Foto ondertekening Deelakkoord Human Capital WE IT

Er is een groot tekort aan IT’ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT’ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.

Een van de belangrijkste thema’s binnen het Human Capital Akkoord is digitalisering. Zowel binnen de IT-sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan IT’ers. Vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 27%. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering.

Human Capital Akkoord WE IT

Consortium van overheden, opleiders en bedrijfsleven

Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord. Dat heeft geleid tot een consortium van ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven: WE IT. Dit consortium wil ervoor zorgen dat het aantal IT’ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT. Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie.

Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald:

 • ICT Praktijk Academie;
 • Make IT Work;
 • Techgrounds;
 • The Young Digitals;
 • TekkieWorden;
 • Next Maritime Professional, Digitalisering MKB;
 • Young Capital Next; en
 • een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity.

Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Ondertekenaars van WE IT zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijkacademie, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Young Capital Next, The Hague Security Delta en Economic Board Zuid-Holland.


Marja van Bijsterveldt ondertekent het deelakkoord. 

 

‘3.000 extra IT’ers opleiden’

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital Akkoord, is blij met de ondertekening van WE IT:

“Uit analyses blijkt dat er sectorbreed een groot tekort is aan goed geschoolde IT’ers. Vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zijn we dan ook hard aan de slag gegaan om hier werk van te maken. Ik ben erg tevreden dat we nu een deelakkoord hebben afgesloten waarin we de ambitie hebben om de komende jaren minimaal 3.000 extra IT’ers op te leiden voor alle relevante sectoren in Zuid-Holland.”

Namens De Haagse Hogeschool – penvoerder van WE IT – werd het deelakkoord ondertekend door Leonard Geluk:

“Als publieke en private aanbieders van IT-onderwijs zijn we een consortium gestart om de handen ineen te slaan en samen te werken. Op deze manier hebben we een evenwichtig pakket aan initiatieven weten te bundelen: van het interesseren van een brede doelgroep voor IT, tot het opleiden van jongeren tot het omscholen van werkenden.”

Een van de bedrijven die deelneemt aan het consortium is Nationale Nederlanden. Ellen Vaneker, Manager People & Change Nationale-Nederlanden NL C&C:

“Wij helpen collega’s binnen Nationale Nederlanden zo breed mogelijk inzetbaar te zijn en te blijven. In de wereld om ons heen zien we het belang van technologie steeds groter worden, daarom helpen wij collega’s onder andere  om zich om te scholen tot IT’er zodat ze erna direct op een interne vacature kunnen solliciteren. Wij zijn erg blij met dit programma en denken dat dit ook voor andere bedrijven van toegevoegde waarde kan zijn.”

Haagse Digitale Human Capital Agenda

Naast het deelakkoord WE IT heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Digitalisering is een belangrijke transitie die invloed heeft op onze samenleving en het werk dat we vandaag de dag kennen. Om hier goed op in te spelen, hebben Haagse partners afspraken gemaakt om op lokaal niveau digitaal talent beter op te leiden. Dit sluit goed aan op het provinciale deelakkoord WE IT.

De potentie en kracht van Zuid-Holland worden niet volledig benut. Sterker, de afgelopen tien jaar was er sprake van achterblijvende economische groei. Tekorten aan talent, gebrek aan financiering, schaarse ruimte, onder druk staande bereikbaarheid en gebrekkige samenwerking zijn hiervan oorzaken. Het aanpakken van deze punten is cruciaal voor ons toekomstig verdienvermogen. In 2019 heeft de regio samen belangrijke stappen gezet om de economische groeibrekers weg te nemen. Drie concrete acties lichten we hier uit. Het door 66 partijen ondertekende Human Capital Akkoord om de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt concurrerend te maken. De gezamenlijke visie op innovatiebeleid die we aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat overhandigden. Tot slot de tweede editie van Hét Diner waar de Zuid-Hollandse topondernemers en bestuurders elkaar ontmoetten en spraken over de grote transities.

Human Capital Akkoord

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen. Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, worden deelakkoorden gesloten. Voor de Greenport en de IT-sector (WE IT) is het opstellen hiervan inmiddels gestart. Op het gebied van de maakindustrie wordt er samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Visie Zuid-Holland op innovatie

Op Innovatie hebben we samen met de partners in de regio ‘Van investeren in Zuid Holland plukt Nederland de vruchten’ gepubliceerd, het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie. Deze publicatie is overhandigd aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer. Dezelfde publicatie is bij het Zuid-Hollandse Industriediner in Brussel gepresenteerd aan de Europese stakeholders: Europarlementariërs, de Nederlandse permanente vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s. Naar aanleiding van ‘Investeren in Zuid-Holland’ nodigde BNR Jan Kees de Jager en boardlid Paul de Krom uit voor een gesprek over het verdienvermogen van Nederland.

Tweede editie Hét Diner

De EBZ is dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante private en publieke netwerken uit Zuid Holland elkaar ontmoeten. Dit jaar organiseerden we samen met de Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam en InnovationQuarter de tweede editie van Hét Diner . Op het podium in het Zuiderstrandtheater in Den Haag troffen de 200 belangrijkste ondernemers en bestuurders uit de regio elkaar.

Jaarverslag

Op dinsdag 3 maart bezocht minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. Op uitnodiging van de Economic Board Zuid-Holland kwam de minister langs om met ondernemers uit de regio te spreken over een leven lang ontwikkelen in het mkb. Hierbij hebben Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete de minister bijgepraat over ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen.”

Centraal bij het werkbezoek stond de begin maart gelanceerde SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling stelt € 50 miljoen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, waarvan € 48 miljoen euro is bestemd voor het mkb. De regeling financiert initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Dit initiatief is zeer welkom benadrukt gedeputeerde Willy de Zoete: “Leven lang ontwikkelen is een belangrijk thema voor Zuid-Holland. Het is zaak dat obstakels hierbij door alle betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen.”

“Kennis en vaardigheden bijspijkeren is voor elke organisatie belangrijk,” zegt minister Koolmees. “Zeker voor een bedrijf als Weighpack. Ik heb gezien hoe Weighpack dat in de praktijk aanpakt. Het kabinet wil dat alle bedrijven in Nederland aan de slag gaan met leven lang ontwikkelen. We zien dat kleinere bedrijven daar soms moeite mee hebben. Daarom helpen we hen een handje met de SLIM-regeling. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”

Leven lang ontwikkelen is één van de kernpijlers van het in juni 2019 afgesloten Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord, waarmee de regio de problemen op de arbeidsmarkt wil oplossen en mensen goed inzetbaar wil houden op de arbeidsmarkt. Hierin committeren 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich aan concrete, harde doelstellingen omtrent het scholen van medewerkers, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Op deze manier stellen partijen in de regio 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers in staat een vorm van scholing te volgen. Daarbij worden 1.000 werkgevers ondersteund en 55.000 werknemers geholpen de overstap te maken naar een ander werk.

Naast alle regionale inspanningen is het belangrijk dat de rijksoverheid knelpunten op de arbeidsmarkt blijft wegnemen. “De Economic Board Zuid-Holland werkt hierbij samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,” zegt Marja van Bijsterveldt. “De kennis, ervaring en het netwerk van het Human Capital Akkoord stellen we daarom graag beschikbaar voor pilots in de regio.”

 

De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid-Holland eind vorig jaar aangevraagd.

De overheden willen met het geld projecten opzetten om meer opleidingen in het hoger onderwijs aan te bieden en meer studenten te verleiden voor het beroepsonderwijs te kiezen. Concreet wordt er ingezet op de verdere ontwikkeling van het Leerpark in Dordrecht en de Regionale Innovatie- en Beroepencampus in Gorinchem. Tientallen bedrijven in de regio gaan aan de slag met innovatiethema’s bijvoorbeeld op het gebied van energie/duurzaamheid en waterveiligheid. Andere projecten richten zich op het aantrekkelijk maken van de oevers voor werken, wonen en recreëren o.a. met een getijdenpark en door maritiem erfgoed bereikbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor worden bedrijven verplaatst, woningbouwprojecten opgestart en wordt gekeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden over water zoals de inzet van watertaxi’s.

Via de taskforce Human Capital spant de Economic Board Zuid-Holland zich in om het onderwijs in Drechtsteden-Gorinchem beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Ook InnovationQuarter heeft haar support uitgesproken voor de deal:

“De regiodeal Drechtsteden/Gorinchem heeft onze volledige steun,” zegt directeur Rinke Zonneveld. “Het is een prachtig gebied in Zuid-Holland met veel economische potentie maar ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen die support verdienen. Met deze regiodeal worden in dit waterrijke gebied bruggen gebouwd. Tussen sterke sectoren, tussen onderwijsinstellingen, tussen diverse groepen bewoners. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpen we graag mee om de pijler Innovatie van deze bruggen steviger neer te zetten.”

Wouter Kolff, voorzitter van de Drechtsteden is zeer tevreden met de deal: “Onze maritieme regio is volwassen geworden en claimt samen met Gorinchem een sterke positie als poort van de randstad. Samen hebben we een krachtige ambitie ontwikkeld om onze sociaal-economische positie te verbeteren. Ik ben trots op de manier waarop we ons vandaag de dag presenteren. Hiermee kunnen we vooruit!” Voorzitter Sjoerd Vollebregt van de Economic Development Board: “Er is door iedereen goed werk verzet. Dit geeft een winnaarsgevoel in de Drechtsteden.”

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden, verantwoordelijk voor externe betrekkingen en de indiening van de Regio Deal: “Het is geweldig dat we 22,5 miljoen van het Rijk toegekend hebben gekregen. Dit komt op het juiste moment. Nu kunnen we eindelijk echt werk maken van de verrommelde rivieroevers van de Noord, de Merwede en de Waal. En kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven innoveren en meer jongeren via een passende opleiding werk vinden bij onze werkgevers!” Ook Reinie Melissant, burgemeester Gorinchem, is zeer verheugd: “Dit is fantastisch nieuws! We kunnen nu als regio werken aan een duurzame toekomst voor onze inwoners en bedrijven. Neem de beroepencampus in Gorinchem. Daar kunnen studenten uit de hele regio een vak leren. Of de oevers van de Linge. Daar maken we ruimte voor woningen en recreatie. De Arkelsedijk in Gorinchem is zo’n voorbeeld en er zijn er veel meer aan te wijzen in de regio.”

Hoe verder

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen om deze miljoenen naar de regio te halen. De komende maanden gaan de overheden samen met onder meer scholen en bedrijven en het Rijk afspraken maken over hoe de miljoenen precies ingezet gaan worden.

Regio Deal

De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de 26 regio’s die aanspraak deden op de in totaal 180 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt in de vorm van Regio Deals.

Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland

Ruim 30 organisaties en bedrijven hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Met de deelnemers aan het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is de inhoud en aanpak ontwikkeld.

 

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.
Tegelijk werd een begin gemaakt met een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft namelijk vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Doel van het Human Capital Akkoord Greenport is een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland is er jaarlijks financiering voor de uitvoering van het het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.

Vijf sporen

Sinds die ondertekening is een plan van aanpak geschreven voor het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Doel is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en ww laten instromen.

De Human Capital Agenda kent daarvoor vijf zogenoemde sporen: vergroten van de instroom door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren imago; ontwikkelen en aanbieden van een portfolio van scholing en opleidingen voor het “Leven Lang Ontwikkelen”; versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap; vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid; begeleiden van mensen in WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Vrijdagochtend 14 februari is het plan van aanpak ondertekend door een groot aantal overheden, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers. Bij de uitvoering richt de agenda zich vooral op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven, en op een goede aansluiting bij de vraag van de ondernemers.

‘Goed werk voor iedereen’

Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: “Daadwerkelijk werk maken door de komende jaren 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers te scholen en 1000 bedrijven te bereiken. Dat hebben we in 2019 afgesproken in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Goed werk voor iedereen is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven maar ook voor de provincie. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland. Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

Leonard Geluk, lid EBZ taskforce Human Capital: “De Economic Board Zuid-Holland is samen met de provincie Zuid-Holland initiatiefnemer van het Human Capital akkoord. De tuinbouw is voor deze regio van groot belang, daarnaast hebben ontwikkelingen als automatisering en digitalisering een grote impact op deze sector. Ik vind het dan ook goed dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineenslaan om arbeidstekorten terug te dringen, aandacht te hebben voor scholing van werknemers en het duurzamer inzetbaar maken van flexwerkers.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland: “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn. We zijn wereldwijd koploper. Om dat te kunnen blijven zijn we afhankelijk van voldoende en passend personeel. Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend: Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruithuis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kwartiermaker Gerard van Oosten van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Hier vindt u meer informatie, waaronder het volledige Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Vanuit InnovationQuarter is Ferrie Förster uw contactpersoon voor Human Capital Zuid-Holland.

Innovatie is essentieel voor ons toekomstig verdienvermogen en onze toekomstige welvaart. We moeten nu fors investeren in nieuwe technologieën, arbeidsmarktparticipatie en productiviteit om te kunnen blijven concurreren en ons -steeds duurder wordende- sociale stelsel te kunnen blijven betalen. Kort samengevat is dit de aanleiding voor de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn, die vorige week door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werd gepresenteerd. Deze Groeistrategie geeft -nader uit te werken- vervolgrichtingen om economische groei aan te jagen. Zuid-Holland kan hier met haar vele innovatieve ecosystemen en sectoren een grote bijdrage aan leveren. Maar heeft daarbij behoefte aan scherpe keuzes, forse directe investeringen en excellente randvoorwaarden.

De Groeistrategie voor Nederland

Belangrijk om te realiseren is dat de Groeistrategie géén concrete beleidsopties bevat. De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer schetst nut en noodzaak van innovatie en verhogen van economische groei. Naast een toekomstig inkomen, zijn de betaalbaarheid van het onderwijs, de zorg, de sociale zekerheid én de overheid, belangrijke argumenten om nu te investeren in innovatie.

Het kabinet kiest in de Groeistrategie voor 6 samenhangende vervolgrichtingen, om innovatie en economische groei te versterken. De verantwoordelijke vakministers  en -staatssecretarissen moeten deze uitwerken tot concrete acties. Het gaat om de volgende vervolgrichtingen:

 1. Talent ontwikkeling: het verbeteren van het onderwijs;
 2. Talent door-ontwikkelen: leven lang ontwikkelen concreet vormgeven;
 3. Iedereen doet mee: belemmeringen om meer te gaan werken wegnemen;
 4. Versterken onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en toonaangevende clusters;
 5. Verbeteren bereikbaarheid;
 6. Transities benutten en zien als kans voor toekomstig verdienvermogen.

De bovengenoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse ambitie om concurrerend te zijn in de next economy. Specifiek vallen er 3 dingen op in de Groeistrategie: de focus op ecosystemen;  de koppeling van talentontwikkeling aan innovatie; en de schaalsprong OV om steden en economische centra bereikbaar te houden.

 • Focus op innovatie-ecosystemen

In de Groeistrategie wordt het belang van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen -en het versterken hiervan- gezien. Doordat ondernemers, bedrijven en onderzoekers samenwerken en kennis delen, komt er innovatie tot stand én kan deze vermarkt worden. Als voorbeelden worden hier het high tech cluster van Brainport en het voedsel cluster in Wageningen genoemd.

Het versterken van innovatie-ecosystemen wordt vanuit Zuid-Holland toegejuicht. Ecosystemen bouwen met publieke en private partijen is de kern van ons regionale innovatiebeleid. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennistellingen en topuniversiteiten, grote bedrijven en talloze innovatieve ondernemers in Zuid-Holland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Quantum-campus in Delft, het Life Science & Health cluster, met een zwaartepunt op het Leiden Bio Science Park en het cyber security-cluster in Den Haag.

 • Koppel talentontwikkeling aan innovatie

De Groeistrategie koppelt talent en de -permanente- ontwikkeling daarvan rechtstreeks aan innovatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar het algemeen vormend onderwijs, als naar het blijvend ontwikkelen van vaktechnische kennis en vaardigheden. Concreet wil het kabinet samen met instellingen en werkgevers kijken naar de vernieuwing van het onderwijs, bekijken of de huidige infrastructuur van het onderwijs beter benut kan worden voor een leven lang ontwikkelen én een routekaart ontwikkelen om de leer-cultuur te versterken.

Zonder goed opgeleide mensen stokt innovatie bij bedrijven en kennisinstellingen. Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten in Nederland. Het versterken van de leercultuur en een leven lang ontwikkelen zijn belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt. Daarom pleit de Economic Board Zuid-Holland voor een persoonlijke leer- en ontwikkelrekening voor iedereen én loopbaanscans zodat mensen kunnen zien waar ze staan, waar ze naartoe willen en welke leerroute daar naartoe leidt.

 • Schaalsprong OV nodig om steden bereikbaar te houden

Ruimte is schaars in Nederland en met name in de economische centra wordt infrastructuur zeer intensief gebruikt. In de Groeistrategie wordt vastgesteld dat we hierbij inmiddels tegen de grenzen aanlopen, zeker rondom de steden. De bestaande infrastructuur zal hier bij lange na niet volstaan. Daarom zal het kabinet mogelijkheden voor schaalsprongen in de infrastructuur inventariseren.

Investeringen zijn nodig in de fysieke-, digitale-, en energie-infrastructuur op knooppunten goed bereikbaar te houden en innovaties op te kunnen schalen. Steeds meer mensen en bedrijven vestigen zich in Zuid-Holland, waarmee de bereikbaarheid steeds verder onder druk komt te staan. Het is daarom belangrijk dat er een schaalsprong komt, zodat de belangrijke ecosystemen, kennisknooppunten en steden bereikbaar blijven. Een schaalsprong op het traject Leiden-Dordrecht (via Den Haag-Rotterdam-Delft) moet daarin worden meegenomen.

Conclusie

De Economic Board Zuid-Holland is blij dat het kabinet met een Groeistrategie komt. De genoemde vervolgrichtingen sluiten nauw aan bij het Zuid-Hollandse perspectief op innovatie, dat we eerder dit jaar presenteerden. In het bijzonder zijn we blij dat er ingezet wordt op innovatie-ecosystemen en sleuteltechnologieën, dat talentontwikkeling aan innovatie wordt gekoppeld en dat er geïnvesteerd gaat worden in bereikbaarheid en infrastructuur als essentiële randvoorwaarden voor innovatie.

Klik hier om de oproep van de Economic Board Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland terug te lezen.

Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Vorig jaar steeg het aantal vacatures met 27%. De behoefte aan IT-personeel is enorm. In Zuid-Holland is de krapte zelfs nog groter. Een van de speerpunten uit het Human Capital Akkoord is daarom het vinden van IT-specialisten. Onlangs startte de uitvoering van het deelakkoord WE-IT. “We willen meer werkenden laten kiezen voor een baan in de automatisering,” vertelt kwartiermaker Joyce Oomen. Daarnaast wil WE-IT de feeling met IT in andere sectoren vergroten.

De digitalisering heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. De vraag is dus groot, het aanbod te klein. Daarom wil WE-IT dat meer mensen worden opgeleid tot IT-professional.

Maar ook niet-IT’ers komen steeds meer in aanraking met digitalisering. “Medewerkers in de zorg maken gebruik van apps voor het stellen van diagnoses,” zegt Oomen, “en orderpicking in magazijnen gebeurt bijna uitsluitend met behulp van apps. ICT kruipt dus elk beroep binnen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de kennis en vaardigheden die we nodig hebben.”

Kansen krijgen

 WE-IT richt zich op beide ontwikkelingen. “De vijver moet groter: de grootste uitdaging is om meer werkenden te laten kiezen voor IT. Of het nu gaat om een baan in de IT, of IT in hun baan. Het is hoe dan ook zaak dat zij in beweging komen en kansen krijgen,” zegt Oomen. “We willen zo veel mogelijk gebruikmaken van initiatieven die er al zijn. In 2019 waren er 250 deelnemers aan de initiatieven, in 2020 en 2021 willen we dit aantal steeds verdubbelen.”

In de regio is er al een aantal initiatieven dat zich richt op een van beide routes:  werkenden vertrouwd maken met IT, of (jonge) werkzoekenden opleiden tot IT’er. Een greep uit de initiatieven die momenteel zijn aangehaakt bij WE-IT:

The Young Digitals

Sociale onderneming ‘The Young Digitals’ helpt jongeren die vastgelopen zijn aan een baan als digitaal marketeer. Deze jongeren hebben al veel meegemaakt in het leven. Nu gaan ze voor een carrière in de digitale marketing. The Young Digitals biedt hen een kosteloze 10-wekenopleiding, waardevolle werkervaring en begeleiding naar een nieuwe werkgever. The Young Digitals startte in 2019 in Den Haag en wil in 2020 uitbreiden naar Rotterdam. (Meer informatie: www.theyoungdigitals.nl)

ICT Praktijk Academie

ICT Praktijk Academie – afgelopen jaar gestart – werkt samen met ondernemersplatform Gouda Onderneemt en opleider NCOI. De opleidingen van ICT Praktijk Academie zijn bedoeld voor jongeren met een mbo4-, havo- of vwo-diploma of met werkervaring die een volgende stap in hun carrière willen zetten. Na de opleiding krijgen de jongeren gegarandeerd een baan. (Meer informatie: www.ictpraktijkacademie.nl).

YoungCapital NEXT

YoungCapital NEXT stoomt jonge talenten klaar voor de arbeidsmarkt met traineeships op het gebied van IT, finance en techniek en met een eigen geaccrediteerde hbo-opleiding. De vakinhoud is afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven en leren wordt gecombineerd met werken, via detachering. Zitten de talenten na de periode van detachering helemaal op hun plek, dan kan de opdrachtgever ze overnemen. (Meer informatie: next.youngcapital.nl)

TechGrounds 

TechGrounds is de franchise van de Brusselse techhub Molengeek. Het richt zich op jongeren uit kwetsbare wijken, vooral met een diversiteit aan culturele achtergronden. In de techhub beginnen voorheen werkloze jongeren vanaf 18 jaar hun startups en bekwamen zich in digitale vaardigheden op de coding-school. De eerste vestiging van TechGrounds in Nederland opende in september 2019 in Amsterdam Nieuw West. In 2020 opent een vestiging in Rotterdam Charlois: TechGroundRoffa. Ambitie is om daarna ook uit te breiden naar Den Haag.

Tekkie Worden

TekkieWorden is een digitaal platform over werken en studeren in de IT: het geeft jongeren antwoord op vragen als: welke tech-profielen en -opleidingen zijn er, en wat zijn de carrièrekansen? TekkieWorden startte in de regio Amsterdam (als programma van TechConnect/Amsterdam Economic Board), maar wil de vleugels ook uitslaan over Zuid-Holland. (Meer informatie: www.tekkieworden.nl).

Wilt u als organisatie aanhaken bij één van deze projecten? Neem dan contact op met projectleider Ferrie Förster.

Ruim zestig partijen ondertekenden afgelopen zomer het Human Capital Akkoord voor Zuid-Holland. Daarmee zegden ze toe samen te werken om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De inkt van dat akkoord is nauwelijks droog. Toch is er sindsdien al veel gebeurd: zo zijn tal van bedrijven en projecten aangehaakt. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital: “Een papieren akkoord is mooi. Maar we willen dat mensen en bedrijven er daadwerkelijk iets van merken.”

 

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Dat belemmert de groei van bedrijven én mensen, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de regio. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. “Ons doel is om economisch gezien de meest vitale regio van Nederland te zijn. Dat is de stip op de horizon. En daarvoor is het belangrijk dat bedrijven kunnen groeien”, vertelt Marja van Bijsterveldt.
Ze is daarom blij met de steun van Provincie Zuid-Holland. “De rol van de overheid is heel erg belangrijk. Een mooi voorbeeld daarvan is – met stip op nummer 1 – de rol die de provincie op zich heeft genomen, en de komende jaren op zich wil nemen. De provincie heeft gezegd: uit het onderzoek blijkt dat niemand zich eigenaar voelt van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland, terwijl we zien dat het niet goed gaat. Dat pakken wij nu met die steun van de provincie op.”

Gedeputeerde Willy de Zoete, onder wiens portefeuille het Human Capital Akkoord valt, noemt een concreet voorbeeld:

“Bij sommige bedrijven zijn mensen door digitalisering overbodig, terwijl ze bij andere bedrijven juist nodig zijn. Zo blijken medewerkers met expertise in de bankensector heel erg nodig in de bouwsector.”

Eerste resultaten

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die periode een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 85.000 werknemers en flexwerkers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Daarvoor start, ondersteunt en verbindt het Human Capital Akkoord initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt. Omdat sommige sectoren een eigen aanpak verdienen, zijn deelakkoorden gesloten. Die voor de Greenport en de IT-sector (WE-IT) zijn inmiddels gestart, en op het gebied van de maakindustrie wordt samengewerkt met het programma SMITZH (de Smart Industry hub van Zuid-Holland). Daar zijn ook al de eerste cursussen gestart, zoals de cursus ‘Industrial robots for Engineers’ die wordt aangeboden door de RoboAcademy.

Samenwerking

Het Human Capital Akkoord is een gezamenlijke inspanning van overheden, onderwijs en ondernemers. Elke stakeholder heeft zijn of haar eigen rol. Zo is provincie Zuid-Holland een van de grootste trekkers en financiers van het Akkoord. Gedeputeerde De Zoete: “De provincie voert het Human Capital Akkoord met kracht uit. We hebben geld en mensen vrijgemaakt voor de uitvoering.”

Van Bijsterveldt:

“Een baan die er vandaag nog is, is er over tien jaar misschien niet meer. Dan moet een werknemer dus op zoek naar een andere baan, maar daarvoor heb je kennis en ervaring nodig. Al die mooie onderwijsinstellingen in onze provincie kunnen daarin veel betekenen. Daar hebben ze afspraken over gemaakt, en daar ben ik ook heel blij mee.”

De derde – maar zeker niet de laatste – groep stakeholders bestaat uit bedrijven. Het Human Capital Akkoord is immers een ondernemersgedreven aanpak. Inmiddels zijn al veel ondernemingen aangehaakt, zowel op het hoofdakkoord als op de deelakkoorden. Bedrijven als KPN, Siemens, Unilever en Stedin doen al mee. Gedeputeerde De Zoete: “Het is zeer belangrijk dat het bedrijfsleven meedoet aan het Human Capital Akkoord. Daarom roep ik alle bedrijven op zich bij het Human Capital Akkoord aan te sluiten.”

Onderdeel van de oplossing

Een van de participerende ondernemingen is ManpowerGroup. “We hebben in Zuid-Holland echt iedereen nodig om onze concurrentiepositie internationaal te verstevigen. Bedrijven vestigen zich of breiden uit daar waar voldoende gekwalificeerd talent beschikbaar is. Samen creëren we dit talent. Het is voor ons dus enorm belangrijk om aan dit Human Capital Akkoord mee te doen”, vertelt Jeffrey Van Meerkerk, Director Strategic Relations bij ManpowerGroup.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn groot, vertelt hij. “De arbeidsmarkt, werk en functies veranderen de komende jaren enorm door automatisering en digitalisering. Dit maakt dat sommige sectoren groeien en andere juist kleiner worden. En automatisering en digitalisering zorgen ook voor nieuwe banen, dus ook voor nieuwe kansen. Bijna 50% van de werkgevers in Zuid-Holland geeft aan dat zij niet het juiste talent kunnen vinden voor continuïteit, innovatie en groei. Daarom vinden we het belangrijk om met overheid, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en natuurlijk de mensen zelf een brug te slaan om de arbeidsmarkt te hervormen.”

Van Meerkerk roept ook andere ondernemingen op om zich aan te sluiten bij het Human Capital Akkoord:

“Nagenoeg alle bedrijven hebben moeite met het vinden, ontwikkelen, vasthouden of juist op gepaste wijze afscheid nemen van medewerkers. Door deel te nemen aan het Human Capital Akkoord word je zelf onderdeel van de oplossing. We moeten nu de handen ineen slaan om de arbeidsmarkt en het hele talent-ecosysteem voor te bereiden op de toekomst. Dit versterkt de hele regio, het is goed voor het bedrijf en iedereen die in de regio woont en werkt.”

Zuid-Holland telt met bijna twee miljoen mensen het grootste aantal werkzame personen van Nederland. Om te kunnen anticiperen op de arbeidsvraag van morgen is het essentieel te weten wat groei- en krimpsectoren zijn. Aan de hand van statistieken van het ROA en UWV schetsen we de verwachting voor de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

Trends op de Nederlandse arbeidsmarkt: vraag naar technici en ICT’ers neemt toe

In het rapport ‘De Arbeidsmarkt Naar Opleiding En Beroep Tot 2024’ concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) dat de vooruitzichten voor recent gediplomeerden over het algemeen goed zijn. Met name voor hbo-plusgeschoolden zijn de vooruitzichten goed. De prognose laat zien dat de vraag naar technici en ICT’ers toeneemt, onder andere ten gevolge van de digitalisering van de samenleving. Maar ook voor werknemers in de zorg en het onderwijs neemt de vraag toe.

Het ROA verwacht dat in de bedrijfssectoren landbouw, bosbouw en visserij, vervoer en opslag,  industrie (metaal, chemisch en overig) en energie het aantal werkenden afneemt. In de landbouw, bosbouw en visserij is dit met name een gevolg van mechanisering en schaalvergroting.

Krapte op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt is een uitdaging

Op basis van de ‘Regio in beeld’-statistieken van het UWV kan het algemene beeld van het ROA worden aangescherpt voor de provincie Zuid-Holland. De UWV-cijfers laten zien dat de sector financiële dienstverlening naar verwachting het hardst gaat krimpen. De verwachting is dat in deze sector zo’n 600 banen gaan verdwijnen. In lijn met het landelijke beeld is voor Zuid-Holland de verwachting dat de werkgelegenheid in de sector transport & logistiek iets gaat krimpen.

In een aantal sectoren wordt juist veel groei verwacht. De onderstaande figuur laat zien dat de sector zorg & welzijn qua verwachte groei met kop een schouders boven alle andere sectoren uitsteekt. Ook in de sectoren detailhandel, specialistische dienstverlening, onderwijs, ICT, uitzendbureaus en openbaar bestuur wordt veel groei verwacht. Voor al deze sectoren geldt dat de verwachting is dat het aantal banen in 2020 met meer dan 1000 toeneemt. Detailhandel is daarbij opvallend, omdat de verwachtte groei voor Zuid-Holland sterker is dan de landelijke groei die wordt verwacht.

Groei van het aantal banen in een sector kan problematisch zijn wanneer er krapte is op de arbeidsmarkt in die specifieke sectoren. Uit de data van het UWV blijkt dat in Zuid-Holland met name de arbeidsmarkt voor ICT-gerelateerde en technische beroepen als zeer krap wordt ervaren. Alleen voor de beroepsklassen ‘managers’ en ‘creatief en taalkundig’ is het beeld positiever. Voor alle andere sectoren wordt de arbeidsmarkt getypeerd als krap.

Een overzicht met moeilijk vervulbare vacatures in Zuid-Holland correspondeert met dit beeld. Het overzicht omvat vacatures voor beroepen in een breed scala aan sectoren. Er zijn onder andere moeilijke vervulbare vacatures voor monteurs, programmeurs, leerkrachten, verpleegkundigen, heftruckchauffeurs en restaurantkoks.

Wat doen we eraan?

Het gaat goed met de economie. Dat uit zich in een historisch lage werkloosheid, maar leidt ook tot krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsmarkt krap is, is er nog steeds onbenut arbeidspotentieel waarmee een deel van de krapte kan worden ondervangen. Met het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zetten partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich samen in om werknemers van krimpsectoren naar groeisectoren te begeleiden en om deeltijdwerkers beter te benutten. Daarnaast trekken we internationaal talent aan om moeilijk vervulbare vacatures te vervullen. Zo zetten we ons in voor een goed functionerende arbeidsmarkt in Zuid-Holland.

Human Capital Akkoord Greenport

De personeelstekorten in de tuinbouw zijn groot. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis, schat de tekorten bij zijn achterban (handelsbedrijven) op zo’n 10 tot 15%, en ook andere schakels in de versketen zoeken naarstig naar knappe koppen en ‘handjes’. Daarom startte afgelopen maanden een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Human Capital Akkoord Greenport.

 

“De tuinbouwsector is een ongelooflijk innovatieve sector, en we zijn wereldwijd koploper in kennis. maar als we er niet voor zorgen dat er voldoende personeel aanwezig is, dan gaan we achterlopen”, vertelt gedeputeerde Adri Bom Lemstra. Gert Mulder, directeur van brancheorganisatie GroentenFruit Huis: “Arbeid is op de langere termijn een beperkende factor voor onze sector.”
De nood is dus hoog. Daarom is er een apart deelakkoord voor de Greenport. Onlangs keurde de taskforce van het Human Capital Akkoord het plan van aanpak voor dit deelakkoord goed. In het plan van aanpak staan acties als het bijscholen van werknemers in de tuinbouw op het gebied van automatisering en digitalisering. Het plan van aanpak wordt nu vertaald in een subsidieaanvraag richting Economic Board Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland. Naar verwachting komend voorjaar moet het deelakkoord officieel worden, vertelt kwartiermaker Gerard van Oosten.

Doel van het Greenport-deelakkoord is onder meer het werven en begeleiden van 3.250 nieuwe medewerkers voor het regionale tuinbouwcluster. Ofwel: mensen van binnen en buiten de sector de kas in krijgen! Daarnaast worden tot en met 2023 enkele honderden ondernemers in de tuinbouw ondersteund bij het versterken van het werkgeverschap en wordt gewerkt aan een passend aanbod van onderwijs, opleidingen en trainingen.

Hoe reageert de tuinbouwsector op het Human Capital Akkoord?

Gerard van Oosten: “De noodzaak om aandacht te geven aan de Human Capital-ontwikkeling voor de Greenport heeft breed draagvlak. Iedereen is positief over de insteek om een tuinbouwbrede aanpak te kiezen, dus techniek, uitgangsmaterialen, productie, verwerking en afzet. Ook onderkennen de partijen dat we meer rendement kunnen realiseren door het huidige aanbod van opleidingen en trainingen beter op elkaar én op de vraag van de ondernemers af te stemmen.”

Welke uitgangspunten heeft het deelakkoord Greenport?

“Het wordt een ondernemersgedreven agenda, die aansluit op het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Met een aantal groepen van ondernemers en in samenspraak met lokale overheden worden uitvoeringsagenda’s ontwikkeld voor vraagstukken die deze ondernemers belangrijk vinden. We willen bovendien aansluiten bij bestaande initiatieven in de sector, zoals het aanbod van opleidingen van de onderwijsinstellingen, HortiHeroes, Let’s Work, Go Go Greenhouse, Kas Groeit en de Stagestimulator. In overleg met de ondernemers kijken we waar we de initiatieven onderling kunnen verbinden en versterken om een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt te krijgen.”

Wat wordt gedaan op het gebied van werknemers?

“Het deelakkoord richt zich op alle functieniveaus: van praktische mbo-functies, tot de meer specialistische hbo en wo-functies. We proberen nieuwe doelgroepen te bereiken, onder meer door te werken aan het imago van de sector. En we willen bestaande medewerkers behouden voor de tuinbouw, al dan niet bij dezelfde werkgever. Daarbij kun je denken aan onder meer het bieden van opleidingen. Het doel: 3.250 medewerkers helpen van ‘werk naar werk’.”

Wat wordt gedaan aan ondernemerskwaliteiten?

“De vraag is: hoe kunnen huidige en toekomstige ondernemers ervoor zorgen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten? Het gaat overigens niet alleen om vaste dienstverbanden, maar ook om de duurzame inzetbaarheid van zzp-ers en flexibele arbeidskrachten. In de periode 2020 tot en met 2023 willen we 500 ondernemers daarin getraind hebben.”

Human Capital Akkoord Greenport

Hoe belangrijk is samenwerking voor het slagen van het Human Capital Akkoord voor de Greenport?

“De aanpak van het Human Capital Akkoord slaagt alleen als er een goede samenwerking is tussen de deelnemende partijen. Als partijen daar, vanuit de eigen kracht en expertise, aan bijdragen, zullen de resultaten beter zijn dan wanneer ieder voor zich blijft werken. Daar ligt ook de meerwaarde voor de ondernemers. Dat zullen we voortdurend duidelijk moeten maken bij de projecten en activiteiten en de communicatie.”

Welke partijen zijn inmiddels aangehaakt bij het deelakkoord?

“Partijen uit onderwijs, private opleiders, gemeenten en enkele bedrijven staan positief tegenover deelname aan het Human Capital Akkoord. De komende periode is het belangrijk dat meer bedrijven gaan meedoen. Een belangrijke rol is er voor de ondernemersorganisaties. We overleggen met VNO-NCW Westland-Delfland, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Plantum en AVAG. Belangrijk is dat het Human Capital Akkoord bijdraagt om het beleid van deze organisaties op het thema arbeid en scholing uit te voeren.”

Wat gebeurt de komende maanden?

“De komende periode moet het definitieve Human Capital Akkoord tot stand komen en worden ondertekend door partijen. Met dit akkoord dienen we de aanvraag voor ondersteuning in bij de provincie Zuid-Holland. Hierover moet in de eerste maanden van het nieuwe jaar een besluit komen. Ook na de ondertekening kunnen partijen nog aanhaken. Daarnaast zijn we gestart met het vormen van ondernemersgroepen om met hen een agenda van projecten en activiteiten op te stellen. Deze moeten leiden tot de eerste pilots of projecten, die in 2020 gaan starten.”

De kwaliteit van leven in Zuid-Holland ligt lager dan het Nederlands gemiddelde. Zuid-Holland scoort met name ondermaats op de dimensie ‘Samenleving & Subjectief welzijn’. Het onderzoek van het PBL past bij een groeiende consensus dat traditionele indicatoren van welvaart grote beperkingen hebben. In dit artikel bespreken we de resultaten van de Regionale Monitor Brede Welvaart en de implicaties hiervan voor Zuid-Holland.

Regio Drechtsteden-Gorinchem en de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk op 27 november om 12 uur de Regio Deal bij het Rijk ingediend. Begin 2020 wordt bekend of het gebied kan rekenen op een investering van 155 miljoen euro ter bevordering van de brede welvaart.

 

André Flach, vicevoorzitter regio Drechtsteden: “Het is een sterk signaal richting het Rijk dat de provincie onze Regio Deal als enige uit de provincie Zuid-Holland mee indient. Samen met de steun van de Economic Board Zuid-Holland, waar de grote steden, bedrijven en kennisinstellingen in vertegenwoordigd zijn, maakt dat duidelijk dat onze plannen van grote betekenis zijn voor de brede welvaart in dit deel van Nederland.”

“De Economic Board Zuid-Holland steunt de regiodeal Drechsteden/Gorinchem. In dit gebied ligt veel belangrijke maak- en maritieme industrie, desondanks zien we dat het gebied sociaaleconomisch achterblijft. Investeren in de regio Drechtsteden is niet alleen belangrijk om de lokale economie en samenleving te ondersteunen, maar draagt ook bij aan het vernieuwen van de gehele Zuid-Hollandse economie,” zegt Jan Kees de Jager, voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland.

Brede en krachtige samenwerking

De propositie voor een Regio Deal met het Rijk is een gezamenlijke inzet van overheden en vele partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Zij hebben samen gezorgd voor een krachtig samenhangend pakket van projecten, die snel uitgevoerd kunnen worden.

“Drechtsteden en Gorinchem vormen samen een sterke regio. Om te zorgen dat het gebied aantrekkelijk blijft, moeten we blijven investeren; in mensen, in innovatie en in de economie. Daarom hebben we met de regio en de inwoners, bedrijven en de onderwijsinstellingen de handen ineengeslagen voor een Regio Deal. En vandaag vragen we het Rijk om mee te doen en mee te investeren”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen, provincie Zuid-Holland.

Pijlers Regio Deal gericht op samen investeren in mensen

In de regio is er genoeg om trots op te zijn, maar er zijn ook forse opgaven om de achterblijvende ontwikkeling te doorbreken. Met de Regio Deal ontstaat een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Middelen worden ter beschikking gesteld voor projecten die de brede welvaart en leefbaarheid versterken. We zetten in op drie pijlers; Human Capital, toegepaste innovatie en dynamische oevers. Door hierin te investeren, kunnen we ons nog meer onderscheiden als een vitale, leefbare en maritieme topregio.

Reinie Melissant, burgemeester gemeente Gorinchem: “Het indienen van de Regio Deal is belangrijk voor de Drechtsteden, Gorinchem en omgeving. Het zorgt voor een versnelling van concrete plannen, zoals een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus. Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en medeoverheden doen we er alles aan deze Deal ook echt binnen te halen.”

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter:

“De regiodeal Drechtsteden/Gorinchem heeft onze volledige steun. Het is een prachtig gebied in Zuid-Holland met veel economische potentie maar ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen die support verdienen. Met deze regiodeal worden in dit waterrijke gebied bruggen gebouwd. Tussen sterke sectoren, tussen onderwijsinstellingen, tussen diverse groepen bewoners. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpen we graag mee om de pijler Innovatie van deze bruggen steviger neer te zetten. Nu en in de toekomst.”

Human Capital

Om zoveel mogelijk jongeren én werkenden te faciliteren om een zo hoog mogelijk diploma te behalen, het liefst in studierichtingen waar werkgevers het meest behoefte aan hebben, krijg het onderwijsaanbod in het gebied een forse impuls. De vlaggenschipprojecten zijn de komst van een HBO AD-academy in Dordrecht, een nieuwe Beroepen- en innovatiecampus in Gorinchem en de MBO-aanpak van bedrijven.

Toegepaste innovatie

Het gebied heeft een sterke positie op het gebied van de (nationale) topsectoren Water & Maritiem, Energie en Logistiek en op onderdelen van High Tech Systems & Materials. Om die positie verder uit te bouwen, investeren ze in innovatie van duurzaamheid en digitalisering
in onze maritieme sector en maakindustrie. De regio Drechtsteden is samen met Gorinchem de proeftuin voor onderwijs en zorgaanbieders en stimuleren praktische zorginnovatie voor efficiënte en goedkopere gezondheidszorg. Kansrijke innovatieprojecten zijn de Maakfabriek/Smart Industry Campus en Digital Mainport.

Dynamische oevers

Versnellen en het toevoegen van kwaliteit en beleving gaan in onze aanpak van de oevers hand in hand. Dynamische oevers worden een plek waar de samenleving en het water zich verbinden. Aan de oevers komt de kwaliteit van leven en de economische kracht van de regio samen.
Woningbouwprojecten en vervoer over water zijn in deze ontwikkeling kansrijke projecten. De regio willen economische groei bereiken waar iedereen van profiteert. Dus dat het goed leven, werken en leren is in de regio en dat iedereen mee kan doen.