Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Human Capital Akkoord staat voor een wendbare arbeidsmarkt

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden.”

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Van de financiële dienstverlening naar de glastuinbouw

De doelstellingen in het akkoord worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste drie inmiddels zijn gestart, vertelt projectleider Ferrie Förster. “In het SMITZH lang leven ontwikkelen-project worden 2000 werknemers uit de hightechsector bijgeschoold, in onder andere het Expertisecentrum Precisietechnologie, met de nieuwste technieken en nieuwste machines. In het Van Werk Naar Werk-project in samenwerking met de Greenport West-Holland worden 1500 werknemers onder andere in het World Horti Center om- of bijgeschoold voor een baan in de glastuinbouw. Het IT-kavel project laat 5000 werknemers in vernieuwende, kortdurende IT-opleidingen om- of bijscholen voor een IT-baan in Zuid-Holland.”

Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het creëren van een leercultuur, zowel bij werkgevers als werknemers. In de arbeidsmarkt van morgen gaan we ons een leven lang ontwikkelen.

Akkoord breed gedragen in de regio

Het Human Capital Akkoord wordt breed gedragen in de regio Zuid-Holland. Dat blijkt niet in de laatste plaats uit de grote en diverse groep partners die zich middels aan de doelstellingen hebben verbonden. 66 partijen hebben op 24 juni het akkoord ondertekend. Onder hen is zowel het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd (onder vele anderen Unilever, KPN en Siemens), als onderwijsinstellingen (alle Zuid-Hollandse mbo’s, hbo’s, universiteiten en medisch centra), als overheden (de provincie Zuid-Holland en alle grote gemeenten).

“Dit akkoord is hard nodig,” zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. “De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”

Klik hier voor alle ondertekenaars van het Human Capital Akkoord.

Knelpunten arbeidsmarkt kosten Zuid-Holland € 6 miljard

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland presenteerden eind 2018 de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek door Birch Consultants. Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. 1 op de 5 bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. In de board voeren alle bestuurlijke boegbeelden uit de regio (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) het structurele gesprek met elkaar. De nijpende tekorten op de arbeidsmarkt zijn al langer onderwerp van gesprek. Naar aanleiding van het arbeidsmarktrapport stelde de EBZ eind 2018 een taskforce Human Capital in onder leiding van oud-minister van Onderwijs, en inmiddels burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend tijdens het jaarevenement van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, sinds 2022 onder de naam ‘Human Capital Agenda’. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met de agenda wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Aangescherpte agenda sinds juni 2022

Sinds 2022 wordt aan de hand van de Human Capital Agenda 2.0 gewerkt aan een veerkrachtige Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Hierin zijn de adviezen uit de SEOR evaluatie verwerkt, die halverwege de looptijd van het Human Capital Akkoord is uitgevoerd. Hierbij is gekeken hoe de provincie Zuid-Holland het doet ten opzichte van andere provincies en welke aanbevelingen gegeven kunnen worden. Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Hiermee wordt nog gerichter gewerkt aan het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn vier routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar zeven routes. De nieuwe routes helpen nog gerichter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren.

Het Human Capital Akkoord gaat sinds juni 2022 verder onder de naam Human Capital Agenda.

De regio heeft zeven routes uitgezet om in 2025 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent
 • Meer mensen naar techniek- Zuid-Holland verleidt meer mensen om voor een technische opleiding en beroep te kiezen
 • Meer inclusiviteit – In Zuid-Holland heeft iedereen gelijke kansen in het onderwijs en op de
  arbeidsmarkt
 • Aanpassing landelijke wet- en regelgeving -Zuid-Holland zet zich in om landelijke systeemdoorbraken te realiseren voor een betere arbeidsmarkt

Hieraan zijn concrete doelstellingen aan gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste tien inmiddels zijn gestart.

Projecten in uitvoering

SMITZH Samen aan de slag
Bijscholing van 2.000 werknemers in de hightech-maakindustrie via digitaal leerplatform Ozone: doel gehaald.

Human Capital Agenda Greenport West-Holland
3.250 werknemers van werk naar werk begeleiden, bijscholen van 2.000 flexwerkers in de tuinbouw. Werken aan nieuwe subsidieaanvraag voor 2022 en 2023.

WE IT
Opleiden van 3.000 extra IT’ers. Tegen de economische stroom in 188 extra IT’ers opgeleid. 2e subsidieaanvraag is gehonoreerd en werken aan nieuw deelakkoord.

Regiodeal Drechtsteden
200 werknemers worden bijgeschoold bij de Dordrecht Academy en 500 werknemers wordt een ontwikkelperspectief geboden bij Baas Over Je Eigen Toekomst, een platform voor mbo-talent.

LLO CIV Bio Sciences
Bijscholen van 250 werknemers in de Bio Sciences sector. Nieuwe programmamanager Sandra Migchielsen is onlangs gestart.

Van Bank naar Bouw en Techniek
Begeleiden van 120 werknemers vanuit de financiële-, verzekerings- en fossiele sector naar een baan in de bouw en techniek. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend.

Energy Switch
Bijscholen van 700 werknemers op het thema energietransitie en 300 werknemers van werk naar werk begeleiden. Nieuwe programmamanager Jacqueline van Krieken is onlangs gestart.

Campus Gouda
Bijscholen van 750 professionals in de zorg. Deelakkoord is ondertekend op 17 februari 2022. Er wordt nu gewerkt aan een subsidieaanvraag.

Internationaal Talent Programma
Behouden en aantrekken van 500 internationale werknemers. Deelakkoord is afgesloten, subsidieaanvraag is ingediend. Kwartiermaker Sasja Heijman (InnovationQuarter) is gestart.

Kickstart your Career
In 2021 zijn 20 kandidaten aan een baan geholpen. In 2022 gaat het project in gewijzigde vorm verder. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het in dienst nemen van onlangs mbo- en hbo-gediplomeerden

Organisatie en uitvoering

De Human Capital Agenda is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2025 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2025.

De EBZ taskforce Human Capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Carolien Wetzels: carolien.wetzels@economicboardzuidholland.nl / 06 50064284

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Agenda Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland

 

In juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het begeleiden van werknemers van werk naar werk en het aantrekken van internationaal talent. Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

Het Human Capital akkoord is het antwoord op de resultaten van een grootschalig arbeidsmarktonderzoek dat EBZ en Provincie Zuid-Holland eind 2018 presenteerden.  Daaruit bleek dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Eén op de vijf bedrijven kon op dat moment onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd was er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan op een extra groei van 3,7 % rekenen als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

 

Doet u ook mee? Neem contact op met Gera Klaassen gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / Aad van Pelt aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl.

 

De regio heeft vier routes uitgezet om in 2024 de ambitie te halen:

 • Binnen bedrijven – Zuid-Holland wordt koploper in leven lang ontwikkelen
 • Tussen bedrijven – Zuid-Holland wordt de meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Naar bedrijven – Zuid-Holland activeert het onbenut potentieel
 • Naar bedrijven vanuit het buitenland – Zuid-Holland trekt en behoudt internationaal talent

Hieraan zijn concrete doelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen worden gerealiseerd via projecten, waarvan de eerste vierinmiddels zijn gestart.

De infographic vat het akkoord samen.

Organisatie en uitvoering

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland. We investeren tot en met 2024 in een klein, professioneel programmateam om onze ambities met de 66 ondertekenaars en andere relevante stakeholders uit te voeren.

Het programmateam fungeert als aanjager en makel- en schakelorganisatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en netwerken. Deze partners kunnen een coalitie vormen voor projecten die concreet bijdragen aan onze doelstellingen.

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda € 7,8 mln. beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2023.

De EBZ taskforce Human capital is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programmateam, het mobiliseren van het regionaal bestuurlijk netwerk en de bestuurlijke lobby. Lid van de werkgroep zijn:

 • Jeffrey van Meerkerk, director Strategic Relations and Sustainability, Manpower Group, voorzitter
 • Willy de Zoete, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
 • Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
 • Eric Verduyn, directeur onderwijs NCOI
 • Cees Alderliesten, Deltalinqs
 • Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht
 • Martijn van Pelt, voorzitter VNO-NCW Rijnland, directeur Interpulse

Financiële regelingen Human Capital

Voor projecten die te maken hebben met Human Capital zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zowel voor het opstarten van projecten als het volgen van scholing zelf. Ook hebben wij zelf twee regelingen: een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling Human Capital. 

Klik hier voor het volledige overzicht van alle regelingen waar projecten mogelijk voor in aanmerking kunnen komen.

Meedoen?

Werkt u als ondernemer, bestuurder of beleidsmaker, of bent u werkzaam in het onderwijs of bedrijfsleven? Bent u initiatiefnemer van een project(idee) dat een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen? Wij horen graag van u. Neem contact op met: 

Gera Klaassen: gera.klaassen@economicboardzuidholland.nl / 06 50171513

Aad van Pelt: aad.vanpelt@economicboardzuidholland.nl / 06 11562928

Ferrie Förster: ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl / 06 54930585

Meer informatie

Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Infographic Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Economische arbeidsmarktanalyse Het verhaal van Zuid-Holland

Tijdens het werkbezoek aan Eindhoven op 13 juni 2016 hebben EPZ en Stichting Brainport een verklaring getekend: Samen sterk voor een innovatief en concurrerend Nederland . Samen zetten EPZ en Stichting Brainport zich in voor meer investeringen in kennis en innovatie verdere impulsen voor startende bedrijven met groeipotentieel, talentontwikkeling, goede bereikbaarheid van economische toplocaties en knooppunten.

Deze punten zijn geadresseerd in onder andere REOS en worden verder in de lobby samen opgepakt. Daarnaast is samenwerking geïntensiveerd op thema’s verbonden aan de Roadmap Next Economy zoals slimme mobiliteit en fieldlabs.

Verklaring EPZ Brainport dd 13 juni 2016 

Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van de EPZ, heeft voorgesteld te experimenteren met structurele maatregelen om de kans op werk voor MBO 2 studenten te vergroten.

In veel sectoren is steeds minder werk voor mensen met een MBO niveau-2 opleiding. Als gevolg van automatisering verdwijnen veel banen, en banen die overblijven of er nieuw bij komen (bijvoorbeeld in de techniek), vragen een hoger opleidingsniveau. Internationale concurrentie zorgt ervoor dat de productiviteit van bepaalde banen lager is dan de loonkosten voor de werkgever.
Dit zien we in werkloosheidscijfers voor deze groep. Momenteel is de werkloosheid onder MBO 1 en 2 studenten al twee keer zo hoog als onder MBO 3 en 4. En het gaat om veel jongeren: één op de tien studenten start op dit niveau.

Een coalitie vanuit de EPZ gaat samen met regionale partners en zo mogelijk ook het Rijk experimenten uitwerken en uitvoeren. Dit wordt opgepakt als onderdeel van het transitiepad Next Society van de Roadmap Next Economy. Met deze aanpak speelt de regio in op het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs van de SER. Eén van de aanbevelingen luidt: “verken de mogelijkheden om (regionale) experimenteer ruimte op te starten in een regel-luwe zone”.

Ideeën voor actie zijn:
– Hogere instroom in BBL (leerwerkbanen) door het creëren van meer plekken en door prikkels voor studenten om voor een leerwerkbaan te kiezen
– Verminderen van de uitval door intensieve persoonlijke begeleiding, gefinancierd met structurele middelen
– Bundeling van beschikbare middelen voor inkomen, onderwijs, sociale problematiek

Op 14 juni 2016 organiseerde de EPZ samen met provincie Zuid-Holland, TNO, TU Delft en gemeente Delft een event over fieldlabs in Brussel voor experts uit andere Europese regio’s en de Europese Commissie en leden van het Europees parlement.

De regio heeft, aan de hand van de voorbeelden FreshTeq en Green Village, laten zien dat fieldlabs een grote bijdrage kunnen leveren aan Europese uitdagingen en dat onze regio als ‘real life testing ground’ werk van maakt.

In het vervolg heeft de regio met de experts en Europarlementariërs gesproken over hoe het Europees instrumentarium beter kan aansluiten op wat nodig is om fieldlabs te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Bestuurlijk eigenaar: Bas Verkerk ism Adri Bom-Lemstra en Ferrie Förster

meer nieuws over dit werkbezoek

Samen met MRDH, gemeente Rotterdam, Drechtsteden en ministerie EZ is op 18 april de jaarconferentie Techniekpact georganiseerd in Dordrecht en Rotterdam rond het thema: de mens centraal. Deelnemers waren ongeveer 300 experts en bestuurders uit heel Nederland, waaronder verschillende bewindspersonen.

Deze conferentie is benut om de vele voorbeelden van goede samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de etalage te zetten, zoals de RDM campus, de Duurzaamheidsfabriek, het maritieme cluster in de regio en de Infradeal Zuid-Holland.

Daarnaast zijn via tal van workshops discussies aangezwengeld en coalities gebouwd rondom arbeidsmarktuitdagingen in onze regio.

Meer info: www.techniekpact.nl/congres

In opdracht van InnovationQuarter en MRDH is met partners een stevig gemeenschappelijk verhaal gemaakt: de regio als een ‘real life testing ground’: De regio is de proeftuin voor wereldwijde metropool-gebieden; innovaties om een sterk verstedelijkte delta leefbaar te houden worden hier bedacht, gemaakt, getest en verkocht. Hier wordt in cross-sectoraal verband gewerkt aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid. De EPZ partners gaan dit verhaal gebruiken en maken daarbij gebruik van de toolbox die samen met publiek private partners wordt ontwikkeld.

De EPZ heeft aangegeven dat ook een gemeenschappelijke regioaanduiding nodig is, zodat wij naar buiten treden met een eenduidige naam, dit verhoogt de herkenbaarheid en de gezamenlijke communicatiekracht. Het is niet gelukt die in 2016 te vinden. In 2017 komt dit terug op de agenda.

De EPZ heeft zich ingezet voor lagere lasten voor werkgevers op laagbetaalde arbeid. Uit in opdracht van de EPZ uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit een zeer effectief middel is om meer laagbetaalde banen te creëren. Dankzij de Wet Tegemoetkoming Loondomein wordt het vanaf 2017 tot 2000 euro goedkoper om iemand met een laag salaris in dienst te nemen.

Ook is een plan ontwikkeld om extra werk- en opleidingsplekken bij infraprojecten te creëren door in de hele regio één aanpak te hanteren. Dit is in 2016 uitgewerkt.

Trekkers: Maarten Struijvenberg, Liesbeth Spies, De Bruijn, Pierre Heijnen

De EPZ is nauw betrokken geweest bij het MIRT onderzoek Internationale Connectiviteit. Vanuit een stevige economische analyse staan vier opgaven centraal:

 • Versterking corridor Rotterdam-Schiphol en de zes internationale toplocaties
 • Verbeteren toegankelijkheid OV voor internationale reiziger
 • Verbeteren kwaliteit internationale spoorverbindingen
 • Versterken positie Rotterdam The Hague Airport

De voorzitter van de EPZ heeft deze opgaven tijdens het BO MIRT aan de minister van I&M toegelicht.
Het Rijk, de economic boards van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Zuidelijke Randstad en de betrokken overheden werken aan REOS, een ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie voor dit gebied. Deze is in 2016 opgeleverd.