Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de Nederlandse tuinbouw, sierteelt en agrologistiek verder te moderniseren en te versterken. Daartoe hebben de zes Greenports van Nederland, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven, de Mainports en de kenniswereld op 23 mei de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 in Boskoop ondertekend. Hiermee verklaren partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken.

De Nederlandse tuinbouw is niet alleen de op één na grootste exporteur ter wereld van plantaardige producten, maar is ook leverancier van de geavanceerde technologie en kennis die nodig is om wereldwijd te voorzien in de snel groeiende behoefte aan gezond voedsel en groen. Niets voor niets draagt de Nederlandse tuinbouw uit dat zij dé expert is waar het gaat om “feeding & greening the megacities”.

De doorbraken in de impulsagenda Greenports 3.0 hebben betrekking op het slim organiseren van het goederenvervoer, het toewerken naar een klimaatneutrale tuinbouw, de modernisering van het teeltareaal, het sluiten van een innovatiepact voor biobased en circulaire economie en het internationaal positioneren van de sierteelt en tuinbouw. Het zijn doorbraken die alleen samen én op het niveau van het nationale netwerk van de Greenports in samenwerking met Mainports kunnen worden gerealiseerd.

Concreet kijken de partijen de komende periode naar financieringsmogelijkheden voor CO2-projecten, garanties bij de toepassing van geothermie in de glastuinbouw of brede data-uitwisseling ten behoeve van slimmer goederenvervoer. De partijen werken de acties uit deze agenda komend half jaar uit naar concrete afspraken.

Ondertekenaars van de Impulsagenda zijn:

Greenport WestlandOostland, Greenport Aalsmeer, Greenport Venlo, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Havenbedrijf Rotterdam

Provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Limburg

Ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu

Economische Programmaraad Zuidvleugel, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC)

Bedrijvennetwerk Netwerk Green meets Ports, VNO-NCW West-Nederland, Hoogendoorn Growth Management, Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, Royal Lemkes (lid AB evofenedex), Royal Flora Holland

Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Hogeschool InHolland,

Hogeschool van Amsterdam

Een 60-koppige delegatie, begeleid door InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland, nam vorige week deel aan een 2-daagse handelsmissie naar München en Stuttgart. Bedrijven binnen de thema’s “Cyber Security” en “Personalised Medicine” doorliepen een intensief programma gericht op het leggen van nuttige zakelijke contacten met wie over de grens kan worden samengewerkt bij het zakendoen op de Zuid-Duitse markt.

 

Personalised Medicine en Cybersecurity

De regio’s rondom München en Stuttgart zijn met bloeiende clusters als BioM en Bioregio STERN belangrijke Life Sciences hotspots. Veel bedrijven weten er steeds beter in te spelen op de technologische ontwikkelingen die een steeds persoonsgerichtere gezondheidszorg mogelijk maken. Zowel in München als in Stuttgart werd daarom een miniconferentie over ‘Personalized Medicine’ georganiseerd waarbij korte inhoudelijke bijdragen, pitches en 1-op-1 gesprekken elkaar afwisselden. Zo deelde EBZ-lid Carin Huibers (Janssen Biologics) in Stuttgart haar visie over internationale ontwikkelingen binnen de biofarmaceutische industrie.

De delegatie binnen het thema “Cyber Security, solutions for industrie 4.0 (het Duitse Smart Industry, red.) and corporates” doorliep een thematisch programma gericht op het genereren van exposure voor Nederlandse ontwikkelaars/leveranciers van cybersecurityoplossingen voor industrie en corporates. Er was veel ruimte voor individuele bedrijven om zich te presenteren, en individuele gesprekken te voeren met potentiële partners. Cyber Security is in Duitsland een hot topic. Met het oog op de Duitse investeringen in Industrie 4.0, en de daarmee de toegenomen digitalisering van maak- en productieprocessen, worden cybersecurityoplossingen steeds relevanter. Tegelijkertijd hebben de traditionele maakbedrijven de benodigde expertise zelf niet in huis.

 

EBZ: kennisuitwisseling met publiek-private partners in Beieren en Baden-Württemberg

De meereizende bedrijven werden geflankeerd door een stevige delegatie vanuit de EBZ. In twee dagen legde de delegatie bezoeken af aan o.a. Siemens, Technische Universität München, Handwerkskammer für München und Oberbayern, Bayern Innovativ, het Bayerische Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg en Fraunhofer. Met vertegenwoordigers van deze partijen verkenden zijn samenwerking op het gebied van wetenschap, innovatie en beroepsonderwijs. In dit kader zijn nuttige contacten gelegd, die een aanknopingspunt vormen voor verdere samenwerking tussen Zuid-Holland en Zuid-Duitsland in de nabije toekomst.

Tijdens de reis vond ook de tweede EBZ vergadering van dit jaar plaats, waarin Joris den Bruinen en Richard Franken namens The Hague Security Delta (de leidende clusterorganisatie op het gebied van security in Europa) de regionale, nationale en Europese kansen en uitdagingen voor het security cluster schetsten. Eerder deze maand werd al door de EBZ besloten dat ‘Cybersecurity’ de komende jaren één van de vijf strategische initiatieven is waar de board zich op wil richten.

Meer weten over de missie: zie dan het uitgebreide verslag op de site van InnovationQuarter

De EPZ, economic board van Zuid-Holland, focust de komende jaren op vijf strategische initiatieven: Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart industry. Dat besloten de leden van de EPZ op 21 april.

De EPZ heeft de ambitie economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen. De board doet dat door alle relevante netwerken – bedrijven, clusters, netwerken, kennisinstellingen, beroepsonderwijs, lokale en regionale overheden – samen te brengen. Deze tafel bundelt kennis, inzichten, bestuurskracht én netwerken en maakt afspraken over het versnellen van deze vijf strategische initiatieven van regionaal belang.

Groei en banen

De EPZ focust op Haven in transitie, Feeding & greening megacities, Life Sciences & Health, Cybersecurity en Smart industry. Deze initiatieven hebben de potentie om een forse bijdrage te leveren aan economische groei en nieuwe banen in de regio. Daarbij staan ze voor opgaven die betrokkenheid en actie vragen vanuit de hele ‘triple helix’.

Deze initiatieven worden minimaal één keer per jaar uitgebreid in de EPZ geagendeerd. De eigenaars van deze initiatieven presenteren de voortgang en doen voorstellen voor afspraken en acties die via EPZ moeten worden opgepakt, incl. trekkers, beoogde uitkomsten en planning.

Haven in transitie

Tijdens de EPZ-vergadering van 21 april stond één van deze strategische initiatieven centraal: Haven in transitie. Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam en EPZ-lid, presenteerde de trends en ontwikkelingen die spelen rond het Havenindustrieel Complex en de acties die de kernspelers in dit gebied oppakken om hier adequaat op in te spelen. De discussie richtte zich op de rol die EPZ en EPZ-leden kunnen en willen pakken om de kernspelers te ondersteunen en de transitie te versnellen. Zo werd afgesproken om samen een experiment te starten om leven lang leren te versnellen. De ambitie is vijftig werknemers of werkzoekenden te gaan omscholen richting banen verbonden aan Wind op Zee.

Tijdens het eerste halfjaar van de uitvoering van de Infradeal Zuid-Holland hebben de partners 45 leerwerkplekken voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. De coalitie ligt op koers om in september de doelstelling van 100 plekken te halen.

Op 12 september 2016 hebben twintig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs en overheden onder leiding van de EPZ een deal getekend om komende jaren 300 leerwerkbanen voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te creëren door het bundelen en slim inzetten van de social return verplichtingen op infraprojecten.

Schuldenproblematiek

Belangrijk knelpunt is dat verschillende jongeren zijn uitgevallen vanwege schuldenproblematiek. Deurwaarders leggen beslag op hun inkomen uit hun leerwerkbaan, waardoor zij er financieel niet op vooruitgaan. Dat werkt demotiverend. Gemeenten werken aan oplossingen voor dit probleem. Een uitdaging voor de partners is de invulling van de ca. 50 vacatures voor de leerwerkbanen die zij de komende maanden creëren. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat wervende voorlichtingsbijeenkomsten belangrijk zijn om voldoende jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt te vinden die op deze leerwerkplekken aan de slag willen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren SPG Infra vakopleidingen en de bouwsector de inhoud van de banen en de aantrekkelijke voorwaarden zoals een contract binnen vier weken en een mooi salaris.

Een kijkje in de sector

De Stuurgroep Infradeal heeft op 5 april besloten dat er nadruk op de voorlichting moet komen om jongeren te interesseren voor de leerwerkbanen. Betrokken gemeenten kunnen de infrasector meer ruimte geven om potentiële kandidaten een kijkje te geven in de sector. Tijdens de meeting met alle dealpartners op 29 mei zullen de partners best practices uitwisselen over initiatieven om jongeren te interesseren voor de deal en begeleiding van jongeren als ze aan het werk zijn, zoals Matchmakers in de Drechtsteden.

De bestuurlijke ‘Uitvoeringsalliantie’ rond het Regionaal Investeringsprogramma is op 4 april jl voor het eerst bijeen geweest. Gezamenlijk willen de leden zich inzetten om de projecten van Regionaal Investeringsprogramma tot realisatie te brengen.

Het Regionaal Investeringsprogramma is in december 2016 vastgesteld. Dit programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland (PZH), de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en de regio’s Holland Rijnland en Drechtsteden. Ook voor de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma hebben zij de handen ineen geslagen.  De bestuurlijke ‘Uitvoeringsalliantie bestaat uit elf bestuurders van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voorzitter is Maarten Struijvenberg (wethouder Economische Zaken van de gemeente Rotterdam). Vanuit de EPZ nemen deel Karel Luyben (TU Delft), Martin van Gogh (Hoogendoorn/Batenburg Techniek) en Leonard Geluk (Haagse Hogeschool).

Roadmap

Op de agenda stond onder andere het Jaarplan 2017 voor de implementatie van de Roadmap Next Economy (RNE). De RNE heeft ook op Europees niveau succes opgeleverd. Eurocommissaris Sefkovic erkent de noodzaak voor een meer geaggregeerde manier van EU financiering van deze unieke integrale aanpak. Hij stelt menskracht en expertise beschikbaar om samen met de regio een plan voor een regionaal investeringsplatform uit te werken. Er is een eerste lijst van 33 projecten, die deels nieuw zijn en die deels al in het Regionaal Investeringsprogramma staan. Het streven is om er daarvan in de komende maanden minimaal 10 op te werken naar business cases.

Geothermie

Verder stond het thema ‘energietransitie’ op de agenda. De aandacht gaat vooral uit naar het faciliteren van warmte-initiatieven. Op 23 maart jl hebben de PZH, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam een intentieverklaring ondertekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur voor warmtetransport. De PZH heeft € 65 miljoen beschikbaar in een warmteparticipatiefonds. Bezien zal onder andere moeten worden hoe gemeenten op deze hoofdinfrastructuur kunnen aansluiten. Belangrijk in relatie hiermee zijn ook de mogelijkheden om geothermie te benutten. De kansen daarvoor in de regio zijn groot. Er zijn concrete initiatieven, vooral in Westland. Een op hoofdlijnen opgestelde business case laat een positief resultaat zien. Nu moet worden zorggedragen dat concreet ‘de hand aan de boormachine’ wordt geslagen. Ook elders in de regio zullen initiatieven worden gestimuleerd. De PZH denkt aan het oprichten van een alliantie ‘aardwarmte’, zoals die er ook is voor ‘warmtetransport’.

De bestuurders zullen nog vóór de zomer weer bij elkaar komen om zich te buigen over de stand van zaken van de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma en daar waar nodig steun in de rug te geven voor de realisatie van projecten.

Talent Coalition EPZ internationaal talent rode loper

Tijdens het door EP NUFFIC georganiseerd verkiezingsdebat ‘ Internationaal Talent’  op 23 februari heeft een coalitie van regionale partners een manifest aangeboden aan de Nederlandse politiek, genaamd “Talent versterkt Nederlands kapitaal”. EPZ is één van de partners. De kern van dit manifest is dat het aantrekken en behouden van internationaal talent een veel prominentere plek moet krijgen op de nationale politieke agenda.

Internationale bedrijven kiezen voor landen waar het potentieel aan talent het grootste is. Uit de Monitor Vestigingsklimaat 2016 blijkt dat Nederland op dit gebied minder scoort dan concurrerende landen; reden voor “The Dutch Talent Coalition” om de handen ineen te slaan. De coalitie bestaat uit 11 partners uit diverse delen van Nederland, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Twente en Eindhoven.

Het aantrekken en behouden van (internationaal) talent is cruciaal voor het op peil houden en uitbouwen van de Nederlandse economie, productiviteit, innovatie en aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen en behouden van Nederlandse bedrijven. Momenteel is er een steeds groter wordende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, met name in functies in de technologie, onderwijs, zorg en ICT. Met alleen zelf opleiden, om-, bij- en herscholing gaat Nederland het niet redden om deze krapte op te lossen. Daarom is het aantrekken en behouden van groot belang.

Rode loper uitleggen
De coalitie wil een rode loper uitleggen voor internationaal talent. De coalitie ontwikkelt, bouwt en promoot daarom concrete initiatieven die ervoor zorgen dat internationaal talent zich graag in Nederland vestigt en zich snel thuis voelt. De coalitie is reeds gestart met de ontwikkeling van een landelijke online jobportal, zodat internationaal talent wordt gewezen op alle relevante vacatures in Nederland.

In het presenteren van deze kansen gaat de coalitie Nederland nog beter profileren als dé internationale innovatieve economie waar het vestigingsklimaat optimaal en de quality of life uitstekend is. Aanvullend wordt ervoor gezorgd dat talent in Nederland kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige, meertalige informatievoorziening en dienstverlening op het gebied van internationale scholen, woningmarkt, gezondheidszorg en culturele voorzieningen.

Internationaal talent goed voor Nederlandse economie en banen
Vestiging en behoud van dit internationale talent zorgt niet enkel op zichzelf voor stimulering van de Nederlandse economie, maar levert aanvullend ook een factor van 4,6 aan extra banen op. Het CBS heeft berekend dat enkel al internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, jaarlijks 1,57 miljard voor de Nederlandse schatkist opleveren.

Vanuit de regio Zuid-Holland zijn de Economische Programmaraad Zuidvleugel, The Hague International Centre, het International Community Platform en Rotterdam Expat Centre aangesloten.

Manifest Talent Coalition Netherlands

regiomonitor 2016 Raspe

“Denk in regio’s, niet in landen. Dat is cruciaal voor goed economisch beleid.” Dat zei Otto Raspe, onderzoeker bij PBL, vandaag bij de expertbijeenkomst over de Regiomonitor 2016. Deze bijeenkomst was een initiatief van de EPZ in samenwerking met provincie Zuid-Holland en MRDH.

In het Cambridge Innovation Centrum (CIC) in Rotterdam gingen 30 economische experts vanuit gemeenten, regio’s, ministeries en provincie in discussie over de Zuid-Hollandse economie naar aanleiding van de Regiomonitor Economie en Bereikbaarheid 2016.

Eén procent extra groei

Aan de hand van de monitor presenteerde Walter Manshanden, economisch onderzoeker bij NEO Observatory en medeauteur van de monitor, de belangrijkste trends en ontwikkelingen in Zuid-Holland. Manshanden: “Binnen Zuid-Holland worden agglomeratievoordelen nog onvoldoende benut. De regio zou per jaar tot 1% extra kunnen groeien als je kijkt naar de aanwezige kwaliteiten.” In 2015, het meest recente jaar waarover cijfers beschikbaar zijn, was de groei 2,5%.

In zijn reactie ging Otto Raspe in op de steeds heviger concurrentiekracht tussen regio’s.“Niet elke stad is een winnaar, in tegendeel.”Belangrijk is je directe concurrenten te kennen die in dezelfde markten actief zijn, en of ze winnen of verliezen, stelde Raspe. Dat vraagt gedetailleerde informatie over zowel prestaties als condities. Hij illustreerde dit met voorbeelden afkomstig van een nieuwe website die PBL binnenkort lanceert.

Tijdens de interactieve discussie over de monitor en de doorontwikkeling daarvan, kwam naar voren dat veel behoefte is aan betere cijfers over bereikbaarheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en duurzame energie-opwekking en –gebruik. Ook willen overheden graag weten hoe overheidsinvesteringen zoals opgenomen in het regionaal investeringsprogramma renderen. Vanuit het team dat de volgende editie van de monitor opstelt, gaf Tim Franken aan dat deze elementen in een volgende editie waar mogelijk worden opgenomen.

Over de regiomonitor

De Regiomonitor is een jaarlijks terugkerende publicatie met trends en analyses over de economie en bereikbaarheid van de regio. Deze monitor wordt opgesteld door de EPZ, de economic board van Zuid-Holland, InnovationQuarter, Provincie Zuid-Holland en MRDH. Naast algemene economische ontwikkelingen staan de thema’s innovatie, attractiviteit, duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy, waaraan door publieke en private partners in de regio wordt gewerkt.

Zie voor meer info en links naar de monitor: www.epzuidvleugel.nl/monitor

‘Nieuwe koers’ is het tweede jaarverslag van de EPZ, de economic board van Zuid-Holland. Hierin presenteert de EPZ een overzicht van de activiteiten en geboekte resultaten in 2016.

Belangrijk thema in 2016 was de doorontwikkeling van de EPZ. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers die op 13 juni is vastgesteld: de EPZ bundelt kennis, bestuurskracht én netwerken vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen, clusters, netwerken en overheden (‘board of boards’). Dit gebeurt op initiatieven die de ambitie van de regio realiseren: een ‘real life testing ground’ op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid. Onderdeel van de nieuwe koers is ook dat het secretariaat van de EPZ is verankerd binnen InnovationQuarter. Verder is de website vernieuwd. Centraal staan nu de initiatieven waar de EPZ zich op richt en de leden van de board.

Deze nieuwe koers werpt vruchten af. Het jaarverslag presenteert de meest in het oog springende initiatieven waarbij de EPZ betrokken was en is, zoals het Regionaal Investeringsprogramma, Feeding Megacities, de Infradeal Zuid-Holland en de jaarconferentie Techniekpact. Daarnaast hebben EPZ-leden en het secretariaat inhoudelijke bijdragen geleverd aan strategische discussies en trajecten in de regio en nationaal.

download hier het EPZ jaarverslag 2016

De TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum bieden  90 jonge, pas gepromoveerde wetenschappers van over de hele wereld een postdoc-positie in een van deze vijf kennisinstellingen.

De rectoren van de drie universiteiten en de decanen van de beide medische centra ondertekenden op 5 december 2016 de consortium-overeenkomst van het LEaDing Fellows postdoc programma.

De vijf kennisinstellingen hebben daarvoor in 2016 gezamenlijk een Europese subsidie van 6,3 miljoen euro gekregen uit het Marie Curie COFUND programma,  dat is gericht op internationale mobiliteit van jonge wetenschappers.

Traditie van samenwerking
De drie universiteiten en hun medische centra bieden de 90 talentvolle onderzoekers een breed palet van disciplines aan. Bovendien werken ze al decennia intensief samen op diverse vakgebieden, bijvoorbeeld in de bèta-technologische disciplines en op het grensvlak van geneeskunde en technologie. Tien jaar geleden werd het medisch-technologische consortium Medical Delta opgericht en in 2012 de Leiden-Delft-Erasmus alliantie. De acht Leiden-Delft-Erasmus Centres die hieronder vallen richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken.

Door deze lange traditie van samenwerking komen de postdocs in een gespreid multidisciplinair bedje terecht en kunnen ze gemakkelijk samenwerken met onderzoeksgroepen van de andere instellingen of een plaats zoeken in een van de acht Leiden-Delft-Erasmus Centres of Medical Delta.

Zuid-Holland
De vijf kennisinstellingen werken ook nauw samen met het bedrijfsleven en overheden in  Zuid-Holland, economisch een van de meest dynamische regio’s van Europa. Het LEaDing Fellows programma biedt jonge wetenschappers een uitgelezen kans om te profiteren van deze omgeving.

Van 1 februari 2017 tot 31 maart 2017 kunnen onderzoekers solliciteren naar een plaats. Dan worden 20 postdocs aangenomen. Daarna volgen nog twee calls. Het programma loopt tot februari 2022. De TU Delft is penvoerder van ‘LEaDing Fellows’.

Lees meer op http://leadingfellows.eu/

Minister Kamp (EZ) heeft vandaag – 1 december 2016 – de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen uit handen van Ingrid van Engelshoven, voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) van de metropoolregio, Maarten Struijvenberg, bestuurslid EV en een van de initiatiefnemers van de Roadmap en Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De Roadmap vloeit voort uit de ‘City Deal’ die een jaar geleden is gesloten door de Ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gesteund door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). Met de oplevering van de Roadmap Next Economy is de City Deal afgerond.

Minister Kamp sprak zijn waardering uit voor de getoonde bestuurskracht in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waar 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de EPZ, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, intensief aan de totstandkoming van de Roadmap hebben gewerkt.

Meer informatie

Op 15 november organiseerde InnovationQuarter in samenwerking met dhr. Matthijs van Miltenburg – lid van het Europees Parlement – een Ronde Tafel over de implementatie van Horizon 2020, het grootste Onderzoeks & Innovatie programma van de Europese Unie.

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Ronde Tafel
Als Europarlementariër en meer specifiek als lid van de parlementaire commissie Regionale Ontwikkeling was dhr. van Miltenburg tijdens de Ronde Tafel benieuwd naar de ervaringen van diverse experts, hun kijk op de interim evaluatie van Horizon 2020 en hun visie op de toekomst van het Europese Onderzoeks- en Innovatie programma. Aan tafel zaten afgevaardigden van Kansen voor West (Gemeente Rotterdam), TNO, het Ministerie van Economische Zaken, het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en InnovationQuarter.

Food for thought
Hoewel alle aanwezigen grotendeels op één lijn zaten wat betreft hun visie op bijvoorbeeld synergiën tussen fondsen en de problemen daarin, waren er ook gebieden waarop de meningen zeer uiteenliepen. Hoe ziet een toekomstig programma idealiter in elkaar? Waar liet Horizon2020 wat liggen? Waar zouden prioriteiten moeten liggen? Al met al een zeer enerverende middag boordevol kritische noten, ideeën en vooral heel veel ‘food for thought’.

Dat is een van de conclusies uit de ‘Regiomonitor 2016 Economie & Bereikbaarheid’ van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ). MRDH-bestuurder en wethouder in Rotterdam, Maarten Struijvenberg, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra presenteerden de monitor in de Theater Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg tijdens het jaarevent van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Het is voor de tweede keer dat de Zuid-Hollandse partners de jaarlijkse economische monitor uitbrengen. De monitor is de actuele en gefundeerde bron voor economische ontwikkelingen in onze regio. Nieuw is dat ook trends en ontwikkelingen rond het thema bereikbaarheid zijn meegenomen in de monitor. Struijvenberg en Bom-Lemstra spraken tijdens het InnovationQuarter Jaarevent hun zorgen uit over de achterblijvende werkgelegenheidsgroei. Het is zaak, zeiden beide bestuurders, dat de traditionele economie in Zuid-Holland vernieuwt en verduurzaamt. Ook dient er meer werkgelegenheid te worden gecreëerd in afgeleide sectoren – consumentendiensten als horeca, recreatie en toerisme, de bouw, zakelijke dienstverlening en innovatie & wetenschap.

Investeren in transitie
De EPZ, MRDH, provincie en de regio Drechtsteden en Holland-Rijnland stellen nu samen het regionaal investeringsprogramma op, met als werktitel “Investeren in Transitie”, met als doel de economische ontwikkeling verder op gang te helpen. Vanuit vier invalshoeken zal aan de economische slagkracht worden gewerkt: nieuwe economie, toonaangevende duurzaamheid, connectiviteit en attractiviteit. Het programma wordt binnen enkele weken bekend  gemaakt.

Ga naar downloads