De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland werd ondertekend. Nederland drijft op sterke clusters waarin kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Zij zijn sterk afhankelijk van een goed vestigingsklimaat, maar zien dit op een zestal punten verslechteren.

Eddy van Hijum gedeputeerde van Economische Zaken provincie Overijssel: ‘In alle hoeken van Nederland werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid regionaal samen aan een slimmer en schoner Nederland. We hebben oplossingen in huis voor mondiale kwesties zoals een duurzame voedselvoorziening, energieopslag en een betere gezondheid. Dit vraagt wel om forse investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en bereikbaarheid, zodat we de economische potentie van alle regio’s kunnen verzilveren.’

Ook Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, ziet het vestigingsklimaat verslechteren. Hij pleit voor een deltaplan voor kennis, lees: voor onderwijs, onderzoek en innovatie, een plan dat over kabinetsperiodes heen loopt. Als we het voor onze bescherming tegen het water kunnen, moet dit toch ook mogelijk zijn voor kennis. Laten we niet vergeten dat nu aardgas verbannen is, kennis de enige grondstof is die we nog hebben. Het vraagt echter een betrouwbare en voorspelbare overheid die ruimhartig en met een meerjarig perspectief investeert in het verdienvermogen van morgen.’

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘We staan er op veel punten op het oog nog goed voor. Maar onder de motorkap is sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer’.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling.’

Actie nodig op zes terreinen

‘Wil Nederland aantrekkelijk blijven dan is er op zes fronten actie nodig: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid en een betrouwbare en voorspelbare overheid,‘ aldus het manifest.

Op het Leiden Bio Science Park werken bedrijven en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van mensen in binnen- en buitenland. Net zoals in veel andere sectoren, verandert het werk bij de bedrijven op het Bio Science Park. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers door snelle technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun vaardigheden blijven ontwikkelen. Op 21 september werd het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences ondertekend door Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, namens 12 partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences.

De behoefte om medewerkers duurzaam in te zetten bestaat binnen elke organisatie van het Leiden Bio Science Park. Daarom slaan ze de handen ineen voor het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen (afgekort: LLO) bij werknemers. Het initiatief voor deze samenwerking ligt bij het CIV Bio Sciences. Jan van Laake, directeur Techniek & ICT van mboRijnland, vertelt: “Bij CIV Bio Sciences werken ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten samen. De kracht van onze samenwerking zit in het maken van een optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoeften van de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Dit deelakkoord vormt een actielijst waar we met alle partners mee aan de slag kunnen.”

Learning Community

Het Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences heeft als doel het tot stand brengen van een zogenaamde Learning Community, dat Leven Lang Ontwikkelen realiseert op mbo en hbo niveau. “Het belang van Leven Lang Ontwikkelen voor medewerkers ligt in het feit dat zij hun vaardigheden kunnen blijven afstemmen op wat er nodig is. Zo zorgen we samen voor uitdagend werk en ruimere inzetbaarheid van medewerkers,” aldus Ida Haisma, directeur Leiden Bio Science Park.

200 werknemers

De concrete doelstelling van het deelakkoord is om 200 werknemers in de Bio Sciences sector een vorm van scholing te geven. Deze scholing wordt verzorgd door CIV-partners Hogeschool Leiden en Biotech Training Facilty. Ook worden er zo’n 50 trainingen gegeven voor de opleiders zelf. Inhoudelijk gaat het dan onder meer om kennis over Bio Informatica, Good Manufacturing Practices (GMP) en Regenerative Medicine. Ook is er aandacht voor digitale vaardigheden. “Het helder in kaart hebben van wat bedrijven nodig hebben zorgt bij ons voor een doelgericht onderwijs. Naast dat er cursussen en andere trajecten gevolgd kunnen worden door werknemers, zal dit ervoor zorgen dat nieuwe aanwas de juiste vaardigheden en kennis heeft om direct aan de slag te kunnen in hun werkveld,” vertelt Jan van Laake.

Human Capital

Deelakkoord LLO CIV Bio Sciences is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten.

Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

Op 20 september vond ons Human Capital event plaats, met zo’n 100 aanwezigen in de Fokkerterminal in Den Haag. Een dag zoals we die door corona al lang niet meer hebben meegemaakt. Met ruimte om elkaar weer te spreken, met nieuwe mensen kennis te maken en om ideeën uit te wisselen.

De middag bestond uit een plenair gedeelte met onder andere keynote-spreker Hans Borstlap, waarna de aanwezigen uiteengingen in break-outsessies in verschillende ruimtes. Terugkerende thema’s waren het belang van investeren in mensen én de onlosmakelijke verbanden tussen de arbeidsmarkt, technologie en duurzaamheid.

Urgentie: de alarmbellen rinkelen

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Human Capital taskforce, beet als eerste spreker het spits af.  Sinds het Human Capital Akkoord in 2019 is getekend, zijn het belang en de urgentie van het aandacht geven aan Human Capital er niet minder op geworden, vertelt Jeffrey: “60% van de werkgevers in Zuid-Holland kan niet het talent vinden dat ze zoeken”.

   

Jeffrey van Meerkerk (links) en Ron Bormans

Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, herkent die urgentie ook en voorziet dat het alleen zal verergeren: “Binnenkort zijn de mensen op. Het tempo van vooruitgang gaat niet bepaald worden door grondstoffen, het tempo gaat bepaald worden door de beschikbaarheid van mensen.”

Er moet een verandering optreden bij, onder andere, werkgevers. Vaak wordt er vaak blindgestaard op ‘het papiertje’. Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag, vertelde: “Er zijn veel mensen die wel willen, maar die erop stuiten dat ze niet het goede diploma hebben: dan word je er bij de eerste selectie al uitgegooid. Dat beroep wil ik doen op bedrijven; geef mensen een kans om te laten zien wat ze kunnen, aan motivatie ontbreekt het vaak niet, en help ze de tools te ontwikkelen die ze nodig hebben.”

Gedeputeerde Willy de Zoete ziet ook terug in haar contact met bedrijven dat er iets moet veranderen: “Ik zie zoveel ondernemers die niet kunnen groeien, soms zelf krimpen omdat ze geen geschikte medewerkers kunnen vinden. Tegelijkertijd kampen we met één van de hoogste percentages werkloosheid. We moeten zo snel als mogelijk op naar een oplossing.”

Keynote-spreker Hans Borstlap

Hans Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk, is deze middag de keynote-spreker. Eén van zijn speerpunten: het belang van het aanpassen van het huidige arbeidsrecht.

Hans Borstlap ging ook in op het belang van het blijven ontwikkelen van de kennis van werknemers: “Tachtig procent van de kennis van nu is binnen 10 jaar obsoleet. Daar heb je dan niks meer aan. We zouden moeten gaan richting een levenslange leerplicht! Met de redenatie van 100 jaar geleden, toen ervan uit werd gegaan dat kinderen met de kennis die ze op school opdeden tot 12 jaar de rest van hun leven vooruit konden, kan je niet anders dan dat concluderen.” Leven Lang Ontwikkelen, dus.

Human Capital initiatieven

De projecten van de Human Capital agenda proberen de verschillende problemen binnen het onderwerp het hoofd te bieden. Zoals het initiatief Kickstart your Career, waarbij net-afgestudeerde jongeren zonder baan gematcht worden met een bedrijf uit de regio. Een bedrijf dat partner is geworden van Kickstart your Career is Yespers. Directeur Stefan Baecke vertelde tijdens het event: “Ik draag graag bij aan de samenleving en het milieu op welke manier ik kan. Bij Yespers doen we dat op veel verschillende manieren, met een focus op duurzaamheid en een oog voor eerlijke beloning in onze productielijn.” Hij nam onlangs Mikhail aan, die via Kickstart your Career gematcht werd met Yespers.

Break-outsessies

De vier break-outsessies waren tijdens het event hét moment voor interactie tussen de projecten zelf en geïnteresseerden. Ook had Hans Borstlap het podium tijdens één van de sessies.

> Hans Borstlap: In wat voor land willen wij werken?

In deze sessie pakte Hans Borstlap de draad weer op van waar hij in het plenaire gedeelte was gestopt. Er vond veel interactie plaats met het publiek.

> WE IT

Programmamanager Remco Engels gaf een inkijk in welke projecten er op dit moment lopen. Eén daarvan werd daarbij uitgelicht: The Young Digitals. Oprichter Sjoerd Hauptmeijer vertelde samen met Young Digital Arun Bouter over hun project om jonge mensen op te leiden tot online/social media marketeer. Lees hier meer.

> Energy Switch

Tijdens de sessie van Energy Switch werd het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland ondertekend; kwartiermaker Eline Mertens lichtte het initiatief uitgebreid toe. Lees hier meer.

> Van Bank naar Bouw

In deze sessie vertelde projectleider Simone van Wilgen over het project Van Bank Naar Bouw en Techniek, waarbij werknemers vanuit de financiële sector worden begeleid naar een baan in de bouw of techniek. Lees hier meer.

 

Mikhail Franco & Stefan Baecke van Yespers (links) en de Van Bank naar Bouw breakout-sessie

Programmamanager Remco Engels WE IT (links). Jeffrey van Meerkerk tekent namens Economic Board Zuid-Holland het Energy Switch deelakkoord

Meer weten?

Wilt u meer weten over Human Capital? Bekijk deze pagina.

 

Voor dit evenement is gewerkt met de Coronacheckapp. Alle aanwezigen hebben deze bij de ingang moeten tonen.

Ondertekenaars van het Energy Switch deelakkoord

Voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zijn grote investeringen nodig. Niet alleen in techniek, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers met de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap richting die ambitie.

 

Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord, dat in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Eén van de pijlers van het Human Capital Akkoord is energietransitie. Het deelakkoord Energy Switch Zuid-Holland heeft als doel het scouten, mobiliseren en vervolgens koppelen en ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij neemt TU Delft het voortouw.

Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland vertelt: ‘Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk twee kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.’

Onderwijs

Willem van Valkenburg (TU Delft) is ook blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: ‘Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.’

Bedrijfsleven

Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens duizend mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. ‘Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig.. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.’

Interesse?

Het deelakkoord is ondertekend door enkele tientallen partners. Wilt u graag meer weten over dit initiatief? Contacteer dan programmamanager Jacqueline van Krieken: J.vankrieken@tudelft.nl

De coronacrisis heeft een grote impact op de Zuid-Hollandse economie, maar er is zicht op herstel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021 die deze week door de Economic Board Zuid-Holland is gepresenteerd. “De economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief,” aldus Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor. “Maar de grote vraag is hoe breed er wordt geprofiteerd van het voorspelde economisch herstel.”

Zicht op economisch herstel, maar naweeën klap blijven voelbaar

De economische gevolgen van COVID-19 en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn wereldwijd voelbaar. In het tweede kwartaal van 2020 kreeg het vertrouwen van Zuid-Hollandse ondernemers een historische knauw. Het negatieve sentiment onder ondernemers strookt met de economische groeicijfers voor dat jaar: de Zuid-Hollandse economie kromp in 2020 met 2,3 %. De krimp is fors, maar minder ernstig dan in Nederland als geheel, waar de krimp 3,7 % betrof. De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie de komende jaren weer zal gaan groeien. Toch zullen de naweeën van de economische klap nog langere tijd voelbaar blijven, voorspelt Vogelaar: “Terwijl Nederlandse consumenten in 2020 historisch veel hebben gespaard, zagen veel bedrijven zich genoodzaakt leningen aan te gaan om te overleven. Die schulden moeten worden terugbetaald en maken bedrijven de komende jaren extra kwetsbaar.”

Buitenlandse bedrijven blijven investeren in Zuid-Holland

Ondanks het onzekere economische klimaat wisten ook in 2020 veel buitenlandse bedrijven hun weg naar Zuid-Holland te vinden. In 2020 vertegenwoordigden projecten van regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter met buitenlandse bedrijven een totaal investeringsvolume van € 769 miljoen, een stijging van 15 % ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst in lange tijd dat er meer bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk komen dan uit China of de Verenigde Staten. Chris van Voorden, verantwoordelijk voor de acquisitieactiviteiten van InnovationQuarter, legt uit dat dit een gevolg is van de Brexit: “Bedrijven willen gevestigd blijven in de Europese Unie en kiezen daarom voor Nederland.”

Webinar Inclusieve groei voor brede welvaart (vanaf 19:50 min.)

Zorgen dat breed wordt geprofiteerd van kennis regionale koplopers

De monitor besteedt dit jaar bijzondere aandacht aan het thema inclusiviteit, dat wordt gedefinieerd als de breedte waarin wordt geprofiteerd van welvaart en economisch herstel. Uit de monitor blijkt dat Zuid-Holland voor een forse inclusiviteitsuitdaging staat. Zo liggen de werkloosheidspercentages onder lageropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een stuk hoger dan gemiddeld. EBZ-secretaris Linco Nieuwenhuyzen ziet kansen om inwoners en bedrijven uit de regio te laten meeliften op het succes van deze innovatieve koplopers. Hij wijst naar de 11 bedrijven uit de Top-30 van Technisch Weekblad, een ranking met Nederlandse bedrijven die het meest investeren in R&D, met een vestiging in Zuid-Holland: “Door deze koplopers slim te verbinden aan andere spelers in de regio, zorgen we dat er breed wordt geprofiteerd van hun kennis en kunde. En natuurlijk dat de innovaties die zij bedenken ook hier geproduceerd worden.”

Onder de titel ‘Europe’s Hydrogen Hub’ wil Zuid-Holland zich ontwikkelen tot Europees knooppunt voor groene en blauwe waterstof. Op 1 juni gingen de provincie en de Economic Board Zuid-Holland in gesprek over de plannen met alle partners, EU-politici en experts.

Groene waterstof, geproduceerd van duurzaam opgewekte energie, gaat een belangrijke rol spelen als duurzame brandstof en grondstof voor de industrie. In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. De belangrijkste troefkaart van de regio als Europese hub is het complete aanbod: van de productie en opslag van waterstof tot overslag en transport. “Met de Rotterdamse haven, goede achterlandverbindingen, hoogwaardige kennis en expertise heeft Zuid-Holland alles in huis om zich te ontwikkelen tot een Europees knooppunt voor waterstof,” stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Netwerk van Hydrogen Valleys

Met de lancering van Europe’s Hydrogen Hub – ‘proposition Zuid-Holland/Rotterdam’ – is Zuid-Holland onderdeel geworden van een netwerk van Europese Hydrogen valleys, waarvan een aantal zich ook in Nederland bevindt. Baljeu: “Ieder initiatief speelt een belangrijke rol bij de transitie naar groene waterstof. Wij zetten ons in om met alle initiatieven nauw samen te werken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Groningen, één van de andere Hydrogen Valleys, om Nederland te positioneren als waterstofland.“

Europese respons

De Zuid-Hollandse plannen werden goed ontvangen door de Europese experts die deelnamen aan de online bijeenkomst op 1 juni. Dit komt met name vanwege de kennis en expertise die al aanwezig is, het complete aanbod en de positie met de haven en het achterland.

Als jongere een baan vinden ondanks corona, daar hebben de provincie en de Economic Board Zuid-Holland een initiatief voor in het leven geroepen: Kickstart your Career. Kickstart your Career heeft als doel jongeren die net zijn afgestudeerd te matchen met een bedrijf in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen een subsidie krijgen voor het aannemen van nieuw talent. Mikhail is één van de jongeren die via deze regeling aan de slag kan bij een bedrijf in Zuid-Holland, Yespers. Daar is hij vorige week gestart als marketingmedewerker.

 

Mikhail studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool Rotterdam en liep stage bij een bedrijf waar hij leek te mogen blijven, tot het bedrijf door de corona-onzekerheid liet weten af te zien van de arbeidsovereenkomst. Hetzelfde gebeurde hem bij het bedrijf waar hij vlak daarna succesvol had gesolliciteerd; last-minute kon hij daar toch niet aan de slag.  “Het is vervelend om te horen dat een bedrijf je in een andere situatie wel aan had kunnen en willen nemen. Door Kickstart your Career is het mij uiteindelijk gelukt om mijn droombaan te vinden en dit bij een organisatie waar ik ook echt trots op ben om deel van uit te maken”, vertelt Mikhail.

Samen met Mikhail is er gekeken naar zijn interesses en talenten. En werd hij gekoppeld aan een Zuid-Hollands bedrijf, Yespers, dat ontbijtproducten en snacks produceert met oog voor een duurzame voedselketen.

Extra zekerheid

Voor bedrijven is het fijn om extra financiële ruggensteun te krijgen bij het investeren in personeel, juist in deze tijden. “De match met Mikhail was heel welkom en hij is bezig met een vliegende start hier. Wij zijn een scale-up en dan is het goed meegenomen om aan de ene kant een talentvolle starter aan de slag te laten gaan en daar via Kickstart your Career ook financiële steun bij te krijgen”, aldus Stefan Baecke, directeur van Yespers.

Kickstart your Career loopt tot eind 2021. Zuid-Hollandse jongeren die na maart 2020 hun diploma hebben gehaald niveau kunnen zich aanmelden. Samen met de jongeren gaan de consultants van KYC aan de slag om talenten & vaardigheden in kaart te brengen. Zo kunnen zij samen de best passende match maken. Gedeputeerde Willy de Zoete: “Jongeren een toekomst bieden in onzekere coronatijden en bedrijven daarin stimuleren. Deze doelstelling van Kickstart Your Career biedt onze jonge afgestudeerden deze kans. Dit is een investering voor de toekomst. De toekomst van talentvolle jongeren, de toekomst van Zuid-Hollandse bedrijven en de toekomst van een sterkere economie in Zuid-Holland.”

Kickstart your Career

Interesse in Kickstart your Career? De vacatures bekijken en inschrijven kan op de website: http://www.kickstartyourcareer.nl/

Voor bedrijven is op de website ook meer informatie te vinden. Of neem direct contact op met Claudia Alberts, senior consultant van Kickstart your Career: 06-46928328

Human Capital

Kickstart your Career is een initiatief van provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland en het wordt gefinancierd vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Lees hier meer over de Human Capital Agenda.

 

Met Kickstart your Career worden jongeren op basis van hun ambitie en talent gematcht met een bedrijf in Zuid-Holland.

We zijn in gesprek met tientallen kandidaten en bedrijven voor een mogelijke match. Inmiddels zijn er ook twee subsidieaanvragen goedgekeurd en worden er nog drie behandeld. Bedrijven die de mogelijkheid hebben om een eerste baan te creëren voor een jongere die net zijn of haar diploma heeft gehaald op mbo-3, -4, associate degree of hbo bachelor niveau kunnen namelijk tot 20% subsidie (max. €10.000) krijgen op het salaris voor zo’n nieuwe aanwinst voor hun bedrijf.

“We zien dat bedrijven in de regio, met het oog op groei en de toekomst, behoefte hebben aan frisse blikken en de nieuwste inzichten. Jongeren die net zijn afgestudeerd hebben dit, maar missen vaak het netwerk om bij die bedrijven terecht te komen. Met Kickstart your Career slaan we twee vliegen in een klap.” vertelt Claudia Alberts, senior consultant bij Kickstart your Career.

Meer informatie

Meer weten over Kickstart your Career? Op de website kunnen jongeren meer informatie vinden. Benieuwd of jouw bedrijf partner kan worden van Kickstart your Career? Bekijk dan deze leaflet of neem direct contact op met Claudia.

Kickstart your Career in ‘t kort:

150 jongeren uit de regio Zuid-Holland een plek geven in een bedrijf uit de omgeving.  De sectoren die in aanmerking komen, zijn: Haven, tuinbouw, cybersecurity, life sciences & health en smart industry. Ook zijn bedrijven die actief zijn in digitalisering, energietransitie of circulaire economie welkom om zich aan te melden.

Lees de leaflet voor de voorwaarden.

Human Capital

Kickstart your Career is één van de projecten die voortkomen uit het Human Capital Akkoord. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief en de andere projecten.

“De grote transities draaien op onze innovatie-ecosystemen.” Innovatieve ecosystemen vormen dankzij hun kennispositie en exportpotentieel over de hele wereld de kern van elke innovatiestrategie. Zij maken de grote transities mogelijk en leveren verdienvermogen voor heel Nederland. Ons land heeft enkele van ‘s werelds beste innovatieclusters in huis. Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheid het innovatiebeleid hierop gaat afstemmen.

De innovatieclusters rond de universiteiten van Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen vormen de kern van dat potentieel. De sterke posities in technologie en de samenwerking die hier plaatsvindt tussen kennisinstellingen, grote bedrijven, mkb, startups en overheden heeft deze ecosystemen een positie op wereldniveau opgeleverd. Samen met de andere innovatieclusters in het land bouwen ze niet alleen aan de oplossingen voor onze grote maatschappelijke uitdagingen, maar ook aan onze economie.

Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen. Economic Board Zuid-Holland, Brainport Eindhoven, Twente Board, Wageningen Campus en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen lichten die oproep toe in een visiedocument dat ingaat op het belang van de Nederlandse innovatieclusters. Ze laten daarin zien hoezeer mondiale oplossingen in agrifood, biotech, hightech, medtech, quantum, AI en fotonica afhankelijk zijn van juist deze clusters.

Publieke en private spelers werken hier samen aan zaken als de eiwittransitie, quantumcomputers, de mobiliteit van morgen, electrolysers en slimme batterijen voor de energietransitie, vaccins en medische apparatuur. Op de vruchtbare grond van deze innovatieve ecosystemen ontstaan de nieuwe bedrijven die de transities ‘maken’ en voor nieuwe werkgelegenheid en omzet zorgen. Dankzij de aanwezige kennis vanuit universiteiten en grote bedrijven en met publiek en privaat opstartgeld gaan zij aan de slag voor de oplossing van onze grote opgaven. Ecosystemen zijn hiermee de kraamkamers van ons missiegedreven innovatiebeleid.

Om dat innovatiebeleid de komende jaren veilig te stellen, is een meer samenhangend financieringsinstrument van het Rijk nodig. Nu is de ondersteuning vaak nog te versnipperd en te incidenteel, waardoor de noodzakelijke samenwerking eerder gehinderd dan bevorderd wordt. Een nieuw kabinet zou werk moeten maken van gerichte steun aan de grote Nederlandse innovatie-ecosystemen.

De oplossing zit volgens de vier innovatieclusters in een slimmere orkestratie van het beleid. Ze roepen het aankomend kabinet op om innovatie-ecosystemen een vaste plek te geven in het Nederland innovatiebeleid en hier samen met de verschillende regio’s duurzaam in te investeren.

Jaap Smit (Economic Board Zuid-Holland): “Het antwoord op de COVID19-pandemie ligt in een innovatieve economie waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe banen, verduurzaming, aanpak van de grote transities en brede welvaart. Onze innovatieclusters verdienen een stevige positie in de Europese kennis- en innovatieketen. Zo geven we straks zélf vorm aan de grote transities, zijn we de mondiale concurrentie de baas en garanderen we een brede welvaart voor ons land.”

Sebastiaan Berendse (Wageningen Campus): “Actie is extra noodzakelijk omdat in de rest van de wereld al volop wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën. In Europa zijn de industriële allianties zich in aan het vormen. Wij kunnen daar direct op aanhaken. Nederland heeft ecosystemen die tot de top van de wereld behoren. Deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.”

John Jorritsma (Stichting Brainport): “De uitdagingen die voor ons liggen kunnen alleen aangepakt kunnen worden als Nederland aan de top blijft in de belangrijkste sleuteltechnologieën. Onze innovatiedrang creëert duizenden toekomstbestendige nieuwe banen. Om dat voor elkaar te krijgen, steekt het bedrijfsleven al structureel miljarden in R&D en zorgt er daarmee voor dat ze aan de wereldtop blijven. Een soortgelijk signaal vanuit de overheid maakt die strategie onverslaanbaar.”

Wim Boomkamp (Twente Board): “Ons land kan rekenen op het commitment van zowel publieke als private partners, landelijk en regionaal. Funding vanuit het grootbedrijf en een sterke betrokkenheid van mkb, startups en scale-ups zijn essentiële factoren om de doelen te kunnen behalen. Maar onze missie krijgt pas echt impact als we de nu nog te versnipperde en incidentele steun van het Rijk weten om te bouwen tot iets structureels.”

Rinke Zonneveld (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen Nederland): “Het nauw samenwerken tussen kennispartijen, startups, mkb en grote bedrijven in de verschillende ecosystemen heeft tot leidende posities op meerdere sleuteltechnologieën geleid. Gerichte ondersteuning van deze aanpak zorgt dat we deze posities kunnen versterken en uitbouwen”.

Over de innovatie-ecosystemen

De innovatie-ecosystemen rond Delft, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Twente en Wageningen huisvesten gezamenlijk 34.500 private R&D-medewerkers, 31% van het Nederlandse totaal. Samen met collega’s in publieke instituten doen zij baanbrekend onderzoek vanuit sleuteltechnologieën en zorgen zij voor oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, dicht bij huis en wereldwijd. De bedrijven in deze ecosystemen zijn samen goed voor 36% van de Nederlandse private investeringen in onderzoek en innovatie (€3,9 miljard). Investeringen die zorgen voor een brede werkgelegenheid in de nauw aangesloten waardeketens. Gezamenlijk exporteren de regio’s Brainport Eindhoven, Twente, Zuid-Holland en Wageningen voor bijna €114 miljard aan goederen (2019). Dat is 45% van de landelijke export.

14.000 extra mbo’ers en 10.000 hbo’ers: die heeft de regio Drechtsteden nodig in 2030 om de innovatievraag van de toekomst tegemoet te komen. De provincie Zuid-Holland stelt nu via het Human Capital Akkoord €400.000 beschikbaar om Leven Lang Ontwikkelen in de regio Drechtsteden te versterken.

De gelden gaat het project Dordrecht Academy gebruiken om drie associate degree opleidingen mogelijk te maken. Deze opleidingen krijgen een nauwe verbinding met het werkveld waar afgestudeerden in terechtkomen. Ook komen er investeringen in het project ‘Baas over je eigen toekomst’ waarbinnen o.a. werkenden en werkzoekenden om- en bijscholing krijgen. Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie, MKB en Human Capital): “De toekomst van de Zuid-Hollandse economie staat en valt met de deskundigheid en vaardigheden van goed opgeleide werknemers. Scholing en (vervolgens) Leven Lang Ontwikkelen is daarbij een essentieel onderdeel. De provincie steunt daarom deze initiatieven van de regio Drechtsteden van harte.”

Investeren in het onderwijs

Dit geld komt ten goede aan twee projecten. Zo werken binnen het initiatief Dordrecht Academy onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen om passende opleidingen te ontwikkelen. Zo realiseren de hogescholen en het ROC DaVinci College per september een aanbod van praktische en op de regio toegesneden associate degree opleidingen. Door de samenwerking met het bedrijfsleven hebben de opleidingen sterke verbinding met het werkveld. De associate degrees zijn beschikbaar voor studenten, maar zijn juist ook interessant voor werkenden. De eerste opleidingen (Engineering, Integraal Bouwmanagement en Logistiek) starten in september. Hier vind je meer informatie over Dordrecht Academy.

De investering in ‘Baas over je eigen toekomst’ (BOJET) betreft een mbo-aanpak die al bestaat en nu verder wordt versterkt. Hierbij voeren de Drechtsteden campagne om jongeren goed geïnformeerd een keuze te laten maken voor een mbo-opleiding. En bij die keuze is het ook belangrijk dat die aansluit bij de behoeftes van de arbeidsmarkt. Het inzetten van BOJET geeft extra stimulans aan om- en bijscholing van werkenden en werkzoekenden én zorgt voor slimmere verbindingen op de regionale arbeidsmarkt tussen bedrijven en werkzoekenden. Meer weten over Baas over je eigen toekomst? Klik hier.

Leven Lang Ontwikkelen

Om tegemoet te kunnen komen aan de innovatievraag van de toekomst zijn in 2030 alleen al de regio Drechtsteden 14.000 extra mbo-opgeleide vakkrachten en 10.000 extra hbo-opgeleide werknemers nodig. Met alleen aanwas zijn we er dus niet – daarom dragen de twee initiatieven bij aan ‘Leven Lang Ontwikkelen’. “We moeten ons ervan bewust zijn dat inzet op nieuwe instroom alleen onvoldoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Inzet op het bestaande personeel is minstens zo belangrijk voor het bedrijfsleven.”, aldus Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden.

Human Capital

Voor deze twee projecten is een begroting van in totaal €7,2 miljoen opgesteld binnen de Regiodeal Drechtsteden: €2,2 miljoen van het Rijk, €4,6 miljoen van de gemeente. De provincie Zuid-Holland subsidieert via het Human Capital Akkoord de projecten met €400.000. André Flach, portefeuillehouder Economie in de regio Drechtsteden: “Vorig jaar hebben we met het Rijk een Regiodeal afgesloten. Human Capital is hierbinnen een belangrijke pijler. Ik ben blij dat ook de provincie Zuid-Holland door een cofinanciering van €400.000 hier een bijdrage aan levert.”

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van inmiddels meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder ook de provincie Zuid-Holland. Binnen de Human Capital Agenda is plek om met concrete plannen Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend te maken. Zo wordt de arbeidsmarkt gestimuleerd om het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees hier meer over de Human Capital initiatieven.

Zuid-Holland | Nationaal Groeifonds | Quantum | AI | RegMed | Waterstof | Human Capital

€ 646 miljoen kent het Nationaal Groeifonds toe en nog eens € 3,5 miljard reserveert het voor plannen die op lange termijn bij moeten dragen aan het structureel verdienvermogen van Nederland. De potentie van de sterke innovatie-ecosystemen in Zuid-Holland werd door de overheid duidelijk herkend en erkend. Zo wordt er maar liefst € 615 mln. gereserveerd voor quantumtechnologie, €338 mln. voor het groene-waterstofecosysteem, € 276 mln. voor Artificial Intelligence en € 56 mln. voor Regeneratieve Geneeskunde. Bovendien wordt er € 90 mln. vrijgemaakt voor een Leven Lang Ontwikkelen, een van de speerpunten van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Tenslotte wordt er € 1 mrd. gereserveerd voor een viersporige lijn tussen Leiden en Dordrecht. Die lijn moet 5 innovatiecampussen in Zuid-Holland met elkaar verbinden.

€ 615 mln voor Quantumtechnologie

De grote positieve verrassing van de groeifondsgelden: maar liefst € 615 mln. wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van Quantumtechnologie (€ 54 mln. onvoorwaardelijk, € 228 mln. voorwaardelijk). Er wordt o.a. een ‘House of Quantum’ in Delft neergezet waar onderzoekers en ondernemers elkaar ontmoeten. Delft is wereldleidend op quantum, met de QuTech Campus aan de TU Delft als epicentrum. “We zijn de Nederlandse overheid dankbaar dat het belang en de potentie van quantum zo vroeg al hebben herkend,” schrijft Quantum Delta NL. De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds prijst de hoge kwaliteit van het ingediende voorstel van Quantum Delta: “Dialogic beoordeelt de ecosysteemaanpak van het Quantumdeltaprogramma zelfs het beste van de voorliggende R&D&I-voorstellen.

In het plan schrijft Quantum Delta de excellente kennispositie van de regio te willen vertalen naar een verhoging van de productiviteit. Concrete doelen voor 2027 zijn o.a. 100 nieuwe bedrijven, 2000 PhD’s en drie corporate labs.

€ 276 mln voor AI

Bij de toekenning van € 276 mln. van de middelen voor AI (€ 44 mln. onvoorwaardelijk, € 44 mln. voorwaardelijk, € 188 mln. gereserveerd) erkent de commissie dat Nederland het zich simpelweg niet kan veroorloven om achter te lopen in het benutten van AI. AI is van waarde voor efficiëntere energiesystemen, slimme zorg, en slimme mobiliteit en logistiek. Zuid-Holland is een van de belangrijkste Nederlandse hubs als het gaat om AI. 26% van de Nederlandse AI-startups en -scale-ups zit in Zuid-Holland en er zijn maar liefst 1000 wetenschappers actief met een AI-specialisatie. Bedrijven waarderen het Zuid-Hollandse AI-ecosysteem met name om het missiegedreven karakter. In Zuid-Holland zijn ook alle relevante eindmarkten – maritieme industrie, zorg, agrifood, energie, smart industry en security – vertegenwoordigd.

€ 56 mln voor Regeneratieve Geneeskunde

Het Rijk trekt € 56 miljoen uit voor een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde (€ 23 miljoen onvoorwaardelijk, € 33 miljoen voorwaardelijk). Vanwege de ijzersterke positie speelt het Leidse Bio Science Park hierin een belangrijke rol. Het geld wordt gebruikt voor de hoogwaardige bouw, inrichting en bemensing ervan. Regeneratieve geneeskunde richt zich op nieuwe behandelingen die profiteren van het vermogen van het lichaam om beschadigd weefsel zelf te herstellen. Daardoor is levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig.

Het ontwikkelen van regeneratieve technologieën is complex omdat er gewerkt wordt met levende materialen, zoals cellen en weefsels. Je moet daarom voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Daardoor is het nu nog zeer arbeidsintensief en niet geautomatiseerd. Met de pilotfabriek wordt het voor verschillende materialen (biomaterialen, stamcellen, microweefsels, macroweefsels) mogelijk deze op grotere schaal te maken. Daarnaast kunnen onderzoekers en start-ups gebruik maken van deze faciliteiten. De nieuwe faciliteiten in de vier deelnemende regio’s (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) vormen samen de pilotfabriek. Ze beslaan de hele keten van de ontwikkeling en kleinschalige productie van biomaterialen, stamcellen, micro- en macroweefsels voor gepersonaliseerde toepassingen.

€ 338 mln. voor het groene-waterstofecosysteem

De commissie investeert daarnaast fors in de waterstofeconomie: € 73 mln. wordt voorwaardelijk toegekend en nog eens € 265 mln. gereserveerd. De investering is bedoeld voor de eerste waterstofprojecten, onderzoek, human capital en programmamanagement. De uitgangspositie van Zuid-Holland als Europese waterstofhub is zeer goed: met een sterke industrie zitten vraag en aanbod vlak bij elkaar en bestaande infrastructuur kan gebruikt worden voor waterstoftransport. Bovendien is de regio actief op álle aspecten van de waterstofketen: lokale productie en import, opslag en doorvoer, en toepassing in verschillende sectoren. En dat is uniek in Nederland en Europa.

In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. Maar met productie alleen kan Nederland haar huidige positie als Europese energiehub niet behouden. De vraag, vanuit Nederland en de rest van Europa, is vele malen groter dan wat we in Nederland kunnen produceren. In 2050 zal het grootste deel van de waterstof dan ook worden geïmporteerd. Dat kan alleen dankzij de prominente positie van de Rotterdamse haven als energy port: nu al voorziet de haven in maar liefst 13% van de totale Europese energiebehoefte. Daarmee heeft Rotterdam de ideale uitgangspositie om ook een centrale rol te spelen in de groene-waterstofeconomie in Europa.

€ 1 mrd naar lijn Leiden-Dordrecht

Het meest reserveert het Rijk voor een viersporige OV-lijn die Leiden en Dordrecht met elkaar verbindt. “Met zo’n lijn verbind je in deze regio niet één, maar vijf kenniscampussen tegelijk,” zegt TU Delft-rector Tim van der Hagen. En dat is hard nodig, want Zuid-Holland krijgt in de komende jaren 400.000 extra inwoners te verstouwen. “Dankzij deze lijn kunnen we 208.000 extra woningen bouwen langs de nieuwe OV-lijn. En het levert 70.000 extra banen op,” zegt  commissaris van de Koning Jaap Smit.

€ 90 mln naar Leven Lang Ontwikkelen

Met de grootste werkloosheidscijfers van Nederland in Rotterdam en Den Haag sloot Zuid-Holland in 2019 al haar Human Capital Akkoord met alle belangrijke spelers in Zuid-Holland. De regio stelt 85.000 werknemers in staat zich te ontwikkelen en laat 55.000 werknemers de overstap maken naar een andere sector.

Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt nu € 45 miljoen voorwaardelijk vrijgemaakt en € 45 miljoen gereserveerd om een digitaal scholingsoverzicht te personaliseren en aan een pilot met ontwikkeladviezen voor praktisch geschoolden.

Nederland gebruikt nu 800 kiloton waterstof per jaar. In 2050 is dat naar verwachting opgelopen tot 14 miljoen ton (Mt). Om nog maar te zwijgen van de waterstofbehoefte van Duitsland in 2050: 24 Mt. Zuid-Holland speelt met de Rotterdamse haven een belangrijke rol in Europa in het realiseren van de klimaat- en energietransitie. Maar liefst een derde van de CO2-uitstoot van Nederland wordt uitgestoten in Zuid-Holland. Waterstof gaat in het terugdringen hiervan een cruciale rol spelen, en de uitgangspositie van Zuid-Holland als Europese waterstofhub is zeer goed: met een sterke industrie zitten vraag en aanbod vlak bij elkaar en bestaande infrastructuur kan gebruikt worden voor waterstoftransport. Bovendien is de regio actief op álle aspecten van de waterstofketen: lokale productie en import, opslag en doorvoer, en toepassing in verschillende sectoren. En dat is uniek in Nederland en Europa.

Zuid-Holland heeft hele ecosysteem in één regio

Waterstof is onmisbaar bij de verduurzaming van de industrie, met name in de haven en voor doorvoer naar het achterland. Zo zal de lokale waterstofvraag in 2050 rond de 14 Mt kiloton zijn, en zal de waterstofbehoefte van onze oosterburen in 2050 zijn opgelopen tot 24 Mt. Maar ook zwaar wegtransport, de maritieme industrie, en de luchtvaart zetten zwaar in op de toepassing van waterstof of haar afgeleide brandstoffen. Er liggen daarmee enorme businesskansen voor de Zuid-Hollandse waterstofhub. De transitie naar waterstof zorgt daarnaast voor nieuwe banen, terugdringing van klimaatverandering en verbetering van de luchtkwaliteit.

Wat het Zuid-Hollandse innovatiesysteem voor waterstof zo sterk maakt is dat alle elementen in de waardeketen nu al aanwezig zijn en in de komende jaren alleen maar kunnen groeien. Er wordt op termijn grootschalig waterstof geproduceerd, toegepast, en daarnaast ook volop geïmporteerd en vervoerd naar de rest van Europa. Zuid-Holland heeft een ijzersterke kennispositie met universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en opleidingsinstituten. De meeste technologische maakindustrie van Nederland zit bovendien in Zuid-Holland. Dat betekent alle kansen om componenten en systemen te maken voor zowel waterstofproductie (electrolysers), als het transport en de toepassing van waterstof, en lokale oplossingen en bedrijvigheid te ontwikkelen voor de digitalisering en automatisering van de waterstofeconomie.

Eerste regio die start met grootschalige productie waterstof

In 2023 start Zuid-Holland als eerste regio in Nederland met de grootschalige productie van groene waterstof op de Tweede Maasvlakte. Om Nederland een internationale koploperspositie te geven als hydrogen hub voor Europa heeft de regio hulp van het Rijk nodig. De investeringen zijn nodig voor buisleidingen van Rotterdam via Chemelot naar het Ruhrgebied en voor de eerste groene-waterstoffabrieken die in 2023 en 2025 in productie genomen worden. Voor beide projecten liggen aanvragen bij het nationaal groeifonds.

Maar met productie alleen kan Nederland haar huidige positie als Europese energiehub niet behouden. De vraag, vanuit Nederland en de rest van Europa, is vele malen groter dan wat we in Nederland kunnen produceren. In 2050 zal het grootste deel van de waterstof dan ook worden geïmporteerd. Dat kan alleen dankzij de prominente positie van de Rotterdamse haven als energy port: nu al voorziet de haven in maar liefst 13% van de totale Europese energiebehoefte. Daarmee heeft Rotterdam de ideale uitgangspositie om ook een centrale rol te spelen in de groene-waterstofeconomie in Europa.

Wat gebeurt er al in Zuid-Holland?

Binnen Zuid-Holland lopen er verschillende projecten. Zo is er het project H-vision: een nieuwe waterstoffabriek die restgassen uit raffinage gaat inzetten om blauwe waterstof te produceren. Dat betekent dus CO2-arme waterstofproductie die als brandstof kan worden gebruikt waarmee de industrie voor 2030 op grote schaal warmte kan produceren om producten te maken. Daarnaast wordt er via diverse projecten zoals bijvoorbeeld H2Sines gewerkt aan de import van vloeibare groene waterstof van Portugal naar Rotterdam (voorheen: project Green Flamingo) en de import van waterstof uit Noord-Spanje naar Rotterdam.

Als het gaat om het toepassen van waterstof voor zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart lopen er diverse projecten in Zuid-Holland. Zoals het project waarbij over enkele jaren 1000 trucks op schone waterstof gaan rijden tussen Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Of RH2INE dat als doel heeft om uiterlijk in 2030 (minimaal) tien binnenvaartschepen op waterstof te laten varen. Binnen Zenid (Next Aviation Fuels) wordt waterstof gecombineerd met CO2 als grondstof voor de productie van e-kerosine. Hiernaast wordt er geëxperimenteerd met kansrijke toepassingen van waterstof in de gebouwde omgeving in Zuid-Holland.

Naast daadkracht heeft Zuid-Holland ook een sterke kennispositie: alleen al aan de samenwerkende universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden, en bij onderzoeksinstituut TNO, werkt meer dan 1600 fte aan energie-vraagstukken, van lab-schaal tot pilot-schaal, samen met de industrie. Daarnaast werken de Hogeschool Rotterdam, het STC, de RDM en het Fieldlab Industriële elektrificatie aan de toepassing van waterstof.

Waterstofplannen onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland

De waterstofplannen zijn onderdeel van de Groeiagenda Zuid-Holland. De Groeiagenda is doorgerekend door de OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory. Concreet belooft de regio met het uitvoeren van de volledige Groeiagenda:

  • 40% van de nationale CO2-reductie (73 megaton) te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen;
  • 25% van de nationale woningbouwopgave (240.000 woningen) te realiseren;
  • Over tien jaar 12% economische groei in onze regio te realiseren. Concreet is dat €24 miljard euro extra BBP en 000 nieuwe banen;
  • Bedrijvigheid te vernieuwen door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën.

(Ter vergelijk: 150 kiloton waterstof kan 25 miljoen auto’s vullen. Met 150 kiloton kunnen er 1,5 miljoen kilometers gereden worden.)