TomatoWorld in Honselaarsdijk was op 1 november de inspirerende locatie voor de laatste EPZ vergadering van 2016. Tomatoworld brengt de innovatieve kracht van de Nederlandse glastuinbouw tot leven. Commissaris van de Koning Jaap Smit (Provincie Zuid-Holland) en DG Bedrijfsleven & Innovatie Bertholt Leeftink (Ministerie EZ) waren te gast. Daarnaast werd de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, verwelkomd als nieuw lid van de EPZ.

EPZ aan de slag met kansen op werk voor MBO2
EPZ-lid Luc Verburgh, bestuursvoorzitter van ROC Zadkine, maakt zich zorgen over de kansen op werk voor MBO2 studenten en het grote aantal uitvallers op dat niveau. Aan partners vanuit EPZ, andere regionale partijen en het Rijk heeft hij een oproep gedaan om met dit thema aan de slag te gaan. Zij hebben samen afgesproken om een coalitie vormen en willen samen nagaan welke concrete stappen er kunnen worden gezet. Daarbij leggen zij verbinding met het thema Next Society van de Roadmap Next Economy en andere initiatieven die binnen steden en deelregio’s lopen.

Terugblikken en vooruitkijken
Zoals gewoonlijk staat de EPZ bij iedere laatste vergadering van het jaar stil bij de geboekte resultaten en kijkt zij vooruit naar het nieuwe jaar.

Speciale aandacht is er voor het Regionale investeringsprogramma. Gasten Bertholt Leeftink en Jaap Smit spreken hun waardering uit over hoe de EPZ en haar regionale partners via het Regionaal investeringsprogramma, dat in juni officieel werd aangeboden aan Premier Rutte, werken aan één gezamenlijke agenda. Ook in 2017 zal de EPZ direct en indirect bijgedragen aan dit initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Roadmap Next Economy, die rond de jaarwisseling wordt aangeboden aan Minister Kamp en Eurocommissaris Sefkovic zal daarbij een belangrijke aanvulling en verrijking zijn.

Naast het initiatief van Luc Verburgh is stilgestaan en vooruitgekeken naar de lopende initiatieven waar de EPZ samen met haar partners mee bezig is. Zo werd de voortgang besproken over de trajecten rondom Fieldlabs, Feeding Megacities, het European Medicines Agency en de handelsmissie naar Zuid-Duitsland..

Campussen
Tijdens de vergadering van 1 november heeft Frank Teeuwisse (Directeur DSM Delft) de resultaten gepresenteerd van de werkgroep Campussen. Een groot deel van de ondersteuning van campussen en fieldlabs is inmiddels verankerd in het Regionaal investeringsprogramma. Daarnaast blijft de EPZ de campussen van nationaal belang in de regio, Leiden en Delft, steunen op basis van concrete vragen. Tot slot zal er specifieke aandacht zijn voor generieke knelpunten en uitdagingen die spelen bij meerdere hotspots en bedrijfscampussen. Dit houdt dus geen steun in voor individuele fieldlabs, maar voor een vitale infrastructuur waarin de fieldlabs gezamenlijk kunnen opereren.

De EPZ, de economic board van Zuid–Holland, is volop in beweging. Dat was te zien en te merken tijdens de vergadering van 1 september 2016. Op de agenda stonden nieuwe actuele initiatieven die de regio vooruit gaan brengen. Secretaris Linco Nieuwenhuyzen informeerde de leden alvast over de Infra Deal die 12 september een feit is geworden. Deze door de EPZ geïnitieerde deal moet de komende drie jaar 300 leer-werkplekken opleveren in de Infrasector in Zuid-Holland.

Welkom nieuwe leden
De board verwelkomde een aantal nieuwe leden: vanuit het bedrijfsleven komen Jos van Winsen, general manager van SHELL Pernis en Frits Eulderink, COO van Vopak aan tafel. Als opvolger van Henri Lenferink treedt Robert Strijk, wethouder in Leiden, toe tot de EPZ. Verder heeft het Dagelijks Bestuur de nieuwe burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt, gevraagd en bereid gevonden als opvolger van Bas Verkerk toe te treden tot de EPZ.

Life Science and Health biedt economische kansen
Tijdens deze EPZ vergadering stond de topsector LSH centraal. Pancras Hogendoorn, Lid Raad van Bestuur LUMC en lid EPZ, en Ton Rabelink, boegbeeld NWA route Regeneratieve Geneeskunde en divisie voorzitter LUMC, presenteerden de kansen en uitdagingen voor de LSH sector in Zuid-Holland. In de presentatie was aandacht voor de nationale wetenschapsagenda (NWA) en de economische kansen op het domein Regeneratieve geneeskunde voor de regio en het landelijk initiatief RegMed XB. In REGMED XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) werken straks gezondheidsfondsen, wetenschappers, ondernemers en artsen samen vanuit hun eigen instellingen.

Positie innemen met regeneratieve geneeskunde
Regeneratieve geneeskunde heeft tot doel het herstellen van zieke of beschadigde weefsels en organen. Hiermee kunnen we wat nu chronische ziektes zijn in de toekomst mogelijk genezen en leed en zorgkosten besparen. In de EPZ vergadering is besloten om de Regeneratieve geneeskunde propositie als een belangrijke economische kans voor de regio te verankeren in de roadmap next economy. Daarnaast kan de regio support uitdragen voor de RegMed XB propositie in de nationale wetenschapsagenda. Als derde punt is gesproken over profilering en branding. Inzet is de regio te positioneren als nationaal en Europees valorisatiecentrum voor regeneratieve geneeskunde en Leiden Bioscience Park als het bioscience park van Nederland met focus op LSH, met name biotech en big farma.

Lobby voor binnenhalen EMA
Ook is gesproken over de mogelijke verhuizing van het European Medicines Agency (EMA). Dit instituut is nu nog in Londen gevestigd, maar zal vanwege de Brexit worden verplaatst. Nederland en specifiek Zuid-Holland en Leiden zijn goed gepositioneerd om dit instituut aan te trekken. InnovationQuarter en Gemeente Leiden hebben al het initiatief genomen om de regionale lobby hierop te organiseren. De EPZ steunt de inzet om EMA naar Zuid-Holland te halen.

Handelsmissie Zuid-Duitsland onder EPZ-vlag
EPZ-leden hebben hun steun uitgesproken voor een handelsmissie naar Duitsland rondom de Koningsdag-vieringen 2017, georganiseerd door InnovationQuarter en zo mogelijk ook samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en OOST NV. Deze missie vindt plaats onder auspiciën van de EPZ. Voor de organisatie van het Zuid-Hollandse deel zoeken InnovationQuarter en EPZ-secretariaat naar verbindingen in de regio, en naar partners die een deel van de organisatie op zich kunnen nemen.

Internationalisering hoger onderwijs
Er zijn kansen om de internationaliseringsagenda’s in het hoger onderwijs meer op elkaar af te stemmen. De board heeft hier een aantal besluiten over genomen: De economische clusters zijn in de lead om behoeften te formuleren richting hoger onderwijs. De  meerwaarde van de EPZ ligt in het mede ondersteunen en voeren van lobby richting het Rijk met betrekking tot regelgeving op het vlak van internationaal talent. In dit kader is de EPZ graag bereid om steun te verlenen aan het agenderen van knelpunten waar partijen in de EPZ en breder in de regio tegenaan lopen en om daarbij ook andere partners (o.a. VNO-NCW) mobiliseren.

Regionaal traineeprogramma
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met gemeente Rotterdam gesproken over een regionaal traineeprogramma voor internationale studenten. Het initiatief hiervoor ligt bij EUR die dit verder uitwerkt. De EPZ steunt dit voorstel en werkt graag mee aan verdere uitrol van het programma. Pierre Heijnen zal het initiatief nemen om ook het mbo, met name de traineeships, aan te haken op bovenstaande acties.

De werkgelegenheid in Zuid-Holland moet en kan omhoog. Ondanks aantrekkende economische groei staan vooral veel lager opgeleiden aan de kant. Tegelijk constateert branchevereniging Bouwend Nederland dat er behoefte is aan kwalitatief goed geschoolde mensen in de Grond-, Weg- en Waterbouw. De EPZ, de economic board van Zuid-Holland, heeft daarom samen met de Bouw- en Infrabranche en overheden in Zuid-Holland een slimme oplossing bedacht in de vorm van een Infradeal. Via de Infradeal willen zij binnen drie jaar 300 werk-opleidingsplekken creëren voor mensen die nu in de bijstand zitten. Vandaag tekenden de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de intentieverklaring Infradeal bij de Koningin Maximabrug in Alphen aan de Rijn.

Voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen: “Deze samenwerking is belangrijk: het helpt 300 mensen die nu werkloos zijn aan een opleiding en een baan. Op deze manier komen er 300 vakkrachten bij in de grond- weg- en waterbouw. Overheden zetten hun SROI (social return on investment) slim en gebundeld in zodat die SROI effectief bijdraagt aan een compleet leertraject”. Maarten Struijvenberg wethouder Werkgelegenheid en Economie gemeente Rotterdam: “Dit initiatief creëert een win-win-win-situatie en moet een voorbeeld worden voor soortgelijke projecten die de werkgelegenheid in Zuid-Holland doen groeien. Hiermee zijn we er natuurlijk niet, maar het is een begin”. Liesbeth Spies, lid programmaraad EPZ: ”De economic board van Zuid-Holland zag kansen om dit project op te schalen naar de hele provincie. Het initiatief heeft voldoende massa door inzet te mobiliseren van zowel overheden als bedrijven en onderwijs. Zo doen we iets aan twee urgenties: werkloosheid en vakkrachten”.

Deze aanpak werkt. In de Drechtsteden is als gestart met Infra Talent waarbij 8 jongens worden ingezet op het wegenonderhoud in de gemeente Dordrecht. Er is werkgarantie door de volgende toegezegde projecten: Gemeente Alphen aan den Rijn: Reconstructie Prins Bernardlaan, Gemeente Gouda: Herinrichten en ophogen Vreewijk Zuid, Regio Drechtseden: Nieuwe Dordtse Biesbosch (reeds gestart), Regio Drechtsteden: Wegenonderhoud Dordrecht (regio reeds gestart), Regio Drechtsteden: N3/A16 (Afspraken gemeente Dordrecht/RWS), Gemeente Rotterdam: Onderhoud en/of vervanging riolering, Gemeente Rotterdam: De Hoekse Lijn/metro naar Hoek van Holland, Gemeente Leidschendam Voorburg: The mall of the Netherlands, Regio Alblasserwaard –Vijfherenlanden: Herinrichting Achter de Pijp, gemeente Leerdam, Provincie Zuid-Holland: Dagelijkse Beheer en Onderhoud (DBO) Wegen regio Oost, Gemeente Katwijk: Rotonde Noordwijkerweg Rijnsburg gemeente Katwijk, Gemeente Katwijk: Princestraat / Andreasplein, Gemeente Katwijk: fietsbrug Valkenburg over de oude Rijn naar Oegstgeest, Gemeente Schiedam: Wegenonderhoud.

De volgende organisaties hebben vandaag getekend voor de Infradeal:  Bouwend Nederland, Gemeente Rotterdam, EPZ, SPG Infra Vakopleidingen, Gemeente Leiden, Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Katwijk, Gemeente Gouda, Arbeidsmarktregio Drechtsteden, Arbeidsmarktregio Haaglanden, Arbeidsmarktregio Gorinchem, Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, Arbeidsmarktregio Rijnmond, Provincie Zuid-Holland, ROC Da Vinci College, Techniek College Rotterdam: samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine en het ROC Leiden.

Bekijk hier de intentieverklaring infradeal Zuid-Holland 12 sept 2016

Premier Rutte heeft vandaag het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ in ontvangst genomen uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen namen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Commissaris van de Koning Smit namens de provincie Zuid-Holland. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in het dichtstbevolkte stuk van Nederland te vernieuwen en te verduurzamen.

Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en brengt een investering met zich mee van tussen de 12 en 15 miljard euro over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 50.000 banen op in de regio waar nu al ruim 22% van het BNP wordt verdiend.

Het programma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei. Voorzitter Aboutaleb zegt namens de samenwerkende partijen dat  een fundamenteel nieuwe aanpak nodig is.  “Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Als we deze kansen beter benutten kan het bedrijfsleven innoveren en dat zorgt voor meer werkgelegenheid. Met dit programma laten we zien welke investeringen daarvoor nodig zijn.”

De plannen versterken de regio op vier gebieden: nieuwe economie, nieuwe energie, nieuwe verbindingen en nieuwe stad. Voorbeelden van projecten zijn: •Het versterken van de infrastructuur en de voorzieningen op de campussen van Delft en Leiden met als doel het aantrekken en behouden van toptalent;

  • Het opzetten van proeftuinen voor bedrijven en wetenschappers (fieldlabs) als aanjagers van economische vernieuwing die ruimte bieden voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe technologieën, producten en innovaties. Zoals robotisering, 3d‐printing en Big Dataprocessing;
  • Het aanleggen van nieuwe of verbeterde verbindingen met hoogwaardig openbaar vervoer, zoals volledige viersporigheid tussen Rotterdam en Den Haag en lightrailuitbreiding;
  • Omvorming van oude wijken naar duurzame, gezonde en betaalbare woon- en leefgebieden en de aanleg van slimme energygrids.

Deze regio heeft het in zich om tot de topregio’s van de wereld te horen op het gebied van voedsel, robotica, bioscience, maritiem, veiligheid en transport. De noodzakelijke economische vernieuwing moet gepaard gaan met investeringen in kennis, klimaatbestendigheid en kwaliteit van leven. De bestuurders deden woensdag dan ook een beroep op Rutte om de rijksoverheid te laten participeren in dit samenhangende investeringsprogramma dat inzet op economische structuurversterking en het beter benutten van de kracht van de regio. Naast het rijk zijn ook het bedrijfsleven, de Europese Unie en kennisinstellingen als partners uitgenodigd om het investeringsprogramma te realiseren.

Op www.investeringsprogramma.nl staan alle 150 projecten overzichtelijk bij elkaar. Ze zijn met de daar te downloaden app op een interactieve kaart te bekijken.