Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van de EPZ, heeft voorgesteld te experimenteren met structurele maatregelen om de kans op werk voor MBO 2 studenten te vergroten.

In veel sectoren is steeds minder werk voor mensen met een MBO niveau-2 opleiding. Als gevolg van automatisering verdwijnen veel banen, en banen die overblijven of er nieuw bij komen (bijvoorbeeld in de techniek), vragen een hoger opleidingsniveau. Internationale concurrentie zorgt ervoor dat de productiviteit van bepaalde banen lager is dan de loonkosten voor de werkgever.
Dit zien we in werkloosheidscijfers voor deze groep. Momenteel is de werkloosheid onder MBO 1 en 2 studenten al twee keer zo hoog als onder MBO 3 en 4. En het gaat om veel jongeren: één op de tien studenten start op dit niveau.

Een coalitie vanuit de EPZ gaat samen met regionale partners en zo mogelijk ook het Rijk experimenten uitwerken en uitvoeren. Dit wordt opgepakt als onderdeel van het transitiepad Next Society van de Roadmap Next Economy. Met deze aanpak speelt de regio in op het advies Toekomstgericht beroepsonderwijs van de SER. Eén van de aanbevelingen luidt: “verken de mogelijkheden om (regionale) experimenteer ruimte op te starten in een regel-luwe zone”.

Ideeën voor actie zijn:
– Hogere instroom in BBL (leerwerkbanen) door het creëren van meer plekken en door prikkels voor studenten om voor een leerwerkbaan te kiezen
– Verminderen van de uitval door intensieve persoonlijke begeleiding, gefinancierd met structurele middelen
– Bundeling van beschikbare middelen voor inkomen, onderwijs, sociale problematiek

Op 14 juni 2016 organiseerde de EPZ samen met provincie Zuid-Holland, TNO, TU Delft en gemeente Delft een event over fieldlabs in Brussel voor experts uit andere Europese regio’s en de Europese Commissie en leden van het Europees parlement.

De regio heeft, aan de hand van de voorbeelden FreshTeq en Green Village, laten zien dat fieldlabs een grote bijdrage kunnen leveren aan Europese uitdagingen en dat onze regio als ‘real life testing ground’ werk van maakt.

In het vervolg heeft de regio met de experts en Europarlementariërs gesproken over hoe het Europees instrumentarium beter kan aansluiten op wat nodig is om fieldlabs te ontwikkelen en van elkaar te leren.

Bestuurlijk eigenaar: Bas Verkerk ism Adri Bom-Lemstra en Ferrie Förster

meer nieuws over dit werkbezoek

Samen met MRDH, gemeente Rotterdam, Drechtsteden en ministerie EZ is op 18 april de jaarconferentie Techniekpact georganiseerd in Dordrecht en Rotterdam rond het thema: de mens centraal. Deelnemers waren ongeveer 300 experts en bestuurders uit heel Nederland, waaronder verschillende bewindspersonen.

Deze conferentie is benut om de vele voorbeelden van goede samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in de etalage te zetten, zoals de RDM campus, de Duurzaamheidsfabriek, het maritieme cluster in de regio en de Infradeal Zuid-Holland.

Daarnaast zijn via tal van workshops discussies aangezwengeld en coalities gebouwd rondom arbeidsmarktuitdagingen in onze regio.

Meer info: www.techniekpact.nl/congres

In opdracht van InnovationQuarter en MRDH is met partners een stevig gemeenschappelijk verhaal gemaakt: de regio als een ‘real life testing ground’: De regio is de proeftuin voor wereldwijde metropool-gebieden; innovaties om een sterk verstedelijkte delta leefbaar te houden worden hier bedacht, gemaakt, getest en verkocht. Hier wordt in cross-sectoraal verband gewerkt aan mondiale uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid, maritieme- en logistieke vraagstukken, watermanagement en veiligheid. De EPZ partners gaan dit verhaal gebruiken en maken daarbij gebruik van de toolbox die samen met publiek private partners wordt ontwikkeld.

De EPZ heeft aangegeven dat ook een gemeenschappelijke regioaanduiding nodig is, zodat wij naar buiten treden met een eenduidige naam, dit verhoogt de herkenbaarheid en de gezamenlijke communicatiekracht. Het is niet gelukt die in 2016 te vinden. In 2017 komt dit terug op de agenda.

De EPZ heeft zich ingezet voor lagere lasten voor werkgevers op laagbetaalde arbeid. Uit in opdracht van de EPZ uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit een zeer effectief middel is om meer laagbetaalde banen te creëren. Dankzij de Wet Tegemoetkoming Loondomein wordt het vanaf 2017 tot 2000 euro goedkoper om iemand met een laag salaris in dienst te nemen.

Ook is een plan ontwikkeld om extra werk- en opleidingsplekken bij infraprojecten te creëren door in de hele regio één aanpak te hanteren. Dit is in 2016 uitgewerkt.

Trekkers: Maarten Struijvenberg, Liesbeth Spies, De Bruijn, Pierre Heijnen

De EPZ is nauw betrokken geweest bij het MIRT onderzoek Internationale Connectiviteit. Vanuit een stevige economische analyse staan vier opgaven centraal:

  • Versterking corridor Rotterdam-Schiphol en de zes internationale toplocaties
  • Verbeteren toegankelijkheid OV voor internationale reiziger
  • Verbeteren kwaliteit internationale spoorverbindingen
  • Versterken positie Rotterdam The Hague Airport

De voorzitter van de EPZ heeft deze opgaven tijdens het BO MIRT aan de minister van I&M toegelicht.
Het Rijk, de economic boards van Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Zuidelijke Randstad en de betrokken overheden werken aan REOS, een ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie voor dit gebied. Deze is in 2016 opgeleverd.