professionals in de zorg. Deelakkoord is ondertekend op 17 februari 2022. Er wordt nu gewerkt aan een subsidieaanvraag.

Internationaal Talent Programma
Behouden en aantrekken van 500 internationale werknemers. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend. Kwartiermaker Sasja Heijman (InnovationQuarter) is gestart.

Kickstart your Career
In 2021 zijn 20 kandidaten aan een baan geholpen. In 2022 gaat het project in gewijzigde vorm verder. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van onlangs mbo- en hbo-gediplomeerden

Organisatie en uitvoering

De Human Capital Agenda is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2025 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2025.

De EBZ taskforce Human Capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Carolien Wetzels: carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl / 06 50064284

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Agenda Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland

 

Sinds oktober is op verzoek van het DB van de EBZ een werkgroep onder leiding van Marja van Bijsterveldt aan de slag met human capital. Tijdens de EBZ vergadering van 4 april gaf Marja van Bijsterveldt een update over de voortgang en sprak de board steun uit voor de gekozen aanpak.

De werkgroep heeft inmiddels de focus van haar activiteiten bepaald op basis van voorwerk door het secretariaat van de EBZ en gesprekken in het veld. De komende maanden zal de werkgroep een antwoord formuleren op de volgende hoofdvraag: Wat zou een structurele oplossing kunnen zijn om de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren?

Omdat statenleden van Zuid-Holland het provinciebestuur heeft opgeroepen om voor de provincie een rol te verkennen bij de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt trekt de EBZ samen op met Provincie Zuid-Holland. Ook is vanuit de Roadmap Next Economy het Next Education Platform aangehaakt, het samenwerkingsverband van mbo en hbo instellingen in de regio.

In de uitwerking van een structurele oplossing op de arbeidsmarkt ligt de nadruk op de human capital uitdagingen binnen de speerpunten van de EBZ. De hypothese hierbij is dat de grootste uitdagingen liggen bij om- en bijscholing van bestaand personeel, met name in MKB op mbo en hbo niveau.

Op korte termijn zal door de werkgroep en PZH aan een onderzoeksbureau de opdracht worden gegeven om twee dingen te doen:

 • In fase 1 van de opdracht wordt op basis van een analyse van knelpunten, het in kaart brengen bestaande initiatieven en een inschatting van de kwaliteit daarvan witte vlekken bepaald. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de partners van de EBZ. Resultaat van fase 1 is een advies aan de provincie en de EBZ over de rol die zij kunnen spelen.
 • Vervolgens zal fase 2 van het onderzoek moeten resulteren in voorstellen aan de Provincie en EBZ over welke structurele oplossingen er nodig zijn. Dit gebeurd onder andere op basis van voorbeelden van elders.

Planning is om in de boardvergadering van september ideeën hiervoor te presenteren.

Voor een overzicht van de leden van de werkgroep en de in de EBZ gepresenteerd aanpak, zie link.